Függelék:A leggyakoribb 3500 kínai írásjegy listája

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
  • The Xiandai Hanyu changyong zibiao is for Simplified Chinese only, and Traditional Chinese characters are not part of the List itself. The Traditional Chinese equivalents given below are for reference purposes.


A 2500 leggyakoribb írásjegy listája[szerkesztés]

1 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
one
second

2 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
èr two
shí ten
dīng fourth
chǎng factory
seven
foretell
bo radish
rén person
enter
eight
jiǔ nine
table
almost
how many
ér son
-r diminutive particle
liǎo finish
, liǎo understand
le perfective particle
power
nǎi then
dāo knife
yòu again

3 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
sān three
toward
at
gān invade
gān dry
gàn do
kuī fail
shì scholar
gōng work
earth
cái talent
, cái only
cùn inch
xià descend
large
zhàng feet
archaic discourse particle
with
participate
wàn thousand
shàng ascend
xiǎo small
kǒu mouth
jīn towel
shān mountain
qiān thousand
qiān playground)
beg
chuān river
亿 million
generic measure word
sháo spoon
jiǔ time
fán every
reach
evening
wán pill
me particle
广 guǎng wide
wáng death
mén door
righteousness
zhī possessive particle
, shī corpse
gōng bow
self
already
child
wèi guard
also
female
fēi fly
rèn blade
study
chā fork
horse
xiāng rural

4 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
fēng beautiful
fēng abundant
wáng king
jǐng pit
kāi open
husband
tiān heaven
lack
yuán head
zhuān monopolize
yún say
yún cloud
bind
zhā stationing
zhā pierce
zhá pull up
talent
wood
five
zhī support
tīng room
not
tài extreme
quǎn dog
ōu a surname
region
calendar
history
yóu particularly
yǒu friend
measure word for horses
chē vehicle
the rook in Chinese chess
large
tooth
tún village
compare
reciprocally
qiē slice
qiè bite
tile
zhǐ stop
shǎo less
shào young
day
zhōng center
zhòng target
gāng ridge
bèi seashell
nèi inside
shuǐ water
jiàn observe
noon
niú cattle
shǒu hand
máo fur
air
shēng rise
shēng rise
cháng length
zhǎng grow
rén kindness
shén what
shí file of soldiers
piàn strip
forward
servant
huà reform
chóu vengeance
currency
réng continuing
jǐn only
jīn shrewd
zhuǎ talon
fǎn anti
jiè armor
father
cóng through
jīn modern
xiōng murder
xiōng fear
fēn divide
fèn position
poor
gōng duke
cāng granary
yuè month
shì family
negative imperative
qiàn owe
fēng wind
dān vermilion
yún equal
raven
fèng phoenix
gōu connect
wén writing
liù six
fāng rectangle
huǒ flame
wéi be
wèi for
dǒu measure
dòu fight
memory
dìng arrange
scheme
family
rèn understand
xīn soul
chǐ foot (measurement)
yǐn stretch
chǒu clown
chǒu ugly
desire
kǒng orifice
duì group
bàn handle
therefore
yǔn consent
give
quàn advise
shuāng both
shū document
huàn mirage

5 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
jade
kān publish
shì show
last
wèi yet
hit
beat
qiǎo deft
zhēng first
zhèng upright
hit
at
peel
dig
gōng effect
rēng toss
go
gān sweet
shì world
old
jié festival
běn base
shù skill
zhú sorghum
able
bǐng third
zuǒ left
severe
yòu right
shí stone
promulgate
, proclaim
lóng dragon
píng flat
miè extinguish
crush
dōng east
checkpoint
qiǎ strangle
běi north
zhān foretell
, zhàn occupy
profession
jiù used
shuài commander
guī return
qiě moreover
dàn dawn
eye
leaf
jiǎ first
shēn explain
dīng insect)
diàn electricity
háo loudly
hào number
tián field
yóu by
shǐ history
zhī measure word for animals
, zhǐ only
yāng center
xiōng brother
diāo biting
jiào out
lìng other
dāo talkative
tāo overly
tàn praise
tàn sigh
four
shēng unfamiliar
shī lose
cereal
qiū mound
pay
zhàng battle
dài replace
, xiān being
men plural marker
decorum
bái white
zǎi young
careful
he
God)
chì scold
guā melon
archaic discourse particle
cóng bushes
lìng command
yòng use
shuǎi fling
yìn mark
joyful
yuè music
sentence
cōng hurried
booklet
fàn law)
wài outside
chǔ stay
chù place
dōng winter
dōng onomatopoeia, e.g. drums
niǎo bird
duty
bāo wrap
hunger
, harvest
zhǔ control
shì city
stand
shǎn twinkle
lán orchid
bàn half
zhī juice
huì confluence
huì confluence
tóu head
hàn Han Chinese
níng tranquil
xué hole
animate)
inanimate)
tǎo for
xiě write
ràng let
courtesy
xùn train
must
discuss
xùn information
remember
yǒng eternal
agency
nun
mín people
chū out
chū drama
liáo expansive
nǎi milk
slave
jiā add
zhāo for
hide
biān border
distribute
head)
yùn pregnant
shèng holy
duì correct
, tái platform
tái tabletop
tái typhoon
I (archaic)
máo spear
jiū tangle
mother
yòu infant
silk

6 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
shì type
xíng punishment
dòng move
káng shoulders
temple
auspicious
kòu reduce
kǎo examination
tuō up
lǎo old
zhí control
gǒng reinforce
garbage
kuò expand
sǎo sweep
ground
yáng show
chǎng place
ěr wikt:ear
gòng together
máng ray
secondary
zhī lingzhi
xiǔ rotten
natural
alder
machine
quán right
guò mistake, experiental aspect
chén official
zài again
xié cooperate
西 西 west
press
yàn dislike
zài wikt:in
yǒu own
bǎi wikt:hundred
cún store
ér also
wikt:page
jiàng craftsman
kuā arrogance
kuā praise
duó from
huī gray
arrive
liè file
die
chéng complete
jiā clip
jiá clothing)
guǐ track
xié sinister
huá paddle
huá scratch
huà plan
mài stride
end
zhì arrive
this
zhēn virginity
shī army
chén wikt:dust
jiān acute
liè inferior
guāng finish
dāng facing
dàng trickery
zǎo early
eject
vomit
intimidate
xià cause fear
chóng insect
bent
song
tuán group
tóng wikt:same
diào wikt:hang
, diào dead
, chī eat
yīn because
inhale
ma particle
屿 island
fān sail
suì age
huí times
huí return
could
gāng now
then
ròu meat
wǎng net
, nián year
zhū red
xiān earlier
diū lose
shé tongue
zhú bamboo
qiān relocate
qiáo pretend
wěi great
chuán transmit
zhuàn biography
pīng ping(pong)
pāng (ping)pong
xiū rest
five
give in
yōu excellent
trees)
yán extend
jiàn component
rèn delegate
shāng injure
jià price
fèn portion
huá China
yǎng head
仿 仿 fǎng imitate
, huǒ people
wěi illegitimate
self
xuè blood
xiàng direction
xiàng guide
similar
hòu empress
hòu after
háng business
xíng move
zhōu boat
quán all
kuài calculate
huǐ a while
huì able
shā kill
gather
zhào trillion
look forward to
zhòng crowd
lord
sǎn umbrella
chuāng wound
chuàng create
muscle
duǒ flowers
complex
wēi danger
xún years
zhǐ decree
lose
each
míng fame
duō many
zhēng dispute
desire
shǎi dice
zhuàng gallant
chōng deep
chōng thoroughfare
bīng ice
zhuāng villa
qìng celebrate
also
liú Liu (a surname)
together
jiāo meet
iteration
clothing
chǎn property
jué decide
chōng fill
wàng randomly
end
wèn ask
chuǎng forcefully
yáng goat
bīng Shanxi province
bìng merge
bìng on a level with
guān mountain pass
grain
dēng lamp
zhōu prefecture
hán khan
hàn sweat
sewage
jiāng river
chí pond
tāng soup
máng busy
xīng prosper
xìng happy
universe
shǒu guard
zhái residence
Chinese character
ān peaceful
jiǎng speak
jūn military
very
lùn describe
nóng farmer
fěng satire
shè establish
访 fǎng visit
xún seek
that
nèi one
xùn rapid
jǐn possible
jìn use up
dǎo conduct
different
sūn grandson
zhèn formation
yáng Yang
shōu obtain
jiē steps
yīn Yin
fáng defend
jiān traitor
jiān adultery
if
married wikt:woman
hǎo good
hào to like
she
mom
drama)
feather
guān to watch
guàn temple
guān joy
mǎi buy
hóng red
qiàn towline
xiān delicate
level
yuē approximately
eon
chí vehicles)
xún make a inspection

7 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
寿 shòu longevity
nòng fiddle
mài barley
xíng shape
jìn advance
jiè warn
tūn swallow
yuǎn far
wéi rule
yùn transport
hold onto
softly
tán altar
skill
huài bad
rǎo disturb
refuse
zhǎo seek
comment
chě pull
zhǐ location
zǒu walk
chāo copy
dam
gòng tribute
gōng attack
chì wikt:red
zhé lose
zhé fold
zhuā grab
bàn makeup
qiǎng rob
xiào piety
jūn equalized
pāo throw
tóu throw
fén grave
kàng resist
kēng trough
fāng shop
dǒu shake
protect
shell
zhì ambition
zhì records
niǔ twist
kuài chunk
shēng sound
hold, direct object marker
bào report
què but
jié rob
shoot
huā flower
qín celery
fēn fragrance
cāng gray
fāng fragrance
yán severe
reed
láo labor
defeat
limit
wake
revive
gān rod
gǎn rod
gāng flagpole
gàng rod
obstruct
cái material
cūn village
xìng apricot
extreme
plum
yáng poplar
qiú ask for
gēng change
gèng more
shù bind
dòu bean
liǎng two
beautiful
doctor
chén star
encourage
fǒu not
hái yet
huán give back
jiān annihilate
lái come
lián connect
wikt:step
jiān hard
hàn drought
dīng stare
chéng to present
shí time
Wu (region)
zhù help
xiàn county
community
, inside
dāi witted
yuán garden
kuàng spacious
wéi surround
ya discourse particle
dūn ton
sufficient
yóu mail
nán male
kùn trapped
kùn sleepy
chǎo quarrel
chuàn objects
yuán personnel
tīng listen
fēn instruct
chuī blow
onomatopoeia (for crying, etc.)
establishment)
ba discourse particle
hǒu roar
bié wikt:other
biè bend
gǎng sentry
zhàng canopy
cái money
zhēn needle
dīng peg
gào tell
I
luàn messy
benefit
bald
xiù pretty
private
měi every
bīng soldier
estimate
body
what
dàn but
shēn extend
zuò make
brother
líng nimble
yòng commission
yōng servant
low
you (male)
you (female)
zhù inhabit
wèi position
bàn wikt:accompany
shēn body
zào soap
Buddha
jìn near
chè complete
service
fǎn return
I (archaic)
leftover
hope
zuò sit
valley
cereals
tuǒ appropriate
hán contain
lín neighbor
chà road, etc.)
gān liver
abdomen
cháng intestines
guī tortoise
miǎn exempt
kuáng crazy
yóu as if
jiǎo angle
jué role
shān delete
tiáo twig
luǎn egg
dǎo island
yíng welcome
fàn meal
yǐn drink
succession
link
bind
yán speech
dòng freeze
zhuàng form
acre
kuàng situation
chuáng bed
store
liáo treatment
yīng ought
yìng answer
lěng cold
zhè this
zhèi one
rank
xīn hardship
abandon
metalworking
wàng forget
xián idle
jiān space
jiàn spy
mēn smother
mèn unhappy
pàn judge
zào hearth
càn dazzling
brother
wāng expanse
shā sand
steam
fertile
fàn general
gōu ditch
méi without
submerge
shěn Shen (a surname)
shěn Shenyang (a city)
, chén sink
怀 huái yearn
yōu worry
kuài glad
wán finish
sòng Song (a surname), Song Dynasty
hóng grand
láo jail
jiū investigate
qióng poor
zāi disaster
liáng good
zhèng proof
begin
píng comment
patch
chū initial
shè organization
shí know
wikt:tell
zhěn diagnose
word
translate
jūn sovereign
líng spirit
approaching
céng level
尿 尿 niào urine
wěi tail
chí late
agency
gǎi rectify
zhāng open
fear
edge
land
liù six
ā familiar prefix for kinship terms
ē pander
chén antiquated
obstruct
adhere
miào ingenious
yāo monster
fáng harm
exert
rěn endure
jìn effort
jìng powerful
chicken
animal)
chún pure
shā silk
accept
gāng outline
rebut
zòng loose
fēn dispute
zhǐ paper
wén patterns
fǎng fabric
donkey
niǔ button

8 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
fèng offer
wán play
huán ring
martial
qīng blue
chastise
xiàn appear
biǎo surface
biǎo keeping)
guī rule
wipe
smear
daub
lǒng together
outward
jiǎn select
dān pole
dàn pole
tǎn flat
signature
chōu between
guǎi abduct
tuō drag
pāi clap
zhě agent noun suffix
dǐng summit
chāi demolish
yōng own
withstand
custody
shì power
bào hug
garbage
pull
lán block
bàn mix
xìng lucky
zhāo beckon
slope
drape
stir
choose
, tái raise
that
take
bitter
ruò if
mào verdant
píng apple
miáo seedling
yīng outstanding
fàn Fan (a surname)
fàn model
zhí straight
qié eggplant
jīng stem
máo thatch
lín forest
zhī branch
bēi cup
bēi trophy
guì closet
down
bǎn board
bǎn boss
sōng pine
sōng loose
qiāng gun
gòu structure
, jié outstanding
shù describe
zhěn pillow
sāng dead
sàng lose
huò or
huà draw
, down
shì matter
prick
zǎo jujube
rain
mài sell
kuàng mineral
tally
toilet
bēn run
even)
strange
fèn exert
tài situation
ōu Europe
lǒng ridge
wife
hōng noise
qǐng moment
zhuǎn change
zhuàn stroll
zhǎn chop
lún wheel
ruǎn soft
dào arrive
fēi not
shū brother
kěn willing
齿 chǐ tooth
xiē some
tiger
capture
shèn kidney
xián sage
shàng yet
wàng prosper
tool
guǒ fruit
wèi taste
kūn brother
kūn Kunlun, Kunshan
guó country
chāng bright
chàng unimpeded
míng bright
easy
áng high
diǎn ceremony
firm
zhōng loyal
instruct
exhale
míng sound
yǒng sing
ne discourse particle
àn shore
yán rock
, yán cliff
tiē obedient
tiě document
tiè practice)
luó net
zhì flag
lǐng range
kǎi triumphal
bài defeat
fàn vend
gòu purchase
picture
diào to fish
zhì law
zhì manufacture
zhī know
chuí drop
to herd
thing
guāi well-behaved
guā shave
guā wind)
gǎn stalk
and
follow
win at Mahjong
huó mix
huò blend
season
wěi delegate
jiā good
shì servant
gōng supply
gòng offer
使 使 shǐ cause
example
bǎn slab
zhí child
zhēn spy on
side
píng lean
qiáo expatriate
pèi belt etc.
huò goods
lean
de possessive and nominalization particle
wikt:indeed
aim
compel
zhì material
xīn joy
zhēng expedition
zhēng amass
wǎng towards
crawl
that
jìng path
suǒ place
shè dwelling
, shě relinquish
jīn gold
mìng life
ax
dad
cǎi color
, cǎi pluck
shòu receive
milk
tān greedy
niàn remember)
, niàn read
pín impoverished
skin
fèi lung
zhī limb
zhǒng body)
zhàng expand
péng friend
thigh
féi fat
clothing
xié threat
zhōu surround, Zhou Dynasty
zhōu surround
hūn dim
fish
rabbit
fox
overlook
gǒu dog
bèi prepare
shì decorate
bǎo eating)
to rear
biàn change
jīng city
xiǎng enjoy
diàn shop
night
miào temple
office
bottom
dose
jiāo suburb
fèi waste
jìng clean
máng blind
fàng release
carve
cultivate
zhá floodgate
nào noise
zhèng Zheng (a surname); Zhengzhou
quàn coupon
juǎn roller
juàn scroll
, juǎn roll
dān single
chǎo stirfry
chuī fire
kàng bed
yán heat
stove
foam
qiǎn shallow
way (to do something)
technique
, xiè leak
river
zhān soak
, zhān moisten
lèi tear (from the eyes)
yóu oil
to car)
沿 沿 yán along
pāo measure word for excreta
pào bubble
zhù pour
, zhù annotate
xiè gush
yǒng swim
mud
fèi boil
wave
splash
swamp
zhì govern
fearsome
xìng characteristic
afraid
lián pity
guài strange
xué learn
bǎo treasure
zōng ancestor
dìng fix
suitable
shěn trial)
zhòu universe
guān official
kōng empty
lián screen
shí filled
shì attempt
láng man
shī poem
jiān shoulder
fáng house
chéng honest
chèn to line (e.g. clothing)
shān clothing
shì see
huà speech
dàn birth
xún inquire
gāi ought
xiáng detailed
jiàn establish
solemn
record
subordinate
inhabit
jiè measure word for events
shuā brush
bend
xián instruments)
chéng receive
mèng eldest
orphan
shǎn Shaanxi province
jiàng descend
xiáng surrender
xiàn limit
mèi sister
sister
jiě sister
xìng surname
shǐ start
jià to carts, etc.)
cān participate
shēn ginseng
jiān difficult
线 xiàn line
liàn practice
group
thick)
shǐ speedy
zhī weave
zhōng end
zhù stop
tuó camel
shào continue
jīng weaving)
guàn together

9 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
zòu instrument)
chūn season)
bāng help
zhēn precious
glass
poison
xíng model
guà hang
fēng to seal
chí hold
xiàng neck
kuǎ collapse
kuà arm
chéng city
náo obstruct
zhèng politics
toward
zhào Zhao (a surname)
dǎng to block
tǐng prop up
kuò include
shuān bind
shí pick up
tiāo choose
tiǎo raise
zhǐ finger
diàn cushion
zhēng struggle
zhèng earn
cram
pīn combine
dig
àn press
huī to wave
nuó shift
mǒu certain
shèn quite
leather
jiàn recommend
xiàng alley
dài belt
cǎo grass
jiǎn cocoon
chá tea
huāng barren
máng expansive
dàng swing
róng glory
past
anyhow
nán south
yào medicine
biāo signage
wilt
bǐng handle
dòng building
xiāng reciprocal
xiàng minister
chá investigate
bǎi cypress
liǔ willow
zhù pillar
shì persimmon
lán railing
shù tree
yāo demand
yào want
xián all
xián salty
wēi awe
wāi crooked
yán research
zhuān brick
unit of measurement
hòu thick
bricks
kǎn chop
miàn face
miàn noodles
nài tolerate
shuǎ play around
qiān pull
cán injured
yāng harm
qīng light (not heavy)
crow
jiē all
bèi back (of the body)
, bēi carry on one's back
zhàn battle
diǎn dot
lín to face
lǎn view
shù vertical
shěng omit
xǐng wake
xiāo, xuē peel
cháng to taste
shì be
pàn anticipate
zhá blink
hōng noise
hǒng coax
xiǎn show
mute
mào emanate
yìng reflect
xīng star
zuó yesterday
wèi fear
prone
wèi stomach
guì precious
jiè boundary
hóng rainbow
xiā shrimp
ant
think
mǎ, mà (combining syllable for insects)
suī although
pǐn product
yàn swallow
scold
huā onomatopoeia
huá noise
zán we (inclusive)
xiǎng loud
exhale
yǎo bite
cough
which
něi which
tàn charcoal
xiá gorge
punish
jiàn worthless
tiē to stick
bone
chāo money
zhōng vessel
zhōng clock
gāng steel
yào key
gōu hook
xiè unload
gāng vat
bài worship
kān watch over
kàn look
regulation
zěn how
shēng livestock
xuǎn choose
shì suitable
miǎo second (unit)
xiāng fragrance
zhǒng seed
zhòng to plant
qiū autumn
qiū swing (playground)
subject
chóng double
zhòng heavy
again
complex
竿 竿 gān pole
duàn segment
便 便 biàn convenient
pián cheap
liǎ two
dài loan
shùn smooth
xiū repair
bǎo protect
facilitate
humiliate
jiǎn thrift
tradition
captive
xìn trust
huáng emperor
quán spring (water source)
guǐ ghost
qīn invade
zhuī chase
jùn handsome
dùn shield
dài wait
rule
hěn very
must
beard
account
jiàn sword
táo flee
shí eat
pén basin
dǎn gall bladder
shèng win
bāo compatriot
pàng fat
mài artery
miǎn encourage
xiá narrow
shī lion
separate
jiǎo sly
prison
hěn ruthless
貿 mào trade
yuàn grudge
hurry
ráo spare (e.g. a life)
shí eclipse
jiǎo dumpling
bǐng biscuit
wān curve
jiāng use
jiàng general (military)
jiǎng prize
āi sad
tíng pavilion
liàng bright
degree
trace
tíng yard
chuāng ulcer
fēng crazy
disease
scar
姿 姿 posture
qīn familial
yīn sound
emperor
shī carry out
wén hear
warlord
pagoda
chā difference
chà bad
chāi messenger
yǎng to rear
měi beauty
jiāng a surname
jiāng ginger
pàn rebel
sòng send
lèi type
to entrance
qián front
shǒu head
reverse
zǒng overall
liàn smelt
zhá fry
zhà explode
, pào cannon
làn rot
shave
jié clean
hóng flood
sprinkle
jiāo to water
zhuó muddy
dòng hole
measure
wash
huó alive
pài dispatch
qià harmony
rǎn dye
assist
yáng ocean
zhōu continent
hún turbid
nóng dense
jīn ford
héng eternal
huī restore
qià exact
nǎo anger
hèn hatred
raise
jiào sleep
jué aware
xuān announce
shì room
gōng palace
xiàn constitution
protrude
穿 穿 chuān wear
qiè steal
guest
guān crown
guàn to crown
language
biǎn flat
ǎo coat
ancestor
shén god
zhù congratulate
err
yòu tempt
shuō say
sòng recite
kěn cultivate
退 退 tuì retreat
since
house
zhòu daytime
fèi spend
dǒu steep
méi eyebrow
hái child
chú remove
xiǎn danger
yuàn courtyard
child
lǎo grandmother (maternal)
aunt (mother's sister)
yīn marriage
jiāo squeamish
anger
jià shelf
congratulate
yíng full
yǒng brave
dài idle
róu soft
lěi pile
bǎng to tie
róng down (material)
jié knot
rào coil
jiāo arrogant
huì to draw
gěi give
give
luò network
luò camel
jué end
jiǎo wring
tǒng unify

10 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
gēng cultivate
hào expend
yàn colorful
tài grand
zhū pearl
bān class
plain
cán silkworm
wán tenacious
zhǎn cup
fěi bandit
lāo dredge
zāi to plant
catch
zhèn shake
zǎi year
zài carry
gǎn hurry
rise
yán salt
shāo pass
niē squeeze
mái bury
zhuō catch
kǔn bind
juān donate
sǔn damage
dōu all
capital
zhé philosophy
shì pass away
jiǎn pick up
huàn exchange
wǎn pull
hot
kǒng fear
kettle
āi to bear
chǐ shame
dān delay
gōng deference
lián lotus
not
lotus
huò quarry
huò harvest
jìn advance
è evil
dislike
zhēn real
kuàng frame
guì cinnamon
dǎng obstruct
tóng candlenut
zhū stump
qiáo bridge
táo peach
pane
jiào proofread
xiào school
core
yàng likeness
gēn root
suǒ rope
brother
speed
dòu halt
chestnut
pèi match up
chì wing
insult
chún lip
xià summer
chǔ fundamental
break
yuán plains
tào sheath
zhú chase
liè harsh
shū sever
behind
轿 jiào sedan
jiào compare
dùn kowtow
die
zhì cause
chái firewood
zhuō table
consider
jiān guard
jǐn tight
dǎng party
shài to sun
mián sleep
xiǎo dawn
duck
huǎng shimmer
huàng shake
shǎng noon
yūn dizzy
wén mosquito
shào sentry
cry
ēn favor
huàn call
a ah
āi sigh
give up
fēng peak
yuán circle
zéi thief
贿 huì bribe
qián money
qián clamp
zuān drill
zuàn diamond
tiě iron
líng bell
qiān lead
quē lack
yǎng oxygen
special
sacrifice
zào create
chéng ride
chèng vehicle
enemy
chèng steelyard
rent
accumulate
yāng seedling
zhì order
chēng to address
chèng weigh
secret
tòu thorough
brush
xiào laugh
sǔn shoot
zhài debt
jiè borrow
zhí worth
lean (on)
qīng lean
dǎo fall over
dào pour
tǎng if
all
chàng promote
hòu wait
bend
bèi fold (2-, 3- etc.)
juàn tired
jiàn healthy
chòu odor
shè shoot
gōng to bow
breath
walk
gradual
jiàn ship
cāng cabin
bān manner
háng voyage
route
take
diē dad
ài love
sòng ode
wēng man
cuì crispy
zhī fat
xiōng chest
armpit
zāng dirty
zàng organ
jiāo glue
nǎo brain
leopard cat
láng wolf
féng meet
liú remain
zhòu wrinkle
饿 è hungry
liàn romance
jiǎng oar
漿 jiāng liquid
shuāi decline
gāo high
seat
zhǔn allow
zhǔn accurate
zuò seat
spine
zhèng symptom
bìng illness
illness
téng pain
fatigue
xiào result
depart
táng Tang dynasty
fund
liáng chill
zhàn stand
pōu open
jìng complete
part
páng beside
journey
chù livestock
yuè read
xiū shy
píng bottle
quán fist
fěn powder
liào material
benefit
jiān annex
kǎo roast
hōng to heat
fán annoy
shāo burn
zhú candle
, yān smoke
deliver
tāo wave
zhé Zhejiang
lào flood
jiǔ alcohol
shè wade
xiāo disappear
hào vast
hǎi sea
mud
bath
float
liú flow
rùn moist
làng wave
jìn soak
zhǎng rise
tàng scald
yǒng surge
realise
qiāo quiet
huǐ regret
yuè glad
hài harm
kuān wid
jiā home
jiā fellow
xiāo night
yàn banquet
bīn guest
zhǎi narrow
róng accommodate
zǎi butcher
àn desk
qǐng invite
lǎng bright
zhū every
read
shàn fan
shān to fan
sock
xiù sleeve
páo robe
bèi quilt
xiáng auspicious
lesson
shéi who
調 diào transfer
tiáo adjust
yuān injustice
liàng forgive
tán discuss
friendship
bō, bāo peel
kěn sincere
zhǎn expand
drama
xiè scraps
ruò weak
líng mound
táo pottery
xiàn sink
péi accompany
entertain
niáng woman
tōng open
néng able
nán difficult
nàn disaster
beforehand
sāng mulberry
juàn silk
xiù embroider
yàn experience
continue

11 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
qiú sphere
science
pěng hold in two hands
stop
miáo trace
area
yǎn ambush
jié victory
pái line up
diào fall
duī crowd
tuī push
xiān lift
shòu give
jiāo teach
jiào teaching
tāo take out
lüè plunder
péi cultivate
jiē receive
kòng accuse
tàn search
occupy
jué dig
zhí duty
base
zhù author
zhuó tenacious
constrain
lēi strangle
huáng yellow
méng sprout
luó turnip
jùn microbe
cài vegatable
táo grape
chrysanthemum
píng duckweed
spinach
yíng army
xiè tool
mèng dream
shāo branch
méi prune
jiǎn examine
shū brush
stair
tǒng tub
jiù help
assist
piào ticket
relative
shuǎng straightforward
lóng deaf
inherit
shèng abundant
xuě snow
assist
liàng measure word for vehicles
false
què sparrow
táng office
cháng frequent
chí spoon
chén dawn
zhēng eyes
squint
yǎn eye
xuán hang
wilderness
la assertive particle
wǎn late
zhuó peck
distance
yuè jump
lüè summary
shé snake
lěi accumulate
lèi tired
chàng song
huàn suffer
wéi only
yái precipice
zhǎn peak
chóng honor
quān circle
tóng brass
chǎn shovel
yín silver
tián sweet
pear
plow
change
bèn clumsy
lóng cage
flute
symbol
number
mǐn clever
zuò make
dài bag
yōu far
cháng repay
ǒu idol
tōu thief
nín you (honorific)
shòu sell
tíng stop
piān slant
jiǎ false
jià holiday
obtain
de Post-verb particle
děi must
xián mouth
pán plate
chuán boat
xié slant
box
鴿 dove
know
want
desire, any desire in general
cǎi color
lǐng neck
jiǎo foot
neck
liǎn face
tuō take off
xiàng elephant
gòu enough
cāi guess
zhū pig
liè hunt
māo cat
měng cruel
xiàn stuffing
guǎn building
còu assemble
jiǎn decrease
háo hair
hemp
yǎng itch
hén scar
láng porch
kāng peaceful
yōng usual
鹿 鹿 deer
dào thief
zhāng section
jìng finally
shāng commerce
ethnicity
xuán revolve
xuàn revolving
wàng hope
rate
shuài command
zhāo tactic
zháo touch
zhe progressive particle
zhuó attach
gài cover
nián viscous
rude
grain
duàn interrupt
jiǎn scissors
shòu beast
qīng clear
tiān increase
lín soak
yān drown
gutter
jiàn gradually
hùn mix
fisherman
táo eliminate
liquid
dàn tasteless
shēn deep
grandmother
liáng bridge
shèn seep
qíng feeling
regret
cán shame
dào grieve
fear
cautious
jīng frighten
cǎn cruel
guàn custom
kòu enemy
send
宿 宿 overnight
xiǔ Chinese constellation
xiù stay
yáo kiln
dense
móu plan
huǎng lie
huò disaster
riddle
dài seize
gǎn brave
butcher
dàn bullet
tán bounce
suí follow
dàn egg
lóng abundant
yǐn hide
hūn marriage
shěn brother
jǐng throat
spin
clue
success
ride
shéng rope
wéi maintain
綿 mián cotton
chóu silk
绿 green

12 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
qín zither
bān mottled
replace
kuǎn funds
kān to bear
to set up
tower
yuè exceed
chèn to take an opportunity
tend toward
chāo super-, surpass
carry
dike
knowledgeable
jiē uncover
joy
chā insert
jiū to grab from
sōu search
zhǔ boil
yuán aid
cái to cut fabric
to place
lǒu embrace
jiǎo stir
to hold
róu to rub
this
time period
cheat
lián union
sàn disperse
annoy
zàng to inter
Kudzu vine
dǒng direct
grape
jìng respect
cōng scallion
luò to fall
cháo to face
zhāo dawn
guilt
kuí sunflower
bàng club (tool)
chess
zhí to plant
sēn verdant
chair
jiāo chili
counter for trees
gùn stick (tool)
mián cotton
péng shack
zōng brown
huì favour
huò confusion
coerce
chú kitchen
shà tall building
yìng hard
què sure
yàn wild goose
zhí colonise
liè split
xióng imposing, heroic
zàn temporary
graceful
bèi generation
bēi sad
purple
huī glorious
chǎng open
shǎng to appreciate
zhǎng palm (hand)
qíng sunny
shǔ hot weather
zuì most
liáng to measure
liàng amount
pēn spurt
jīng crystal
(combining syllable)
encounter
hǎn shout
jǐng scenery
jiàn trample
diē to fall down
pǎo run
abandon
frog
zhū spider
tíng dragonfly
shout; drink
wèi feed
chuǎn to pant
hóu throat
width
mào hat
gamble
péi reimburse
hēi black
zhù to cast
to lay
liàn chain
xiāo smelt
suǒ lock
chú hoe
guō wok
xiù rust
fēng knife edge
ruì sharp
duǎn short
zhì wise
tǎn rug
é goose
shèng remain
shāo slight
chéng extent
rare
shuì tax
kuāng basket
děng wait
zhù build
tactic
shāi sift
tǒng cylinder
reply
jīn tendon
zhēng kite
ào arrogant
mentor
pái plaque
bǎo fortress
gather
jiāo charred
bàng next to
chǔ store
ào deep
jiē street
chéng punish
control
defend
xún circulate
tǐng vessel
shū comfort
fān times (once, twice, etc)
shì explain
qín fowl
twelfth month of the Chinese calender
spleen
qiāng body cavity
rude
huá sly
hóu monkey
rán thus
chán greedy
zhuāng to pack into
mán barbarian
jiù thus
tòng pain
tóng child
kuò wide
shàn good (vs evil)
xiàn envy
universal
fèn faeces
zūn respect
dào path
céng at sometime in the past
zēng a surname
yàn flame
gǎng harbour
lake
chā crumbs
湿 shī wet
wēn warm
thirst
huá slippery
wān bay
to cross
yóu swim
yóu travel
grow
gài irrigate
fèn anger
huāng panic
duò lazy
kuì shame
glad
kǎi emotional
cut
hán cold
wealth
cuàn scamper
nest
chuāng window
biàn everywhere
prosperous
trousers
qún skirt
xiè thank
yáo rumour
qiān humble
shǔ belong to
often
jiàng stubborn
qiáng strong
zhōu congee
shū uncrowded
separate
space in between
loose cotton
sǎo elder sister-in-law
dēng climb
duàn shiny fabric
huǎn slow
biān to braid
piàn swindle
yuán edge

13 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
ruì jade implement
hún spirit
anyhow
shè absorb, take a photograph
touch
tián fill up
wrestle
collapse
drum
bǎi lay out
xié bring along
bān move
yáo sway
gǎo fiddle with
táng banks (water)
tān lay out
suàn garlic
qín industrious
què magpie
lán blue
tomb
curtain
péng unkempt
store
méng cover, obscure
měng Mongolia
mēng cheat, deceive
méng blind
méng misty drizzle
méng naïve, dull
zhēng steam
xiàn give
jìn forbid
chǔ clear, stark
xiǎng think
huái pagoda tree
elm
lóu floor (of multi-story building)
gài summary
lài rely
chóu reward
gǎn feel
ài obstruct
bēi monument
suì shatter
pèng bump
wǎn bowl
busy
léi thunder
líng zero
fog
báo hailstone
shū transport
oversee
líng age
, jiàn scrutiny
, jiàn mirror
jīng eyeball
shuì sleep
cǎi take notice of
look down on
ignorant
nuǎn warm
méng league
xiē rest
àn dark
zhào shine
kuà step over
tiào jump
guì kneel
road
gēn follow
qiǎn send
é moth
fēng bee, wasp
sǎng throat
zhì to place
zuì sin
zhào cover
cuò error
tin
luó cymbals
chuí hammer
jǐn brocade
jiàn key (keyboard)
saw (tool)
ǎi short
farewell
chóu dense
chóu worry
chóu calculate
qiān signature
qiān short stick, lots
jiǎn simple
huǐ destroy
jiù mother's brother
shǔ mouse
cuī to harry
shǎ silly
xiàng resemble
duǒ hide
wēi tiny
more and more
yáo far
yāo waist
xīng odour of raw meat
abdomen
téng leap
tuǐ leg
chù touch
jiě untie
jiàng sauce
tán phlegm
lián uncorrupt
xīn new
yùn rhyme
meaning
liáng grains
shǔ count
shù number
jiān fry
sculpt
kind
méi coal
huáng glorious
滿 mǎn filled
desert
yuán source
filter
làn flood
tāo gushing
stream
liū slip away
gǔn roll
bīn river banks
liáng sorghum
tān beach
shèn prudent
reputation
sāi cork
sài frontier chokepoint
jǐn cautious
auspicious
qún crowd
殿 殿 diàn palace
open up
zhàng obstacle
qián dislike
jià marry
dié fold
féng sew
fèng gap
chán wind around

14 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
jìng quiet
blue
glass
qiáng wall
piě cast away
jiā commend
cuī destroy
jié segment
shì pledge
jìng realm
zhāi pluck
shuāi to fall
gather
conceal
admire
dusk
miè look down on
, miè libel
imitate
mold
liú pomegranate
bǎng announcement board
zhà extract
song
zāo meet with (misfortune)
hot
niàng ferment
suān sour
magnet
yuàn wish
need
disadvantage
shāng clothing
counter for round things
sòu cough
qīng dragonfly
wax
yíng fly (insect)
zhī spider
zhuàn earn money
qiāo spade
duàn forge
dance
wěn stable
suàn calculate
luó basket
guǎn pipe
liáo colleague
nose
soul
mào appearance
membrane
arm
páng bladder
xiān fresh
doubt
mán mantou
guǒ wrap
qiāo to hit
háo talented person
gāo paste (substance)
zhē conceal
rot
shòu thin
spicy
jié exert
duān endpoint
flag
jīng refine
qiàn apology
put out (fire)
róng melt
paint
piāo float around
piǎo bleach
piào pretty
màn all over the place
drip
yǎn to act
lòu leak
màn slow
zhài encampment
sài compete
chá inspect
honey
music score
nèn tender
cuì green
xióng bear (animal)
dèng stool
luó mule
suō shrink

15 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
huì wisdom
tear apart
scatter
interest
tàng counter for trips
chēng hold up
broadcast
zhuàng to ram
chè retreat
zēng increase
cōng intelligent
xié shoe
jiāo banana
shū vegetable
héng horizontal
cáo trough
yīng cherry
xiàng rubber
piāo flutter
vinegar
zuì drunk
zhèn tremor
, méi mold
méi bad luck
mán to cover up (e.g. truth)
topic
bào violent
xiā blind
yǐng shadow
kick
trample
cǎo step on
zōng tracks
dié butterfly
butterfly
zhǔ advise
ink
zhèn town
kào rely on
dào paddy
multitude
稿 稿 gǎo draft (e.g. essay)
jià to plant
xiāng box
jiàn arrow
piān piece of writing
jiāng rigid
tǎng lie down
out-of-the-way
virtue
sōu counter for ships
knee
táng chest
shú cooked
rub
yán face
perseverance
glue
zūn obey
qián dive
cháo tide
dǒng understand
é forehead
wèi console
split apart

16 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
cāo grasp
yān northern Hebei province
yàn swallow (bird)
shǔ yam, potato
xīn firewood
báo, bó thin, meager
diān upside down
orange (fruit)
zhěng neaten
róng melt
xǐng wake up
cān meal
zuǐ mouth
hoof
machine
zèng give
silent
jìng mirror
, zàn praise
lán basket
yāo invite
héng balance
péng swell
, diāo carve
, diāo condor
grind
níng condense
biàn distinguish
biàn debate
táng sugar
gāo sticky cake
rán burn
zǎo bathe
agitate
lǎn lazy
wall
evade
jiǎo hand over

17 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
dài wear (a hat)
wipe
to bow
cáng to hide
zàng treasure
shuāng frost
xiá dawn / dusk glow
qiáo look
dǎo dance
luó whorl
suì tassel
fán complicated
biàn braided hair
yíng win
zāo rotten, poor
kāng husks
zào hot
arm
wing
zòu sudden

18 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
biān whip
overturn
bèng jump
lián sickle
fān turn over
yīng eagle

19 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
jǐng alert
pān climb
dūn squat
chàn shake
bàn petal
bào explode
jiāng frontier

20 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
rǎng soil
耀 耀 yào shine
zào rash
jiáo chew
rǎng shout
record
demon; magic
guàn irrigate

21 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
chǔn stupid
hegemon
dew, expose

22 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
náng bag

23 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
guàn jar

Kevésbé gyakori írásjegyek (+1000)[szerkesztés]

2 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
ladle
diāo artful

4 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
gài beg
dǎi evil
dagger
yǎo untimely death
lún arrange
mock
rǒng extraneous
dèng a surname

5 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
mugwort
hāng heavy load
convex
a surname
"ba" sound
grumble
mǐn dish
āo concave
qiú prisoner
shǐ arrow
zhà unexpectedly
ěr thou
féng a surname
xuán mysterious

6 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
bāng state, nation
literal-minded
xíng a surname
taro
biān peony
official, mandarin
barbarian
implore
a surname
yāo shout
high as a mountain
tíng palace courtyard
up to now
jiù mortar
zhòng second in seniority
lún human relations
he, she, a surname
lèi rib
rising sun
xiōng thorax
mallard
zhuāng adornment
hài boar
xùn flood
huì taboo
astonished
é cheat; false
sòng accuse
jué secret formula
chí loosen; unstring a bow
jǐng pit
duò, tuo2 carry on back
xún tame
rèn stitch, sew

7 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
jiǔ nine (used in documents)
a variety of quartz
rèn tough, resilient
kōu pick; carve
è grip, guard
gǒng mercury
bān pull (trigger)
lūn; lún sweeping gesture; select
kǎn small pit
entrenchment, depression
repress
draft, plan
shū express, pour out
lotus
overgrowth of weeds
wěi reed
jiè, gài mustard
xīn core
banana
zhàng cane, staff
shān, shā species of fir
witch, a surname
chà; chā branch of a tree; pitchfork
only, at first; courteous title (used in former times)
xiá small box
xuān lofty; carriage (of former times)
rock salt; sauce, stew
xiào resemble
zhī squeak, chirp
fèi to bark
ǒu; òu expel; vomit
shout, cry
yín hum, recite
qiāng choke, pungent
wěn kiss
háng; kēng throat; make a sound
city
tún; dùn to store; storage for grain
shǔn suck
rugged
male
yòu bless, protect
diàn rent land, farmer tenant
cì, sì wait on
cōng chimney
gāng anus
zhǒu elbow
diān imperial domain, suburb
bèi distressed, wretched
jiū turtledove
tóng red
jiǔ moxibustion
páo; bào dig; plane
protect, cover
lìn stingy
hut
rùn odd day in the calendar, leap year
duì devilish; exchange, convert
zhuó brilliant; scorch, burn
bathe, cleanse; receive favors
pèi plentiful
tài wash out
drip
lún perish
xiōng torrential rush, tumultuous
cāng blue, cold
Shanghai
chén sincere
curse, swear
zhà cheat
hǎn rare
buttocks
zhuì fall
prostitute
elder sister
be jealous
wěi latitude

8 vonás[szerkesztés]

玫 卦 坷 坯 拓 坪 坤 拄 拧 拂 拙 拇 拗 茉 昔 苛 苫 苟 苞 茁 苔 枉 枢 枚 枫 杭 郁 矾 奈 奄 殴 歧 卓 昙 哎 咕 呵 咙 呻 咒 咆 咖 帕 账 贬 贮 氛 秉 岳 侠 侥 侣 侈 卑 刽 刹 肴 觅 忿 瓮 肮 肪 狞 庞 疟 疙 疚 卒 氓 炬 沽 沮 泣 泞 泌 沼 怔 怯 宠 宛 衩 祈 诡 帚 屉 弧 弥 陋 陌 函 姆 虱 叁 绅 驹 绊 绎

9 vonás[szerkesztés]

契 贰 玷 玲 珊 拭 拷 拱 挟 垢 垛 拯 荆 茸 茬 荚 茵 茴 荞 荠 荤 荧 荔 栈 柑 栅 柠 枷 勃 柬 砂 泵 砚 鸥 轴 韭 虐 昧 盹 咧 昵 昭 盅 勋 哆 咪 哟 幽 钙 钝 钠 钦 钧 钮 毡 氢 秕 俏 俄 俐 侯 徊 衍 胚 胧 胎 狰 饵 峦 奕 咨 飒 闺 闽 籽 娄 烁 炫 洼 柒 涎 洛 恃 恍 恬 恤 宦 诫 诬 祠 诲 屏 屎 逊 陨 姚 娜 蚤 骇

10 vonás[szerkesztés]

耘 耙 秦 匿 埂 捂 捍 袁 捌 挫 挚 捣 捅 埃 耿 聂 荸 莽 莱 莉 莹 莺 梆 栖 桦 栓 桅 桩 贾 酌 砸 砰 砾 殉 逞 哮 唠 哺 剔 蚌 蚜 畔 蚣 蚪 蚓 哩 圃 鸯 唁 哼 唆 峭 唧 峻 赂 赃 钾 铆 氨 秫 笆 俺 赁 倔 殷 耸 舀 豺 豹 颁 胯 胰 脐 脓 逛 卿 鸵 鸳 馁 凌 凄 衷 郭 斋 疹 紊 瓷 羔 烙 浦 涡 涣 涤 涧 涕 涩 悍 悯 窍 诺 诽 袒 谆 祟 恕 娩 骏

11 vonás[szerkesztés]

琐 麸 琉 琅 措 捺 捶 赦 埠 捻 掐 掂 掖 掷 掸 掺 勘 聊 娶 菱 菲 萎 菩 萤 乾 萧 萨 菇 彬 梗 梧 梭 曹 酝 酗 厢 硅 硕 奢 盔 匾 颅 彪 眶 晤 曼 晦 冕 啡 畦 趾 啃 蛆 蚯 蛉 蛀 唬 啰 唾 啤 啥 啸 崎 逻 崔 崩 婴 赊 铐 铛 铝 铡 铣 铭 矫 秸 秽 笙 笤 偎 傀 躯 兜 衅 徘 徙 舶 舷 舵 敛 翎 脯 逸 凰 猖 祭 烹 庶 庵 痊 阎 阐 眷 焊 焕 鸿 涯 淑 淌 淮 淆 渊 淫 淳 淤 淀 涮 涵 惦 悴 惋 寂 窒 谍 谐 裆 袱 祷 谒 谓 谚 尉 堕 隅 婉 颇 绰 绷 综 绽 缀 巢

12 vonás[szerkesztés]

琳 琢 琼 揍 堰 揩 揽 揖 彭 揣 搀 搓 壹 搔 葫 募 蒋 蒂 韩 棱 椰 焚 椎 棺 榔 椭 粟 棘 酣 酥 硝 硫 颊 雳 翘 凿 棠 晰 鼎 喳 遏 晾 畴 跋 跛 蛔 蜒 蛤 鹃 喻 啼 喧 嵌 赋 赎 赐 锉 锌 甥 掰 氮 氯 黍 筏 牍 粤 逾 腌 腋 腕 猩 猬 惫 敦 痘 痢 痪 竣 翔 奠 遂 焙 滞 湘 渤 渺 溃 溅 湃 愕 惶 寓 窖 窘 雇 谤 犀 隘 媒 媚 婿 缅 缆 缔 缕 骚

13 vonás[szerkesztés]

瑟 鹉 瑰 搪 聘 斟 靴 靶 蓖 蒿 蒲 蓉 楔 椿 楷 榄 楞 楣 酪 碘 硼 碉 辐 辑 频 睹 睦 瞄 嗜 嗦 暇 畸 跷 跺 蜈 蜗 蜕 蛹 嗅 嗡 嗤 署 蜀 幌 锚 锥 锨 锭 锰 稚 颓 筷 魁 衙 腻 腮 腺 鹏 肄 猿 颖 煞 雏 馍 馏 禀 痹 廓 痴 靖 誊 漓 溢 溯 溶 滓 溺 寞 窥 窟 寝 褂 裸 谬 媳 嫉 缚 缤 剿

14 vonás[szerkesztés]

赘 熬 赫 蔫 摹 蔓 蔗 蔼 熙 蔚 兢 榛 榕 酵 碟 碴 碱 碳 辕 辖 雌 墅 嘁 踊 蝉 嘀 幔 镀 舔 熏 箍 箕 箫 舆 僧 孵 瘩 瘟 彰 粹 漱 漩 漾 慷 寡 寥 谭 褐 褪 隧 嫡 缨

15 vonás[szerkesztés]

撵 撩 撮 撬 擒 墩 撰 鞍 蕊 蕴 樊 樟 橄 敷 豌 醇 磕 磅 碾 憋 嘶 嘲 嘹 蝠 蝎 蝌 蝗 蝙 嘿 幢 镊 镐 稽 篓 膘 鲤 鲫 褒 瘪 瘤 瘫 凛 澎 潭 潦 澳 潘 澈 澜 澄 憔 懊 憎 翩 褥 谴 鹤 憨 履 嬉 豫 缭

16 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
hàn shake
lèi beat
shàn act without consultation, be expert at
lěi bud
Xuē a surname
wēi rose; a type of fern
qíng prop up
hàn writing brush, writing, a surname
è shocking
chú cabinet
chéng orange
piáo ladle
huáng sulphur; brimstone
huò suddenly
shà a light rain; instant, passing
zhé furrowed track; rut
hope, a surname
róu trample on
toad
páng crab
míng kind of caterpillar, larva
zào chirp; noise
yīng parrot
qián black; name for Guizhou
solemn
cuàn usurp
péng sail
gāo pole for propelling boat manually
wooden fence, hedge
scholar, Confucian
shàn meal
jīng whale
yǐn addiction
qué lame
cāo coarse
liáo, liǎo burn
bīn be on verge of
hàn regret
xiè lax
窿 窿 lóng cavity; deficit
jiāng reins, harness

17 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
háo trench
miǎo disdain
méng lemon
yán eaves of house, brim
lǐn cross-beam
tán sandalwood
jiāo reef, shoal rock
lín phosphorous
liào watch
shùn wink
tóng pupil (of the eye)
dèng stare at
shǔ bright (of sunlight)
step on
cricket
shuài cricket
háo howl
shàn financial aid
liao4 bound, confined
wèi a surname, name of a dynasty
swarm, cluster
lěi injure; puppet
huī emblem, logo; Anhui
jué nobility
méng hazy, misty
sào strong smell, rancid
è crocodile; alligator
dissolved; rice-gruel; wasted
ái cancer
nuò coward
huò open, liberal-minded
huō opening, crack
tún buttocks

18 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
ǒu lotus root
téng rattan cane
zhān gaze
xiāo outcry, uproar
fins
lài scab
waterfall
jīn lapel; in one's heart, aspiration
jade with hole in center (used in ceremony)
chuō stamp (a seal)

19 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
zǎn hoard
niè bastard; ill-omen
mushroom
zǎo aquatic plants (as seaweed, algae, kelp)
biē turtle
cèng scrape; dilly-dally
dèng tread on
jostle, separate wheat from chaff
簿 簿 ledger
xiè crab
disperse
xuǎn ringworm
gēng soup

20 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
bìn hair on temple
rǎng agitate
worm, wriggle
wēi majestic
lín scales of fish
nuò glutinous rice
analogy

21 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
clap of thunder
lìn violate
suǐ marrow

22 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
zhàn dip into
xiāng inlay, set (as jewels)
ráng pulp

24 vonás[szerkesztés]

egysz. hagy. pinjin angol
chù lofty