Modul:number list/data/hi

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Number Numeral tőszámnév sorszámnév határozói szorzó kollektív tört
0 शून्य (śūnya), सिफ़र (sifar) शून्यवाँ (śūnyavā̃)
1 एक (ek) पहला (pahlā), पहिला (pahilā) पूरा (pūrā)
2 दो (do) दूसरा (dūsrā), दूजा (dūjā) दोबारा (dobārā), दुबारा (dubārā) दोगुना (dogunā), दुगना (dugnā), दोहरा (dohrā) दोनों (donõ) आधा (ādhā)
3 तीन (tīn) तीसरा (tīsrā) तिबारा (tibārā) तिगुना (tigunā) तिहाई (tihāī)
4 चार (cār) चौथा (cauthā) चौगुना (caugunā) चौथाई (cauthāī)
5 पाँच (pā̃c) पाँचवाँ (pā̃cvā̃) पचगुना (pacgunā)
6 छह (chah), छै (chai) छठा (chaṭhā), छठवाँ (chaṭhvā̃)
7 सात (sāt) सातवाँ (sātvā̃)
8 आठ (āṭh) आठवाँ (āṭhvā̃)
9 नौ (nau) नौवाँ (nauvā̃)
10 १० दस (das) दसवाँ (dasvā̃) दसगुना (dasgunā)
11 ११ ग्यारह (gyārah) ग्यारहवाँ (gyārahvā̃)
12 १२ बारह (bārah) बारहवाँ (bārahvā̃)
13 १३ तेरह (terah) तेरहवाँ (terahvā̃)
14 १४ चौदह (caudah) चौदहवाँ (caudahvā̃)
15 १५ पन्द्रह (pandrah), पंद्रह (pandrah), पंदरह (pandrah) पन्द्रहवाँ (pandrahvā̃), पंद्रहवाँ (pandrahvā̃), पन्दरहवाँ (pandarahvā̃)
16 १६ सोलह (solah) सोलहवाँ (solahvā̃)
17 १७ सत्रह (satrah), सत्तरह (sattarah) सत्रहवाँ (satrahvā̃), सत्तरहवाँ (sattarahvā̃)
18 १८ अठारह (aṭhārah) अठारहवां (aṭhārahvā̃)
19 १९ उन्नीस (unnīs) उन्नीसवां (unnīsvā̃)
20 २० बीस (bīs) बीसवां (bīsvā̃)
21 २१ इक्कीस (ikkīs)
22 २२ बाईस (bāīs)
23 २३ तेईस (teīs)
24 २४ चौबीस (caubīs)
25 २५ पच्चीस (paccīs)
26 २६ छब्बीस (chabbīs)
27 २७ सत्ताईस (sattāīs)
28 २८ अट्ठाईस (aṭṭhāīs)
29 २९ उनतीस (untīs)
30 ३० तीस (tīs) तीसवां (tīsvā̃)
31 ३१ इकत्तीस (ikattīs)
32 ३२ बत्तीस (battīs)
33 ३३ तैंतीस (taintīs)
34 ३४ चौंतीस (cauntīs)
35 ३५ पैंतीस (paintīs)
36 ३६ छत्तीस (chattīs)
37 ३७ सैंतीस (saintīs)
38 ३८ अड़तीस (aṛtīs)
39 ३९ उनतालीस (untālīs)
40 ४० चालीस (cālīs) चालीसवां (cālīsvā̃)
41 ४१ इकतालीस (iktālīs)
42 ४२ बयालीस (bayālīs)
43 ४३ तैंतालीस (taintālīs)
44 ४४ चवालीस (cavālīs)
45 ४५ पैंतालीस (paintālīs)
46 ४६ छियालीस (chiyālīs)
47 ४७ सैंतालीस (saintālīs)
48 ४८ अड़तालीस (aṛtālīs)
49 ४९ उनचास (uncās)
50 ५० पचास (pacās) पचासवां (pacāsvā̃)
51 ५१ इक्यावन (ikyāvan)
52 ५२ बावन (bāvan)
53 ५३ तिरपन (tirpan)
54 ५४ चौवन (cauvan)
55 ५५ पचपन (pacpan)
56 ५६ छप्पन (chappan)
57 ५७ सत्तावन (sattāvan)
58 ५८ अट्ठावन (aṭṭhāvan)
59 ५९ उनसठ (unsaṭh)
60 ६० साठ (sāṭh) साठवां (sāṭhvā̃)
61 ६१ इकसठ (iksaṭh)
62 ६२ बासठ (bāsaṭh)
63 ६३ तिरसठ (tirsaṭh)
64 ६४ चौंसठ (caunsaṭh)
65 ६५ पैंसठ (painsaṭh)
66 ६६ छियासठ (chiyāsaṭh)
67 ६७ सड़सठ (saṛsaṭh)
68 ६८ अड़सठ (aṛsaṭh)
69 ६९ उनहत्तर (unhattar)
70 ७० सत्तर (sattar) सत्तरवां (sattarvā̃)
71 ७१ इकहत्तर (ikhattar)
72 ७२ बहत्तर (bahattar)
73 ७३ तिहत्तर (tihattar)
74 ७४ चौहत्तर (cauhattar)
75 ७५ पचहत्तर (pachattar)
76 ७६ छिहत्तर (chihattar)
77 ७७ सतहत्तर (sathattar)
78 ७८ अठहत्तर (aṭhhattar)
79 ७९ उन्यासी (unyāsī)
80 ८० अस्सी (assī) अस्सीवां (assīvā̃)
81 ८१ इक्यासी (ikyāsī)
82 ८२ बयासी (bayāsī)
83 ८३ तिरासी (tirāsī)
84 ८४ चौरासी (caurāsī)
85 ८५ पचासी (pacāsī)
86 ८६ छियासी (chiyāsī)
87 ८७ सत्तासी (sattāsī)
88 ८८ अट्ठासी (aṭṭhāsī)
89 ८९ नवासी (navāsī)
90 ९० नव्वे (navve) नव्वेवां (navvevā̃)
91 ९१ इक्यानवे (ikyānve)
92 ९२ बानवे (bānve)
93 ९३ तिरानवे (tirānve)
94 ९४ चौरानवे (caurānve)
95 ९५ पचानवे (pacānve)
96 ९६ छियानवे (chiyānve)
97 ९७ सत्तानवे (sattānve)
98 ९८ अट्ठानवे (aṭṭhānve)
99 ९९ निन्यानवे (ninyānve)
100 १०० सौ (sau) सौवां (sauvā̃)
101 १०१ एक सौ एक (ek sau ek)
102 १०२ एक सौ दो (ek sau do)
103 १०३ एक सौ तीन (ek sau tīn)
104 १०४ एक सौ चार (ek sau cār)
105 १०५ एक सौ पांच (ek sau pāñc)
106 १०६ एक सौ छह (ek sau chah)
107 १०७ एक सौ सात (ek sau sāt)
108 १०८ एक सौ आठ (ek sau āṭh)
109 १०९ एक सौ नौ (ek sau nau)
110 ११० एक सौ दस (ek sau das)
111 १११ एक सौ ग्यारह (ek sau gyārah)
112 ११२ एक सौ बाहरह (ek sau bāhrah)
113 ११३ एक सौ तैरह (ek sau tairah)
114 ११४ एक सौ चौदह (ek sau caudah)
115 ११५ एक सौ पन्द्रह (ek sau pandrah)
116 ११६ एक सौ सोलह (ek sau solah)
117 ११७ एक सौ सतरह (ek sau satrah)
118 ११८ एक सौ अठारह (ek sau aṭhārah)
119 ११९ एक सौ उन्नीस (ek sau unnīs)
120 १२० एक सौ बीस (ek sau bīs)
121 १२१ एक सौ इक्कीस (ek sau ikkīs)
122 १२२ एक सौ बाईस (ek sau bāīs)
123 १२३ एक सौ तेईस (ek sau teīs)
124 १२४ एक सौ चोबीस (ek sau cobīs)
125 १२५ एक सौ पचीस (ek sau pacīs)
126 १२६ एक सौ छबीस (ek sau chabīs)
127 १२७ एक सौ सताईस (ek sau satāīs)
128 १२८ एक सौ अठाईस (ek sau aṭhāīs)
129 १२९ एक सौ उन्नतीस (ek sau unnatīs)
130 १३० एक सौ तीस (ek sau tīs)
131 १३१ एक सौ इकतीस (ek sau iktīs)
132 १३२ एक सौ बतीस (ek sau batīs)
133 १३३ एक सौ तैतीस (ek sau taitīs)
134 १३४ एक सौ चौतीस (ek sau cautīs)
135 १३५ एक सौ पैंतीस (ek sau paintīs)
136 १३६ एक सौ छतीस (ek sau chatīs)
137 १३७ एक सौ सैंतीस (ek sau saintīs)
138 १३८ एक सौ अठतीस (ek sau aṭhtīs)
139 १३९ एक सौ उनचालीस (ek sau uncālīs)
140 १४० एक सौ चालीस (ek sau cālīs)
141 १४१ एक सौ इकतालीस (ek sau iktālīs)
142 १४२ एक सौ बियालिस (ek sau biyālis)
143 १४३ एक सौ तियालीस (ek sau tiyālīs)
144 १४४ एक सौ चौवालिस (ek sau cauvālis)
145 १४५ एक सौ पैंतालिस (ek sau paintālis)
146 १४६ एक सौ छियालीस (ek sau chiyālīs)
147 १४७ एक सौ सैंतालिस (ek sau saintālis)
148 १४८ एक सौ अठतालीस (ek sau aṭhtālīs)
149 १४९ एक सौ उनचास (ek sau uncās)
150 १५० एक सौ पचास (ek sau pacās)
151 १५१ एक सौ इकावन (ek sau ikāvan)
152 १५२ एक सौ बावन (ek sau bāvan)
153 १५३ एक सौ तरेपन (ek sau tarepan)
154 १५४ एक सौ चौपन (ek sau caupan)
155 १५५ एक सौ पचपन (ek sau pacpan)
156 १५६ एक सौ छपन (ek sau chapan)
157 १५७ एक सौ सतावन (ek sau satāvan)
158 १५८ एक सौ अठावन (ek sau aṭhāvan)
159 १५९ एक सौ उनसठ (ek sau unsaṭh)
160 १६० एक सौ साठ (ek sau sāṭh)
161 १६१ एक सौ इकसठ (ek sau iksaṭh)
162 १६२ एक सौ बासठ (ek sau bāsaṭh)
163 १६३ एक सौ तरेसठ (ek sau taresaṭh)
164 १६४ एक सौ चौसठ (ek sau causaṭh)
165 १६५ एक सौ पैंसठ (ek sau painsaṭh)
166 १६६ एक सौ छ्यासठ (ek sau chyāsaṭh)
167 १६७ एक सौ सडसठ (ek sau saḍsaṭh)
168 १६८ एक सौ अडसठ (ek sau aḍsaṭh)
169 १६९ एक सौ उन्हेतर (ek sau unhetar)
170 १७० एक सौ सत्तर (ek sau sattar)
171 १७१ एक सौ इकेहतर (ek sau ikehtar)
172 १७२ एक सौ बहेतर (ek sau bahetar)
173 १७३ एक सौ तिहेतर (ek sau tihetar)
174 १७४ एक सौ चौहेतर (ek sau cauhetar)
175 १७५ एक सौ पिचेह्तर (ek sau picehtar)
176 १७६ एक सौ छेयन्तर (ek sau cheyantar)
177 १७७ एक सौ सतेंतर (ek sau satentar)
178 १७८ एक सौ अठेतर (ek sau aṭhetar)
179 १७९ एक सौ उनियासी (ek sau uniyāsī)
180 १८० एक सौ अस्सी (ek sau assī)
181 १८१ एक सौ इक्यासी (ek sau ikyāsī)
182 १८२ एक सौ बियासी (ek sau biyāsī)
183 १८३ एक सौ तिरासी (ek sau tirāsī)
184 १८४ एक सौ चौरासी (ek sau caurāsī)
185 १८५ एक सौ पिचयासी (ek sau picyāsī)
186 १८६ एक सौ छयासी (ek sau chayāsī)
187 १८७ एक सौ सतासी (ek sau satāsī)
188 १८८ एक सौ अठासी (ek sau aṭhāsī)
189 १८९ एक सौ नवासी (ek sau navāsī)
190 १९० एक सौ नब्बे (ek sau nabbe)
191 १९१ एक सौ इकानवे (ek sau ikānve)
192 १९२ एक सौ बानवे (ek sau bānve)
193 १९३ एक सौ तिरानवे (ek sau tirānve)
194 १९४ एक सौ चौरानवे (ek sau caurānve)
195 १९५ एक सौ पिचानवे (ek sau picānve)
196 १९६ एक सौ छियानवे (ek sau chiyānve)
197 १९७ एक सौ सतानवे (ek sau satānve)
198 १९८ एक सौ अठानवे (ek sau aṭhānve)
199 १९९ एक सौ निनानवे (ek sau ninānve)
200 २०० दो सौ (do sau)
201 २०१ दो सौ एक (do sau ek)
202 २०२ दो सौ दो (do sau do)
203 २०३ दो सौ तीन (do sau tīn)
204 २०४ दो सौ चार (do sau cār)
205 २०५ दो सौ पांच (do sau pāñc)
206 २०६ दो सौ छह (do sau chah)
207 २०७ दो सौ सात (do sau sāt)
208 २०८ दो सौ आठ (do sau āṭh)
209 २०९ दो सौ नौ (do sau nau)
210 २१० दो सौ दस (do sau das)
211 २११ दो सौ ग्यारह (do sau gyārah)
212 २१२ दो सौ बाहरह (do sau bāhrah)
213 २१३ दो सौ तेरह (do sau terah)
214 २१४ दो सौ चौदह (do sau caudah)
215 २१५ दो सौ पन्द्रह (do sau pandrah)
216 २१६ दो सौ सोलह (do sau solah)
217 २१७ दो सौ सत्रह (do sau satrah)
218 २१८ दो सौ अठारह (do sau aṭhārah)
219 २१९ दो सौ उन्नीस (do sau unnīs)
220 २२० दो सौ बीस (do sau bīs)
221 २२१ दो सौ इक्कीस (do sau ikkīs)
222 २२२ दो सौ बाईस (do sau bāīs)
223 २२३ दो सौ तेईस (do sau teīs)
224 २२४ दो सौ चौबीस (do sau caubīs)
225 २२५ दो सौ पचीस (do sau pacīs)
226 २२६ दो सौ छबीस (do sau chabīs)
227 २२७ दो सौ सताईस (do sau satāīs)
228 २२८ दो सौ अठाईस (do sau aṭhāīs)
229 २२९ दो सौ उन्नतीस (do sau unnatīs)
230 २३० दो सौ तीस (do sau tīs)
231 २३१ दो सौ इकतीस (do sau iktīs)
232 २३२ दो सौ बतीस (do sau batīs)
233 २३३ दो सौ तैतीस (do sau taitīs)
234 २३४ दो सौ चौतीस (do sau cautīs)
235 २३५ दो सौ पैंतीस (do sau paintīs)
236 २३६ दो सौ छतीस (do sau chatīs)
237 २३७ दो सौ सैंतीस (do sau saintīs)
238 २३८ दो सौ अठतीस (do sau aṭhtīs)
239 २३९ दो सौ उनचालीस (do sau uncālīs)
240 २४० दो सौ चालीस (do sau cālīs)
241 २४१ दो सौ इकतालीस (do sau iktālīs)
242 २४२ दो सौ बियालिस (do sau biyālis)
243 २४३ दो सौ तियालीस (do sau tiyālīs)
244 २४४ दो सौ चौवालिस (do sau cauvālis)
245 २४५ दो सौ पैंतालिस (do sau paintālis)
246 २४६ दो सौ छियालीस (do sau chiyālīs)
247 २४७ दो सौ संतालिस (do sau santālis)
248 २४८ दो सौ अठतालीस (do sau aṭhtālīs)
249 २४९ दो सौ उनचास (do sau uncās)
250 २५० दो सौ पचास (do sau pacās)
251 २५१ दो सौ इकावन (do sau ikāvan)
252 २५२ दो सौ बावन (do sau bāvan)
253 २५३ दो सौ तरेपन (do sau tarepan)
254 २५४ दो सौ चौपन (do sau caupan)
255 २५५ दो सौ पचपन (do sau pacpan)
256 २५६ दो सौ छपन (do sau chapan)
257 २५७ दो सौ सतावन (do sau satāvan)
258 २५८ दो सौ अठावन (do sau aṭhāvan)
259 २५९ दो सौ उनसठ (do sau unsaṭh)
260 २६० दो सौ साठ (do sau sāṭh)
261 २६१ दो सौ इकसठ (do sau iksaṭh)
262 २६२ दो सौ बासठ (do sau bāsaṭh)
263 २६३ दो सौ तरेसठ (do sau taresaṭh)
264 २६४ दो सौ चौसठ (do sau causaṭh)
265 २६५ दो सौ पैंसठ (do sau painsaṭh)
266 २६६ दो सौ छ्यासठ (do sau chyāsaṭh)
267 २६७ दो सौ सडसठ (do sau saḍsaṭh)
268 २६८ दो सौ अडसठ (do sau aḍsaṭh)
269 २६९ दो सौ उन्हेतर (do sau unhetar)
270 २७० दो सौ सत्तर (do sau sattar)
271 २७१ दो सौ इकेहतर (do sau ikehtar)
272 २७२ दो सौ बहेतर (do sau bahetar)
273 २७३ दो सौ तिहेतर (do sau tihetar)
274 २७४ दो सौ चौहेतर (do sau cauhetar)
275 २७५ दो सौ पिचेह्तर (do sau picehtar)
276 २७६ दो सौ छेयन्तर (do sau cheyantar)
277 २७७ दो सौ सतेंतर (do sau satentar)
278 २७८ दो सौ अठेतर (do sau aṭhetar)
279 २७९ दो सौ उनियासी (do sau uniyāsī)
280 २८० दो सौ अस्सी (do sau assī)
281 २८१ दो सौ इक्यासी (do sau ikyāsī)
282 २८२ दो सौ बियासी (do sau biyāsī)
283 २८३ दो सौ तिरासी (do sau tirāsī)
284 २८४ दो सौ चौरासी (do sau caurāsī)
285 २८५ दो सौ पिचयासी (do sau picyāsī)
286 २८६ दो सौ छयासी (do sau chayāsī)
287 २८७ दो सौ सतासी (do sau satāsī)
288 २८८ दो सौ अठासी (do sau aṭhāsī)
289 २८९ दो सौ नवासी (do sau navāsī)
290 २९० दो सौ नब्बे (do sau nabbe)
291 २९१ दो सौ इकानवे (do sau ikānve)
292 २९२ दो सौ बानवे (do sau bānve)
293 २९३ दो सौ तिरानवे (do sau tirānve)
294 २९४ दो सौ चौरानवे (do sau caurānve)
295 २९५ दो सौ पिचानवे (do sau picānve)
296 २९६ दो सौ छियानवे (do sau chiyānve)
297 २९७ दो सौ सतानवे (do sau satānve)
298 २९८ दो सौ अठानवे (do sau aṭhānve)
299 २९९ दो सौ निनानवे (do sau ninānve)
300 ३०० तीन सौ (tīn sau)
301 ३०१ तीन सौ एक (tīn sau ek)
302 ३०२ तीन सौ दो (tīn sau do)
303 ३०३ तीन सौ तीन (tīn sau tīn)
304 ३०४ तीन सौ चार (tīn sau cār)
305 ३०५ तीन सौ पांच (tīn sau pāñc)
306 ३०६ तीन सौ छह (tīn sau chah)
307 ३०७ तीन सौ सात (tīn sau sāt)
308 ३०८ तीन सौ आठ (tīn sau āṭh)
309 ३०९ तीन सौ नौ (tīn sau nau)
310 ३१० तीन सौ दस (tīn sau das)
311 ३११ तीन सौ ग्यारह (tīn sau gyārah)
312 ३१२ तीन सौ बारह (tīn sau bārah)
313 ३१३ तीन सौ तेरह (tīn sau terah)
314 ३१४ तीन सौ चौदह (tīn sau caudah)
315 ३१५ तीन सौ पन्द्रह (tīn sau pandrah)
316 ३१६ तीन सौ सोलह (tīn sau solah)
317 ३१७ तीन सौ सतरह (tīn sau satrah)
318 ३१८ तीन सौ अठाईस (tīn sau aṭhāīs)
319 ३१९ तीन सौ उन्नीस (tīn sau unnīs)
320 ३२० तीन सौ बीस (tīn sau bīs)
321 ३२१ तीन सौ इक्कीस (tīn sau ikkīs)
322 ३२२ तीन सौ बाईस (tīn sau bāīs)
323 ३२३ तीन सौ तेईस (tīn sau teīs)
324 ३२४ तीन सौ चौबीस (tīn sau caubīs)
325 ३२५ तीन सौ पचीस (tīn sau pacīs)
326 ३२६ तीन सौ छबीस (tīn sau chabīs)
327 ३२७ तीन सौ सताईस (tīn sau satāīs)
328 ३२८ तीन सौ अठाईस (tīn sau aṭhāīs)
329 ३२९ तीन सौ उन्नतीस (tīn sau unnatīs)
330 ३३० तीन सौ तीस (tīn sau tīs)
331 ३३१ तीन सौ इकतीस (tīn sau iktīs)
332 ३३२ तीन सौ बतीस (tīn sau batīs)
333 ३३३ तीन सौ तैतीस (tīn sau taitīs)
334 ३३४ तीन सौ चौतीस (tīn sau cautīs)
335 ३३५ तीन सौ पैंतीस (tīn sau paintīs)
336 ३३६ तीन सौ छतीस (tīn sau chatīs)
337 ३३७ तीन सौ सैंतीस (tīn sau saintīs)
338 ३३८ तीन सौ अठतीस (tīn sau aṭhtīs)
339 ३३९ तीन सौ उनचालीस (tīn sau uncālīs)
340 ३४० तीन सौ चालीस (tīn sau cālīs)
341 ३४१ तीन सौ इकतालीस (tīn sau iktālīs)
342 ३४२ तीन सौ बियालिस (tīn sau biyālis)
343 ३४३ तीन सौ तियालीस (tīn sau tiyālīs)
344 ३४४ तीन सौ चौवालिस (tīn sau cauvālis)
345 ३४५ तीन सौ पैंतालिस (tīn sau paintālis)
346 ३४६ तीन सौ छियालीस (tīn sau chiyālīs)
347 ३४७ तीन सौ संतालिस (tīn sau santālis)
348 ३४८ तीन सौ अठतालीस (tīn sau aṭhtālīs)
349 ३४९ तीन सौ उनचास (tīn sau uncās)
350 ३५० तीन सौ पचास (tīn sau pacās)
351 ३५१ तीन सौ इकावन (tīn sau ikāvan)
352 ३५२ तीन सौ बावन (tīn sau bāvan)
353 ३५३ तीन सौ तरेपन (tīn sau tarepan)
354 ३५४ तीन सौ चौपन (tīn sau caupan)
355 ३५५ तीन सौ पचपन (tīn sau pacpan)
356 ३५६ तीन सौ छपन (tīn sau chapan)
357 ३५७ तीन सौ सतावन (tīn sau satāvan)
358 ३५८ तीन सौ अठावन (tīn sau aṭhāvan)
359 ३५९ तीन सौ उनसठ (tīn sau unsaṭh)
360 ३६० तीन सौ साठ (tīn sau sāṭh)
361 ३६१ तीन सौ इकसठ (tīn sau iksaṭh)
362 ३६२ तीन सौ बासठ (tīn sau bāsaṭh)
363 ३६३ तीन सौ तरेसठ (tīn sau taresaṭh)
364 ३६४ तीन सौ चौसठ (tīn sau causaṭh)
365 ३६५ तीन सौ पैंसठ (tīn sau painsaṭh)
366 ३६६ तीन सौ छ्यासठ (tīn sau chyāsaṭh)
367 ३६७ तीन सौ सडसठ (tīn sau saḍsaṭh)
368 ३६८ तीन सौ अडसठ (tīn sau aḍsaṭh)
369 ३६९ तीन सौ उन्हेतर (tīn sau unhetar)
370 ३७० तीन सौ सत्तर (tīn sau sattar)
371 ३७१ तीन सौ इकेहतर (tīn sau ikehtar)
372 ३७२ तीन सौ बहेतर (tīn sau bahetar)
373 ३७३ तीन सौ तिहेतर (tīn sau tihetar)
374 ३७४ तीन सौ चौहेतर (tīn sau cauhetar)
375 ३७५ तीन सौ पिचेह्तर (tīn sau picehtar)
376 ३७६ तीन सौ छेयन्तर (tīn sau cheyantar)
377 ३७७ तीन सौ सतेंतर (tīn sau satentar)
378 ३७८ तीन सौ अठेतर (tīn sau aṭhetar)
379 ३७९ तीन सौ उनियासी (tīn sau uniyāsī)
380 ३८० तीन सौ अस्सी (tīn sau assī)
381 ३८१ तीन सौ इक्यासी (tīn sau ikyāsī)
382 ३८२ तीन सौ बियासी (tīn sau biyāsī)
383 ३८३ तीन सौ तिरासी (tīn sau tirāsī)
384 ३८४ तीन सौ चौरासी (tīn sau caurāsī)
385 ३८५ तीन सौ पिचयासी (tīn sau picyāsī)
386 ३८६ तीन सौ छयासी (tīn sau chayāsī)
387 ३८७ तीन सौ सतासी (tīn sau satāsī)
388 ३८८ तीन सौ अठासी (tīn sau aṭhāsī)
389 ३८९ तीन सौ नवासी (tīn sau navāsī)
390 ३९० तीन सौ नब्बे (tīn sau nabbe)
391 ३९१ तीन सौ इकानवे (tīn sau ikānve)
392 ३९२ तीन सौ बानवे (tīn sau bānve)
393 ३९३ तीन सौ तिरानवे (tīn sau tirānve)
394 ३९४ तीन सौ चौरानवे (tīn sau caurānve)
395 ३९५ तीन सौ पिचानवे (tīn sau picānve)
396 ३९६ तीन सौ छियानवे (tīn sau chiyānve)
397 ३९७ तीन सौ सतानवे (tīn sau satānve)
398 ३९८ तीन सौ अठानवे (tīn sau aṭhānve)
399 ३९९ तीन सौ निनानवे (tīn sau ninānve)
400 ४०० चार सौ (cār sau)
401 ४०१ चार सौ एक (cār sau ek)
402 ४०२ चार सौ दो (cār sau do)
403 ४०३ चार सौ तीन (cār sau tīn)
404 ४०४ चार सौ चार (cār sau cār)
405 ४०५ चार सौ पांच (cār sau pāñc)
406 ४०६ चार सौ छह (cār sau chah)
407 ४०७ चार सौ सात (cār sau sāt)
408 ४०८ चार सौ आठ (cār sau āṭh)
409 ४०९ चार सौ नौ (cār sau nau)
410 ४१० चार सौ दस (cār sau das)
411 ४११ चार सौ ग्यारह (cār sau gyārah)
412 ४१२ चार सौ बारह (cār sau bārah)
413 ४१३ चार सौ तेरह (cār sau terah)
414 ४१४ चार सौ चौदह (cār sau caudah)
415 ४१५ चार सौ पन्द्रह (cār sau pandrah)
416 ४१६ चार सौ सोलह (cār sau solah)
417 ४१७ चार सौ सतरह (cār sau satrah)
418 ४१८ चार सौ अठारह (cār sau aṭhārah)
419 ४१९ चार सौ उन्नीस (cār sau unnīs)
420 ४२० चार सौ बीस (cār sau bīs)
421 ४२१ चार सौ इक्कीस (cār sau ikkīs)
422 ४२२ चार सौ बाईस (cār sau bāīs)
423 ४२३ चार सौ तेईस (cār sau teīs)
424 ४२४ चार सौ चौबीस (cār sau caubīs)
425 ४२५ चार सौ पचीस (cār sau pacīs)
426 ४२६ चार सौ छबीस (cār sau chabīs)
427 ४२७ चार सौ सताईस (cār sau satāīs)
428 ४२८ चार सौ अठाईस (cār sau aṭhāīs)
429 ४२९ चार सौ उन्नतीस (cār sau unnatīs)
430 ४३० चार सौ तीस (cār sau tīs)
431 ४३१ चार सौ इकतीस (cār sau iktīs)
432 ४३२ चार सौ बतीस (cār sau batīs)
433 ४३३ चार सौ तैतीस (cār sau taitīs)
434 ४३४ चार सौ चौतीस (cār sau cautīs)
435 ४३५ चार सौ पैंतीस (cār sau paintīs)
436 ४३६ चार सौ छतीस (cār sau chatīs)
437 ४३७ चार सौ सैंतीस (cār sau saintīs)
438 ४३८ चार सौ अठतीस (cār sau aṭhtīs)
439 ४३९ चार सौ उनचालीस (cār sau uncālīs)
440 ४४० चार सौ चालीस (cār sau cālīs)
441 ४४१ चार सौ इकतालीस (cār sau iktālīs)
442 ४४२ चार सौ बियालिस (cār sau biyālis)
443 ४४३ चार सौ तियालीस (cār sau tiyālīs)
444 ४४४ चार सौ चौवालिस (cār sau cauvālis)
445 ४४५ चार सौ पैंतालिस (cār sau paintālis)
446 ४४६ चार सौ छियालीस (cār sau chiyālīs)
447 ४४७ चार सौ संतालिस (cār sau santālis)
448 ४४८ चार सौ अठतालीस (cār sau aṭhtālīs)
449 ४४९ चार सौ उनचास (cār sau uncās)
450 ४५० चार सौ पचास (cār sau pacās)
451 ४५१ चार सौ इकावन (cār sau ikāvan)
452 ४५२ चार सौ बावन (cār sau bāvan)
453 ४५३ चार सौ तरेपन (cār sau tarepan)
454 ४५४ चार सौ चौपन (cār sau caupan)
455 ४५५ चार सौ पचपन (cār sau pacpan)
456 ४५६ चार सौ छपन (cār sau chapan)
457 ४५७ चार सौ सतावन (cār sau satāvan)
458 ४५८ चार सौ अठावन (cār sau aṭhāvan)
459 ४५९ चार सौ उनसठ (cār sau unsaṭh)
460 ४६० चार सौ साठ (cār sau sāṭh)
461 ४६१ चार सौ इकसठ (cār sau iksaṭh)
462 ४६२ चार सौ बासठ (cār sau bāsaṭh)
463 ४६३ चार सौ तरेसठ (cār sau taresaṭh)
464 ४६४ चार सौ चौसठ (cār sau causaṭh)
465 ४६५ चार सौ पैंसठ (cār sau painsaṭh)
466 ४६६ चार सौ छ्यासठ (cār sau chyāsaṭh)
467 ४६७ चार सौ सडसठ (cār sau saḍsaṭh)
468 ४६८ चार सौ अडसठ (cār sau aḍsaṭh)
469 ४६९ चार सौ उन्हेतर (cār sau unhetar)
470 ४७० चार सौ सत्तर (cār sau sattar)
471 ४७१ चार सौ इकेहतर (cār sau ikehtar)
472 ४७२ चार सौ बहेतर (cār sau bahetar)
473 ४७३ चार सौ तिहेतर (cār sau tihetar)
474 ४७४ चार सौ चौहेतर (cār sau cauhetar)
475 ४७५ चार सौ पिचेह्तर (cār sau picehtar)
476 ४७६ चार सौ छेयन्तर (cār sau cheyantar)
477 ४७७ चार सौ सतेंतर (cār sau satentar)
478 ४७८ चार सौ अठेतर (cār sau aṭhetar)
479 ४७९ चार सौ उनियासी (cār sau uniyāsī)
480 ४८० चार सौ अस्सी (cār sau assī)
481 ४८१ चार सौ इक्यासी (cār sau ikyāsī)
482 ४८२ चार सौ बियासी (cār sau biyāsī)
483 ४८३ चार सौ तिरासी (cār sau tirāsī)
484 ४८४ चार सौ चौरासी (cār sau caurāsī)
485 ४८५ चार सौ पिचयासी (cār sau picyāsī)
486 ४८६ चार सौ छयासी (cār sau chayāsī)
487 ४८७ चार सौ सतासी (cār sau satāsī)
488 ४८८ चार सौ अठासी (cār sau aṭhāsī)
489 ४८९ चार सौ नवासी (cār sau navāsī)
490 ४९० चार सौ नब्बे (cār sau nabbe)
491 ४९१ चार सौ इकानवे (cār sau ikānve)
492 ४९२ चार सौ बानवे (cār sau bānve)
493 ४९३ चार सौ तिरानवे (cār sau tirānve)
494 ४९४ चार सौ चौरानवे (cār sau caurānve)
495 ४९५ चार सौ पिचानवे (cār sau picānve)
496 ४९६ चार सौ छियानवे (cār sau chiyānve)
497 ४९७ चार सौ सतानवे (cār sau satānve)
498 ४९८ चार सौ अठानवे (cār sau aṭhānve)
499 ४९९ चार सौ निनानवे (cār sau ninānve)
500 ५०० पाच सौ (pāc sau)
501 ५०१ पाच सौ एक (pāc sau ek)
502 ५०२ पाच सौ दो (pāc sau do)
503 ५०३ पाच सौ तीन (pāc sau tīn)
504 ५०४ पाच सौ चार (pāc sau cār)
505 ५०५ पाच सौ पांच (pāc sau pāñc)
506 ५०६ पाच सौ छह (pāc sau chah)
507 ५०७ पाच सौ सात (pāc sau sāt)
508 ५०८ पाच सौ आठ (pāc sau āṭh)
509 ५०९ पाच सौ नौ (pāc sau nau)
510 ५१० पाच सौ दस (pāc sau das)
511 ५११ पाच सौ ग्यारह (pāc sau gyārah)
512 ५१२ पाच सौ बारह (pāc sau bārah)
513 ५१३ पाच सौ तेरह (pāc sau terah)
514 ५१४ पाच सौ चौदह (pāc sau caudah)
515 ५१५ पाच सौ पन्द्रह (pāc sau pandrah)
516 ५१६ पाच सौ सोलह (pāc sau solah)
517 ५१७ पाच सौ सतरह (pāc sau satrah)
518 ५१८ पाच सौ अठारह (pāc sau aṭhārah)
519 ५१९ पाच सौ उन्नीस (pāc sau unnīs)
520 ५२० पाच सौ बीस (pāc sau bīs)
521 ५२१ पाच सौ इक्कीस (pāc sau ikkīs)
522 ५२२ पाच सौ बाईस (pāc sau bāīs)
523 ५२३ पाच सौ तेईस (pāc sau teīs)
524 ५२४ पाच सौ चौबीस (pāc sau caubīs)
525 ५२५ पाच सौ पचीस (pāc sau pacīs)
526 ५२६ पाच सौ छबीस (pāc sau chabīs)
527 ५२७ पाच सौ सताईस (pāc sau satāīs)
528 ५२८ पाच सौ अठाईस (pāc sau aṭhāīs)
529 ५२९ पाच सौ उन्नतीस (pāc sau unnatīs)
530 ५३० पाच सौ तीस (pāc sau tīs)
531 ५३१ पाच सौ इकतीस (pāc sau iktīs)
532 ५३२ पाच सौ बतीस (pāc sau batīs)
533 ५३३ पाच सौ तैतीस (pāc sau taitīs)
534 ५३४ पाच सौ चौतीस (pāc sau cautīs)
535 ५३५ पाच सौ पैंतीस (pāc sau paintīs)
536 ५३६ पाच सौ छतीस (pāc sau chatīs)
537 ५३७ पाच सौ सैंतीस (pāc sau saintīs)
538 ५३८ पाच सौ अठतीस (pāc sau aṭhtīs)
539 ५३९ पाच सौ उनचालीस (pāc sau uncālīs)
540 ५४० पाच सौ चालीस (pāc sau cālīs)
541 ५४१ पाच सौ इकतालीस (pāc sau iktālīs)
542 ५४२ पाच सौ बियालिस (pāc sau biyālis)
543 ५४३ पाच सौ तियालीस (pāc sau tiyālīs)
544 ५४४ पाच सौ चौवालिस (pāc sau cauvālis)
545 ५४५ पाच सौ पैंतालिस (pāc sau paintālis)
546 ५४६ पाच सौ छियालीस (pāc sau chiyālīs)
547 ५४७ पाच सौ संतालिस (pāc sau santālis)
548 ५४८ पाच सौ अठतालीस (pāc sau aṭhtālīs)
549 ५४९ पाच सौ उनचास (pāc sau uncās)
550 ५५० पाच सौ पचास (pāc sau pacās)
551 ५५१ पाच सौ इकावन (pāc sau ikāvan)
552 ५५२ पाच सौ बावन (pāc sau bāvan)
553 ५५३ पाच सौ तरेपन (pāc sau tarepan)
554 ५५४ पाच सौ चौपन (pāc sau caupan)
555 ५५५ पाच सौ पचपन (pāc sau pacpan)
556 ५५६ पाच सौ छपन (pāc sau chapan)
557 ५५७ पाच सौ सतावन (pāc sau satāvan)
558 ५५८ पाच सौ अठावन (pāc sau aṭhāvan)
559 ५५९ पाच सौ उनसठ (pāc sau unsaṭh)
560 ५६० पाच सौ साठ (pāc sau sāṭh)
561 ५६१ पाच सौ इकसठ (pāc sau iksaṭh)
562 ५६२ पाच सौ बासठ (pāc sau bāsaṭh)
563 ५६३ पाच सौ तरेसठ (pāc sau taresaṭh)
564 ५६४ पाच सौ चौसठ (pāc sau causaṭh)
565 ५६५ पाच सौ पैंसठ (pāc sau painsaṭh)
566 ५६६ पाच सौ छ्यासठ (pāc sau chyāsaṭh)
567 ५६७ पाच सौ सडसठ (pāc sau saḍsaṭh)
568 ५६८ पाच सौ अडसठ (pāc sau aḍsaṭh)
569 ५६९ पाच सौ उन्हेतर (pāc sau unhetar)
570 ५७० पाच सौ सत्तर (pāc sau sattar)
571 ५७१ पाच सौ इकेहतर (pāc sau ikehtar)
572 ५७२ पाच सौ बहेतर (pāc sau bahetar)
573 ५७३ पाच सौ तिहेतर (pāc sau tihetar)
574 ५७४ पाच सौ चौहेतर (pāc sau cauhetar)
575 ५७५ पाच सौ पिचेह्तर (pāc sau picehtar)
576 ५७६ पाच सौ छेयन्तर (pāc sau cheyantar)
577 ५७७ पाच सौ सतेंतर (pāc sau satentar)
578 ५७८ पाच सौ अठेतर (pāc sau aṭhetar)
579 ५७९ पाच सौ उनियासी (pāc sau uniyāsī)
580 ५८० पाच सौ अस्सी (pāc sau assī)
581 ५८१ पाच सौ इक्यासी (pāc sau ikyāsī)
582 ५८२ पाच सौ बियासी (pāc sau biyāsī)
583 ५८३ पाच सौ तिरासी (pāc sau tirāsī)
584 ५८४ पाच सौ चौरासी (pāc sau caurāsī)
585 ५८५ पाच सौ पिचयासी (pāc sau picyāsī)
586 ५८६ पाच सौ छयासी (pāc sau chayāsī)
587 ५८७ पाच सौ सतासी (pāc sau satāsī)
588 ५८८ पाच सौ अठासी (pāc sau aṭhāsī)
589 ५८९ पाच सौ नवासी (pāc sau navāsī)
590 ५९० पाच सौ नब्बे (pāc sau nabbe)
591 ५९१ पाच सौ इकानवे (pāc sau ikānve)
592 ५९२ पाच सौ बानवे (pāc sau bānve)
593 ५९३ पाच सौ तिरानवे (pāc sau tirānve)
594 ५९४ पाच सौ चौरानवे (pāc sau caurānve)
595 ५९५ पाच सौ पिचानवे (pāc sau picānve)
596 ५९६ पाच सौ छियानवे (pāc sau chiyānve)
597 ५९७ पाच सौ सतानवे (pāc sau satānve)
598 ५९८ पाच सौ अठानवे (pāc sau aṭhānve)
599 ५९९ पाच सौ निनानवे (pāc sau ninānve)
600 ६०० छ सौ (cha sau)
601 ६०१ छ सौ एक (cha sau ek)
602 ६०२ छ सौ दो (cha sau do)
603 ६०३ छ सौ तीन (cha sau tīn)
604 ६०४ छ सौ चार (cha sau cār)
605 ६०५ छ सौ पांच (cha sau pāñc)
606 ६०६ छ सौ छह (cha sau chah)
607 ६०७ छ सौ सात (cha sau sāt)
608 ६०८ छ सौ आठ (cha sau āṭh)
609 ६०९ छ सौ नौ (cha sau nau)
610 ६१० छ सौ दस (cha sau das)
611 ६११ छ सौ ग्यारह (cha sau gyārah)
612 ६१२ छ सौ बारह (cha sau bārah)
613 ६१३ छ सौ तेरह (cha sau terah)
614 ६१४ छ सौ चौदह (cha sau caudah)
615 ६१५ छ सौ पन्द्रह (cha sau pandrah)
616 ६१६ छ सौ सोलह (cha sau solah)
617 ६१७ छ सौ सतरह (cha sau satrah)
618 ६१८ छ सौ अठारह (cha sau aṭhārah)
619 ६१९ छ सौ उन्नीस (cha sau unnīs)
620 ६२० छ सौ बीस (cha sau bīs)
621 ६२१ छ सौ इक्कीस (cha sau ikkīs)
622 ६२२ छ सौ बाईस (cha sau bāīs)
623 ६२३ छ सौ तेईस (cha sau teīs)
624 ६२४ छ सौ चौबीस (cha sau caubīs)
625 ६२५ छ सौ पचीस (cha sau pacīs)
626 ६२६ छ सौ छबीस (cha sau chabīs)
627 ६२७ छ सौ सताईस (cha sau satāīs)
628 ६२८ छ सौ अठाईस (cha sau aṭhāīs)
629 ६२९ छ सौ उन्नतीस (cha sau unnatīs)
630 ६३० छ सौ तीस (cha sau tīs)
631 ६३१ छ सौ इकतीस (cha sau iktīs)
632 ६३२ छ सौ बतीस (cha sau batīs)
633 ६३३ छ सौ तैतीस (cha sau taitīs)
634 ६३४ छ सौ चौतीस (cha sau cautīs)
635 ६३५ छ सौ पैंतीस (cha sau paintīs)
636 ६३६ छ सौ छतीस (cha sau chatīs)
637 ६३७ छ सौ सैंतीस (cha sau saintīs)
638 ६३८ छ सौ अठतीस (cha sau aṭhtīs)
639 ६३९ छ सौ उनचालीस (cha sau uncālīs)
640 ६४० छ सौ चालीस (cha sau cālīs)
641 ६४१ छ सौ इकतालीस (cha sau iktālīs)
642 ६४२ छ सौ बियालिस (cha sau biyālis)
643 ६४३ छ सौ तियालीस (cha sau tiyālīs)
644 ६४४ छ सौ चौवालिस (cha sau cauvālis)
645 ६४५ छ सौ पैंतालिस (cha sau paintālis)
646 ६४६ छ सौ छियालीस (cha sau chiyālīs)
647 ६४७ छ सौ संतालिस (cha sau santālis)
648 ६४८ छ सौ अठतालीस (cha sau aṭhtālīs)
649 ६४९ छ सौ उनचास (cha sau uncās)
650 ६५० छ सौ पचास (cha sau pacās)
651 ६५१ छ सौ इकावन (cha sau ikāvan)
652 ६५२ छ सौ बावन (cha sau bāvan)
653 ६५३ छ सौ तरेपन (cha sau tarepan)
654 ६५४ छ सौ चौपन (cha sau caupan)
655 ६५५ छ सौ पचपन (cha sau pacpan)
656 ६५६ छ सौ छपन (cha sau chapan)
657 ६५७ छ सौ सतावन (cha sau satāvan)
658 ६५८ छ सौ अठावन (cha sau aṭhāvan)
659 ६५९ छ सौ उनसठ (cha sau unsaṭh)
660 ६६० छ सौ साठ (cha sau sāṭh)
661 ६६१ छ सौ इकसठ (cha sau iksaṭh)
662 ६६२ छ सौ बासठ (cha sau bāsaṭh)
663 ६६३ छ सौ तरेसठ (cha sau taresaṭh)
664 ६६४ छ सौ चौसठ (cha sau causaṭh)
665 ६६५ छ सौ पैंसठ (cha sau painsaṭh)
666 ६६६ छ सौ छ्यासठ (cha sau chyāsaṭh)
667 ६६७ छ सौ सडसठ (cha sau saḍsaṭh)
668 ६६८ छ सौ अडसठ (cha sau aḍsaṭh)
669 ६६९ छ सौ उन्हेतर (cha sau unhetar)
670 ६७० छ सौ सत्तर (cha sau sattar)
671 ६७१ छ सौ इकेहतर (cha sau ikehtar)
672 ६७२ छ सौ बहेतर (cha sau bahetar)
673 ६७३ छ सौ तिहेतर (cha sau tihetar)
674 ६७४ छ सौ चौहेतर (cha sau cauhetar)
675 ६७५ छ सौ पिचेह्तर (cha sau picehtar)
676 ६७६ छ सौ छेयन्तर (cha sau cheyantar)
677 ६७७ छ सौ सतेंतर (cha sau satentar)
678 ६७८ छ सौ अठेतर (cha sau aṭhetar)
679 ६७९ छ सौ उनियासी (cha sau uniyāsī)
680 ६८० छ सौ अस्सी (cha sau assī)
681 ६८१ छ सौ इक्यासी (cha sau ikyāsī)
682 ६८२ छ सौ बियासी (cha sau biyāsī)
683 ६८३ छ सौ तिरासी (cha sau tirāsī)
684 ६८४ छ सौ चौरासी (cha sau caurāsī)
685 ६८५ छ सौ पिचयासी (cha sau picyāsī)
686 ६८६ छ सौ छयासी (cha sau chayāsī)
687 ६८७ छ सौ सतासी (cha sau satāsī)
688 ६८८ छ सौ अठासी (cha sau aṭhāsī)
689 ६८९ छ सौ नवासी (cha sau navāsī)
690 ६९० छ सौ नब्बे (cha sau nabbe)
691 ६९१ छ सौ इकानवे (cha sau ikānve)
692 ६९२ छ सौ बानवे (cha sau bānve)
693 ६९३ छ सौ तिरानवे (cha sau tirānve)
694 ६९४ छ सौ चौरानवे (cha sau caurānve)
695 ६९५ छ सौ पिचानवे (cha sau picānve)
696 ६९६ छ सौ छियानवे (cha sau chiyānve)
697 ६९७ छ सौ सतानवे (cha sau satānve)
698 ६९८ छ सौ अठानवे (cha sau aṭhānve)
699 ६९९ छ सौ निनानवे (cha sau ninānve)
700 ७०० सात सौ (sāt sau)
701 ७०१ सात सौ एक (sāt sau ek)
702 ७०२ सात सौ दो (sāt sau do)
703 ७०३ सात सौ तीन (sāt sau tīn)
704 ७०४ सात सौ चार (sāt sau cār)
705 ७०५ सात सौ पांच (sāt sau pāñc)
706 ७०६ सात सौ छह (sāt sau chah)
707 ७०७ सात सौ सात (sāt sau sāt)
708 ७०८ सात सौ आठ (sāt sau āṭh)
709 ७०९ सात सौ नौ (sāt sau nau)
710 ७१० सात सौ दस (sāt sau das)
711 ७११ सात सौ ग्यारह (sāt sau gyārah)
712 ७१२ सात सौ बारह (sāt sau bārah)
713 ७१३ सात सौ तेरह (sāt sau terah)
714 ७१४ सात सौ चौदह (sāt sau caudah)
715 ७१५ सात सौ पन्द्रह (sāt sau pandrah)
716 ७१६ सात सौ सोलह (sāt sau solah)
717 ७१७ सात सौ सतरह (sāt sau satrah)
718 ७१८ सात सौ अठारह (sāt sau aṭhārah)
719 ७१९ सात सौ उन्नीस (sāt sau unnīs)
720 ७२० सात सौ बीस (sāt sau bīs)
721 ७२१ सात सौ इक्कीस (sāt sau ikkīs)
722 ७२२ सात सौ बाईस (sāt sau bāīs)
723 ७२३ सात सौ तेईस (sāt sau teīs)
724 ७२४ सात सौ चौबीस (sāt sau caubīs)
725 ७२५ सात सौ पचीस (sāt sau pacīs)
726 ७२६ सात सौ छबीस (sāt sau chabīs)
727 ७२७ सात सौ सताईस (sāt sau satāīs)
728 ७२८ सात सौ अठाईस (sāt sau aṭhāīs)
729 ७२९ सात सौ उन्नतीस (sāt sau unnatīs)
730 ७३० सात सौ तीस (sāt sau tīs)
731 ७३१ सात सौ इकतीस (sāt sau iktīs)
732 ७३२ सात सौ बतीस (sāt sau batīs)
733 ७३३ सात सौ तैतीस (sāt sau taitīs)
734 ७३४ सात सौ चौतीस (sāt sau cautīs)
735 ७३५ सात सौ पैंतीस (sāt sau paintīs)
736 ७३६ सात सौ छतीस (sāt sau chatīs)
737 ७३७ सात सौ सैंतीस (sāt sau saintīs)
738 ७३८ सात सौ अठतीस (sāt sau aṭhtīs)
739 ७३९ सात सौ उनचालीस (sāt sau uncālīs)
740 ७४० सात सौ चालीस (sāt sau cālīs)
741 ७४१ सात सौ इकतालीस (sāt sau iktālīs)
742 ७४२ सात सौ बियालिस (sāt sau biyālis)
743 ७४३ सात सौ तियालीस (sāt sau tiyālīs)
744 ७४४ सात सौ चौवालिस (sāt sau cauvālis)
745 ७४५ सात सौ पैंतालिस (sāt sau paintālis)
746 ७४६ सात सौ छियालीस (sāt sau chiyālīs)
747 ७४७ सात सौ संतालिस (sāt sau santālis)
748 ७४८ सात सौ अठतालीस (sāt sau aṭhtālīs)
749 ७४९ सात सौ उनचास (sāt sau uncās)
750 ७५० सात सौ पचास (sāt sau pacās)
751 ७५१ सात सौ इकावन (sāt sau ikāvan)
752 ७५२ सात सौ बावन (sāt sau bāvan)
753 ७५३ सात सौ तरेपन (sāt sau tarepan)
754 ७५४ सात सौ चौपन (sāt sau caupan)
755 ७५५ सात सौ पचपन (sāt sau pacpan)
756 ७५६ सात सौ छपन (sāt sau chapan)
757 ७५७ सात सौ सतावन (sāt sau satāvan)
758 ७५८ सात सौ अठावन (sāt sau aṭhāvan)
759 ७५९ सात सौ उनसठ (sāt sau unsaṭh)
760 ७६० सात सौ साठ (sāt sau sāṭh)
761 ७६१ सात सौ इकसठ (sāt sau iksaṭh)
762 ७६२ सात सौ बासठ (sāt sau bāsaṭh)
763 ७६३ सात सौ तरेसठ (sāt sau taresaṭh)
764 ७६४ सात सौ चौसठ (sāt sau causaṭh)
765 ७६५ सात सौ पैंसठ (sāt sau painsaṭh)
766 ७६६ सात सौ छ्यासठ (sāt sau chyāsaṭh)
767 ७६७ सात सौ सडसठ (sāt sau saḍsaṭh)
768 ७६८ सात सौ अडसठ (sāt sau aḍsaṭh)
769 ७६९ सात सौ उन्हेतर (sāt sau unhetar)
770 ७७० सात सौ सत्तर (sāt sau sattar)
771 ७७१ सात सौ इकेहतर (sāt sau ikehtar)
772 ७७२ सात सौ बहेतर (sāt sau bahetar)
773 ७७३ सात सौ तिहेतर (sāt sau tihetar)
774 ७७४ सात सौ चौहेतर (sāt sau cauhetar)
775 ७७५ सात सौ पिचेह्तर (sāt sau picehtar)
776 ७७६ सात सौ छेयन्तर (sāt sau cheyantar)
777 ७७७ सात सौ सतेंतर (sāt sau satentar)
778 ७७८ सात सौ अठेतर (sāt sau aṭhetar)
779 ७७९ सात सौ उनियासी (sāt sau uniyāsī)
780 ७८० सात सौ अस्सी (sāt sau assī)
781 ७८१ सात सौ इक्यासी (sāt sau ikyāsī)
782 ७८२ सात सौ बियासी (sāt sau biyāsī)
783 ७८३ सात सौ तिरासी (sāt sau tirāsī)
784 ७८४ सात सौ चौरासी (sāt sau caurāsī)
785 ७८५ सात सौ पिचयासी (sāt sau picyāsī)
786 ७८६ सात सौ छयासी (sāt sau chayāsī)
787 ७८७ सात सौ सतासी (sāt sau satāsī)
788 ७८८ सात सौ अठासी (sāt sau aṭhāsī)
789 ७८९ सात सौ नवासी (sāt sau navāsī)
790 ७९० सात सौ नब्बे (sāt sau nabbe)
791 ७९१ सात सौ इकानवे (sāt sau ikānve)
792 ७९२ सात सौ बानवे (sāt sau bānve)
793 ७९३ सात सौ तिरानवे (sāt sau tirānve)
794 ७९४ सात सौ चौरानवे (sāt sau caurānve)
795 ७९५ सात सौ पिचानवे (sāt sau picānve)
796 ७९६ सात सौ छियानवे (sāt sau chiyānve)
797 ७९७ सात सौ सतानवे (sāt sau satānve)
798 ७९८ सात सौ अठानवे (sāt sau aṭhānve)
799 ७९९ सात सौ निनानवे (sāt sau ninānve)
800 ८०० आठ सौ (āṭh sau)
801 ८०१ आठ सौ एक (āṭh sau ek)
802 ८०२ आठ सौ दो (āṭh sau do)
803 ८०३ आठ सौ तीन (āṭh sau tīn)
804 ८०४ आठ सौ चार (āṭh sau cār)
805 ८०५ आठ सौ पांच (āṭh sau pāñc)
806 ८०६ आठ सौ छह (āṭh sau chah)
807 ८०७ आठ सौ सात (āṭh sau sāt)
808 ८०८ आठ सौ आठ (āṭh sau āṭh)
809 ८०९ आठ सौ नौ (āṭh sau nau)
810 ८१० आठ सौ दस (āṭh sau das)
811 ८११ आठ सौ ग्यारह (āṭh sau gyārah)
812 ८१२ आठ सौ बारह (āṭh sau bārah)
813 ८१३ आठ सौ तेरह (āṭh sau terah)
814 ८१४ आठ सौ चौदह (āṭh sau caudah)
815 ८१५ आठ सौ पन्द्रह (āṭh sau pandrah)
816 ८१६ आठ सौ सोलह (āṭh sau solah)
817 ८१७ आठ सौ सत्रह (āṭh sau satrah)
818 ८१८ आठ सौ अठारह (āṭh sau aṭhārah)
819 ८१९ आठ सौ उन्नीस (āṭh sau unnīs)
820 ८२० आठ सौ बीस (āṭh sau bīs)
821 ८२१ आठ सौ इक्कीस (āṭh sau ikkīs)
822 ८२२ आठ सौ बाईस (āṭh sau bāīs)
823 ८२३ आठ सौ तेईस (āṭh sau teīs)
824 ८२४ आठ सौ चौबीस (āṭh sau caubīs)
825 ८२५ आठ सौ पचीस (āṭh sau pacīs)
826 ८२६ आठ सौ छबीस (āṭh sau chabīs)
827 ८२७ आठ सौ सताईस (āṭh sau satāīs)
828 ८२८ आठ सौ अठाईस (āṭh sau aṭhāīs)
829 ८२९ आठ सौ उन्नतीस (āṭh sau unnatīs)
830 ८३० आठ सौ तीस (āṭh sau tīs)
831 ८३१ आठ सौ इकतीस (āṭh sau iktīs)
832 ८३२ आठ सौ बतीस (āṭh sau batīs)
833 ८३३ आठ सौ तैतीस (āṭh sau taitīs)
834 ८३४ आठ सौ चौतीस (āṭh sau cautīs)
835 ८३५ आठ सौ पैंतीस (āṭh sau paintīs)
836 ८३६ आठ सौ छतीस (āṭh sau chatīs)
837 ८३७ आठ सौ सैंतीस (āṭh sau saintīs)
838 ८३८ आठ सौ अठतीस (āṭh sau aṭhtīs)
839 ८३९ आठ सौ उनचालीस (āṭh sau uncālīs)
840 ८४० आठ सौ चालीस (āṭh sau cālīs)
841 ८४१ आठ सौ इकतालीस (āṭh sau iktālīs)
842 ८४२ आठ सौ बियालिस (āṭh sau biyālis)
843 ८४३ आठ सौ तियालीस (āṭh sau tiyālīs)
844 ८४४ आठ सौ चौवालिस (āṭh sau cauvālis)
845 ८४५ आठ सौ पैंतालिस (āṭh sau paintālis)
846 ८४६ आठ सौ छियालीस (āṭh sau chiyālīs)
847 ८४७ आठ सौ संतालिस (āṭh sau santālis)
848 ८४८ आठ सौ अठतालीस (āṭh sau aṭhtālīs)
849 ८४९ आठ सौ उनचास (āṭh sau uncās)
850 ८५० आठ सौ पचास (āṭh sau pacās)
851 ८५१ आठ सौ इकावन (āṭh sau ikāvan)
852 ८५२ आठ सौ बावन (āṭh sau bāvan)
853 ८५३ आठ सौ तरेपन (āṭh sau tarepan)
854 ८५४ आठ सौ चौपन (āṭh sau caupan)
855 ८५५ आठ सौ पचपन (āṭh sau pacpan)
856 ८५६ आठ सौ छपन (āṭh sau chapan)
857 ८५७ आठ सौ सतावन (āṭh sau satāvan)
858 ८५८ आठ सौ अठावन (āṭh sau aṭhāvan)
859 ८५९ आठ सौ उनसठ (āṭh sau unsaṭh)
860 ८६० आठ सौ साठ (āṭh sau sāṭh)
861 ८६१ आठ सौ इकसठ (āṭh sau iksaṭh)
862 ८६२ आठ सौ बासठ (āṭh sau bāsaṭh)
863 ८६३ आठ सौ तरेसठ (āṭh sau taresaṭh)
864 ८६४ आठ सौ चौसठ (āṭh sau causaṭh)
865 ८६५ आठ सौ पैंसठ (āṭh sau painsaṭh)
866 ८६६ आठ सौ छ्यासठ (āṭh sau chyāsaṭh)
867 ८६७ आठ सौ सडसठ (āṭh sau saḍsaṭh)
868 ८६८ आठ सौ अडसठ (āṭh sau aḍsaṭh)
869 ८६९ आठ सौ उन्हेतर (āṭh sau unhetar)
870 ८७० आठ सौ सत्तर (āṭh sau sattar)
871 ८७१ आठ सौ इकेहतर (āṭh sau ikehtar)
872 ८७२ आठ सौ बहेतर (āṭh sau bahetar)
873 ८७३ आठ सौ तिहेतर (āṭh sau tihetar)
874 ८७४ आठ सौ चौहेतर (āṭh sau cauhetar)
875 ८७५ आठ सौ पिचेह्तर (āṭh sau picehtar)
876 ८७६ आठ सौ छेयन्तर (āṭh sau cheyantar)
877 ८७७ आठ सौ सतेंतर (āṭh sau satentar)
878 ८७८ आठ सौ अठेतर (āṭh sau aṭhetar)
879 ८७९ आठ सौ उनियासी (āṭh sau uniyāsī)
880 ८८० आठ सौ अस्सी (āṭh sau assī)
881 ८८१ आठ सौ इक्यासी (āṭh sau ikyāsī)
882 ८८२ आठ सौ बियासी (āṭh sau biyāsī)
883 ८८३ आठ सौ तिरासी (āṭh sau tirāsī)
884 ८८४ आठ सौ चौरासी (āṭh sau caurāsī)
885 ८८५ आठ सौ पिचयासी (āṭh sau picyāsī)
886 ८८६ आठ सौ छयासी (āṭh sau chayāsī)
887 ८८७ आठ सौ सतासी (āṭh sau satāsī)
888 ८८८ आठ सौ अठासी (āṭh sau aṭhāsī)
889 ८८९ आठ सौ नवासी (āṭh sau navāsī)
890 ८९० आठ सौ नब्बे (āṭh sau nabbe)
891 ८९१ आठ सौ इकानवे (āṭh sau ikānve)
892 ८९२ आठ सौ बानवे (āṭh sau bānve)
893 ८९३ आठ सौ तिरानवे (āṭh sau tirānve)
894 ८९४ आठ सौ चौरानवे (āṭh sau caurānve)
895 ८९५ आठ सौ पिचानवे (āṭh sau picānve)
896 ८९६ आठ सौ छियानवे (āṭh sau chiyānve)
897 ८९७ आठ सौ सतानवे (āṭh sau satānve)
898 ८९८ आठ सौ अठानवे (āṭh sau aṭhānve)
899 ८९९ आठ सौ निनानवे (āṭh sau ninānve)
900 ९०० नौ सौ (nau sau)
901 ९०१ नौ सौ एक (nau sau ek)
902 ९०२ नौ सौ दो (nau sau do)
903 ९०३ नौ सौ तीन (nau sau tīn)
904 ९०४ नौ सौ चार (nau sau cār)
905 ९०५ नौ सौ पांच (nau sau pāñc)
906 ९०६ नौ सौ छह (nau sau chah)
907 ९०७ नौ सौ सात (nau sau sāt)
908 ९०८ नौ सौ आठ (nau sau āṭh)
909 ९०९ नौ सौ नौ (nau sau nau)
910 ९१० नौ सौ दस (nau sau das)
911 ९११ नौ सौ ग्यारह (nau sau gyārah)
912 ९१२ नौ सौ बारह (nau sau bārah)
913 ९१३ नौ सौ तैरह (nau sau tairah)
914 ९१४ नौ सौ चौदह (nau sau caudah)
915 ९१५ नौ सौ पन्द्रह (nau sau pandrah)
916 ९१६ नौ सौ सोलह (nau sau solah)
917 ९१७ नौ सौ सत्रह (nau sau satrah)
918 ९१८ नौ सौ अठारह (nau sau aṭhārah)
919 ९१९ नौ सौ उन्नीस (nau sau unnīs)
920 ९२० नौ सौ बीस (nau sau bīs)
921 ९२१ नौ सौ इक्कीस (nau sau ikkīs)
922 ९२२ नौ सौ बाईस (nau sau bāīs)
923 ९२३ नौ सौ तेईस (nau sau teīs)
924 ९२४ नौ सौ चौबीस (nau sau caubīs)
925 ९२५ नौ सौ पचीस (nau sau pacīs)
926 ९२६ नौ सौ छबीस (nau sau chabīs)
927 ९२७ नौ सौ सताईस (nau sau satāīs)
928 ९२८ नौ सौ अठाईस (nau sau aṭhāīs)
929 ९२९ नौ सौ उन्नतीस (nau sau unnatīs)
930 ९३० नौ सौ तीस (nau sau tīs)
931 ९३१ नौ सौ इकतीस (nau sau iktīs)
932 ९३२ नौ सौ बतीस (nau sau batīs)
933 ९३३ नौ सौ तैतीस (nau sau taitīs)
934 ९३४ नौ सौ चौतीस (nau sau cautīs)
935 ९३५ नौ सौ पैंतीस (nau sau paintīs)
936 ९३६ नौ सौ छतीस (nau sau chatīs)
937 ९३७ नौ सौ सैंतीस (nau sau saintīs)
938 ९३८ नौ सौ अठतीस (nau sau aṭhtīs)
939 ९३९ नौ सौ उनचालीस (nau sau uncālīs)
940 ९४० नौ सौ चालीस (nau sau cālīs)
941 ९४१ नौ सौ इकतालीस (nau sau iktālīs)
942 ९४२ नौ सौ बियालिस (nau sau biyālis)
943 ९४३ नौ सौ तियालीस (nau sau tiyālīs)
944 ९४४ नौ सौ चौवालिस (nau sau cauvālis)
945 ९४५ नौ सौ पैंतालिस (nau sau paintālis)
946 ९४६ नौ सौ छियालीस (nau sau chiyālīs)
947 ९४७ नौ सौ संतालिस (nau sau santālis)
948 ९४८ नौ सौ अठतालीस (nau sau aṭhtālīs)
949 ९४९ नौ सौ उनचास (nau sau uncās)
950 ९५० नौ सौ पचास (nau sau pacās)
951 ९५१ नौ सौ इकावन (nau sau ikāvan)
952 ९५२ नौ सौ बावन (nau sau bāvan)
953 ९५३ नौ सौ तरेपन (nau sau tarepan)
954 ९५४ नौ सौ चौपन (nau sau caupan)
955 ९५५ नौ सौ पचपन (nau sau pacpan)
956 ९५६ नौ सौ छपन (nau sau chapan)
957 ९५७ नौ सौ सतावन (nau sau satāvan)
958 ९५८ नौ सौ अठावन (nau sau aṭhāvan)
959 ९५९ नौ सौ उनसठ (nau sau unsaṭh)
960 ९६० नौ सौ साठ (nau sau sāṭh)
961 ९६१ नौ सौ इकसठ (nau sau iksaṭh)
962 ९६२ नौ सौ बासठ (nau sau bāsaṭh)
963 ९६३ नौ सौ तरेसठ (nau sau taresaṭh)
964 ९६४ नौ सौ चौसठ (nau sau causaṭh)
965 ९६५ नौ सौ पैंसठ (nau sau painsaṭh)
966 ९६६ नौ सौ छ्यासठ (nau sau chyāsaṭh)
967 ९६७ नौ सौ सडसठ (nau sau saḍsaṭh)
968 ९६८ नौ सौ अडसठ (nau sau aḍsaṭh)
969 ९६९ नौ सौ उन्हेतर (nau sau unhetar)
970 ९७० नौ सौ सत्तर (nau sau sattar)
971 ९७१ नौ सौ इकेहतर (nau sau ikehtar)
972 ९७२ नौ सौ बहेतर (nau sau bahetar)
973 ९७३ नौ सौ तिहेतर (nau sau tihetar)
974 ९७४ नौ सौ चौहेतर (nau sau cauhetar)
975 ९७५ नौ सौ पिचेह्तर (nau sau picehtar)
976 ९७६ नौ सौ छेयन्तर (nau sau cheyantar)
977 ९७७ नौ सौ सतेंतर (nau sau satentar)
978 ९७८ नौ सौ अठेतर (nau sau aṭhetar)
979 ९७९ नौ सौ उनियासी (nau sau uniyāsī)
980 ९८० नौ सौ अस्सी (nau sau assī)
981 ९८१ नौ सौ इक्यासी (nau sau ikyāsī)
982 ९८२ नौ सौ बियासी (nau sau biyāsī)
983 ९८३ नौ सौ तिरासी (nau sau tirāsī)
984 ९८४ नौ सौ चौरासी (nau sau caurāsī)
985 ९८५ नौ सौ पिचयासी (nau sau picyāsī)
986 ९८६ नौ सौ छयासी (nau sau chayāsī)
987 ९८७ नौ सौ सतासी (nau sau satāsī)
988 ९८८ नौ सौ अठासी (nau sau aṭhāsī)
989 ९८९ नौ सौ नवासी (nau sau navāsī)
990 ९९० नौ सौ नब्बे (nau sau nabbe)
991 ९९१ नौ सौ इकानवे (nau sau ikānve)
992 ९९२ नौ सौ बानवे (nau sau bānve)
993 ९९३ नौ सौ तिरानवे (nau sau tirānve)
994 ९९४ नौ सौ चौरानवे (nau sau caurānve)
995 ९९५ नौ सौ पिचानवे (nau sau picānve)
996 ९९६ नौ सौ छियानवे (nau sau chiyānve)
997 ९९७ नौ सौ सतानवे (nau sau satānve)
998 ९९८ नौ सौ अठानवे (nau sau aṭhānve)
999 ९९९ नौ सौ निनानवे (nau sau ninānve)
1000 १,००० हज़ार (hazār) हज़ारवां (hazārvā̃)
10000 १०,००० दस हज़ार (das hazār)
100000 १,००,००० लाख (lākh) लाखवां (lākhvā̃)
1000000 १०,००,००० दस लाख (das lākh)
10000000 १,००,००,००० करोड़ (karoṛ) करोड़वां (karoṛvā̃)
100000000 १०,००,००,००० दस करोड़ (das karoṛ)
1000000000 १,००,००,००,००० अरब (arab) अरबवां (arabvā̃)
10000000000 १०,००,००,००,००० दस अरब (das arab)
100000000000 १,००,००,००,००,००० एक खरब (ek kharab)
1000000000000 १०,००,००,००,००,००० दस खरब (das kharab)

local export = {numbers = {}}

export.numeral_config = {
	zero_codepoint = 0x966, -- ०, DEVANAGARI DIGIT ZERO
	Indic_separator = ",",
}

local numbers = export.numbers
numbers[0] = {
	cardinal = {"शून्य", "सिफ़र"},
	ordinal = "शून्यवाँ",
}

numbers[1] = {
	cardinal = "एक",
	ordinal = {"पहला", "पहिला"},
	fractional = "पूरा",
}

numbers[2] = {
	cardinal = "दो",
	ordinal = {"दूसरा", "दूजा"},
	adverbial = {"दोबारा", "दुबारा"},
	collective = "दोनों",
	multiplier = {"दोगुना", "दुगना", "दोहरा"},
	fractional = "आधा",
}

numbers[3] = {
	cardinal = "तीन",
	ordinal = "तीसरा",
	adverbial = "तिबारा",
	multiplier = "तिगुना",
	fractional = "तिहाई",
}

numbers[4] = {
	cardinal = "चार",
	ordinal = "चौथा",
	multiplier = "चौगुना",
	fractional = "चौथाई",
}

numbers[5] = {
	cardinal = "पाँच",
	ordinal = "पाँचवाँ",
    multiplier = "पचगुना",
}

numbers[6] = {
	cardinal = {"छह", "छै"},
	ordinal = {"छठा", "छठवाँ"},
}

numbers[7] = {
	cardinal = "सात",
	ordinal = "सातवाँ",
}

numbers[8] = {
	cardinal = "आठ",
	ordinal = "आठवाँ",
}

numbers[9] = {
	cardinal = "नौ",
	ordinal = "नौवाँ"
}

numbers[10] = {
	cardinal = "दस",
	ordinal = "दसवाँ",
	multiplier = "दसगुना",
}

numbers[11] = {
	cardinal = "ग्यारह",
	ordinal = "ग्यारहवाँ",
}

numbers[12] = {
	cardinal = "बारह",
	ordinal = "बारहवाँ",
}

numbers[13] = {
	cardinal = "तेरह",
	ordinal = "तेरहवाँ",
}

numbers[14] = {
	cardinal = "चौदह",
	ordinal = "चौदहवाँ",
}

numbers[15] = {
	cardinal = {"पन्द्रह", "पंद्रह", "पंदरह"},
	ordinal = {"पन्द्रहवाँ", "पंद्रहवाँ", "पन्दरहवाँ"},
}

numbers[16] = {
	cardinal = "सोलह",
	ordinal = "सोलहवाँ",
}

numbers[17] = {
	cardinal = {"सत्रह", "सत्तरह"},
	ordinal = {"सत्रहवाँ", "सत्तरहवाँ"},
}

numbers[18] = {
	cardinal = "अठारह",
	ordinal = "अठारहवां",
}

numbers[19] = {
	cardinal = "उन्नीस",
	ordinal = "उन्नीसवां",
}

numbers[20] = {
	cardinal = "बीस",
	ordinal = "बीसवां",
}

numbers[21] = {
	cardinal = "इक्कीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[22] = {
	cardinal = "बाईस",
	ordinal = nil,
}
 
numbers[23] = {
	cardinal = "तेईस",
	ordinal = nil,
} 
 
numbers[24] = {
	cardinal = "चौबीस",
	ordinal = nil,
} 

numbers[25] = {
	cardinal = "पच्चीस",
	ordinal = nil,
} 

numbers[26] = {
	cardinal = "छब्बीस",
	ordinal = nil,
} 
 
numbers[27] = {
	cardinal = "सत्ताईस",
	ordinal = nil,
} 
 
numbers[28] = {
	cardinal = "अट्ठाईस",
	ordinal = nil,
}  
 
numbers[29] = {
	cardinal = "उनतीस",
	ordinal = nil,
}   

numbers[30] = {
	cardinal = "तीस",
	ordinal = "तीसवां",
}

numbers[31] = {
	cardinal = "इकत्तीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[32] = {
	cardinal = "बत्तीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[33] = {
	cardinal = "तैंतीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[34] = {
	cardinal = "चौंतीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[35] = {
	cardinal = "पैंतीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[36] = {
	cardinal = "छत्तीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[37] = {
	cardinal = "सैंतीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[38] = {
	cardinal = "अड़तीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[39] = {
	cardinal = "उनतालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[40] = {
	cardinal = "चालीस",
	ordinal = "चालीसवां",
}

numbers[41] = {
	cardinal = "इकतालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[42] = {
	cardinal = "बयालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[43] = {
	cardinal = "तैंतालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[44] = {
	cardinal = "चवालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[45] = {
	cardinal = "पैंतालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[46] = {
	cardinal = "छियालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[47] = {
	cardinal = "सैंतालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[48] = {
	cardinal = "अड़तालीस",
	ordinal = nil,
}

numbers[49] = {
	cardinal = "उनचास",
	ordinal = nil,
}

numbers[50] = {
	cardinal = "पचास",
	ordinal = "पचासवां",
}

numbers[51] = {
	cardinal = "इक्यावन",
	ordinal = nil,
}

numbers[52] = {
	cardinal = "बावन",
	ordinal = nil,
}

numbers[53] = {
	cardinal = "तिरपन",
	ordinal = nil,
}

numbers[54] = {
	cardinal = "चौवन",
	ordinal = nil,
}

numbers[55] = {
	cardinal = "पचपन",
	ordinal = nil,
}

numbers[56] = {
	cardinal = "छप्पन",
	ordinal = nil,
}

numbers[57] = {
	cardinal = "सत्तावन",
	ordinal = nil,
}

numbers[58] = {
	cardinal = "अट्ठावन",
	ordinal = nil,
}

numbers[59] = {
	cardinal = "उनसठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[60] = {
	cardinal = "साठ",
	ordinal = "साठवां",
}

numbers[61] = {
	cardinal = "इकसठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[62] = {
	cardinal = "बासठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[63] = {
	cardinal = "तिरसठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[64] = {
	cardinal = "चौंसठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[65] = {
	cardinal = "पैंसठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[66] = {
	cardinal = "छियासठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[67] = {
	cardinal = "सड़सठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[68] = {
	cardinal = "अड़सठ",
	ordinal = nil,
}

numbers[69] = {
	cardinal = "उनहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[70] = {
	cardinal = "सत्तर",
	ordinal = "सत्तरवां",
}

numbers[71] = {
	cardinal = "इकहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[72] = {
	cardinal = "बहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[73] = {
	cardinal = "तिहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[74] = {
	cardinal = "चौहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[75] = {
	cardinal = "पचहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[76] = {
	cardinal = "छिहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[77] = {
	cardinal = "सतहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[78] = {
	cardinal = "अठहत्तर",
	ordinal = nil,
}

numbers[79] = {
	cardinal = "उन्यासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[80] = {
	cardinal = "अस्सी",
	ordinal = "अस्सीवां",
}

numbers[81] = {
	cardinal = "इक्यासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[82] = {
	cardinal = "बयासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[83] = {
	cardinal = "तिरासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[84] = {
	cardinal = "चौरासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[85] = {
	cardinal = "पचासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[86] = {
	cardinal = "छियासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[87] = {
	cardinal = "सत्तासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[88] = {
	cardinal = "अट्ठासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[89] = {
	cardinal = "नवासी",
	ordinal = nil,
}

numbers[90] = {
	cardinal = "नव्वे",
	ordinal = "नव्वेवां",
}


numbers[91] = {
	cardinal = "इक्यानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[92] = {
	cardinal = "बानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[93] = {
	cardinal = "तिरानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[94] = {
	cardinal = "चौरानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[95] = {
	cardinal = "पचानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[96] = {
	cardinal = "छियानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[97] = {
	cardinal = "सत्तानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[98] = {
	cardinal = "अट्ठानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[99] = {
	cardinal = "निन्यानवे",
	ordinal = nil,
}

numbers[100] = {
	cardinal = "सौ",
	ordinal = "सौवां",
}
numbers[101] = {
	cardinal = "एक सौ एक",
}
numbers[102] = {
	cardinal = "एक सौ दो",
}
numbers[103] = {
	cardinal = "एक सौ तीन",
}
numbers[104] = {
	cardinal = "एक सौ चार",
}
numbers[105] = {
	cardinal = "एक सौ पांच",
}
numbers[106] = {
	cardinal = "एक सौ छह",
}
numbers[107] = {
	cardinal = "एक सौ सात",
}
numbers[108] = {
	cardinal = "एक सौ आठ",
}
numbers[109] = {
	cardinal = "एक सौ नौ",
}
numbers[110] = {
	cardinal = "एक सौ दस",
}
numbers[111] = {
	cardinal = "एक सौ ग्यारह",
}
numbers[112] = {
	cardinal = "एक सौ बाहरह",
}
numbers[113] = {
	cardinal = "एक सौ तैरह",
}
numbers[114] = {
	cardinal = "एक सौ चौदह",
}
numbers[115] = {
	cardinal = "एक सौ पन्द्रह",
}
numbers[116] = {
	cardinal = "एक सौ सोलह",
}
numbers[117] = {
	cardinal = "एक सौ सतरह",
}
numbers[118] = {
	cardinal = "एक सौ अठारह",
}
numbers[119] = {
	cardinal = "एक सौ उन्नीस",
}
numbers[120] = {
	cardinal = "एक सौ बीस",
}
numbers[121] = {
	cardinal = "एक सौ इक्कीस",
}
numbers[122] = {
	cardinal = "एक सौ बाईस",
}
numbers[123] = {
	cardinal = "एक सौ तेईस",
}
numbers[124] = {
	cardinal = "एक सौ चोबीस",
}
numbers[125] = {
	cardinal = "एक सौ पचीस",
}
numbers[126] = {
	cardinal = "एक सौ छबीस",
}
numbers[127] = {
	cardinal = "एक सौ सताईस",
}
numbers[128] = {
	cardinal = "एक सौ अठाईस",
}
numbers[129] = {
	cardinal = "एक सौ उन्नतीस",
}
numbers[130] = {
	cardinal = "एक सौ तीस",
}
numbers[131] = {
	cardinal = "एक सौ इकतीस",
}
numbers[132] = {
	cardinal = "एक सौ बतीस",
}
numbers[133] = {
	cardinal = "एक सौ तैतीस",
}
numbers[134] = {
	cardinal = "एक सौ चौतीस",
}
numbers[135] = {
	cardinal = "एक सौ पैंतीस",
}
numbers[136] = {
	cardinal = "एक सौ छतीस",
}
numbers[137] = {
	cardinal = "एक सौ सैंतीस",
}
numbers[138] = {
	cardinal = "एक सौ अठतीस",
}
numbers[139] = {
	cardinal = "एक सौ उनचालीस",
}
numbers[140] = {
	cardinal = "एक सौ चालीस",
}
numbers[141] = {
	cardinal = "एक सौ इकतालीस",
}
numbers[142] = {
	cardinal = "एक सौ बियालिस",
}
numbers[143] = {
	cardinal = "एक सौ तियालीस",
}
numbers[144] = {
	cardinal = "एक सौ चौवालिस",
}
numbers[145] = {
	cardinal = "एक सौ पैंतालिस",
}
numbers[146] = {
	cardinal = "एक सौ छियालीस",
}
numbers[147] = {
	cardinal = "एक सौ सैंतालिस",
}
numbers[148] = {
	cardinal = "एक सौ अठतालीस",
}
numbers[149] = {
	cardinal = "एक सौ उनचास",
}
numbers[150] = {
	cardinal = "एक सौ पचास",
}
numbers[151] = {
	cardinal = "एक सौ इकावन",
}
numbers[152] = {
	cardinal = "एक सौ बावन",
}
numbers[153] = {
	cardinal = "एक सौ तरेपन",
}
numbers[154] = {
	cardinal = "एक सौ चौपन",
}
numbers[155] = {
	cardinal = "एक सौ पचपन",
}
numbers[156] = {
	cardinal = "एक सौ छपन",
}
numbers[157] = {
	cardinal = "एक सौ सतावन",
}
numbers[158] = {
	cardinal = "एक सौ अठावन",
}
numbers[159] = {
	cardinal = "एक सौ उनसठ",
}
numbers[160] = {
	cardinal = "एक सौ साठ",
}
numbers[161] = {
	cardinal = "एक सौ इकसठ",
}
numbers[162] = {
	cardinal = "एक सौ बासठ",
}
numbers[163] = {
	cardinal = "एक सौ तरेसठ",
}
numbers[164] = {
	cardinal = "एक सौ चौसठ",
}
numbers[165] = {
	cardinal = "एक सौ पैंसठ",
}
numbers[166] = {
	cardinal = "एक सौ छ्यासठ",
}
numbers[167] = {
	cardinal = "एक सौ सडसठ",
}
numbers[168] = {
	cardinal = "एक सौ अडसठ",
}
numbers[169] = {
	cardinal = "एक सौ उन्हेतर",
}
numbers[170] = {
	cardinal = "एक सौ सत्तर",
}
numbers[171] = {
	cardinal = "एक सौ इकेहतर",
}
numbers[172] = {
	cardinal = "एक सौ बहेतर",
}
numbers[173] = {
	cardinal = "एक सौ तिहेतर",
}
numbers[174] = {
	cardinal = "एक सौ चौहेतर",
}
numbers[175] = {
	cardinal = "एक सौ पिचेह्तर",
}
numbers[176] = {
	cardinal = "एक सौ छेयन्तर",
}
numbers[177] = {
	cardinal = "एक सौ सतेंतर",
}
numbers[178] = {
	cardinal = "एक सौ अठेतर",
}
numbers[179] = {
	cardinal = "एक सौ उनियासी",
}
numbers[180] = {
	cardinal = "एक सौ अस्सी",
}
numbers[181] = {
	cardinal = "एक सौ इक्यासी",
}
numbers[182] = {
	cardinal = "एक सौ बियासी",
}
numbers[183] = {
	cardinal = "एक सौ तिरासी",
}
numbers[184] = {
	cardinal = "एक सौ चौरासी",
}
numbers[185] = {
	cardinal = "एक सौ पिचयासी",
}
numbers[186] = {
	cardinal = "एक सौ छयासी",
}
numbers[187] = {
	cardinal = "एक सौ सतासी",
}
numbers[188] = {
	cardinal = "एक सौ अठासी",
}
numbers[189] = {
	cardinal = "एक सौ नवासी",
}
numbers[190] = {
	cardinal = "एक सौ नब्बे",
}
numbers[191] = {
	cardinal = "एक सौ इकानवे",
}
numbers[192] = {
	cardinal = "एक सौ बानवे",
}
numbers[193] = {
	cardinal = "एक सौ तिरानवे",
}
numbers[194] = {
	cardinal = "एक सौ चौरानवे",
}
numbers[195] = {
	cardinal = "एक सौ पिचानवे",
}
numbers[196] = {
	cardinal = "एक सौ छियानवे",
}
numbers[197] = {
	cardinal = "एक सौ सतानवे",
}
numbers[198] = {
	cardinal = "एक सौ अठानवे",
}
numbers[199] = {
	cardinal = "एक सौ निनानवे",
}
numbers[200] = {
	cardinal = "दो सौ",
}
numbers[201] = {
	cardinal = "दो सौ एक",
}
numbers[202] = {
	cardinal = "दो सौ दो",
}
numbers[203] = {
	cardinal = "दो सौ तीन",
}
numbers[204] = {
	cardinal = "दो सौ चार",
}
numbers[205] = {
	cardinal = "दो सौ पांच",
}
numbers[206] = {
	cardinal = "दो सौ छह",
}
numbers[207] = {
	cardinal = "दो सौ सात",
}
numbers[208] = {
	cardinal = "दो सौ आठ",
}
numbers[209] = {
	cardinal = "दो सौ नौ",
}
numbers[210] = {
	cardinal = "दो सौ दस",
}
numbers[211] = {
	cardinal = "दो सौ ग्यारह",
}
numbers[212] = {
	cardinal = "दो सौ बाहरह",
}
numbers[213] = {
	cardinal = "दो सौ तेरह",
}
numbers[214] = {
	cardinal = "दो सौ चौदह",
}
numbers[215] = {
	cardinal = "दो सौ पन्द्रह",
}
numbers[216] = {
	cardinal = "दो सौ सोलह",
}
numbers[217] = {
	cardinal = "दो सौ सत्रह",
}
numbers[218] = {
	cardinal = "दो सौ अठारह",
}
numbers[219] = {
	cardinal = "दो सौ उन्नीस",
}
numbers[220] = {
	cardinal = "दो सौ बीस",
}
numbers[221] = {
	cardinal = "दो सौ इक्कीस",
}
numbers[222] = {
	cardinal = "दो सौ बाईस",
}
numbers[223] = {
	cardinal = "दो सौ तेईस",
}
numbers[224] = {
	cardinal = "दो सौ चौबीस",
}
numbers[225] = {
	cardinal = "दो सौ पचीस",
}
numbers[226] = {
	cardinal = "दो सौ छबीस",
}
numbers[227] = {
	cardinal = "दो सौ सताईस",
}
numbers[228] = {
	cardinal = "दो सौ अठाईस",
}
numbers[229] = {
	cardinal = "दो सौ उन्नतीस",
}
numbers[230] = {
	cardinal = "दो सौ तीस",
}
numbers[231] = {
	cardinal = "दो सौ इकतीस",
}
numbers[232] = {
	cardinal = "दो सौ बतीस",
}
numbers[233] = {
	cardinal = "दो सौ तैतीस",
}
numbers[234] = {
	cardinal = "दो सौ चौतीस",
}
numbers[235] = {
	cardinal = "दो सौ पैंतीस",
}
numbers[236] = {
	cardinal = "दो सौ छतीस",
}
numbers[237] = {
	cardinal = "दो सौ सैंतीस",
}
numbers[238] = {
	cardinal = "दो सौ अठतीस",
}
numbers[239] = {
	cardinal = "दो सौ उनचालीस",
}
numbers[240] = {
	cardinal = "दो सौ चालीस",
}
numbers[241] = {
	cardinal = "दो सौ इकतालीस",
}
numbers[242] = {
	cardinal = "दो सौ बियालिस",
}
numbers[243] = {
	cardinal = "दो सौ तियालीस",
}
numbers[244] = {
	cardinal = "दो सौ चौवालिस",
}
numbers[245] = {
	cardinal = "दो सौ पैंतालिस",
}
numbers[246] = {
	cardinal = "दो सौ छियालीस",
}
numbers[247] = {
	cardinal = "दो सौ संतालिस",
}
numbers[248] = {
	cardinal = "दो सौ अठतालीस",
}
numbers[249] = {
	cardinal = "दो सौ उनचास",
}
numbers[250] = {
	cardinal = "दो सौ पचास",
}
numbers[251] = {
	cardinal = "दो सौ इकावन",
}
numbers[252] = {
	cardinal = "दो सौ बावन",
}
numbers[253] = {
	cardinal = "दो सौ तरेपन",
}
numbers[254] = {
	cardinal = "दो सौ चौपन",
}
numbers[255] = {
	cardinal = "दो सौ पचपन",
}
numbers[256] = {
	cardinal = "दो सौ छपन",
}
numbers[257] = {
	cardinal = "दो सौ सतावन",
}
numbers[258] = {
	cardinal = "दो सौ अठावन",
}
numbers[259] = {
	cardinal = "दो सौ उनसठ",
}
numbers[260] = {
	cardinal = "दो सौ साठ",
}
numbers[261] = {
	cardinal = "दो सौ इकसठ",
}
numbers[262] = {
	cardinal = "दो सौ बासठ",
}
numbers[263] = {
	cardinal = "दो सौ तरेसठ",
}
numbers[264] = {
	cardinal = "दो सौ चौसठ",
}
numbers[265] = {
	cardinal = "दो सौ पैंसठ",
}
numbers[266] = {
	cardinal = "दो सौ छ्यासठ",
}
numbers[267] = {
	cardinal = "दो सौ सडसठ",
}
numbers[268] = {
	cardinal = "दो सौ अडसठ",
}
numbers[269] = {
	cardinal = "दो सौ उन्हेतर",
}
numbers[270] = {
	cardinal = "दो सौ सत्तर",
}
numbers[271] = {
	cardinal = "दो सौ इकेहतर",
}
numbers[272] = {
	cardinal = "दो सौ बहेतर",
}
numbers[273] = {
	cardinal = "दो सौ तिहेतर",
}
numbers[274] = {
	cardinal = "दो सौ चौहेतर",
}
numbers[275] = {
	cardinal = "दो सौ पिचेह्तर",
}
numbers[276] = {
	cardinal = "दो सौ छेयन्तर",
}
numbers[277] = {
	cardinal = "दो सौ सतेंतर",
}
numbers[278] = {
	cardinal = "दो सौ अठेतर",
}
numbers[279] = {
	cardinal = "दो सौ उनियासी",
}
numbers[280] = {
	cardinal = "दो सौ अस्सी",
}
numbers[281] = {
	cardinal = "दो सौ इक्यासी",
}
numbers[282] = {
	cardinal = "दो सौ बियासी",
}
numbers[283] = {
	cardinal = "दो सौ तिरासी",
}
numbers[284] = {
	cardinal = "दो सौ चौरासी",
}
numbers[285] = {
	cardinal = "दो सौ पिचयासी",
}
numbers[286] = {
	cardinal = "दो सौ छयासी",
}
numbers[287] = {
	cardinal = "दो सौ सतासी",
}
numbers[288] = {
	cardinal = "दो सौ अठासी",
}
numbers[289] = {
	cardinal = "दो सौ नवासी",
}
numbers[290] = {
	cardinal = "दो सौ नब्बे",
}
numbers[291] = {
	cardinal = "दो सौ इकानवे",
}
numbers[292] = {
	cardinal = "दो सौ बानवे",
}
numbers[293] = {
	cardinal = "दो सौ तिरानवे",
}
numbers[294] = {
	cardinal = "दो सौ चौरानवे",
}
numbers[295] = {
	cardinal = "दो सौ पिचानवे",
}
numbers[296] = {
	cardinal = "दो सौ छियानवे",
}
numbers[297] = {
	cardinal = "दो सौ सतानवे",
}
numbers[298] = {
	cardinal = "दो सौ अठानवे",
}
numbers[299] = {
	cardinal = "दो सौ निनानवे",
}
numbers[300] = {
	cardinal = "तीन सौ",
}
numbers[301] = {
	cardinal = "तीन सौ एक",
}
numbers[302] = {
	cardinal = "तीन सौ दो",
}
numbers[303] = {
	cardinal = "तीन सौ तीन",
}
numbers[304] = {
	cardinal = "तीन सौ चार",
}
numbers[305] = {
	cardinal = "तीन सौ पांच",
}
numbers[306] = {
	cardinal = "तीन सौ छह",
}
numbers[307] = {
	cardinal = "तीन सौ सात",
}
numbers[308] = {
	cardinal = "तीन सौ आठ",
}
numbers[309] = {
	cardinal = "तीन सौ नौ",
}
numbers[310] = {
	cardinal = "तीन सौ दस",
}
numbers[311] = {
	cardinal = "तीन सौ ग्यारह",
}
numbers[312] = {
	cardinal = "तीन सौ बारह",
}
numbers[313] = {
	cardinal = "तीन सौ तेरह",
}
numbers[314] = {
	cardinal = "तीन सौ चौदह",
}
numbers[315] = {
	cardinal = "तीन सौ पन्द्रह",
}
numbers[316] = {
	cardinal = "तीन सौ सोलह",
}
numbers[317] = {
	cardinal = "तीन सौ सतरह",
}
numbers[318] = {
	cardinal = "तीन सौ अठाईस",
}
numbers[319] = {
	cardinal = "तीन सौ उन्नीस",
}
numbers[320] = {
	cardinal = "तीन सौ बीस",
}
numbers[321] = {
	cardinal = "तीन सौ इक्कीस",
}
numbers[322] = {
	cardinal = "तीन सौ बाईस",
}
numbers[323] = {
	cardinal = "तीन सौ तेईस",
}
numbers[324] = {
	cardinal = "तीन सौ चौबीस",
}
numbers[325] = {
	cardinal = "तीन सौ पचीस",
}
numbers[326] = {
	cardinal = "तीन सौ छबीस",
}
numbers[327] = {
	cardinal = "तीन सौ सताईस",
}
numbers[328] = {
	cardinal = "तीन सौ अठाईस",
}
numbers[329] = {
	cardinal = "तीन सौ उन्नतीस",
}
numbers[330] = {
	cardinal = "तीन सौ तीस",
}
numbers[331] = {
	cardinal = "तीन सौ इकतीस",
}
numbers[332] = {
	cardinal = "तीन सौ बतीस",
}
numbers[333] = {
	cardinal = "तीन सौ तैतीस",
}
numbers[334] = {
	cardinal = "तीन सौ चौतीस",
}
numbers[335] = {
	cardinal = "तीन सौ पैंतीस",
}
numbers[336] = {
	cardinal = "तीन सौ छतीस",
}
numbers[337] = {
	cardinal = "तीन सौ सैंतीस",
}
numbers[338] = {
	cardinal = "तीन सौ अठतीस",
}
numbers[339] = {
	cardinal = "तीन सौ उनचालीस",
}
numbers[340] = {
	cardinal = "तीन सौ चालीस",
}
numbers[341] = {
	cardinal = "तीन सौ इकतालीस",
}
numbers[342] = {
	cardinal = "तीन सौ बियालिस",
}
numbers[343] = {
	cardinal = "तीन सौ तियालीस",
}
numbers[344] = {
	cardinal = "तीन सौ चौवालिस",
}
numbers[345] = {
	cardinal = "तीन सौ पैंतालिस",
}
numbers[346] = {
	cardinal = "तीन सौ छियालीस",
}
numbers[347] = {
	cardinal = "तीन सौ संतालिस",
}
numbers[348] = {
	cardinal = "तीन सौ अठतालीस",
}
numbers[349] = {
	cardinal = "तीन सौ उनचास",
}
numbers[350] = {
	cardinal = "तीन सौ पचास",
}
numbers[351] = {
	cardinal = "तीन सौ इकावन",
}
numbers[352] = {
	cardinal = "तीन सौ बावन",
}
numbers[353] = {
	cardinal = "तीन सौ तरेपन",
}
numbers[354] = {
	cardinal = "तीन सौ चौपन",
}
numbers[355] = {
	cardinal = "तीन सौ पचपन",
}
numbers[356] = {
	cardinal = "तीन सौ छपन",
}
numbers[357] = {
	cardinal = "तीन सौ सतावन",
}
numbers[358] = {
	cardinal = "तीन सौ अठावन",
}
numbers[359] = {
	cardinal = "तीन सौ उनसठ",
}
numbers[360] = {
	cardinal = "तीन सौ साठ",
}
numbers[361] = {
	cardinal = "तीन सौ इकसठ",
}
numbers[362] = {
	cardinal = "तीन सौ बासठ",
}
numbers[363] = {
	cardinal = "तीन सौ तरेसठ",
}
numbers[364] = {
	cardinal = "तीन सौ चौसठ",
}
numbers[365] = {
	cardinal = "तीन सौ पैंसठ",
}
numbers[366] = {
	cardinal = "तीन सौ छ्यासठ",
}
numbers[367] = {
	cardinal = "तीन सौ सडसठ",
}
numbers[368] = {
	cardinal = "तीन सौ अडसठ",
}
numbers[369] = {
	cardinal = "तीन सौ उन्हेतर",
}
numbers[370] = {
	cardinal = "तीन सौ सत्तर",
}
numbers[371] = {
	cardinal = "तीन सौ इकेहतर",
}
numbers[372] = {
	cardinal = "तीन सौ बहेतर",
}
numbers[373] = {
	cardinal = "तीन सौ तिहेतर",
}
numbers[374] = {
	cardinal = "तीन सौ चौहेतर",
}
numbers[375] = {
	cardinal = "तीन सौ पिचेह्तर",
}
numbers[376] = {
	cardinal = "तीन सौ छेयन्तर",
}
numbers[377] = {
	cardinal = "तीन सौ सतेंतर",
}
numbers[378] = {
	cardinal = "तीन सौ अठेतर",
}
numbers[379] = {
	cardinal = "तीन सौ उनियासी",
}
numbers[380] = {
	cardinal = "तीन सौ अस्सी",
}
numbers[381] = {
	cardinal = "तीन सौ इक्यासी",
}
numbers[382] = {
	cardinal = "तीन सौ बियासी",
}
numbers[383] = {
	cardinal = "तीन सौ तिरासी",
}
numbers[384] = {
	cardinal = "तीन सौ चौरासी",
}
numbers[385] = {
	cardinal = "तीन सौ पिचयासी",
}
numbers[386] = {
	cardinal = "तीन सौ छयासी",
}
numbers[387] = {
	cardinal = "तीन सौ सतासी",
}
numbers[388] = {
	cardinal = "तीन सौ अठासी",
}
numbers[389] = {
	cardinal = "तीन सौ नवासी",
}
numbers[390] = {
	cardinal = "तीन सौ नब्बे",
}
numbers[391] = {
	cardinal = "तीन सौ इकानवे",
}
numbers[392] = {
	cardinal = "तीन सौ बानवे",
}
numbers[393] = {
	cardinal = "तीन सौ तिरानवे",
}
numbers[394] = {
	cardinal = "तीन सौ चौरानवे",
}
numbers[395] = {
	cardinal = "तीन सौ पिचानवे",
}
numbers[396] = {
	cardinal = "तीन सौ छियानवे",
}
numbers[397] = {
	cardinal = "तीन सौ सतानवे",
}
numbers[398] = {
	cardinal = "तीन सौ अठानवे",
}
numbers[399] = {
	cardinal = "तीन सौ निनानवे",
}
numbers[400] = {
	cardinal = "चार सौ",
}
numbers[401] = {
	cardinal = "चार सौ एक",
}
numbers[402] = {
	cardinal = "चार सौ दो",
}
numbers[403] = {
	cardinal = "चार सौ तीन",
}
numbers[404] = {
	cardinal = "चार सौ चार",
}
numbers[405] = {
	cardinal = "चार सौ पांच",
}
numbers[406] = {
	cardinal = "चार सौ छह",
}
numbers[407] = {
	cardinal = "चार सौ सात",
}
numbers[408] = {
	cardinal = "चार सौ आठ",
}
numbers[409] = {
	cardinal = "चार सौ नौ",
}
numbers[410] = {
	cardinal = "चार सौ दस",
}
numbers[411] = {
	cardinal = "चार सौ ग्यारह",
}
numbers[412] = {
	cardinal = "चार सौ बारह",
}
numbers[413] = {
	cardinal = "चार सौ तेरह",
}
numbers[414] = {
	cardinal = "चार सौ चौदह",
}
numbers[415] = {
	cardinal = "चार सौ पन्द्रह",
}
numbers[416] = {
	cardinal = "चार सौ सोलह",
}
numbers[417] = {
	cardinal = "चार सौ सतरह",
}
numbers[418] = {
	cardinal = "चार सौ अठारह",
}
numbers[419] = {
	cardinal = "चार सौ उन्नीस",
}
numbers[420] = {
	cardinal = "चार सौ बीस",
}
numbers[421] = {
	cardinal = "चार सौ इक्कीस",
}
numbers[422] = {
	cardinal = "चार सौ बाईस",
}
numbers[423] = {
	cardinal = "चार सौ तेईस",
}
numbers[424] = {
	cardinal = "चार सौ चौबीस",
}
numbers[425] = {
	cardinal = "चार सौ पचीस",
}
numbers[426] = {
	cardinal = "चार सौ छबीस",
}
numbers[427] = {
	cardinal = "चार सौ सताईस",
}
numbers[428] = {
	cardinal = "चार सौ अठाईस",
}
numbers[429] = {
	cardinal = "चार सौ उन्नतीस",
}
numbers[430] = {
	cardinal = "चार सौ तीस",
}
numbers[431] = {
	cardinal = "चार सौ इकतीस",
}
numbers[432] = {
	cardinal = "चार सौ बतीस",
}
numbers[433] = {
	cardinal = "चार सौ तैतीस",
}
numbers[434] = {
	cardinal = "चार सौ चौतीस",
}
numbers[435] = {
	cardinal = "चार सौ पैंतीस",
}
numbers[436] = {
	cardinal = "चार सौ छतीस",
}
numbers[437] = {
	cardinal = "चार सौ सैंतीस",
}
numbers[438] = {
	cardinal = "चार सौ अठतीस",
}
numbers[439] = {
	cardinal = "चार सौ उनचालीस",
}
numbers[440] = {
	cardinal = "चार सौ चालीस",
}
numbers[441] = {
	cardinal = "चार सौ इकतालीस",
}
numbers[442] = {
	cardinal = "चार सौ बियालिस",
}
numbers[443] = {
	cardinal = "चार सौ तियालीस",
}
numbers[444] = {
	cardinal = "चार सौ चौवालिस",
}
numbers[445] = {
	cardinal = "चार सौ पैंतालिस",
}
numbers[446] = {
	cardinal = "चार सौ छियालीस",
}
numbers[447] = {
	cardinal = "चार सौ संतालिस",
}
numbers[448] = {
	cardinal = "चार सौ अठतालीस",
}
numbers[449] = {
	cardinal = "चार सौ उनचास",
}
numbers[450] = {
	cardinal = "चार सौ पचास",
}
numbers[451] = {
	cardinal = "चार सौ इकावन",
}
numbers[452] = {
	cardinal = "चार सौ बावन",
}
numbers[453] = {
	cardinal = "चार सौ तरेपन",
}
numbers[454] = {
	cardinal = "चार सौ चौपन",
}
numbers[455] = {
	cardinal = "चार सौ पचपन",
}
numbers[456] = {
	cardinal = "चार सौ छपन",
}
numbers[457] = {
	cardinal = "चार सौ सतावन",
}
numbers[458] = {
	cardinal = "चार सौ अठावन",
}
numbers[459] = {
	cardinal = "चार सौ उनसठ",
}
numbers[460] = {
	cardinal = "चार सौ साठ",
}
numbers[461] = {
	cardinal = "चार सौ इकसठ",
}
numbers[462] = {
	cardinal = "चार सौ बासठ",
}
numbers[463] = {
	cardinal = "चार सौ तरेसठ",
}
numbers[464] = {
	cardinal = "चार सौ चौसठ",
}
numbers[465] = {
	cardinal = "चार सौ पैंसठ",
}
numbers[466] = {
	cardinal = "चार सौ छ्यासठ",
}
numbers[467] = {
	cardinal = "चार सौ सडसठ",
}
numbers[468] = {
	cardinal = "चार सौ अडसठ",
}
numbers[469] = {
	cardinal = "चार सौ उन्हेतर",
}
numbers[470] = {
	cardinal = "चार सौ सत्तर",
}
numbers[471] = {
	cardinal = "चार सौ इकेहतर",
}
numbers[472] = {
	cardinal = "चार सौ बहेतर",
}
numbers[473] = {
	cardinal = "चार सौ तिहेतर",
}
numbers[474] = {
	cardinal = "चार सौ चौहेतर",
}
numbers[475] = {
	cardinal = "चार सौ पिचेह्तर",
}
numbers[476] = {
	cardinal = "चार सौ छेयन्तर",
}
numbers[477] = {
	cardinal = "चार सौ सतेंतर",
}
numbers[478] = {
	cardinal = "चार सौ अठेतर",
}
numbers[479] = {
	cardinal = "चार सौ उनियासी",
}
numbers[480] = {
	cardinal = "चार सौ अस्सी",
}
numbers[481] = {
	cardinal = "चार सौ इक्यासी",
}
numbers[482] = {
	cardinal = "चार सौ बियासी",
}
numbers[483] = {
	cardinal = "चार सौ तिरासी",
}
numbers[484] = {
	cardinal = "चार सौ चौरासी",
}
numbers[485] = {
	cardinal = "चार सौ पिचयासी",
}
numbers[486] = {
	cardinal = "चार सौ छयासी",
}
numbers[487] = {
	cardinal = "चार सौ सतासी",
}
numbers[488] = {
	cardinal = "चार सौ अठासी",
}
numbers[489] = {
	cardinal = "चार सौ नवासी",
}
numbers[490] = {
	cardinal = "चार सौ नब्बे",
}
numbers[491] = {
	cardinal = "चार सौ इकानवे",
}
numbers[492] = {
	cardinal = "चार सौ बानवे",
}
numbers[493] = {
	cardinal = "चार सौ तिरानवे",
}
numbers[494] = {
	cardinal = "चार सौ चौरानवे",
}
numbers[495] = {
	cardinal = "चार सौ पिचानवे",
}
numbers[496] = {
	cardinal = "चार सौ छियानवे",
}
numbers[497] = {
	cardinal = "चार सौ सतानवे",
}
numbers[498] = {
	cardinal = "चार सौ अठानवे",
}
numbers[499] = {
	cardinal = "चार सौ निनानवे",
}
numbers[500] = {
	cardinal = "पाच सौ",
}
numbers[501] = {
	cardinal = "पाच सौ एक",
}
numbers[502] = {
	cardinal = "पाच सौ दो",
}
numbers[503] = {
	cardinal = "पाच सौ तीन",
}
numbers[504] = {
	cardinal = "पाच सौ चार",
}
numbers[505] = {
	cardinal = "पाच सौ पांच",
}
numbers[506] = {
	cardinal = "पाच सौ छह",
}
numbers[507] = {
	cardinal = "पाच सौ सात",
}
numbers[508] = {
	cardinal = "पाच सौ आठ",
}
numbers[509] = {
	cardinal = "पाच सौ नौ",
}
numbers[510] = {
	cardinal = "पाच सौ दस",
}
numbers[511] = {
	cardinal = "पाच सौ ग्यारह",
}
numbers[512] = {
	cardinal = "पाच सौ बारह",
}
numbers[513] = {
	cardinal = "पाच सौ तेरह",
}
numbers[514] = {
	cardinal = "पाच सौ चौदह",
}
numbers[515] = {
	cardinal = "पाच सौ पन्द्रह",
}
numbers[516] = {
	cardinal = "पाच सौ सोलह",
}
numbers[517] = {
	cardinal = "पाच सौ सतरह",
}
numbers[518] = {
	cardinal = "पाच सौ अठारह",
}
numbers[519] = {
	cardinal = "पाच सौ उन्नीस",
}
numbers[520] = {
	cardinal = "पाच सौ बीस",
}
numbers[521] = {
	cardinal = "पाच सौ इक्कीस",
}
numbers[522] = {
	cardinal = "पाच सौ बाईस",
}
numbers[523] = {
	cardinal = "पाच सौ तेईस",
}
numbers[524] = {
	cardinal = "पाच सौ चौबीस",
}
numbers[525] = {
	cardinal = "पाच सौ पचीस",
}
numbers[526] = {
	cardinal = "पाच सौ छबीस",
}
numbers[527] = {
	cardinal = "पाच सौ सताईस",
}
numbers[528] = {
	cardinal = "पाच सौ अठाईस",
}
numbers[529] = {
	cardinal = "पाच सौ उन्नतीस",
}
numbers[530] = {
	cardinal = "पाच सौ तीस",
}
numbers[531] = {
	cardinal = "पाच सौ इकतीस",
}
numbers[532] = {
	cardinal = "पाच सौ बतीस",
}
numbers[533] = {
	cardinal = "पाच सौ तैतीस",
}
numbers[534] = {
	cardinal = "पाच सौ चौतीस",
}
numbers[535] = {
	cardinal = "पाच सौ पैंतीस",
}
numbers[536] = {
	cardinal = "पाच सौ छतीस",
}
numbers[537] = {
	cardinal = "पाच सौ सैंतीस",
}
numbers[538] = {
	cardinal = "पाच सौ अठतीस",
}
numbers[539] = {
	cardinal = "पाच सौ उनचालीस",
}
numbers[540] = {
	cardinal = "पाच सौ चालीस",
}
numbers[541] = {
	cardinal = "पाच सौ इकतालीस",
}
numbers[542] = {
	cardinal = "पाच सौ बियालिस",
}
numbers[543] = {
	cardinal = "पाच सौ तियालीस",
}
numbers[544] = {
	cardinal = "पाच सौ चौवालिस",
}
numbers[545] = {
	cardinal = "पाच सौ पैंतालिस",
}
numbers[546] = {
	cardinal = "पाच सौ छियालीस",
}
numbers[547] = {
	cardinal = "पाच सौ संतालिस",
}
numbers[548] = {
	cardinal = "पाच सौ अठतालीस",
}
numbers[549] = {
	cardinal = "पाच सौ उनचास",
}
numbers[550] = {
	cardinal = "पाच सौ पचास",
}
numbers[551] = {
	cardinal = "पाच सौ इकावन",
}
numbers[552] = {
	cardinal = "पाच सौ बावन",
}
numbers[553] = {
	cardinal = "पाच सौ तरेपन",
}
numbers[554] = {
	cardinal = "पाच सौ चौपन",
}
numbers[555] = {
	cardinal = "पाच सौ पचपन",
}
numbers[556] = {
	cardinal = "पाच सौ छपन",
}
numbers[557] = {
	cardinal = "पाच सौ सतावन",
}
numbers[558] = {
	cardinal = "पाच सौ अठावन",
}
numbers[559] = {
	cardinal = "पाच सौ उनसठ",
}
numbers[560] = {
	cardinal = "पाच सौ साठ",
}
numbers[561] = {
	cardinal = "पाच सौ इकसठ",
}
numbers[562] = {
	cardinal = "पाच सौ बासठ",
}
numbers[563] = {
	cardinal = "पाच सौ तरेसठ",
}
numbers[564] = {
	cardinal = "पाच सौ चौसठ",
}
numbers[565] = {
	cardinal = "पाच सौ पैंसठ",
}
numbers[566] = {
	cardinal = "पाच सौ छ्यासठ",
}
numbers[567] = {
	cardinal = "पाच सौ सडसठ",
}
numbers[568] = {
	cardinal = "पाच सौ अडसठ",
}
numbers[569] = {
	cardinal = "पाच सौ उन्हेतर",
}
numbers[570] = {
	cardinal = "पाच सौ सत्तर",
}
numbers[571] = {
	cardinal = "पाच सौ इकेहतर",
}
numbers[572] = {
	cardinal = "पाच सौ बहेतर",
}
numbers[573] = {
	cardinal = "पाच सौ तिहेतर",
}
numbers[574] = {
	cardinal = "पाच सौ चौहेतर",
}
numbers[575] = {
	cardinal = "पाच सौ पिचेह्तर",
}
numbers[576] = {
	cardinal = "पाच सौ छेयन्तर",
}
numbers[577] = {
	cardinal = "पाच सौ सतेंतर",
}
numbers[578] = {
	cardinal = "पाच सौ अठेतर",
}
numbers[579] = {
	cardinal = "पाच सौ उनियासी",
}
numbers[580] = {
	cardinal = "पाच सौ अस्सी",
}
numbers[581] = {
	cardinal = "पाच सौ इक्यासी",
}
numbers[582] = {
	cardinal = "पाच सौ बियासी",
}
numbers[583] = {
	cardinal = "पाच सौ तिरासी",
}
numbers[584] = {
	cardinal = "पाच सौ चौरासी",
}
numbers[585] = {
	cardinal = "पाच सौ पिचयासी",
}
numbers[586] = {
	cardinal = "पाच सौ छयासी",
}
numbers[587] = {
	cardinal = "पाच सौ सतासी",
}
numbers[588] = {
	cardinal = "पाच सौ अठासी",
}
numbers[589] = {
	cardinal = "पाच सौ नवासी",
}
numbers[590] = {
	cardinal = "पाच सौ नब्बे",
}
numbers[591] = {
	cardinal = "पाच सौ इकानवे",
}
numbers[592] = {
	cardinal = "पाच सौ बानवे",
}
numbers[593] = {
	cardinal = "पाच सौ तिरानवे",
}
numbers[594] = {
	cardinal = "पाच सौ चौरानवे",
}
numbers[595] = {
	cardinal = "पाच सौ पिचानवे",
}
numbers[596] = {
	cardinal = "पाच सौ छियानवे",
}
numbers[597] = {
	cardinal = "पाच सौ सतानवे",
}
numbers[598] = {
	cardinal = "पाच सौ अठानवे",
}
numbers[599] = {
	cardinal = "पाच सौ निनानवे",
}
numbers[600] = {
	cardinal = "छ सौ",
}
numbers[601] = {
	cardinal = "छ सौ एक",
}
numbers[602] = {
	cardinal = "छ सौ दो",
}
numbers[603] = {
	cardinal = "छ सौ तीन",
}
numbers[604] = {
	cardinal = "छ सौ चार",
}
numbers[605] = {
	cardinal = "छ सौ पांच",
}
numbers[606] = {
	cardinal = "छ सौ छह",
}
numbers[607] = {
	cardinal = "छ सौ सात",
}
numbers[608] = {
	cardinal = "छ सौ आठ",
}
numbers[609] = {
	cardinal = "छ सौ नौ",
}
numbers[610] = {
	cardinal = "छ सौ दस",
}
numbers[611] = {
	cardinal = "छ सौ ग्यारह",
}
numbers[612] = {
	cardinal = "छ सौ बारह",
}
numbers[613] = {
	cardinal = "छ सौ तेरह",
}
numbers[614] = {
	cardinal = "छ सौ चौदह",
}
numbers[615] = {
	cardinal = "छ सौ पन्द्रह",
}
numbers[616] = {
	cardinal = "छ सौ सोलह",
}
numbers[617] = {
	cardinal = "छ सौ सतरह",
}
numbers[618] = {
	cardinal = "छ सौ अठारह",
}
numbers[619] = {
	cardinal = "छ सौ उन्नीस",
}
numbers[620] = {
	cardinal = "छ सौ बीस",
}
numbers[621] = {
	cardinal = "छ सौ इक्कीस",
}
numbers[622] = {
	cardinal = "छ सौ बाईस",
}
numbers[623] = {
	cardinal = "छ सौ तेईस",
}
numbers[624] = {
	cardinal = "छ सौ चौबीस",
</