Szerkesztő:LinguisticMystic/zh/backpinyin

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

a:

a:

a:

ā: , , (, , )

ái: , , (, , )

ài: , , , , , , , (, , , , , , , )

ǎi: , , , (, , , )

āi: , , , ,


àn: , , , , ,

ǎn: , (, )

ān: , , , , , , (, , , , , , )

áng:

àng:


āng: ()

áo: , , , , ,

ào: , , , , , (, , , , , )

ǎo: ()

āo: ,

: ,

: , , , , , (, , , , , )

: , , , (, , , )

: , , , , , , ,

bái:

bài: , , (, , )

bǎi: , , , (, , , )

bāi:

bàn: , , , , , , (, , , , , , )

bǎn: ,

bān: , , , , , , (, , , , , , )

bàng: , , , , , (, , , , , )

bǎng: , , (, , )

bāng: , , (, , )

báo: ,

bào: , , , , , , , (, , , , , , , )

bǎo: , , , , , (, , , , , )

bāo: , , , , , , , (, , , , , , , )

bèi: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

běi:

bēi: , , , ,

bēn: ,

běn: , ,

bēn: , (, )

béng:

bèng: , , , (, , , )

bēng: ()

bēng: , , (, , )

: ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , (, , , , , , )

:

biàn: , , , 便, , , , (, , , 便, , , , )

biǎn: , , , (, , , )

biān: , , , , , (, , , , 鯿, )


-: -

biǎo: , ,

biāo: , , , , (, , , , )

bié: , (, )

bié: ()

biě: ()

biē: , , (, , )

bìn: , , , (, , , )


bīn: , , , , , , , (, , , , , , , )


bìng: , , (, , )

bǐng: , , , , , , (, , , , , , )

bīng: , , (, , )

: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

: ,

: ,

: , , , , , , , (, , , , , , , )

-: -

: , , , , , , , 簿 (, , , , , , , 簿)

: , , , (, , , )

-: -


-: -

:

cái: , , , (, , , )

cǎi: , (, )

cǎi: , , , , (, , , , )

cāi:

cán: , , (, , )

càn: , (, )

cǎn: ()

cān: , (, )

cáng:cāng: , , , , (, , , , )

cáo: ,

-: -

cǎo:

cāo: ,

: , , , , , (, , , , , )


-: -

cān: ()

céng: , (, )

cèng:


-: -

chā: , , , , , , , ,

chā: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

chā: , (, )

chā: , , , , ,

chái: ,

chā: ,


chāi: , , (, , )

dān: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

chàn: , (, )

chǎn: , , , (, , , )

chān: , (, )

cháng: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

chàng: , , , (, , , )

chǎng: , , , (, , , )

chāng: , , , , , (倀, , , , , )

cháo: , , ,

chào:

chǎo: ,

chāo: , , , , , (, , , , , )


chè: , , , , (, , , , )

chě:

chē: ()

chén: , , , , , , (, , , , , , )

chèn: , , (, , )

-: -

chēn: ,

chéng: , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , )

chèng:

chěng: , (, )

chēng: , , , (, , , )

chí: , , , , , , (, , , , , , )

chì: , , , , , , (, , , , , , )

chǐ: , 齿, , , , , , (, , , , , , , )

chī: , , ,

chóng: , , (, , )

chōng: ()

chǒng: ()

chōng: , , , , (, , , , )

chóu: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

chòu:

chǒu: ,

chōu:

chú: , , , , , (, , , , , )

chù: , , , , , (, , , , , )

chù: , , , , (, , , , )

chū: ,
-: -

chuài:

chuāi:

chuāi: ,

chuán: , , (, , )

chuàn:

chuǎn:

chuān: , , 穿

chuáng: ,

chuàng: ()

chuǎng: ()

chuàng: , , (, , )

chuí: , , , , (, , , , )chuī: ,

chún: , , , , , (, , , , , )

chǔn:

chūn: , 椿


chuò: , , (, , )

chuō:

: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

: , , , (, , , )

:

: , ,

cóng: , , (, , )

-: -


cōng: , , , (, , , )

còu: ()


-: -

: , , , , , , ,


:

zǎn: ()

cuàn: , (, )

cuān: , , 蹿 (, , )


cuì: , , , , , ,

cuǐ:

cuī: ,

cún:

cùn:

cǔn:

cūn: ,

cuó: ,

cuò: , , , , (, , , , )

-: -

cuō: , , ,

: , , , , , (, , , , , )

:

:

: , , ,

dài: , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , )

dǎi: ,

dāi: ,

shí: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

dān: , , (, , )

dān: , , , , , (, , , , , )

dāng: , , , , (, , , , )

dǎng: , (, )

dāng: , (, )

-: -

dǎo: , , , , , (, , , , , )

dǎo: , , , , , (, , , , , )

dāo: , ,

: ,:


-: -

dèng: , , , , (, , , , )

děng: ,

dēng: , , , (, , , )

: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

: , , , , , (, , , , , )

: , , , , , , (, , , , , , )

-: -

diàn: , , , , , , , , 殿, , (, , , , , , , , 殿, , )

diǎn: , , , (, , , )

diān: , , , (, , , )


diào: , , , (, , 調, )

-: -

diāo: , , , , , , (, , , , , , )

dié: , , , , , , (, , , , , , )

diē: ,

dìng: , , , (, , , )

dǐng: , , (, , )

dīng: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

diū: , (, )

dòng: , , , , (, , , , )

dǒng: ,

dōng: , , (, , )

dǒu: , , , , (, , , , )

dǒu: , , (, , )

dōu: ,

: , , , , , , (, , , , , , )

: , , , , , , (, , , , , , )

: , , , , (, , , , )

dōu: , ,

duàn: , , , , , (, , , , , )

duǎn:

duān:

duì: , , (, , )


duī:

tún: , , , , , , (, , , , , , )

dǔn: , (, )

dūn: , , , (, , , )

duó: , , (, , )

tuó: , , , , , , (, , , , , , )

duǒ: , ,

duō: , , ,

é: , , , , , , (, , , , , , )

è: , , , , , , , 饿, , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , )

è: ()

ā: ,-: -

-: -

èn:


ēn: ,

ér: , , (, , )

èr: , , (, , )

ěr: , , , , (, , , , )

: , , , , (, , , , )

: , (, )

: ,

: ()

fán: , , , , , , (, , , , , , )

fàn: , , , , , (, , , , , )

fǎn: ,

fān: , , , ,

fáng: , , ,

fàng:

fǎng: 访, 仿, , (, 仿, , )

fāng: , , , (, , , )

féi: ,

fèi: , , , , , , , (, , , , , , , )

fěi: , , , , , , , (, , , , , , , )

fēi: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

fén: , (, )

fēn: , , , , (, , , , )

fěn:

fēn: , , , , , (, , , , , )

féng: , (, )

fèng: , , , (, , , )

fěng: , (, )

fēng: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

-: -

:


fǒu:

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

: , , , , , , (, , , , , , )

: , (, )

-: -

-: -

jiā: , , , , (, , , , )

gài: , , , , (, , , , )

gǎi:

gāi: , (, )

gān: , (, )

gān: , , , , , , (, , , , , , )

gān: , , , , , , , , 竿, (, , , , , , , , 竿, )

gàng: , (, )

gǎng: , (, )

gāng: , , , , , , , (, , , , , , , )

gào: , , , (, , , )

gǎo: , , , 稿, (, , , 稿, )

gāo: , , , , , (, , , , , )

: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

ge: , , , (, , , )

: ,

: , , , , , , , , , , (, , , , , , , 鴿, , , )

gěi: ()

gén:

gèn: ()

gèn:

gēn: ,

gèng:

gěng: , , , , (, , , , )

gèng: , , ,

gòng: , , (, , )

gǒng: , , , (, , , )

gōng: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

gōu: , , , , , , (, , , , , , )

gǒu: , ,

gōu: , , , , (, , , , )


: , , , , , , (, , , , , , )

: , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

guà: , , (, , )

guǎ: , (, )

guā: , ,

guài:

guǎi:

guāi: , , (, , )

guān: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

guǎn: , (, )

guān: , , , , , , (, , , , , , )

guàng: ,

guǎng: 广, (, )

guāng: , ,

guì: , , , , , , (, , , , , , )

guǐ: , , , , (, , , , )

guī: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

gùn:

gǔn: , , , , (, , , , )

guó: , , (, , )

guò: ()

guǒ: ,

guō: , , , (, , , )

:

:

:

: , (, )

hái: , , (, , )

hài: , , , (, , , )

hǎi: ,

: ,

hán: , , , ,

hàn: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

hǎn: ,

hān: , , , , (, , , , )

xíng: , , , , (, , , , )

hàng: ,


hāng:

hào: , , , , , , , (, , , , , , , )

hào: , , , , (, , , , )

hǎo:

hāo: ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , )

xià: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

-: -

: , , , (, , , )


hēi: ,

hén:

hèn:

hěn: ,


héng: , , , , (, , , , )

héng: ()

hēng: ,

hóng: , , , , , , 鸿 (, , , , , , )

hǒng:

hǒng:

hōng: , , (, , )

hóu: , , ,

hòu: , , (, , )

hǒu:


: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , (, , , , , , , )

: , , , (, , , )

: , , , ,

huà: , , , , , , (, , , , , , )

huà: , , , , (, , , , )

huā: , (, )

huái: 怀, , (, , )

huài: ()

hái: , , (, , )

huàn: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

huǎn: ()

huān: , (, )

huáng: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

huàng:

huǎng: , , , (, , , )

huāng: ,

huí: , ,

huì: , , , , , , , , 贿, , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , )

huǐ: , (, )

huī: , , , , , , (, , , , , , )

hún: , , (, , )

hùn: , (, )


hūn: , , (, , )

huó: ,

huò: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

huǒ: , , (, , )

huō: ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , (, , , , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

jiā: , , , (, , , )

jià: , , , , , (, , , , , )

jiǎ: , , , , (, , , , )

jiā: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

jiàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

jiǎn: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

jiān: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

jiàng: , , , , , , , (, , , , , , , )

jiǎng: , , (, , )

jiāng: , , , , , , , (, , , , 漿, , , )

jué:

xiào: , , , , , , , 轿 (, , , , , , , )

jiǎo: , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , )

jiāo: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

jié: , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , )

jiè: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

jiě: ,

jié: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

jìn: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

jǐn: , , , , , (, , , , , )

jīn: , , , , , , , ,

jìn: , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , )

jǐng: , , , , , , (, , , , , , )

jīng: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )


jiǒng: , ,

-: -

jiù: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

jiǔ: , , , , ,

jiū: , , , , , (, , , , , )

: , , , , , (, , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , (, , , , , )

chē: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

juǎn: , , , , , (, , , , , )

juǎn:

juān: , , , , (, , , , )

jué: , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , )

jué:


juē:

jùn: , , , , , , (, , , , 駿, , )


jūn: , , , , , , (, , , , , , )

: , , ,

: ,

: , (, )

kǎi: , , , (, , , )

kāi: , , (, , )

kàn: , , (, , )

kǎn: , , , , (, , , , )

kān: , , , , , (, , , , , )

káng:

kàng: , , , , (, , , , )


kāng: , ,

kào: , , (, , )

kǎo: , , ,

-: -

: , (, )

: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

: ,

: , , , , , , , , (, , , , , , , , )


kēi:

-: -

kěn: , , , (, , , )kēng: , , (, , )kōng: ,

kǒng: ,

kōng:

kòu: , , ,

kǒu:

kōu: , (, )

: , , (, , )

:

: , , ,

kuà: , ,

kuǎ:

kuā: ()

huì: , , , , (, , , , )

-: -


kuǎn:

kuān: , (, )

kuáng: , (, )

kuàng: , , , , (, , , , )

-: -

kuāng: , , , (, , , )

kuí: , , , , ,

kuì: , , , , , (, , , , , )

kuǐ:

kuī: , 岿, , (, , , )

kùn:

kǔn: ()

kūn: , ,

kuò: , , , , (, , , , )

:

: , , , , , , , (, , , , , , , )

: ,

: , , ,

lái: , , (, , )

lài: , , , (, , , )


lán: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

làn: , (, )

lǎn: , , , , , , (, , , , , , )

láng: , , , , , , , (, , , , , , , )

láng: ,

lǎng: ,

lāng:

láo: , , , , , (, , , , , )

yuè: , , , , , (, , , , , )

lǎo: , , , , (, , , , )

lāo: ()

yuè: , (, )


lěi: , , (, , )

lèi: , , , , , (, , , , , )

lěi: , , , (, , , )

:

léng:

lèng:

lěng:


: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , (, , , , , , , )

li:

liǎ: ()

lián: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

liàn: , , , , , , (, , , , , , )

liǎn: , (, )

liáng: , , , , , , (, , , , , , )

liàng: , , , , , , , (, , , , , , , )

liǎng: ()

liáo: , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , )

le: , , , , (, , , , )

le: , , (, , )

liáo:


liè: , , , , , , , (, , , , , , , )

liē: ,

liē:

lín: , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , )

lìn: , , , (, , , )

lǐn: , (, )

līn:

líng: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

lìng: ,

lìng: , , (, , )


liú: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

liù: , , , , , (, , , , , )

liǔ: , (, )

liū:

lóng: , , , (, , , )

nòng:

lǒng: , , (, , )


lóu: , , , (, , , )

lòu: , , , , (, , , , )

lōu: , (, )

lōu: ()

: , , , , , , (, , , , , , )

: , , 鹿, 绿, , , , , , , , , (, , 鹿, , 祿, , , , , , , , )

: , , , , , (, , , , , )

: ()

: , , , 绿, , (, , , , , )

: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )


-: -

luán: , , , , , (, 孿, , , , )

luàn: ()

luǎn:lüè: ,

lún: , , , (, , , )

lùn: ()

-: -


lún: ()

luó: , , , , , , , (, , , , , , , )

luò: , , , , , , (, , , , , , )

luǒ:

luò: , , (, , )

:

: , (, )

: , , , , (, , , , )

: , , (, , )

mái: ,

mài: , , , (, , , )

mǎi: ()

mái: , , , , , (, , , , , )

màn: , , , , , (, , , , , )

mǎn: , (滿, )

-: -

máng: , , , ,


mǎng: , ,

māng:

máo: , , , , , , , (, , , , , , , )

mào: , , , , , (, , 貿, , , )

mǎo: , , (, , )

māo: ()


méi: , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , )

mèi: , , , ,

měi: , , (, , )

mén: , , (, , )

mēn: , (, )

mēn: ()

méng: , , , ,

mèng: , (, )

měng: , , , (, , , )

méng:

: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

: , , , , , , , (, , , , , , , )

: , , ,

: , (, )

mián: , , (, 綿, )

miàn: ,

miǎn: , , , , , , , (, , , , , , , )

miáo: , ,

miào: , (, )

miǎo: , , , ,

miāo:


miè: , , (, , )

miē: ,

mín:

mǐn: , , , , (, , , , )

míng: , , , , , , , (, , , , , , , )

mìng:

mǐng:

miù: ()


: , , , , , , , (, , , , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , )

:

:

móu: , , (, , )


mǒu:

mōu:

: ,

: , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , )

: , , , , (, , , , )

: , (, )

: , , , , , (, , , , , )

:nài: , ,

nǎi: , ,

nán: , , , (, , , )

nán: ()

nǎn: ,

-: -

náng: , (, )

-: -

nǎng:

nāng:

náo: , , (, , )

nào: ()

nǎo: , , (, , )

nāo:

-: -

: ()

nèi: ()

něi: ()

nèn:

néng:-: -ne: , , , , , (, , , , , )

: , , , , , (, , , , , )

: , (, )

-: -
nián: , , (, , )

niàn: 廿, ,

niǎn: , , (, , )

niān: ,

niáng:

niàng: ()


niào: 尿,

niǎo: , , (, , )


niè: , , , , , , (, , , , , , )


niē:

nín:


níng: , , , , (, , , , )

níng: , (, )

nǐng: ()

niú:

niù:

niǔ: , , , (, , , )

niū:

nóng: , , (, , )

nòng:


-: -

-: -


: , (, )

:

: ,


-: -

: , (, )nuǎn:

nüè: , (, )nuó: , (, )

nuò: , , , (, , , )


ò:

ò:

huō:

ō: ,


òu: , (, )

ǒu: , , , (, , , )

ōu: , , , (, , , )

: , ,

: ,

: ,

pái: , ,

pài:

: ,

pāi:

pàng: , , , (, , , )

pàn: , , , ,


pān:

páng: , , , , , (, , , , , )

pàng:

pǎng:

pāng: ,

bào: , , , ,

pào: , , (, , )

pǎo:

pāo: , (, )

péi: , , , (, , , )

pèi: , , , (, , , )


pēi: ,

pén:

pēn: ()

-: -

pēn: ()

péng: , , , , , , , (, , , , , , , )

pèng:

pěng:

pēng: , , ,

: , , , , , , , (, , , , , , , )

: , , , , (, , , , )

: , , , ,

: , , , , , , (, , , , , , )


pián: , 便

piàn: , (, )

-: -

piàn: , , , ,

piáo: ,

piào: , ,

piào: ,

piāo: , , , (, , , )


piě: ,

piē: , ,

pín: , , , (, , , )

pìn:

pǐn:

pīn: ,

píng: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )pīng: ,

: ,

: , , , (, , , )

: , , (, , )

: , , , , (, , , , )

-: -pōu:

: , , , , , , , (, , , , , , , )

: , , (, , )

: , , , , , (, , , , , )

: , , , , (, , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , (, , , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , )

-: -

qià: , ,

:

qiā:

qián: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

qiàn: , , , , , , (, , , , , , )

qiǎn: , , (, , )

qiān: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

qiáng: , , , (, , , )

qiàng: , (, )

qiǎng: , , , (, , , )

qiǎng: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

qiáo: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

: , , , , , , (, , , , , , )

qiǎo: , ,

qiāo: , , , , , (, , , , , )

qié:

qiè: , , , , , , (, , , , , , )

qiě:

qiè:

qín: , , , , ,

qìn:

qǐn: ()

qīn: , , (, , )

qíng: , , ,

qìng: , , , , (, , , , )

qǐng: , , (, , )

qīng: , , , , , , , (, , , , , , , )

qióng: , , , (, , , )qiú: , , , , , , , , (, , , , , , , , )


-: -

qiū: , , ,

:

: , , , (, , , )

: , , , (, , , )

: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

quán: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

quàn: , (, )

quǎn:

quān: ,

qué:

què: , , , , , (, , , , , )

quē: , , (, , )

qún: ,


qūn:

rán: , ,

rǎn: ,

ráng: ,

ràng: ()

rǎng: , ,

rǎng:

ráo: , (, )

rào: ()

rǎo: ()


: ()

:

rén: , ,

rèn: , , , , , (, , , , , )

rěn: ,

réng:rēng:

:

róng: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )


rǒng:


róu: , , , ,

ròu:


: , , , , , , , (, , , , , , , )

: , , , , (, , , , )

: ,


-: -

ruǎn: ()

-: -

ruì: , , , (, , , )

ruǐ:


rùn: , (, )


ruò: , , ,

: , , , (, , , )

: , (, )

: ,

sài: , (, )

-: -

sài: , , , (, , , )

sàn:

sǎn: , (, )

sān: ,

sàng: ()

sǎng: ,

sàng: , (, )

sǎo: , , (, , )

sǎo: , (, )

sāo: , , , (, , , )

: , , , , , (, , , , , )sēn:


sēng:

-: -

shà: , , , (, , , )

shǎ:

shā: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

shài: ()

:

shāi: ()


shàn: , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , )

shǎn: , , (, , )

shān: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

shàng: ,

shàng: , , (, , )

shāng: , , , (, , , )

sháo: , ,

shào: , , , ,

shào:

shāo: , , , , , , (, , , , , , )

shé: , ,

shè: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

shè:

shē: , , (, , )

shéi: ()

shén: , ,

shèn: , , , , , , (, , , , , , )

shěn: , , , , (, , , , )

shēn: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

shéng: ()

shèng: , , , , (, , , , )

xǐng:

shēng: , , , , , (, , , , , )

shí: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

shì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

shǐ: , , , 使, , , (, , , 使, , , )

shī: , , , , , , , 湿, , (, , , , , , , , , )

-: -

shòu: 寿, , , , , , , (, , , , , , , )

shǒu: , ,

shōu:

shú: , , , , (, , , , )

shù: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

shǔ: , , , , , , , (, , , , , , , )

shū: , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , )

shuā:

shuǎ:

shuā:

shuài: , (, )

shuǎi:

shuāi: ,

shuàn:

shuān: , , (, , )


shuǎng:

shuāng: , , (, , )

shéi: ()

shuō: , , (, , )

shuǐ:

shùn: , (, )

shǔn:


shuò: , , , , , (, , , , , )

shuō: , (, )

: , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , )

:

: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )


sòng: , , , , (, , , , )

sǒng: , , (, , )

sōng:

sòu:

sǒu: ,

sōu: , , , , (, , 餿, , )

:

: , , , , , 宿, , , , , (, , , , , 宿, , , , , )

: , (, )

suàn: ,


suān:

suí: , (, )

suì: , , , , , , , (, , , , , , , )

suǐ:

niào: 尿, (尿, )


sǔn: , , , (, , , )

sūn: ()

-: -

suǒ: , , , , (, , , , )

shā: , , , , , , , (, , , , , , , )


tuò: , , , , , , (, , , , , , )

: , , (, , )

: , , , , 趿, , , (, , , , 趿, , , )

tái: , , , , , (, , , , , )

tài: , , , , , (, , , , , )


tái: ,

tán: , , , , , , (, , , , , , )

tàn: , , , (, , , )

tǎn: , , , , (, , , , )

tān: , , , , (, , , , )

táng: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

tàng: , (, )

tǎng: , ,

tāng: , (, )

táo: , , , ,

tào:

tǎo: ()

dāo: , , , , , , (, , , , , , )

:


téng: , , , (, , , )

-: -

: , , , , , (, , , , , )

: , , , , , (, , , , , )

: ()

: , , , , (, , , , )

tián: , , , , (, , , , )

-: -

tiǎn: ,

tiān: ,

tiáo: , , , (, , 調, )

tiào: , , (, , )

tiǎo:

tiǎo:


tiě: ,

tiě: , (, )

tiě: , , (, , )

tíng: , , , ,


tǐng: , , (, , )

tīng: , , (, , )

tóng: , , , , , , , (, , , , , , , )

tòng: , , (, , )

tǒng: , , , (, , , )

tōng: ,

tóu: , (, )

tòu:

-: -

tōu:

: , , , , , (, , , , , )

: ,

: , , (, , )

: , , (, 禿, )

tuán: ()

-: -

-: -

tuān:

tuí: ()

tuì: 退, , (退, , )

tuǐ:

tuī:

tún: , ,

tuì:

-: -

tūn:

tuó: , , , , , , , (, , , , , , , )

tuò: ,

tuǒ: , (, )

tuō: , , (, , )

:

: , (, )

:

: , , , (, , , )

wài:

wēi:

wāi:

wán: , , , , , (, , , , , )

: , , , (, , , )

wǎn: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

wān: , , , , (, , , , )

wáng: ,

wáng: , , , ,

wǎng: , , , , , , (, , , , , , )

wāng:

wèi: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

wèi: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

wěi: , , , , , , , 诿, , , , , (, , , , , , , , , , , , )

wēi: , , , , , , , , , ,

wén: , , , , (, , , , )

wèn: ()

wěn: , , , (, , , )

wēn: , (, )

wèng: , (, )

: , ,

wēng: , , (, , )

: , , , , , , (, , , , , , )

:

: , , , , , (, , , , , )

: , , , , , , (, , , , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

: , , , , , , (, , , , , , )

: , , , , (, , , , )

: , , , (, , , )

: , , , , , (, , , , , )

: , , 西, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , 西, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

xiá: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

xià: , , , (, , , )


xiā: , , (, , )

xián: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

jiàn: , , , , , 线, , , , , , , (, , , , , , , , , , , , )

xiǎn: , , , , (, , , , )

xiān: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

xiáng: , , , (, , , )

xiàng: , , , , , , (, , , , , , )

xiǎng: , , , , (, , , , )

xiāng: , , , , , , (, , , , , , )

xiáo:

xiào: , , , , , , (, , , , , , )

xiǎo: , (, )

xiāo: , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , )

xié: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

xiě: , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , )

xiě: , (, )

xiē: , , , (, , , )


xīn: , , (, , )

-: -

xīn: , , , , , , , (, , , , , , , )

xíng: , , ,

xìng: , , , , , (, , , , , )

xǐng: , ,

xìng: , , , , (, , , , )

xióng: ,

-: -


xiōng: , , , , (, , , , )

xiù: , , , , , 宿, , , (, , , , , 宿, , , )

xiǔ: , 宿

xiū: , ,

:

: , , , , , , , , , 婿, , (, , , , , , , , , 婿, , )

: , , , (, , , )

: , , , , , (, , , , , )

xuán: , , , (, , , )

xuàn: , , , , , (, , , , , )

xuǎn: , , (, , )

xuān: , , , (, , , )

xué: , , (, , )

xuè: , (, )

xuě: , (, )

xuē: ,

xún: , , , , , (, , , , , )

xùn: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

xūn: , , (, , )

: , , , , , ,

: , , , , , (, , , , , )

: , (, )

: , , , , , , , (, , , , , , , )


yán: , , , , 沿, , , , , , , , (, , , , 沿, , , , , , , , )

yàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , )

yǎn: , , , , , , , (, , , , , , , )

yān: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

yáng: , , , , , (, , , , , )

yàng: , , , (, , , )

yǎng: , , , (, , , )

yāng: , , ,

yáo: , , , , , (, , , , , )

nüè: , , , , , , 耀 (, , , , , , 耀)

yǎo: , , ,

yāo: , , , , , , , (, , , , , , , )

: , (, )

: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

: , ,

: , , ,

: , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , )

: 亿, , , , , , , , , , , , , , , 驿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

: , , , , , , , (, , , , , , , )

yín: , , , , , (, , , , , )

yìn: , , (, , )

yǐn: , , , , (, , , , )

yīn: , , , , , , , (, , , , , , , )

yíng: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

yìng: , , (, , )

yǐng: , , (, , )

yìng: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

: ()

yóng:

yòng: , (, )

yǒng: , , , , , , , (, , , , , , , )

yōng: , , , , , , , (, , , , , , , )

yóu: , , , , , , , , , , , 鱿, (, , , , , , , , , , , , )

yòu: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

yǒu: , , , , , (, , , , , )

yōu: , , , , (, , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , 輿)

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

: , , , 屿, , , , , (, , , , , , , , )

: , , , (, , , )

yuán: , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , 黿, , , , , )

yuàn: , , , , , (, , , , , )

yuǎn: , (, )

yuān: , , , , (, , , , )

: , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , )

yuě: ()

yuē: , , (, , )

yún: , , , , , , , , , (, , , , , , , , , )

yùn: , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , )

yǔn: , , (, , )

yùn: , , , , (, , , , )

: , (, )

zhā: , , (, , )

zài: , , , (, , , )

: , , , (, , , )

zāi: , , , (, , , )

zán:

zàn: , , (, , )

zǎn: , (, )

zān: ,

zàng: , , (, , )

-: -

zāng: , , (, , )

záo: ()

zào: , , , , , (, , , , , )

zǎo: , , , , (, , , , )

zāo: ,

: , , , , (, , , , )

:

zéi: ()

zèn: ()

zěn:


zōng: , , , (, , , )

-: -

céng: , ,

zhá: , , , , (, , , , )

zhà: , , , , , , (, , , , , , )

zhǎ: , ,

zhā: , , , , , (, , , , , )

zhái: , (, )

zhài: , (, )

zhǎi:

zhāi: , (, )


zhàn: , , , , , , , (, , , , , , , )

zhǎn: , , , , , (, , , , , )

zhàn: , , , , , (, , , , , )

zhàng: , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , )

cháng: , , (, , )

zhāng: , , , , , (, , , , , )

zhuó: ()

zhào: , , , , , , (, , , , , , )

zhǎo: , ,

zhāo: , , , (, , , )

zhé: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

zhè: , , , (, , , )

zhě: , , , , (, , , , )

zhé: , ,

zhè: ()

zhèn: , , , , , , , (, , , , , , , )

zhěn: , , , , (, , , , )

zhēn: , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , )

zhèng: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

zhěng: ,

dīng: , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , )

zhí: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

zhì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

zhǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , , )

zhī: , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , )

zhōng: , , , , (, , , , )

zhǒng: , , (, , )

zhōng: , , , , , (, , , , , )

zhóu: , (, )

zhòu: , , , , , (, , , , , )

zhǒu: ,

zhōu: , , , , , (, , , , , )

shù: , , , (, , , )

kòu: , , , , , , , , , , , , , , , (, , , , , , , , , , , , , , , )

zhǔ: , , , , , (, , , , , )

zhū: , , , , , , , , (, , , , , , , , )

zhǎo:

zhuā:

zhuài:

:

zhuài:

chuán: , , , , (, , , , )

zhuǎn: ()

zhuān: , (, )


zhuàng: , , , (, , , )

-: -

zhuāng: , , , (, , , )

zhuì: , , , (, , , )

-: -

zhuī: , , (, , )


zhǔn: ()

zhūn: ()

zhuó: , , , , , , , , (, , , , , , , , )


zhuō: , ,


: , , , (, , , )

: , , , , ,

: , , , 姿, , , , , , (, , , 姿, , , , , , )

zòng: , (, )

zǒng: ()

zōng: , , , , (, , , , )

zòu: ,

zǒu:

zōu: ()

: , ,


: , , , (, , , )

:

zuàn: , (, )

zuǎn:

zuàn: , (, )

zuì: , ,

zuǐ:

-: -

-: -

-: -

zūn: , ,

zuó: ,

zuò: , , ,

zuǒ: , ,

zuò: