Szerkesztő:Pcr1981

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Lesson 1 New Words[szerkesztés]

 1. nǐ you (sing.)
 2. hǎo good, well

Lesson 1 Proper Names[szerkesztés]

 1. 古波 Gǔ bō Gubo (a personal name)
 2. 帕兰卡 Pà lán kǎ Palanka (a personal name)

Lesson 2 New Words[szerkesztés]

 1. ma (an interrogative particle)
 2. wǒ I, me
 3. hěn very
 4. ne (a modal particle), (question particle)
 5. yě also, too

Lesson 3 New Words[szerkesztés]

 1. máng busy
 2. bù not
 3. 哥哥 gē ge elder brother
 4. tā he, him
 5. 弟弟 dì di younger brother
 6. 他们 tā men they, them
 7. dōu all

Lesson 4 New Words[szerkesztés]

 1. zhè this
 2. shì to be
 3. 朋友 péng you friend
 4. 爸爸 bà ba father
 5. 妈妈 mā ma mother
 6. 你们 nǐ men you (pl.)

Lesson 5 New Words[szerkesztés]

 1. 大夫 dài fu doctor
 2. de (structual particle), (possessive particle), of
 3. chē vehicle
 4. nà that
 5. tā she, her
 6. shū book

Lesson 5 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. bào newspaper
 2. zhǐ paper
 3. chǐ ruler
 4. bǐ pen, pencil, writing brush

Lesson 6 New Words[szerkesztés]

 1. nǎ which
 2. guó country, state
 3. rén person
 4. shéi who
 5. 我们 wǒ men we, us
 6. 老师 lǎo shī teacher

Lesson 6 Proper Names[szerkesztés]

 1. 汉语 Hàn yǔ Chinese (spoken language)

Lesson 6 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 中国 Zhōng guó China
 2. 德国 Dé guó Germany
 3. 法国 Fǎ guó France
 4. 美国 Měi guó the United States of America
 5. 马里 Mǎ lǐ Mali
 6. 日本 Rì běn Japan

Lesson 7 New Words[szerkesztés]

 1. 什么 shén me what
 2. 地图 dì tú map
 3. kàn to see, to look, to have a look, to read, to watch
 4. qǐng please

Lesson 7 Proper Names[szerkesztés]

 1. 北京 Běi jīng Beijing
 2. 上海 Shàng hǎi Shanghai
 3. 长江 Cháng Jiāng the Changjiang (Yangtze) River
 4. 黄河 Huáng Hé the Huanghe (Yellow) River
 5. 长城 Cháng chéng the Great Wall

Lesson 7 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 世界 shì jiè world
 2. 欧洲 ōu zhōu Europe
 3. 非洲 Fēi Zhōu Africa
 4. 大洋周 Dà yáng Zhōu Oceania
 5. 南美洲 Nán Měi Zhōu South America

Lesson 8 New Words[szerkesztés]

 1. qǐng please (do sth)
 2. hē to drink
 3. chá tea
 4. nín you (formal)
 5. jìn to enter, to come in
 6. 欢迎 huān yíng to welcome
 7. 谢谢 xiè xie to thank
 8. 客气 kè qi polite, courteous
 9. 吸烟 xī yān to smoke

Lesson 8 Proper Names[szerkesztés]

 1. Wáng a surname, Wang (proper name)

Lesson 8 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 咖啡 kā fēi coffee
 2. 啤酒 pí jiǔ beer
 3. 牛奶 niú nǎi milk
 4. 先生 xiān sheng Mr., sir, gentleman
 5. 太太 tài tai Mrs., Madame

Lesson 9 New Words[szerkesztés]

 1. 贵姓 guì xìng what's your name?, May I ask your name?
 2. 请问 qǐng wèn May I ask...
 3. wèn to ask
 4. 留学生 liú xué shēng a student who studies abroad
 5. xìng (one's) surname is, surname
 6. jiào to call, to be called
 7. 外语 wài yǔ foreign language
 8. 学院 xué yuàn college, institute
 9. 学生 xué sheng student
 10. 学习 xué xí to study, to learn
 11. xué to study, to learn

Lesson 9 Proper Names[szerkesztés]

 1. 丁云 Dīng Yún Ding Yun (a personal name)

Lesson 9 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 小姐 xiǎo jie miss
 2. 女士 nǚ shì a polite form of address to a woman, lady, madam
 3. 同志 tóng zhì comrade
 4. 朝鲜 Cháo xiǎn Korea
 5. 英国 Yīng guó Britain

Lesson 10 New Words[szerkesztés]

 1. líng zero, 0
 2. yī one, 1
 3. èr two, 2
 4. sān three, 3
 5. sì four, 4
 6. wǔ five, 5
 7. zài to be a (a place), in, at
 8. zuò to sit, to take a seat
 9. 哪儿 nǎr where
 10. 宿舍 sù shè dormitory
 11. zhù to live
 12. 多少 duō shao how many, how much, what
 13. hào number
 14. céng storey (a measure word), story (of a building)

Lesson 10 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 医院 yī yuàn hospital
 2. 厕所 cè suǒ toilet, latrine, lavatory, W.C.
 3. 这儿 zhèr here
 4. 那儿 nàr there

Lesson 11 New Words[szerkesztés]

 1. huán to return
 2. 画报 huà bào pictorial, magazine
 3. 词典 cí diǎn dictionary
 4. 现在 xiàn zài now, nowadays
 5. yòng to use, to make use of
 6. 一下儿 yí xiàr a little while, a little bit
 7. 再见 zài jiàn to say good-bye, to bid farewell to
 8. liù six, 6
 9. qī seven, 7
 10. bā eight, 8
 11. jiǔ nine, 9
 12. shí ten, 10

Lesson 11 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 杂志 zá zhì magazine
 2. 电话 diàn huà telephone, phone call
 3. 本子 běn zi note-book, exercise-book
 4. 雨伞 yǔ sǎn umbrella

Lesson 12 New Words[szerkesztés]

 1. nǚ female
 2. 先生 xiān sheng Mr., sir, gentleman
 3. 认识 rèn shi to know, to be familiar with, to recognize
 4. 英语 Yīng yǔ English (language)
 5. 法语 Fǎ yǔ French (language)
 6. cháng often
 7. qù to go
 8. 他们 tā men they

Lesson 13 New Words[szerkesztés]

 1. 名字 míng zi (a person's) name
 2. wèi (an interjection) hello, hey
 3. ā (an interjection), oh, ah
 4. 商店 shāng diàn shop, store
 5. mǎi to buy
 6. bǐ pen, pencil, writing brush
 7. zhǐ paper
 8. lái to come
 9. 介绍 jiè shào to introduce
 10. nán male
 11. duì right, correct (answer)
 12. le (modal particle), (modal partical intenstifying preceding clause)
 13. hé and, with
 14. shuō to speak, to say

Lesson 13 Proper Names[szerkesztés]

 1. 古波 Gǔ bō Gubo (a personal name)
 2. 中国 Zhōng guó China
 3. 帕兰卡 Pà lán kǎ Palanka (a personal name)
 4. 丁云 Dīng Yún Ding Yun (a personal name)

Lesson 13 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 英国 Yīng guó Britain
 2. 法国 Fǎ guó France
 3. 本子 běn zi note-book, exercise-book
 4. 邮局 yóu jú post office
 5. 邮票 yóu piào stamp
 6. 教授 jiào shòu professor

Lesson 14 New Words[szerkesztés]

 1. zuò to do
 2. 工作 gōng zuò to work, work, job
 3. xiǎng to want, to think, to miss
 4. jiā family, home, house
 5. yǒu to have, there be
 6. méi not, no, have not
 7. 妹妹 mèi mei younger sister
 8. 姐姐 jiě jie older sister
 9. 银行 yín háng bank
 10. 爱人 ài ren husband, wife
 11. 书店 shū diàn bookstore
 12. 孩子 hái zi child
 13. gěi to, for, to give
 14. xiě to write
 15. xìn letter
 16. 告诉 gào su to tell

Lesson 14 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 职员 zhí yuán office worker, staff member
 2. 工程师 gōng chéng shī engineer
 3. 经理 jīng lǐ manager, director
 4. 公司 gōng sī company

Lesson 15 New Words[szerkesztés]

 1. 中文 Zhōng wén Chinese (written language)
 2. xì department, faculty
 3. gè (a measure word)
 4. jǐ how many, how much, several
 5. jiāo to teach
 6. 语法 yǔ fǎ grammar
 7. 汉字 Hàn zì Chinese character
 8. zì character
 9. hái else, in addition, still
 10. 口语 kǒu yǔ spoken language
 11. 不敢当 bù gǎn dāng I don't really deserve it, you flatter me
 12. 互相 hù xiāng each other, mutually, mutual
 13. xīn new
 14. 阅览室 yuè lǎn shì reading room
 15. 杂志 zá zhì magazine
 16. bào newspaper
 17. běn (a measure word)
 18. 图书馆 tú shū guǎn library
 19. 那儿 nàr there

Lesson 15 Proper Names[szerkesztés]

 1. Wáng a surname, Wang (proper name)

Lesson 15 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. bān class, squad
 2. 教室 jiào shì classroom
 3. 实验室 shí yàn shì laboratory
 4. jiè to borrow, to lend
 5. 生词 shēng cí new word

Lesson 16 New Words[szerkesztés]

 1. tiáo (a measure word for ribbon)
 2. 裙子 qún zi skirt
 3. liǎng two
 4. zhāng (a measure word), piece
 5. piào ticket
 6. 京剧 jīng jù Beijing opera
 7. 晚上 wǎn shang evening
 8. tài too, too much
 9. cóng from
 10. zhǎo to look for, to call on (a person)
 11. 这儿 zhèr here
 12. jiù old
 13. 穿 chuān to put on, to wear
 14. jiàn (a measure word for things & clothes)
 15. 衬衫 chèn shān shirt, blouse
 16. 绿 lǜ green
 17. dà big
 18. bái white

Lesson 16 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. lán blue
 2. 上衣 shàng yī upper outer garment, jacket
 3. 裤子 kù zi trousers
 4. 大衣 dà yī overcoat, topcoat
 5. hēi black
 6. 剧场 jù chǎng theatre, theater
 7. 座位 zuò wèi seat

Lesson 17 New Words[szerkesztés]

 1. diǎn (a measure word), o'clock
 2. 食堂 shí táng dining-hall
 3. chà to lack, to be short of
 4. fēn (a measure word), minute
 5. kè (a measure word), quarter (of an hour)
 6. 上课 shàng kè to attend (a class), to teach (in a class)
 7. kè class, lesson
 8. 下课 xià kè class is over, class is dismissed
 9. 以后 yǐ hòu later on, in the future
 10. 事儿 shìr business, thing
 11. huí to return, to go back
 12. gēn with, to follow
 13. 一起 yì qǐ together
 14. 电影 diàn yǐng film, movie
 15. 咖啡馆 kā fēi guǎn cafe
 16. 咖啡 kā fēi coffee
 17. bàn half
 18. ā (a modal particle), ah
 19. děng to wait
 20. zǒu to walk
 21. lù road, way

Lesson 17 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 上班 shàng bān to go to work
 2. 下班 xià bān to come or go off work
 3. 电影院 diàn yǐng yuàn cinema
 4. biǎo a watch
 5. zhōng clock, bell
 6. 以前 yǐ qián before, in the past, ago

Lesson 18 New Words[szerkesztés]

 1. tiān day
 2. měi every, each
 3. 起床 qǐ chuáng to get up
 4. qǐ to get up, to rise
 5. chuáng bed
 6. 上午 shàng wǔ morning
 7. chī to eat
 8. fàn meal, cooked rice, food
 9. duō many, much, a lot of
 10. 下午 xià wǔ afternoon
 11. 休息 xiū xi to rest, to take a rest
 12. 有时候 yǒu shí hou sometimes
 13. 时候 shí hou time
 14. 问题 wèn tí question, problem
 15. 睡觉 shuì jiào to go to bed, to sleep

Lesson 18 Proper Names[szerkesztés]

 1. 北京 Běi jīng Beijing

Lesson 19 New Words[szerkesztés]

 1. yào to want, to be going to, must
 2. 服务员 fú wù yuán waiter, waitress, attendant
 3. bēi (a measure word), cup
 4. 小姐 xiǎo jie miss, young lady
 5. 喜欢 xǐ huan to like, to be fond of
 6. 花茶 huā chá scented tea
 7. 红茶 hóng chá black tea
 8. hóng red
 9. 还是 hái shì or
 10. 桔子水 jú zi shuǐ orangeade, orange juice
 11. 桔子 jú zi orange
 12. shuǐ water
 13. píng (a measure word), bottle
 14. 啤酒 pí jiǔ beer
 15. tīng to listen
 16. 民歌 mín gē folk song
 17. 古典 gǔ diǎn classical
 18. 音乐 yīn yuè music
 19. 现代 xiàn dài modern
 20. chàng to sing
 21. 歌儿 gēr song
 22. ràng to let, to ask
 23. bié don't, do not

Lesson 19 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. zhī (a measure word), branch
 2. 苹果 píng guǒ apple
 3. 香蕉 xiāng jiāo banana
 4. 葡萄 pú tao grape
 5. 唱片 chàng piàn gramophone record, (vinyl) record, LP
 6. 绿茶 lǜ chá green tea

Lesson 20 New Words[szerkesztés]

 1. yuè month
 2. rì date (written language), day of the month
 3. 生日 shēng rì birthday
 4. 今天 jīn tiān today
 5. bān class, squad
 6. 辅导 fǔ dǎo to coach, to tutor, to give advise (in study)
 7. hào date (spoken language), day of a month
 8. 空儿 kòngr spare time, free time
 9. 今年 jīn nián this year
 10. suì (a measure word), year (age), years old
 11. 祝贺 zhù hè to congratulate, congratulation
 12. 舞会 wǔ huì dance, ball, party
 13. 参加 cān jiā to take part in, to attend
 14. 同学 tóng xué classmate, schoolmate
 15. 一定 yī dìng surely, certainly, certain, given, particular
 16. 有意思 yǒu yì si interesting
 17. 星期 xīng qī week
 18. 星期日 xīng qī rì Sunday
 19. 知道 zhī dao to know
 20. 地址 dì zhǐ address
 21. nián year

Lesson 20 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 去年 qù nián last year
 2. 明年 míng nián next year
 3. 音乐会 yīn yuè huì concert
 4. 结婚 jié hūn to get married
 5. 对不起 duì bu qǐ (I'm) sorry, forgive me
 6. 约会 yuē huì appointment
 7. 没关系 méi guān xi it doesn't matter
 8. tán to talk, to chat

Lesson 21 New Words[szerkesztés]

 1. shù (a measure word), bunch
 2. 花儿 huār flower
 3. zhēn real, true, genuine
 4. 好看 hǎo kàn good-looking
 5. zhù to wish, to express good wishes
 6. sòng to give as a present, to give
 7. 非常 fēi cháng extremely
 8. 感谢 gǎn xiè to thank
 9. 高兴 gāo xìng glad, happy, delighted
 10. 太太 tài tai Mrs., Madame
 11. 年轻 nián qīng young
 12. duō how
 13. 跳舞 tiào wǔ to dance
 14. 姑娘 gū niang girl
 15. ba (a modal particle indicating polite suggestion), ...right?, ...OK?
 16. 漂亮 piào liang pretty, beautiful
 17. gèng even, still
 18. xiàng to be like, to resemble, to take after
 19. kāi open
 20. mén door

Lesson 21 Proper Names[szerkesztés]

 1. 布朗 Bù lǎng (a personal name), English surname, Brown
 2. 日本 Rì běn Japan

Lesson 21 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. liàng (a measure word for vehicles)
 2. 干净 gān jing clean, neat
 3. 新年 xīn nián New Year
 4. 岁数 suì shu age (number of years old)
 5. 礼物 lǐ wù present, gift
 6. 照片 zhào piàn photograph, picture
 7. 儿子 ér zi son
 8. 女儿 nǚ ér daughter

Lesson 22 New Words[szerkesztés]

 1. 后边 hòu biān back, at the back of, behind
 2. xiǎo little, small
 3. 花园 huā yuán garden
 4. 房子 fáng zi house
 5. 客厅 kè tīng drawing room (room for arriving guests), parlour
 6. 旁边 páng biān side, lateral
 7. 书房 shū fáng study (room)
 8. 椅子 yǐ zi chair
 9. shǎo few
 10. 桌子 zhuō zi table
 11. 上边 shàng bian top, on, over, above
 12. 总是 zǒng shì always
 13. zǒng always
 14. 整理 zhěng lǐ to put in order, to straighten up, to arrange
 15. 厨房 chú fáng kitchen
 16. 对面 duì miàn opposite
 17. 帮助 bāng zhù to help
 18. bāng to help
 19. 餐厅 cān tīng dining-hall
 20. 左边 zuǒ biān left
 21. 里边 lǐ biān inside
 22. 房间 fáng jiān room
 23. 卧室 wò shì bedroom
 24. 洗澡间 xǐ zǎo jiān bathroom
 25. 洗澡 xǐ zǎo to take a bath
 26. 怎么样 zěn me yàng how, how is it that...?

Lesson 22 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 外边 wài biān outside
 2. 下边 xià biān bottom, below, under
 3. 前边 qián biān front, in front of, before
 4. 右边 yòu biān right
 5. 中间 zhōng jiān middle
 6. 窗户 chuāng hu window
 7. tào (a measure word, a set of something)
 8. bǎ (a measure word)

Lesson 23 New Words[szerkesztés]

 1. 正在 zhèng zài (an adverb indicating an action in progress), while (doing)
 2. 电视 diàn shì television, TV
 3. jiē to answer (the telephone), lift off
 4. 电话 diàn huà telephone call, telephone
 5. 没有 méi yǒu not, no, haven't
 6. 复习 fù xí to review
 7. 课文 kè wén text
 8. 新闻 xīn wén news
 9. 友好 yǒu hǎo friendly
 10. 代表团 dài biǎo tuán delegation
 11. 代表 dài biǎo delegate, representative
 12. 参观 cān guān to visit (place or thing other than a person), to pay a visit
 13. 工厂 gōng chǎng factory
 14. 工人 gōng rén worker
 15. 访问 fǎng wèn to visit (thing, place or person), to call on
 16. 照片 zhào piàn photograph, photo, picture
 17. 打电话 dǎ diàn huà to make (a telephone call)
 18. 明天 míng tiān tomorrow
 19. chéng city, town
 20. 外边 wài biān outside
 21. 玩儿 wánr to play, to have fun with
 22. 出发 chū fā to start out, to set off
 23. 开车 kāi chē to drive a car
 24. 接人 jiē rén to meet a person

Lesson 23 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 总机 zǒng jī central exchange, telephone exchange, switchboard
 2. 分机 fēn jī extension, (telephone) extension
 3. 占线 zhàn xiàn the line is busy (engaged), the number is engaged
 4. 打错了 dǎ cuò le (you have dialed the) wrong number
 5. 号码 hào mǎ number
 6. 人民日报 Rén mín Rì bào "the People's Daily"

Lesson 24 New Words[szerkesztés]

 1. 点心 diǎn xīn light refreshments, pastry
 2. 农村 nóng cūn countryside, rural areas
 3. 农民 nóng mín peasant
 4. 火车 huǒ chē train
 5. 锻炼 duàn liàn to do physical training
 6. 回答 huí dá to reply, to answer
 7. xiē (a measure word), some
 8. nán difficult
 9. 生词 shēng cí new word
 10. cí word
 11. niàn to read aloud
 12. 练习 liàn xí exercise, to practise
 13. 认真 rèn zhēn conscientious, serious, in earnest
 14. dǒng to understand

Lesson 24 Proper Names[szerkesztés]

 1. 安娜 ān nà Anna (personal name)
 2. 王书文 Wáng Shū wén Wang Shuwen (personal name)

Lesson 25 New Words[szerkesztés]

 1. de (a structural particle), (a sentence particle used after a verb to show effect)
 2. wǎn late, evening
 3. tíng to stop, to come to a stop
 4. hé river
 5. 游泳 yóu yǒng to swim
 6. 准备 zhǔn bèi to prepare
 7. diào to fish with a hook and bait
 8. yú fish
 9. tāng soup
 10. wèi (measure word for persons)
 11. kuài fast
 12. 哪里 nǎ li it is nothing
 13. màn slow
 14. 教练 jiào liàn coach, (athlete's) coach
 15. 不错 bú cuò correct, right, not bad, pretty good
 16. 面包 miàn bāo bread
 17. 火腿 huǒ tuǐ ham
 18. 一点儿 yī diǎnr a little, a bit
 19. 奶酪 nǎi lào cheese
 20. zài again, once more, a second time
 21. 矿泉水 kuàng quán shuǐ mineral water

Lesson 25 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 清楚 qīng chu clear, distinct
 2. 流利 liú lì fluent
 3. 整齐 zhěng qí tidy
 4. cài dish, vegetable
 5. 饺子 jiǎo zi Chinese dumpling
 6. 鸡蛋 jī dàn hen's egg
 7. 牛奶 niú nǎi (cow's milk), milk
 8. 比较 bǐ jiào comparatively, to compare

Lesson 26 New Words[szerkesztés]

 1. 研究 yán jiū to research
 2. 文学 wén xué literature
 3. zǎo early
 4. tán to talk
 5. huì can, to know how to
 6. dāng to serve as, to act as
 7. 翻译 fān yì interpreter, translator, to interpret, to translate
 8. néng can, to be able
 9. 加深 jiā shēn to deepen
 10. 人民 rén mín people
 11. 了解 liǎo jiě to understand, to know
 12. 有名 yǒu míng famous, well-known
 13. 作家 zuò jiā writer, author
 14. 或者 huò zhě or, possibly, maybe, perhaps
 15. jiù at once, right away
 16. 应该 yīng gāi should, ought to
 17. liǎ (a numeral-measure word) two, both
 18. 可以 kě yǐ may, can
 19. 理想 lǐ xiǎng ideal
 20. 可是 kě shì but, however
 21. 容易 róng yì easy
 22. 有志者事竟成 yǒu zhì zhě shì jìng chéng where there is a will, there is a way
 23. 成语 chéng yǔ proverb, idiom

Lesson 26 Proper Names[szerkesztés]

 1. 鲁迅 Lǔ Xùn Lu Xun
 2. 郭沫若 Guō Mò ruò Guo Moruo

Lesson 26 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 歌剧 gē jù opera
 2. 小说 xiǎo shuō novel
 3. 诗歌 shī gē poem
 4. huà to paint, to draw
 5. 画儿 huàr painting, drawing, picture
 6. 晚饭 wǎn fàn supper
 7. 进来 jìn lái to come in, to enter

Lesson 27 New Words[szerkesztés]

 1. 开始 kāi shǐ to begin, to start
 2. 大使馆 dà shǐ guǎn embassy
 3. 大使 dà shǐ ambassador
 4. 招待会 zhāo dài huì reception
 5. jiǔ wine, spirit
 6. cháng to taste
 7. 茅台酒 Máo tái jiǔ Maotai (a Chinese strong drink)
 8. wèi for, to
 9. 健康 jiàn kāng health
 10. 干杯 gān bēi to drink a toast, propose a toast, here's to
 11. 友谊 yǒu yì friendship
 12. 葡萄酒 pú táo jiǔ grape wine
 13. 葡萄 pú tao grape
 14. cài dish, vegetable
 15. 筷子 kuài zi chopsticks
 16. shì to try
 17. 文化 wén huà culture
 18. 参赞 cān zàn counsellor, diplomatic officer, attache
 19. 夫人 fū ren lady, madame, Mrs.
 20. yòu again
 21. 大家 dà jiā all, everybody
 22. dào to go, to arrive, to reach
 23. lóu storied building, floor

Lesson 27 Proper Names[szerkesztés]

 1. Lǐ (a surname) Li

Lesson 27 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 白兰地 bái lán dì brandy
 2. 香槟酒 xiāng bīn jiǔ champagne
 3. 武官 wǔ guān military attache
 4. 一秘 yí mì first secretary
 5. bìng to fall ill, illness, disease
 6. 小学生 xiǎo xué shēng pupil, schoolboy, schoolgirl

Lesson 28 New Words[szerkesztés]

 1. 足球 zú qiú football
 2. qiú ball
 3. sài to compete, competition, match
 4. 昨天 zuó tiān yesterday
 5. bàn to do, to handle, to attend to, to tackle
 6. 签证 qiān zhèng visa
 7. 午饭 wǔ fàn lunch
 8. duì team, line
 9. yíng to win, to beat
 10. shū to lose
 11. bǐ (a preposition showing comparison), than, to (in a score), "-er than"
 12. 裁判 cái pàn referee, umpire, act as referee, to judge
 13. 公平 gōng píng fair
 14. tī to kick
 15. 气人 qì rén to get someone angry, to get someone annoyed
 16. 行李 xíng li luggage
 17. 箱子 xiāng zi suitcase
 18. dǐng (a measure word use with "hat")
 19. 帽子 mào zi hat, cap
 20. shuāng (a measure word), pair
 21. 冰鞋 bīng xié skating boots, skates
 22. xié shoes
 23. 冬天 dōng tiān winter
 24. 滑冰 huá bīng to skate, skating
 25. 早饭 zǎo fàn breakfast

Lesson 28 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 体育场 tǐ yù chǎng stadium
 2. 公园 gōng yuán park, a public park
 3. 乒乓球 pīng pāng qiú table tennis
 4. 运动 yùn dòng sports, to sport
 5. 网球 wǎng qiú badminton
 6. 篮球 lán qiú basketball
 7. 排球 pái qiú volleyball
 8. 滑雪 huá xuě to ski, skiing

Lesson 29 New Words[szerkesztés]

 1. 飞机 fēi jī aeroplane, plane, aircraft
 2. yào will, to be going to
 3. 起飞 qǐ fēi to take off
 4. 机场 jī chǎng airport
 5. 分别 fēn bié to part, to separate
 6. 愿意 yuàn yì to be willing (to do something)
 7. 离开 lí kāi to leave, to depart
 8. 见面 jiàn miàn to meet each other, to see each other
 9. jiàn to meet, to see
 10. 所以 suǒ yǐ so, therefore, as a result
 11. 进步 jìn bù progress, advance, to progress, to make progress
 12. 努力 nǔ lì hard-working, studious
 13. 照相 zhào xiàng take a picture, to have one's photo taken
 14. zhàn to stand
 15. jǐn close, tight, taut
 16. shàng to get on, to get into, to board
 17. 注意 zhù yì to pay attention to
 18. 身体 shēn tǐ body, health
 19. 放心 fàng xīn to set one's mind at rest, to be at ease, to rest assured
 20. wàng to forget
 21. 难过 nán guò sad
 22. 明年 míng nián next year
 23. 夏天 xià tiān summer
 24. 秋天 qiū tiān autumn
 25. 一路平安 yí lù píng ān to have a pleasant journey, to have a good trip, bon voyage

Lesson 29 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 汽车 qì chē car, automobile
 2. chuán ship
 3. jiào to hire, to call (a taxi etc.)
 4. 送行 sòng xíng to see someone off
 5. 旅行 lǚ xíng to travel, to tour
 6. 中国民航 Zhōng guó Mín háng General Administration of Civil Aviation of China (CAAC)

Lesson 30 New Words[szerkesztés]

 1. xiào to laugh, to smile
 2. xīn heart, mind
 3. sòng to see (or walk) someone home, to see (someone) off
 4. 女儿 nǚ ér daughter
 5. 去年 qù nián last year
 6. 国家 guó jiā country, state
 7. 东西 dōng xi thing
 8. kū to cry, to weep
 9. lí from, to leave
 10. yuǎn far, distant
 11. 热情 rè qíng cordial, enthusiastic
 12. guò to live, to get along
 13. 自己 zì jǐ self, (reflexive pronoun)

Lesson 31[szerkesztés]

第三十一课 (一) 课文 我们学了两年的中文了

(在飞机上)

古 波:请问,您是中国人吗?

老华侨:是啊,我是华侨,从美国来。你们中国话说得不错,学了几年的中文了?

古 波:哪里,还差得远呢。我们学了两年中文了。

帕兰卡:您在美国很长时间了吧?

老华侨:我在美国已经四十多年了。

古 波:您常回中国吗?

老华侨:不,这是第二次。一九六五年我第一次回国,参观了工厂、农村和很多学校,在上

海住了三个多月。

帕兰卡:您在美国作什么工作?

老华侨:在大学工作。我教书已经教了三十多年了。

古 波:您家里还有人在北京吗?

老华侨:有。我弟弟妹妹都在北京。他们正在为实现四个现代化努力工作。我这次回国看看

希望能为社会主义建设作一点事。

帕兰卡:古波,还有十分钟就要到北京了。

古 波:再见吧,老先生。

老华侨:再见,祝你们学习好,身体好。

帕兰卡:谢谢!

(在首都国际机场)

张华光:请问,你是古波同学吗?

古 波:对,我叫古波,她叫帕兰卡。我们要去语言学院学习。

张华光:太好了!我是北京语言学院的学生代表,我叫张华光。这位是赵同志。

赵同志:欢迎你们!路上辛苦了,你们坐了多长时间的飞机?

帕兰卡:坐了十几个小时。北京的天气真好。

赵同志:是啊,今天天气不错。手续办了吗?

古 波:手续都办了。

赵同志:好,请大家上车吧。

(二)会话

1.在海关办手续

A:请让我看看您的护照。

B:好,这是我的护照。

A:您有几件行李?

B:两件。里边都是自己用的东西。

A:有烟、酒吗?

B:有几包烟,没有酒

A:有要报关的东西吗?

B:没有

2.迎接

A:请问,您是从中国来的赵先生吗?

B:是的,我叫赵辛。您是-

A:我叫加里 谢里夫,是外语学院的代表。欢迎您到我们学院工作。

B:谢谢。认识您我很高兴。

A:路上好吗?

B:很好。在地图上北京离这儿很远,可是我们坐了十多个小时的飞机就到了。

A:希望您在这儿过得很好。

B:谢谢您。

3.谈计划

A:你准备在中国学习几年?

B:我准备在中国学习三年。我希望能到北京大学中文系学习现代文学。

A:第一年你就去北京大学吗?

B:不,我想在语言学院学习半年汉语。我的口语不太好,我还要复习一下儿语法

A:回国以后你就研究中国现代文学吗?

B:回国以后我还要念一年大学。

4.遇见好久没见的人

A:好长时间没见了,你去哪儿了?

B:我去天津了,在那儿住了半个多月。

A:去那儿开会吗?

B:不,我去看一个朋友,他身体不太好。

三.阅读短文 不认识的朋友

在火车上,一个男孩子正在认真地拉小提琴。他拉得非常好,大家都想知道他是谁的孩

。这时候,一位老同志问他:“孩子,你叫什么名字?去哪儿?”他回答说:“我叫赵华,去北京考音乐学校。”“你学了多长时间的小提琴了?”“我学了六年了。”“你家在哪儿?”“我家在云南。”“你跟谁一起去北京?”“我一个人去。”老同志看了看这个孩子,又问他:“你在北京有认识的人吗?”“没有。”“从云南到北京路很远,你爸爸妈妈应该送你去。”“我爸爸是工人,妈妈是服务员.他们现在工作都很忙,没有时间送我.我今年已经十一岁了,不用他们送.""好,很好!"老同志笑了.他想了想,又说:"我有个姐姐在北京,你到北京以后去找他吧.吃饭、住房子的事儿,她会帮助你。这是她的地址。“谢谢您!”“不用谢。我要下车了,我去给他打个电话。停了停,他又说:”孩子,有志者事竟成,祝你一路平安,再见!”“谢谢您,再见!”那位老同志是谁?他是音乐学院的老师,一位有名的音乐家。


 1. lǎo old, aged
 2. 华侨 huá qiáo overseas Chinese
 3. huà word, talk
 4. cháng long
 5. 时间 shí jiān (the duration of) time, (a point of) time
 6. 已经 yǐ jīng already
 7. dì (a prefix indicating order)
 8. cì (a measure word), time
 9. 学校 xué xiào school
 10. 大学 dà xué university, college
 11. 实现 shí xiàn to realize, to achieve
 12. 现代化 xiàn dài huà modernization
 13. 希望 xī wàng to hope, to wish, hope, wish
 14. 社会主义 shè huì zhǔ yì socialism
 15. 建设 jiàn shè to build, to construct, construction
 16. zhōng clock
 17. 首都 shǒu dū capital of a country
 18. 国际 guó jì international
 19. 语言 yǔ yán language
 20. 同志 tóng zhì comrade
 21. lù road, way
 22. 辛苦 xīn kǔ hard, exhausting, with much toil
 23. 小时 xiǎo shí hour
 24. 天气 tiān qì weather
 25. 手续 shǒu xù formalities

Lesson 31 Proper Names[szerkesztés]

 1. 美国 Měi guó the United States (of America)
 2. 上海 Shàng hǎi Shanghai
 3. 首都国际机场 Shǒu dū Guó jì Jī chǎng the Capital International Airport, Beijing
 4. 北京语言学院 Běi jīng Yǔ yán Xué yuàn Beijing Languages Institute
 5. 张华光 Zhāng Huá guāng (name of a person)
 6. Zhào (a surname)

Lesson 31 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 录音 lù yīn to record (sound, voice), recording
 2. 一会儿 yí huìr a little while, in a moment
 3. 开会 kāi huì to hold or attend a meeting
 4. 护照 hù zhào passport
 5. lā to play (string instruments)
 6. 小提琴 xiǎo tí qín violin
 7. 不用 bù yòng there is no need to

Lesson 32 New Words[szerkesztés]

 1. 最近 zuì jìn recently, lately
 2. 透视 tòu shì to examine by fluoroscope, to take X-ray examination
 3. guò (a particle)
 4. 医务所 yī wù suǒ clinic
 5. 看病 kàn bìng to see (a doctor, etc.)
 6. bìng to be ill, illness
 7. 检查 jiǎn chá to have a check-up, check-up, a physical examination
 8. 地方 dì fang place
 9. biàn (a measure word)
 10. ná to get, to take
 11. biǎo form (application form, etc.)
 12. xiān first
 13. 内科 nèi kē medical department
 14. 以前 yǐ qián before, in the past
 15. 得病 dé bìng to fall ill, to contract a disease
 16. 肺炎 fèi yán pneumonia
 17. fèi lungs
 18. 心脏 xīn zàng heart
 19. liáng to measure
 20. 血压 xuè yā blood pressure
 21. xuè blood
 22. 正常 zhèng cháng normal, regular
 23. 眼睛 yǎn jīng eye
 24. 鼻子 bí zi nose
 25. 耳朵 ěr duo ear
 26. 这样 zhè yàng so, such, like this
 27. 生命 shēng mìng life
 28. 知识 zhī shi knowledge

Lesson 32 Proper Names[szerkesztés]

 1. 长城 Cháng chéng the Great Wall
 2. 北海 Běi hǎi Behai Park
 3. 大闹天宫 Dà nào tiān gōng "The Monkey Creates Havoc in Heaven"

Lesson 32 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. gān liver
 2. tián to fill
 3. wèi stomach
 4. 个子 gè zi height, stature, build
 5. 头发 tóu fa hair (on the human head)
 6. zuǐ mouth

Lesson 33 New Words[szerkesztés]

 1. 下雨 xià yǔ to rain
 2. yǔ rain
 3. qiāo to knock (at a door)
 4. 公园 gōng yuán park
 5. 红叶 hóng yè red autumnal leaves (of the maple, etc.)
 6. shù tree
 7. 叶子 yè zi leaf
 8. rè hot
 9. 觉得 jué de to think, to feel
 10. zuì best, most, least, to the highest (lowest) degree
 11. qíng (of weather) fine, bright, clear
 12. lěng cold
 13. 刮风 guā fēng to blow (said of wind)
 14. fēng wind
 15. xuě snow
 16. 梅花 méi huā plum blossom
 17. pà to be afraid, to fear
 18. 开花儿 kāi huār (of flowers) to open out, blossom
 19. gǔ ancient
 20. shī poem, poetry, verse
 21. shǒu (a measure word (for poem))
 22. 隆冬 lóng dōng midwinter, the depth of winter
 23. bǎi hundred
 24. jī trace, track, sign
 25. jué to disappear, to vanish, absolutely
 26. 屈服 qū fú to surrender, to yield
 27. lì to stand, to erect

Lesson 33 Proper Names[szerkesztés]

 1. 颐和园 Yí hé yuán Summer Palace
 2. 香山 Xiāng shān Fragrance Hill (Park)
 3. 陈毅 Chén Yì (name of a person)

Lesson 33 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. wù fog, mist
 2. 凉快 liáng kuai nice and cold, pleasantly cool
 3. 春天 chūn tiān spring
 4. 预报 yù bào forecast
 5. 阴天 yīn tiān cloudy day, overcast sky
 6. dù (a measure word), degree (C)
 7. 习惯 xí guàn to be used to, to be accustomed to, habit, custom
 8. 暖和 nuǎn huó warm, nice and warm

Lesson 34 New Words[szerkesztés]

 1. 图片 tú piàn picture, photograph
 2. zhe a particle (indicates accompanying action)
 3. 信封 xìn fēng envelope
 4. fēng (a measure word)
 5. jì to post, to mail
 6. 邮局 yóu jú post office
 7. 有的 yǒu de some (exist)
 8. 窗口 chuāng kǒu window
 9. guà to hang, to put up
 10. 牌子 pái zi sign, plate
 11. 邮票 yóu piào stamp
 12. 挂号 guà hào to register (a letter, etc.)
 13. 柜台 guì tái counter
 14. fàng to put, to place
 15. 明信片 míng xìn piàn postcard
 16. 营业员 yíng yè yuán clerk, shop assistant
 17. 营业 yíng yè to do business
 18. de (a particle), -ly
 19. 航空 háng kōng air (mail)
 20. běn this (one's own), native
 21. shì city
 22. 大声 dà shēng loud voice, (read, speak, etc.) loudly
 23. 为什么 wèi shén me why
 24. 姓名 xìng míng full name, surname and given name
 25. 下边 xià biān below, under, underneath
 26. shōu to receive
 27. zhǐ to point at, to point to
 28. qiáng wall

Lesson 34 Proper Names[szerkesztés]

 1. 南京 Nán jīng Nanjing (city)
 2. 天安门 Tiān ān mén Tiananmen (Gate of Heavenly peace)

Lesson 34 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. dēng lamp, light
 2. 收音机 shōu yīn jī radio
 3. 信箱 xìn xiāng post-office box (P.O.B), letter box, mail box
 4. 平信 píng xìn ordinary mail
 5. 收据 shōu jù receipt
 6. 包裹 bāo guǒ parcel
 7. dān bill, list, form
 8. 电报 diàn bào telegram, cable

Lesson 35 New Words[szerkesztés]

 1. 考试 kǎo shì to test, examination
 2. kǎo to test
 3. 成绩 chéng jī result, achievement
 4. 学期 xué qī term, semester
 5. 专业 zhuān yè speciality, specialized subject
 6. 机会 jī huì chance, opportunity
 7. 放假 fàng jià to have a holidy or vacation
 8. 暑假 shǔ jià summer vacation
 9. 寒假 hán jià winter vacation
 10. 假期 jià qī vacation
 11. 奇怪 qí guài surprised, strange
 12. 情况 qíng kuàng condition, situation, state of affairs
 13. 利用 lì yòng to use, to make use of
 14. zhèng to earn, to make (money)
 15. qián money
 16. 开学 kāi xué school opens, new term begins
 17. 着急 zháo jí feel anxiously
 18. biǎo (wrist) watch

Lesson 36 New Words[szerkesztés]

 1. tào (a measure word), set
 2. 茶具 chá jù tea set, tea service
 3. 便宜 pián yi cheap
 4. 自行车 zì xíng chē bicycle, bike
 5. 瓷器 cí qì chinaware, porcelain
 6. 售货员 shòu huò yuán shop assistant
 7. huò goods, commodity
 8. 生产 shēng chǎn to produce, to manufacture
 9. 历史 lì shǐ history
 10. 质量 zhì liàng quality
 11. yù jade
 12. báo thin
 13. zhòng (a measure word), kind, type, sort
 14. 茶碗 chá wǎn teacup
 15. wǎn bowl, (a measure word, bowl)
 16. 一共 yí gòng altogether, in all
 17. kuài yuan, (a measure word), (a Chinese monetary unit, equal to 10 jiao or mao)
 18. máo jiao, (a measure word), (a Chinese monetary unit, equal to 10 fen)
 19. fēn (a measure word), (the smallest Chinese monetary unit)
 20. 茶壶 chá hú teapot
 21. hú pot, (a measure word)
 22. zhǐ only
 23. 解放 jiě fàng to liberate
 24. 发展 fā zhǎn to develop
 25. 提高 tí gāo to increase, to raise
 26. 画儿 huàr picture, painting
 27. huà to paint
 28. líng zero
 29. 找钱 zhǎo qián to give change

Lesson 36 Proper Names[szerkesztés]

 1. 百货大楼 Bǎi huò Dà lóu The (Beijing) Department Store
 2. 江西 Jiāng xī Jiangxi (name of a Chinese province)
 3. 景德镇 Jǐng dé zhèn Jingdezhen (name of a Chinese city)
 4. 唐山 Táng shān Tangshan (name of a Chinese city)
 5. 齐白石 Qí Bái shí Qi Bai Shi (name of a person)

Lesson 36 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. guì expensive
 2. hòu thick
 3. dìng to subscribe to (a newspaper, etc.)
 4. 零钱 líng qián change (said of money)
 5. 价钱 jià qián price
 6. 画蛇添足 huà shé tiān zú (fig.) ruin the effect by adding what is superfluous
 7. 别人 bié rén other people, others
 8. jiǎo foot

Lesson 37 New Words[szerkesztés]

 1. 一样 yí yàng same, identical
 2. bù cotton cloth
 3. 中山装 zhōng shān zhuāng Chinese tunic suit
 4. duǎn short
 5. 公分 gōng fēn (a measure word, centimetre)
 6. 长短 cháng duǎn length
 7. 合适 hé shì suitable, fit
 8. féi loose-fitting, fat
 9. shòu tight, thin, lean
 10. 衣服 yī fu clothes, clothing
 11. 颜色 yán sè colour
 12. lán blue
 13. huī grey
 14. jiāo to pay (money)
 15. 中式 zhōng shì Chinese style
 16. 棉袄 mián ǎo cotton-padded jacket
 17. 面儿 miànr cover, outside
 18. 绸子 chóu zi silk fabric
 19. 上次 shàng cì last (time), a previous (occasion)
 20. 要不 yào bu or, or else, otherwise
 21. 定作 dìng zuò to have something made to order
 22. 下星期 xià xīng qī next week
 23. mǐ (measure word), metre
 24. gāo tall
 25. huā to spend (money)
 26. liàng (a measure word for vehicles)
 27. qí to ride (a bicycle)

Lesson 37 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 毛衣 máo yī (wollen) sweater
 2. 雨衣 yǔ yī raincoat
 3. 西装 xī zhuāng (Western-style) suit
 4. 料子 liào zi material
 5. 袜子 wà zi socks, stockings
 6. 旗袍 qí páo Chinese-style frock
 7. pàng fat, stout, plump
 8. 布鞋 bù xié cloth shoes

Lesson 38 New Words[szerkesztés]

 1. cuò wrong
 2. 公共汽车 gōng gòng qì chē bus
 3. 公共 gōng gòng public
 4. 汽车 qì chē automobile, car
 5. zhàn (bus) stop
 6. 售票员 shòu piào yuán ticket seller, conductor
 7. wǎng to go (to a place)
 8. wàng toward, (train) bound for
 9. gāng just, only a short while ago
 10. huàn to change
 11. xià to get off (bus, etc.)
 12. 座位 zuò wèi seat
 13. 大爷 dà ye uncle
 14. 大娘 dà niáng aunt
 15. 终点 zhōng diǎn terminal point, terminus
 16. 南边 nán biān south, southern part
 17. 电车 diàn chē trolleybus
 18. xiū to build (road, etc)
 19. 马路 mǎ lù road, street
 20. mǎ horse
 21. 拐弯 guǎi wān to turn a corner
 22. pǎo to run
 23. 排队 pái duì to line up
 24. 怎么 zěn me how, why
 25. dài to take (along), to bring (with)
 26. 咱们 zán men we (including the person spoken to)
 27. 方向 fāng xiàng direction
 28. 东边 dōng biān east, eastern part
 29. jiǎng to talk, to speak
 30. 故事 gù shì story

Lesson 38 Proper Names[szerkesztés]

 1. 平安里 Píng ān lǐ (name of a street in Beijing)
 2. 钢铁学院 Gāng tiě Xué yuàn The Beijing Iron and steel Engineering Institute
 3. 三里屯 Sān lǐ tún (name of a street in Beijing)
 4. 三里河 Sān lǐ hé (name of a street in Beijing)

Lesson 38 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 胡同 hú tòng lane, alley
 2. 红绿灯 hóng lǜ dēng (red and green) traffic light, traffic signal
 3. jiē street
 4. 地铁 dì tiě the underground, subway
 5. 西边 xī biān west, western part
 6. 路口 lù kǒu crossing, intersection
 7. 北边 běi biān north, northern part
 8. 出租汽车 chū zū qì chē taxi, cab
 9. 南辕北辙 nán yuán běi zhé (fig.) act in a way that defeats one's purpose

Lesson 39 New Words[szerkesztés]

 1. duì to, for
 2. 关心 guān xīn to care for, to be concerned with
 3. 车间 chē jiān workshop
 4. 选举 xuǎn jǔ to elect
 5. 主任 zhǔ rèn director, head
 6. 老骥伏枥,志在千里 lǎo jì fú lì, zhì zài qiān lǐ still aspires to gallop a thousand li, (fig.) old people may still cherish high aspirations
 7. jù (a measure word, for sentences or lines of verse)
 8. 意思 yì sī meaning
 9. 虽然 suī rán though, although
 10. 但是 dàn shì but
 11. 本子 běn zi book, notebook
 12. 春天 chūn tiān spring
 13. 退休 tuì xiū to retire
 14. 街道 jiē dào street
 15. 一...就... yī ... jiù ... no sooner ... than ..., as soon as
 16. 阿姨 ā yí auntie
 17. 邻居 lín jū neighbor
 18. 远方 yuǎn fāng distant place
 19. 客人 kè ren guest, visitor
 20. liú to remain, to ask somebody to stay
 21. 叔叔 shū shu father's younger brother, uncle
 22. 聪明 cōng ming intelligent, bright
 23. wán to finish, to be over
 24. 不好意思 bù hǎo yì si to feel embarrassed, to feel embarrassing (to do something)
 25. 愉快 yú kuài happy, delighted
 26. 永远 yǒng yuǎn always, forever
 27. jì to remember, to bear in mind

Lesson 39 Proper Names[szerkesztés]

 1. 小兰 Xiǎo lán (name of a person)

Lesson 39 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 衣柜 yī guì wardrobe
 2. 书架 shū jià bookshelf
 3. 师傅 shī fu master, a qualified worker
 4. huài (there is something) wrong with, out of order
 5. shǒu hand
 6. 条子 tiáo zi a short note, a slip of paper
 7. guān to close, to shut

Lesson 40 New Words[szerkesztés]

 1. 运动会 yùn dòng huì sports meet
 2. 运动 yùn dòng to exercise (oneself), sport
 3. 运动员 yùn dòng yuán sportsman, player
 4. 操场 cāo chǎng sportsground
 5. 广播 guǎng bō broadcast
 6. 主席台 zhǔ xí tái rostrum, platform
 7. 主席 zhǔ xí chairman
 8. 彩旗 cǎi qí coloured flag
 9. 旗子 qí zi flag, banner
 10. 比赛 bǐ sài to compete, competition, match
 11. 观众 guān zhòng spectators, audience
 12. 激动 jī dòng excited
 13. 打拳 dǎ quán to do shadowboxing
 14. 太极拳 tài jí quán (a kind of traditional Chinese shadowboxing)
 15. 热烈 rè liè warm, enthusiastic
 16. 鼓掌 gǔ zhǎng to applaud
 17. 男子 nán zǐ man
 18. 保持 bǎo chí to keep, to retain
 19. 记录 jì lù record
 20. míng (a measure word for people), place (e.g. among winners)
 21. miǎo (a measure word), second
 22. 打破 dǎ pò to break
 23. 极了 jí le extremely, exceedingly

Lesson 41 New Words[szerkesztés]

 1. 向导 xiàng dǎo guide
 2. 门口 mén kǒu doorway, entrance
 3. 对不起 duì bu qǐ (I'm) sorry
 4. 没关系 méi guān xi it doesn't matter
 5. 一会儿 yí huìr a little while
 6. 亭子 tíng zi pavilion
 7. shān hill, mountain
 8. cái only just, not ... until...
 9. jǐ crowded, to squeeze
 10. xǐ to wash
 11. 司机 sī jī driver
 12. 周到 zhōu dào thoughtful, considerate
 13. 西边 xī biān west, western part
 14. 皇帝 huáng dì emperor
 15. 建筑 jiàn zhù building, to build, to construct
 16. 清楚 qīng chu clear
 17. 要是 yào shì if
 18. 广场 guǎng chǎng square
 19. měi beautiful
 20. 照相机 zhào xiàng jī camera
 21. guò to come over, to pass by
 22. jiǎo foot
 23. diào to hang
 24. sǐ to die
 25. 听说 tīng shuō it is said that
 26. 小说 xiǎo shuō novel, short story
 27. chū to come out, to go out

Lesson 41 Proper Names[szerkesztés]

 1. 景山公园 Jǐng shān Gōng yuán (name of a park in Beijing)
 2. 景山 Jǐng shān (name of a hill in Jingshan park)
 3. 张华明 Zhāng Huá míng (Name of a person)
 4. 故宫 Gù gōng the Imperial Palace
 5. 天安门广场 Tiān ān mén Guǎng chǎng Tiananmen square
 6. 崇祯 Chóng zhēn Emperor Chongzhen
 7. 李自成 Lǐ Zì chéng (name of a person)

Lesson 41 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 售票处 shòu piào chù ticket office, booking office
 2. 讲解员 jiǎng jiě yuán guide
 3. diū to lose
 4. 广播室 guǎng bō shì broadcasting room
 5. 摩托车 mó tuō chē motorcycle
 6. 旅馆 lǚ guǎn hotel
 7. 广播员 guǎng bō yuán radio (or wire-broadcasting) announcer

Lesson 42 New Words[szerkesztés]

 1. 洗照片 xǐ zhào piàn to develop (a film)
 2. 石头 shí tou stone, rock
 3. 狮子 shī zi lion
 4. 华表 huá biǎo marble pillar (ornamental column erected in front of palaces, tombs, etc.)
 5. 爷爷 yé ye grandpa
 6. 冰棍儿 bīng gùn er ice-lolly, ice-sucker
 7. 典型 diǎn xíng typical, model
 8. wàn ten thousand
 9. 中间 zhōng jiān centre, middle
 10. 艺术 yì shù art
 11. 修建 xiū jiàn to build, to construct
 12. 礼堂 lǐ táng assembly hall, auditorium
 13. kuān wide
 14. qiān thousand
 15. 这么 zhè me so, such
 16. 完成 wán chéng to complete, to finish
 17. 岁数 suì shu age
 18. gàn to work, to do
 19. liǎo to end up
 20. zhòng heavy
 21. 活儿 huór work, job
 22. dòng to move
 23. 工地 gōng dì construction site
 24. 顾问 gù wèn adviser
 25. 奖状 jiǎng zhuàng certificate of merit
 26. 镜头 jìng tóu camera lens
 27. 盖儿 gàir cover, lid

Lesson 42 Proper Names[szerkesztés]

 1. 小红 Xiǎo hóng (name of a child)
 2. 小冬 Xiǎo dōng (name of a child)
 3. 人民英雄纪念碑 Rén mín Yīng xióng Jì niàn bēi Monument to the People's Heroes
 4. 毛主席 Máo Zhǔ xí Chairman Mao
 5. 人民大会堂 Rén mín Dà huì táng Great Hall of the People
 6. 中国历史博物馆 Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn Museum of Chinese History

Lesson 42 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. bān to move, to take away
 2. chǐ (a unit of length (=0.33 metre))
 3. 平方米 píng fāng mǐ square metre
 4. 公斤 gōng jīn kilogram (kg.)
 5. 方便 fāng biàn convenient, to make it convenient for
 6. hǎi sea
 7. 可笑 kě xiào ridiculous, laughable

Lesson 43 New Words[szerkesztés]

 1. lèi to feel tired
 2. 饿 è to be hungry, hungry
 3. 有一点儿 yǒu yì diǎnr a bit
 4. 饭馆 fàn guǎn restaurant
 5. 穿马路 chuān mǎ lù to cross (a street)
 6. 风味 fēng wèi local flavor, local style
 7. 小吃店 xiǎo chī diàn snack bar, lunch room
 8. 小吃 xiǎo chī snack, refreshments
 9. diàn shop, store
 10. 顾客 gù kè customer
 11. zhī (a modal particle), (a pronoun)
 12. 亲切 qīn qiè cordial, kind
 13. gè each, every, various, respectively
 14. 元宵 yuán xiāo sweet dumplings made of glutinous rice flour
 15. 豌豆粥 wān dòu zhōu pea gruel
 16. zhōu gruel, porridge
 17. 师傅 shī fu master worker
 18. 炸糕 zhá gāo fried cake
 19. 油饼 yóu bǐng deep-fried pancake
 20. 比较 bǐ jiào comparatively, quite, to compare
 21. gòu enough, sufficient
 22. 杏仁豆腐 xìng rén dòu fu almond junket
 23. 杏仁 xìng rén almond
 24. 豆腐 dòu fu bean curd
 25. 牛奶 niú nǎi milk
 26. táng sugar
 27. 别的 bié de other, another
 28. 好吃 hǎo chī delicious, tasty
 29. 服务 fú wù to serve
 30. tí to suggest, to put forward
 31. 意见 yì jiàn criticism, comments or suggestions

Lesson 43 Proper Names[szerkesztés]

 1. 豌豆赵 Wān dòu Zhào (Name of person)

Lesson 43 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. kě thirsty
 2. 菜单 cài dān menu
 3. 绿灯 lǜ dēng green light
 4. liàng light, bright
 5. 当心 dāng xīn to take care, to look out
 6. 存车处 cún chē chù parking lot (for bicycles)
 7. tuī to push

Lesson 44 New Words[szerkesztés]

 1. 贸易 mào yì trade
 2. 决定 jué dìng to decide, to make up one's mind, decision
 3. hǎn to shout
 4. tiào to jump
 5. 旅行 lǚ xíng to travel
 6. 只有 zhǐ yǒu only
 7. 园林 yuán lín gardens, park, landscape garden
 8. tā it
 9. 母亲 mǔ qin mother
 10. zuò (a measure word)
 11. hú lake
 12. biān side, edge
 13. qiáo bridge
 14. chuán boat
 15. 风景 fēng jǐng scenery, landscape
 16. 多么 duō me how, what
 17. fǔ (measure word for textile or picture)
 18. cǎo grass
 19. 人物 rén wù figure, characters (in a play, novel, etc.)
 20. pá to climb
 21. 镜子 jìng zi mirror
 22. jìn near
 23. tiān heaven
 24. qīng green
 25. tǎ pagoda
 26. 太阳 tài yang the sun

Lesson 44 Proper Names[szerkesztés]

 1. 达尼亚 Dá ní yà (name of a person)
 2. 广州 Guǎng zhōu (name of a city), Guangzhou
 3. 万寿山 Wàn shòu Shān (name of a place), Longevity Hill
 4. 昆明湖 Kūn míng Hú Kunming Lake
 5. 长廊 Cháng Láng Long Corridor
 6. 三国演义 Sān guó yǎn yì (name of a novel), "Romance of the Three Kingdoms"

Lesson 44 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 度假 dù jià to spend one's holidays
 2. 毕业 bì yè to graduate
 3. 探亲 tàn qīn to go home to visit one's family
 4. 出差 chū chāi to be away on official business, be on a business trip
 5. shēng to be born
 6. 对象 duì xiàng boy or girl friend
 7. 生活 shēng huó to live, life

Lesson 45 New Words[szerkesztés]

 1. 熊猫 xióng māo panda
 2. 珍贵 zhēn guì precious, valuable
 3. 动物 dòng wù animal
 4. 后来 hòu lái afterwards, later
 5. zhī (a measure word, for birds and some animals, etc.)
 6. 动物园 dòng wù yuán zoo
 7. 熊猫馆 xióng māo guǎn panda exhibition hall
 8. 样子 yàng zi manner, air, looks
 9. 外国 wài guó foreign country
 10. xiàng elephant
 11. 它们 tā men they (refers to things, animals only)
 12. 竹子 zhú zi bamboo
 13. 可爱 kě ài lovely
 14. ài to love
 15. 可笑 kě xiào funny, ridiculous
 16. tuǐ leg
 17. tóu head
 18. dài to wear (e.g. cap, glasses, gloves)
 19. 墨镜 mò jìng sunglasses
 20. 使者 shǐ zhě emissary, envoy

Lesson 45 Proper Names[szerkesztés]

 1. 北京动物园 Běi jīng Dòng wù yuán the Beijing Zoo
 2. 南亚 Nán Yà South Asia
 3. 亚洲 Yà zhōu Asia
 4. 非洲 Fēi zhōu Africa
 5. 丽丽 Lì lì name of panda

Lesson 46 New Words[szerkesztés]

 1. bǎ (a preposition)
 2. yào medicine
 3. téng ache, pain, sore
 4. 咳嗽 ké sou to cough
 5. 舒服 shū fu comfortable, well
 6. 窗户 chuāng hu window
 7. guān to close, to shut
 8. 可能 kě néng may, probable, possible
 9. 感冒 gǎn mào to catch cold, (common) cold
 10. 发烧 fā shāo have a fever
 11. 利害 lì hai serious, terrible
 12. 医院 yī yuàn hospital
 13. 住院 zhù yuàn to be in hospital, to be hospitalized
 14. 病房 bìng fáng ward (of a hospital)
 15. tǎng to lie
 16. shǒu hand
 17. 立刻 lì kè immediately, at once
 18. 录音机 lù yīn jī (tape) recorder
 19. 录音 lù yīn to record, recording
 20. 打针 dǎ zhēn to give or have an injection
 21. zhēn injection, needle
 22. 体温 tǐ wēn (body) temperature
 23. 姥姥 lǎo lao (maternal) grandmother, grandma
 24. zhǒng to grow, to plant
 25. 小声 xiǎo shēng in a low voice, (speak) in whispers
 26. bāo to wrap, to make (dumplings)
 27. 饺子 jiǎo zi dumpling

Lesson 46 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 病人 bìng rén patient, invalid
 2. 护士 hù shi nurse
 3. 挂号证 guà hào zhèng register card
 4. kē department of internal medicine
 5. 大便 dà biàn stool, human excrement
 6. jiě to relieve oneself
 7. 药方 yào fāng prescription
 8. 药剂士 yào jì shì druggist, pharmacist
 9. piān (a measure word), tablets

Lesson 47 New Words[szerkesztés]

 1. 感想 gǎn xiǎng impressions, feeling
 2. 留言簿 liú yán bù visitor's book
 3. 留言 liú yán to leave one's comments, to leave a message
 4. 故居 gù jū former residence
 5. 讲解员 jiǎng jiě yuán guide
 6. 讲解 jiǎng jiě to explain
 7. 设计 shè jì to design
 8. chéng to become, to turn into
 9. 院子 yuàn zi courtyard
 10. piān (a measure word)
 11. 文章 wén zhāng writings
 12. 枣树 zǎo shù jujube tree, date tree
 13. zhū (a measure word, use with plants)
 14. 北边 běi biān north, northern part
 15. jiān (a measure word)
 16. jiē to extend, to connect
 17. 老虎 lǎo hǔ tiger
 18. 尾巴 wěi ba tail
 19. 除了...以外 chú le ... yǐ wài besides, except
 20. bǎ (a measure word)
 21. 简朴 jiǎn pǔ simple and unadorned
 22. 怀念 huái niàn to cherish the memory of, to think of
 23. 培养 péi yǎng to foster, to bring up
 24. 青年 qīng nián youth
 25. zuò to regard as, to take (somebody) for
 26. 伟大 wěi dà great
 27. 文学家 wén xué jiā writer, man of letters
 28. 生活 shēng huó life, to live
 29. huó to live, alive, living
 30. 遗产 yí chǎn heritage
 31. 丰富 fēng fù rich, abundant, to enrich

Lesson 47 Proper Names[szerkesztés]

 1. 阜成门 Fù chéng mén (name of a place in Beijing)
 2. 西三条 Xī sān tiáo (name of a place in Beijing)
 3. 彷徨 Páng huáng (name of a collection of short stories)
 4. 野草 Yě cǎo (name of a collection of prose poems)
 5. 藤野 Téng yě name of a person

Lesson 47 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 办公室 bàn gōng shì office
 2. 错误 cuò wù mistake
 3. gǎi to correct
 4. 出院 chū yuàn to leave hospital
 5. 恢复 huī fù to recover
 6. 纪念 jì niàn to commemorate, commemoration
 7. 牛马 niú mǎ oxen and horses, beasts of burden
 8. 群众 qún zhòng mass, people

Lesson 48 New Words[szerkesztés]

 1. 灯笼 dēng long lantern
 2. dēng lantern, lamp, light
 3. 亲爱 qīn ài dear
 4. 因为 yīn wei because, for
 5. quán whole
 6. 团聚 tuán jù to reunite, to have a reunion
 7. 节日 jié rì festival, holiday
 8. jié festival
 9. chū (a prefix)
 10. 拜年 bài nián pay a New Year call, wish somebody a Happy New Year
 11. nián year
 12. 屋子 wū zi room
 13. 打扫 dǎ sǎo to clean up
 14. sǎo to sweep
 15. 干净 gān jing clean, neat and tidy
 16. 收拾 shōu shi to put in order, to tidy up
 17. 整齐 zhěng qí neat, tidy
 18. hēi black
 19. 春联 chūn lián Spring Festivel couplets, New Year scrolls
 20. tiē to paste
 21. 年画儿 nián huàr New Year (or Spring Festival) picture
 22. 儿子 ér zi son
 23. 礼物 lǐ wù gift, present
 24. 新年 xīn nián New Year
 25. 兔子 tù zi hare, rabbit
 26. 恭贺新禧 gōng hè xīn xǐ Happy New Year
 27. 放爆竹 fàng bào zhú to let off firecrackers
 28. 爆竹 bào zhú firecracker
 29. bǎi to put, to lay (the table)
 30. 麻烦 má fan to bother, to put somebody to trouble, trouble, troublesome

Lesson 48 Proper Names[szerkesztés]

 1. 春节 Chūn Jié Spring Festival
 2. 圣诞节 Shèng dàn Jié Christmas Day
 3. Huáng (a surname)
 4. 阳阳 Yáng yang (name of child)

Lesson 48 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 除夕 chú xī New Year's Eve
 2. 年夜饭 nián yè fàn New Year's Eve family dinner
 3. 风俗 fēng sú custom
 4. 灯节 Dēng Jié the Lantern Festival (15th of first month of the lunar calendar)
 5. 夏历 xià lì the traditional Chinese calendar
 6. 元宵节 Yuán xiāo Jié the Lantern Festival
 7. dài bag, sack
 8. 粮食 liáng shi grain, food

Lesson 49 New Words[szerkesztés]

 1. bèi (a preposition)
 2. 话剧 huà jù spoken drama
 3. 感动 gǎn dòng to move, to touch, moving
 4. 日记 rì jì diary
 5. 茶馆 chá guǎn teahouse
 6. ràng (a preposition)
 7. jiè to borrow, to lend
 8. 剧场 jù chǎng theater
 9. 作品 zuò pǐn works (of literature and art)
 10. ...之一 ... zhī yī one of...
 11. 演出 yǎn chū performance, show, to perform, to put on a show
 12. yǎn to perform, to play, to act
 13. 成功 chéng gōng to succeed
 14. 艺术家 yì shù jiā artist
 15. 正确 zhèng què correct, right
 16. 不但...而且 bú dàn ... ér qiě not only ..., but also ...
 17. 社会 shè huì society
 18. zhuā to arrest, to catch, to clutch
 19. shā to kill
 20. 劳动 láo dòng to labor, to work
 21. bī to force, to compel
 22. mài to sell
 23. 连...也... lián ... yě ... even ...
 24. 掌柜 zhǎng guì shopkeeper
 25. jiào (a preposition)
 26. huài bad
 27. 黑暗 hēi àn dark
 28. 吸引 xī yǐn to attract, to draw

Lesson 49 Proper Names[szerkesztés]

 1. 首都剧场 Shǒu dū Jù chǎng the Capital Theatre
 2. 老舍 Lǎo Shě (name of a person)
 3. 骆驼祥子 Luò tuo xiáng zi name of a novel

Lesson 49 Supplementary Words[szerkesztés]

 1. 开演 kāi yǎn (of a play, movie, etc.) to begin
 2. 节目 jié mù programme, item
 3. 说明书 shuō míng shū synopsis (of a play or film)
 4. 合唱 hé chàng chorus, to chorus
 5. 独唱 dú chàng solo, to solo
 6. 民乐 mín yuè music, esp. folk music, for traditional instruments
 7. 舞蹈 wǔ dǎo dance
 8. 女高音 nǚ gāo yīn soprano
 9. 演员 yǎn yuán actor or actress, performer

Lesson 50 New Words[szerkesztés]

 1. 画展 huà zhǎn art exhibition
 2. 兰花 lán huā cymbidium, orchid
 3. 临摹 lín mó to copy (a model of calligraphy or painting, etc.)
 4. bǐ (a measure word)
 5. 打开 dǎ kāi to open
 6. yè page, (a measure word, page)
 7. 总理 zǒng lǐ premier
 8. 逝世 shì shì to pass away
 9. zhī (a measure word)
 10. 挺立 tǐng lì to stand erect, to stand upright
 11. 红莲 hóng lián red lotus
 12. 周年 zhōu nián anniversary
 13. 迎春花 yíng chūn huā winter jasmine
 14. 最後 zuì hòu last
 15. 世界 shì jiè the world
 16. hǎi sea
 17. 微笑 wēi xiào to smile

Lesson 50 Proper Names[szerkesztés]

 1. 中国美术馆 Zhōng guó Měi shù guǎn National Art Gallery
 2. 周恩来 Zhōu En lái Zhou Enlai
 3. 周总理 Zhōu Zǒng Lǐ Premier Zhou