Vita:坚定

From Wikiszótár
Jump to navigation Jump to search

CC-CEDICT[edit]

  [jian1 ding4] /firm/steady/staunch/resolute/

Handedict[edit]

  [jian1 ding4] /Standhaftigkeit (u.E.) (S)/Stetigkeit (u.E.) (S)/beschließen (u.E.) (V)/engagiert (u.E.) (Adj)/entschlossen (u.E.) (Adj)/herzhaft (u.E.) (Adj)/konsequent (u.E.) (Adj)/resolut, fest, unbeirrbar (u.E.) (Adj)/unerbittlich (u.E.) (Adj)/unnachgiebig (u.E.) (Adj)/zielstrebig (u.E.) (Adj)/

CFDICT[edit]

  [jian1 ding4] /raffermir/ferme/résolu/

EDICT[edit]