Vita:down

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a shiver went down his back
végigborzongott a háta
at length it down on me that
végül rádöbbentem, hogy; végül megvilágosodott számomra, hogy
balance brought down
egyenlegátvitel
bed of down
puha fekvőhely
borne down by misfortune
szerencsétlenségtől lesújtva
bread is down
olcsóbb lett a kenyér
cash down
készpénzfizetés ellenében
come down to cases
tárgyra térve; konkrétumokra térve
cooling down
lehűlés
do sit down
tessék leülni; üljön le
down and out
leégett; lecsúszott
down at heels
félretaposott cipő; félretaposott sarkú cipő
down at the heel
elhanyagolt; kopottas; topis
down below
ott lent
down bow!
vonóhúzás lefelé!
down here
itt; itt mifelénk
down in the country
vidéken
down in the mouth
elszontyolodva
down our way
nálunk; minálunk; mifelénk
down payment
foglaló; első fizetési részlet
down the line
lefelé
down the river
folyás irányában; folyón lefelé
down the wind
szél irányában; széllel; hátszéllel
down to earth
gyakorlatias
down to recent times
legújabb időkig
down to the ground
tökéletesen; teljesen
down town
városban; benn a városban
down under
világ túlsó végén; ausztráliában; ausztráliába; új-zélandra; új-zélandon
down with him!
le vele!; abcúg!
down yonder
amott lent; ott lent; odalent
dribbling down the field
lefutás (futballban)
dribbling down the wing
lefutás (futballban)
get down to brass tacks!
lássuk, miből élünk!
half-way down the hill
félúton a hegy oldalán; félúton a hegy oldalában
hands down
könnyen; könnyedén; fáradtság nélkül
have down
lehív; lehívat; lehozat
have to put down one`s car
nélkülöznie kell a kocsiját
he came down handsomely
gavallérosan fizetett
he came down with the flu
influenzával ágynak esett
he has came down in the world
igen lecsúszott; valaha jobb napokat látott
he is beginning to settle down at school
kezdi megszokni az iskolát
he is not down yet
még nem jött le
he says he will be right down
azt mondja, rögtön lejön
he went down the street like a bat out of hell
úgy rohant végig az utcán, mint a szélvész
head down
leszegett fővel
heaving down
hajó oldalra döntése javításkor
her tears guttered down
csorgott a könnye
hull down
már letűnőben
i came down as fast as i could
olyan gyorsan jöttem le, ahogy csak tudtam
i had just sat down when
alighogy leültem; éppen azután, hogy leültem; közvetlenül azután, hogy leültem
i had only just sat down when
alighogy leültem; éppen azután, hogy leültem; közvetlenül azután, hogy leültem
i laid me down
lefeküdtem
it boils down to this
a dolog lényege az, hogy
just sit down please!
tessék csak helyet foglalni!; ülj csak le!
knocked down victim
leütött áldozat
lay down your pen!
tedd le a tollad!
let him down gently
nem bánj vele túl keményen; légy elnéző vele szemben
money down
készpénz; előleg
prices are coming down
az árak esnek
prices have come down with a run
az árak zuhanásszerűen estek
pulling down
lerombolás; lebontás; megdöntés
put it down to me
írja az én számlámra
put it down to my account
írja az én számlámra
put me down at swhere
tegyen le vhol; tegyél le vhol; vigyél el vmeddig; állj meg velem vminél
put me down for five dollars
öt dollárt jegyzek; öt dollárt megajánlok
river of white running down the page
fehér csík
rubbing down
ledörzsölés; ledörgölés; lecsutakolás; lesimítás; lecsiszolás; kopás; lekopás
running down
lefutás
running down the field
lefutás (futballban)
running down the wing
lefutás (futballban)
settling down
elhelyezkedés
ship down by the head
orrával mélyen vízbe merülő hajó; orrnehéz hajó; orrával meghúzó hajó
standing down
visszalépés
the avalanche crashed down the mountain-side
a lavina legördült a hegyoldalon; a lavina lezuhant a hegyoldalon
the blind is down
a redőny le van húzva
the park reaches down to the river
a park a folyóig terjed
the sun goes down
a nap lemegy
the temperature is down to zero
a hőmérséklet leszállt nullára
the tyres are down
leengedtek a gumik
the whole house was down with flue
az egész ház influenzás volt; az egész család influenzás volt; az egész család megbetegedett influenzában
the wind is down
a szél elült; a szél elállt
to back down
visszakozik; meghátrál; visszatáncol
to barrel down
száguld; végigszáguld
to batten down the hatches
fedélzeti nyílást bedeszkáz; nyílás ponyváját lécekkel leszorítja
to batter down
lebont; lerombol; rommá lő
to be bolted down
börtönben van; rács mögött van
to be carried down the wind
űzi a szél; viszi a szél; kergeti a szél; szél irányában halad
to be down
lent van; lent van a földön; megjött az egyetemről; nincs már az egyetemen; lemegy; lejön; leszáll; lejött; le van eresztve; le van húzva; elül; csökken; le van nyúzva; le van strapálva; kivan; tönkrement; tönk szélén áll; lecsúszott; fekszik
to be down at heels
félretaposott cipőt hord; félretaposott cipőt visel; nyomorban van; lerongyolódott; kopottas külsejű; rendetlen
to be down in life
tönkrement; lecsúszott
to be down in the dumps
morózus; depressziós; mélabús; komor; mísze van
to be down on one`s luck
peches; bajban van; rosszul áll; pechje van; elpártolt tőle a szerencse; pechszériában van
to be down on one`s uppers
kilóg a lába a cipőjéből; kilóg a lába a csizmájából; enni kér a cipője; toprongyos; nyomorban van; nyomorog; nélkülöz; nehezen él; nehéz anyagi helyzetben van; le van rongyolódva; leégett; lecsúszott
to be down on sy
pikkel vkire; ki van rúgva vkire; szigorúan bánik vkivel; durván bánik vkivel
to be down the course
lemarad
to be down with a cold
megfázással fekszik; nagyon náthás; meghűléssel fekszik
to be down with a flu
influenzával fekszik
to be down with influenza
influenzában megbetegedett; influenzában fekszik; influenzás
to be knocked down by sg
elüti vmi; elütötte vmi
to be pegged down to one`s work
erősen be van fogva
to be put down in the roll
felveszik a névjegyzékbe
to be run down
kimerül; le van strapálva
to bear down
lenyom; törekszik
to bear down all resistance
minden ellenállást megtör
to bear down on sg
úton van vmi felé; nyomást gyakorol vmire; megközelít vmit; erőfeszítéseket tesz vmi véghezviteléhez
to bear down on the enemy
ráront az ellenségre; lecsap az ellenségre
to bear down the enemy
legyőzi az ellenséget
to bear down upon sg
úton van vmi felé
to beat down
lerombol; lever; megdönt; leszorít (árakat); letűz (nap)
to beat sy hands down
laposra ver vkit; fél kézzel laposra ver vkit; alaposan megver vkit
to beat sy`s ear down
megpofoz vkit
to bed down
lesüpped
to bed down horses
lovakat istállóba beállít; lovaknak almot csinál
to bend down
lehajol; lehajlik
to bog down
megfeneklik; megreked; mocsárba süllyed
to boil down
sűrít; besűrít; bepárol; lepárol; tömören összefoglal; röviden összefoglal
to bolt down
behabzsol; habzsol
to bolt sg down
mohón eszik; belapátol
to bore down on sg
lecsap vmire
to break down
összeomlik; elromlik; lebont; letör; lerombol; felbont; szétszór; letörik; megbetegszik; belesül; defektet kap; leáll; könnyekre fakad
to breathe down sy`s neck
fenyegetően nyomában van vkinek
to bring down
lehoz; leszállít; időbeli pontig levezet; időbeli pontig elbeszél; lelő; elejt; ledönt; legyengít; elerőtlenít; csökkent; lenyom; lelohaszt; elértéktelenít; ront; elzülleszt; lealjasít; letör; leterít; leszed; földhöz vág; lefogyaszt; kidönt; jöveszt; fejt
to bring down fingertight
kézzel becsavar
to bring down sg on sy`s head
vki fejére sújt vmivel
to bring down sg to a certain point
bizonyos időbeli pontig vezet; bizonyos időbeli pontig levezet; bizonyos időbeli pontig elbeszél
to bring down sy`s wrath on sy
ráuszít vkit vkire; ráharagít vkit vkire
to bring down the gallery
viharos tapsot kap; nagy sikert ér el
to bring down the house
viharos tapsot kap; nagy sikert arat; nagy sikert ér el
to bring one`s fist down heavily on the table
asztalra csap
to buckle down to sg
hozzálát vminek; nekifog vminek
to bump down
elvágódik; hanyatt esik
to burn down
felgyújt
to call down
lehív; lehord; letol
to call down curses to sy
megátkoz vkit
to calm down
lecsendesedik; lecsillapul; csillapodik
to calm sy down
lecsendesít; megnyugtat
to cast down
lehangol
to change down
visszakapcsol
to choke down
legyűr (ételt)
to chop down
kivág
to chow sg down
gyorsan eszik vmit; bekap; bezabál; lenyom
to clamp down on sg
megszigorít; leállít
to clamp down the lid
megszorítja az ellenőrzést
to clamp down the lid on broadcast
hírzárlatot rendel el
to clamp down the lid on news
hírzárlatot rendel el
to climb down
leereszkedik; alább adja; visszakozik
to close down
bezár (üzemet); beszüntet
to cog down
előhengerel; hengerléssel tömörít; hengersoron nagyol
to come barrelling down sg
nyílegyenesen tart vmi felé
to come down
lejön; ledől; kidől; esik; lecsúszik; lesüllyed; öröklődik; rászáll (utókorra); leszáll; összerogy; omlik; leér; lenyúlik; összpontosul; szorítkozik; korlátozódik
to come down a peg
leszáll a magas lóról; alább adja; más hangon kezd beszélni; szelídebb hangot üt meg; szerényebb hangot üt meg; szelídebb húrokat penget; alább adja egy kicsit
to come down a peg or two
leszáll a magas lóról; más hangon kezd beszélni; szelídebb hangot üt meg; szerényebb hangot üt meg; szelídebb húrokat penget; alább adja; alább adja egy kicsit
to come down from the clouds
kijózanodik; kiábrándul
to come down on sy
jól lehord vkit
to come down on the right side of the fence
győzteshez szegődik
to come down squab on sg
lepuffan vmire; nagy puffanással leesik vmire
to come down to brass tacks
tárgyra tér; lényegre tér; rátér a lényegre
to come down to case
tárgyra tér; konkrétumokra tér
to conjure down a tempest
vihart varázslattal lecsendesít
to cool down
lehűl
to cough down a speaker
szónokot köhögéssel hallgatásra kényszerít; szónok beszédét köhögésbe fojtja
to count down
visszaszámol
to crack down on sy
igen szigorúan bánik vkivel; rámászik vkire
to cramp down
megerősít; leerősít
to crash down
leesik; nagy robajjal leesik; lezuhan; ledől; leomlik; összeomlik; hirtelen összeomlik
to cry down
leszól; ócsárol
to cut down
levág; ledönt; csökkent; leszállít; lefarag; lerövidít; megrövidít; meghúz (cikket)
to cut down timber
fát vág; fát kivág
to cut sg down to a minimum
minimálisra csökkent vmit
to die down
elenyészik; elalszik; lecsillapul; elfonnyad
to dive down on the enemy
lecsap az ellenségre (repülő); rácsap az ellenségre (repülő)
to dive down the street
végigszáguld az utcán
to doss down
lefekszik; ledől; leheveredik; ledöglik
to double down
behajt
to down
legyőz; letesz; leszállásra kényszerít
to down a glass of beer
lehajt egy pohár sört
to down tools
sztrájkba lép
to draw down
lehúz; behúz; jár vmilyen következménnyel
to dress sy down good and proper
jól megszid vkit; alaposan megszid vkit; jól lehord vkit; alaposan megdorgál vkit
to drink down
felhajt (italt)
to drop down dead
holtan összerogy; holtan elterül; holtan összeesik
to dump down
lehány; lezúdít; tompa puffanással ledob
to ease down
csökkent; könnyít; csökken; lankad
to evaporate down
bepárol; sűrít; besűrít
to eye sy up and down
tetőtől talpig végigmér vkit
to face down
megzavar; zavarba ejt; megfélemlít; lehurrog; lehengerel
to face down all objections
fittyet hány minden ellenvetésnek; túlteszi magát minden ellenvéleményen
to face down sg
fittyet hány vminek; túlteszi magát vmin
to fall down
leesik; lezuhan; beomlik; bedől
to fall down before sy
térdre hull vki előtt
to fall down in a faint
ájultan esik össze; elájul
to feel run down
kimerült; le van strapálva
to fight down
leküzd
to fine down
derít; tisztít; finomít; dúsít
to flag down
leint (autót)
to flag down the train
vonatot megállít
to fling down the gauntlet
kesztyűt dob vkinek
to fling down to sg
ledobja magát vmire; leheveredik
to flop down
leroskad; lerogy
to fly down the wind
szélirányt repül; széllel egyirányban repül
to fold down
lehajlik
to force down
lenyom; leszorít
to force sg down sy`s throat
ráerőszakol vmit vkire
to gear down
csökkent; csökkentő áttételt alkalmaz
to get bogged down
megfeneklik; megreked; mocsárba süllyed
to get down
levesz; lenyel; leszáll; lejön; leemel; leakaszt; bevon; leszed; lelő; lekászálódik; kártyában asztalra teszi a pénzét; nekilát; felköti a gatyáját; közösül; ágyba bújik
to get down on one`s knees
letérdel
to get down on sy
összevész vkivel; összetűz vkivel; kirúg vkire; kritizál; megkritizál; orális szexet végez; fellációt végez
to get down the ladder
lekászálódik a létráról
to get down to brass tacks
rátér a lényegre; tárgyra tér; lényegre tér
to get down to facts
tárgyra tér
to get down to one`s knees
letérdel; térdre borul
to get down to one`s work
munkához lát; komolyan munkához lát
to get down to the facts
lényegre tér; tárgyra tér; rátér a tárgyra
to get down to work
munkához lát; komolyan munkához lát
to get down with sg
intenzíven foglalkozik vmivel; belehabarodik vmibe; belemászik vmibe
to get sg down
feljegyez; papírra vet
to get sy down
lehangol; elkedvetlenít
to give sg a sluice down
alaposan kiöblít vmit; kiöblít vmit; bő vízben lemos vmit; végigzúdít vízzel
to go down
lemegy; elsüllyed; lenyugszik
to go down in the world
lecsúszik; rosszra fordul a sora; nehéz napok virradnak rá; nehéz idők virradnak rá
to go down like ninepins
összeomlik, mint a kártyavár
to go down on one`s knees
letérdel
to go down on the knees
letérdel
to go down the wrong way
cigányútra megy; cigányútra téved
to go down with a flop
puffanva leesik; puffanva összerogy
to grain down
elnyom
to grind down a lens
lencsét csiszol; lecsiszol egy lencsét; lencsét lecsiszol
to grind down sy
elnyom vkit; kizsákmányol vkit
to grind sg down to dust
porrá őröl vmit
to groan down a speaker
szónokot lepisszeg; szónokot lehurrog
to gun sy down
lelő vkit
to hack sg down
csákányozással elbont vmit; csákányozással lebont vmit; csákányozással lerombol vmit
to hand down
lead; lesegít; utókorra hagy
to hand down an opinion
jogi szakvéleményt ad
to help down
lesegít
to hew down
levág; lenyes; kivág; kidönt
to hold down
lefog; elnyom; féken tart
to hold down a job
állást betölt
to hold prices down
leszorítja az árakat
to hose down
megöntöz; tömlővel megöntöz; lemos; tömlővel lemos
to hound sy down
kiüldöz vkit vhonnan; nyomon követ vkit; lerázhatatlanul követi a nyomát vkinek; makacsul a nyomában marad vkinek
to howl down
lehurrog
to hunt down
elfog; kézre kerít; bekerít
to hunt down the wind
szélirányban lő
to hunt down wind
szélirányban lő
to hurtle down
zuhan; lezuhan
to hurtle down rocks upon the enemy
sziklákat zúdít az ellenségre
to jot sg down
feljegyez vmit; papírra vet vmit; lefirkant vmit
to keep down
hatalmában tart; elnyom; lefog; leszorít
to kick one`s friends down the ladder
lenézi kezdőkori barátait
to kip down
lefekszik; lefekszik aludni
to kneel down
letérdel
to knock down
leüt; kiüt; földhöz vág; lerombol; lebont; szétszed; szétszerel; odaítél; leszorít (árat)
to knock sy down at the first blow
első csapással leterít vkit
to knuckle down
kezét a földre támasztja; enged; beadja a derekát; megadja magát
to knuckle down to sg
alaposan nekilát vminek; nekigyürkőzik vminek; hozzáfog vminek
to lamb down sy
kiforgat vkit a pénzéből; megkopaszt vkit
to lamb down the ewe
juhot ellet; juhot megellet
to lash down
leköt; leszíjaz
to laugh down
nevetségessé tesz
to lay down
lefektet; meghatároz; letesz; lemond vmiről; felhagy vmivel; leszögez; megállapít; lerak; leterít; leszögez; kijelöl; rajzol; pincében tárol; pincében tart; pincében raktároz; bekerít; körülkerít; tartósít; savanyít; defektet kap; lefekszik
to lay down a coast
tengerpartot meghatároz
to lay down a floor with linoleum
padlót linóleummal burkol; padlót linóleummal bevon; padlót linóleummal borít
to lay down a keel
hajót kezd építeni
to lay down a railway
vasúti pályát épít
to lay down a ship
hajót építeni kezd; hajót sólyára rak
to lay down a smokescreen
elködösít
to lay down arms
leteszi a fegyvert; megadja magát
to lay down conditions to sy
feltételeket szab vkinek
to lay down general rules
általános szabályokat megállapít; általános szabályokat lefektet
to lay down on a charge
panaszt visszavon; keresetet visszavon
to lay down one`s arms
leteszi a fegyvereit
to lay down one`s hand
terít; kiteríti a lapját
to lay down one`s knife and fork
meghal; bemondja az unalmast; beadja a kulcsot
to lay down one`s life
odaadja az életét; feláldozza az életét
to lay down programme for sy
kijelöl vkinek vmilyen munkát
to lay down the arms
leteszi a fegyvert
to lay down the broad lines of a work
nagy vonalakban elkészít egy munkát; nagy vonalakban eltervez egy munkát; nagy vonalakban elkészít egy művet
to lay down to grass
területet füvesít
to lay down under grass
füvesít; befüvesít; területet füvesít
to lay down with grass
területet füvesít
to lay it down as a principle that
elvileg leszögezi, hogy
to lay oneself down
lefekszik
to let down
leenged; leereszt; becsap; felültet; átejt; cserbenhagy; tűr; letűr; visszahajt; kibont (hajat); megszégyenít; megaláz; meglazít; kiereszt
to let down one`s hair
leengedi a haját; kibontja a haját
to let down the temper os a chisel
vésőt megereszt; vésőt kilágyít
to let down the wine
felvizezi a bort; bort vizez; bort felvizez
to let one`s hair down
fesztelenül viselkedik; lazít; nyíltan beszél
to let sy down
becsap vkit; cserbenhagy vkit; felültet vkit; átejt vkit; rászed vkit
to let sy down gently
tapintatosan mutat rá vkinek a hibáira; elnézően bánik vkivel
to let the fires down
hagyja kialudni a tüzet
to level down
lesimít; alacsonyabb színvonalra szállít
to lie down
lefekszik; leheveredik
to light down
leszáll
to live down
túlél; kihever; kiköszörüli a csorbát
to look down
lefelé néz
to look down on sy
lenéz vkit
to look down one`s nose
tekintete megvetést sugároz; nemtetszés tükröződik a szemeiben; helytelenítés tükröződik a szemeiben
to look down one`s nose at sy
végigmér vkit
to look sy up and down
végigmér vkit
to lop down
leveti magát; elterpeszkedik
to lump down
letottyan; lehuppan
to mow down
lekaszál; lekaszabol
to nail a lie down to the counter
hazugságot kiderít; hazugságot rábizonyít
to nail down
leszegez; beszegez; vminek megtartására kényszerít
to nail down the lid of a box
doboz fedelét leszögezi; doboz fedelét beszegezi
to nail sy down to sy`s promise
ígérete megtartására kényszerít vkit; szaván fog vkit
to nose down
zuhanórepülést hajt végre; lefelé zuhan (repülőgép)
to notch down
rovással feljegyez; felró
to note down
feljegyez; lejegyez; felír
to pace up and down
fel-alá járkál
to pare down
lefarag; csökkent
to pare down one`s expenses
csökkenti költségeit; csökkenti kiadásait
to pass sg down to sy
örökül hagy vkire vmit
to pay down
lefizet
to pay sg down
leelőlegez vmit
to peg down
lecövekel; korlátoz; meghatároz; leköt; lekötelez
to pelt down
zuhog; záporoz
to pencil down a note
ceruzajegyzetet készít
to pin down
lezár; leszorít; lerögzít; leszögez
to pin sy down to his word
szaván fog vkit
to pipe down
alább adja; lecsendesedik; napi szolgálatból elbocsát; szerényebb lesz; visszakozik; megszelídül; behúzza a farkát; leszáll a magas lóról
to plank down
leszúr (pénzt); kiszurkol (pénzt)
to plank down the ready
leadja pénzt; leszúrja a pénzt
to plank oneself down
leül; letelepszik
to plaster down one`s hair
lenyalja a haját; fényesre pomádézza a haját
to play down
jelentéktelennek tüntet fel; háttérbe szorít
to play it low down on sy
csúnyán kitol vkivel; csúnyán kibabrál vkivel
to plonk down
letesz; lehelyez; pénzt leszúr
to plonk sg down
odavág vmit vhova; odacsap vmit vhova; levág vmit vhova; lecsap vmit vhova
to plough down
szántás közben legázol
to plump down
odacsap; odavág
to pound down
lesújt
to press down
lenyom; lesimít
to prune down
eltávolít; megtisztít; megnyirbál; nyirbál
to prune down a branch
levág egy faágat
to pull down
lerombol; lebont; legyengít; lever; letör; leenged; lehúz
to put down
letesz; csökkent; lever; elnyom; elhallgattat; leír; gondol vminek; vél vminek; elkönyvel vminek; összehajt (esernyőt); landol; lerak; lehelyez; eltesz; félretesz; megőriz; tárol; összehajt; becsuk; elfojt; legyőz; megdönt; megsemmisít; megszüntet; eltöröl; véget vet; hatalomtól megfoszt; megaláz; letör; rendreutasít; letorkol; letromfol; elhallgattat; elcsendesít; elnémít; lecsökkent; leszállít; lenyom; feljegyez; lejegyez; írásba foglal; írásban leszögez; bejegyez; felvesz (nevet névsorba); előjegyez; előjegyzésbe vesz; gondol; vél; elkönyvel; tulajdonít; nélkülöz; megvan vmi nélkül; mélyít; leszáll
to put down a buoy
bóját rak
to put down a number
leír egy számot; leír egy számjegyet
to put down a window
lehúz egy ablakot
to put down bore-holes
fúrásokat végez
to put down in writing
leír; írásba foglal
to put down one`s hand on the table
felfedi kártyáit; kirakja az asztalra a lapjait
to put down one`s name
leírja a nevét; beiratkozik; feliratkozik; feliratja a nevét
to put down one`s name for sg
feliratkozik vmire; beiratkozik vhova
to put down sg to sg
vminek tulajdonít vmit; vminek betud vmit
to put down sg to sy
vkinek a rovására ír vmit
to put down the drain
kidobja az ablakon; elfecsérel; hagyja kárbaveszni
to put down the expenditure
csökkenti a kiadást
to put down the helm
egészen a szél alatti oldalra fordítja a kormányt
to put down the mighty
letöri a hatalmaskodókat
to put one`s feet down
sarkára áll
to put one`s foot down
sarkára áll; erélyesen lép fel; nem enged a negyvennyolcból
to put sg down on the ground
földre tesz vmit; letesz a földre vmit
to put sy down as a rascal
gazembernek tart vkit
to put sy down as sg
gondol vkit vminek; vél vkit vminek
to put sy down for an englishman
angolnak néz vkit; angolnak gondol vkit; angolnak könyvel el vkit
to put sy down for sg
gondol vkit vminek; vél vkit vminek
to put the accident down to negligence
hanyagságnak tulajdonítja a balesetet
to put the foot down
sarkára áll; erélyesen lép fel; nem enged a negyvennyolcból
to put the mistake down to sy
vkinek tulajdonítja a hibát
to quiet down
megnyugtat; lecsendesít; megnyugszik; lecsendesül
to quieten down
megnyugszik; lecsillapodik; lecsendesedik
to ram down
ledöngöl; bever (cölöpöt); ráerőszakol vmit vkire
to reach down
lenyúl
to ride down
utolér lóval; lóval legázol; lóval letipor
to ring down the curtain
leereszti a függönyt
to roll down
lehengerel; legurít; legurul; legördül
to roll one`s sleeves down
letűri ingujját; leereszti ingujját
to run down
leszalad; lefut; leáll; lemerül; lejár; kimerít; elfog; utolér; leszól; leszid; elgázol
to run down sg
végigfolyik vmin; lecsordul vmin
to scarf sg down
mohón eszik; benyom; bevág; bedob
to screw down
rácsavar
to see down
lekísér
to sell sy down the river
átejt vkit; csőbe húz vkit; rászed vkit
to send down
eltanácsol; kitilt; elküld; leszállít; csökkent
to set down
írásba foglal; letesz; leír; tart vkit vminek; tulajdonít vmit vminek; vkit vminek tart; vminek tulajdonít vmit
to set sg down in black and white
írásba foglal vmit
to settle down
letelepedik; letelepszik; települ; elhelyezkedik; ülésen elhelyezkedik; megtelepszik; munkához lát; munkához fog; elmerül; elsüllyed; megkomolyodik; megjavul; rendes életet kezd; megállapodik; lehiggad; normális keretek közé kerül; normális vágányokra tér; megszilárdul (védelmi vonal)
to settle down for life
megházasodik; családot alapít
to settle down to a task
nekifog egy feladat végrehajtásának
to settle down to dinner
asztalhoz ül; vacsorához ül; komolyan nekilát a vacsorának
to settle down to sg
hozzászokik vmihez
to shake down
leráz; összeráz; megzsarol; ágyat vet; beleszokik; belerázódik; egyenesbe jön; összeszokik
to shin down
legurul; lecsúszik; lebukfencezik
to shoot down
lelő
to shoot down the wind
szélirányban lő
to shoot down wind
szélirányban lő
to shout down
lehurrog; túlkiabál
to show down
leterít (kártyákat)
to shut down
bezár; lezár; becsuk; bezáródik; lezárul; becsukódik
to simmer down
lassan kihűl; fokozatosan kihűl; lassan lecsillapodik; elpárolog a mérge; lelohad a haragja
to sink and down
lemerül és megfullad; alámerül és megfullad
to sink down into an armchair
belerogy egy karosszékbe; belezuhan egy karosszékbe; beleveti magát egy karosszékbe
to sit down
leül; letelepszik; pihen
to sit down hard on sg
határozottan ellenez vmit
to sit down to table
asztalhoz ül
to sit down under an insult
sértést lenyel; sértést zsebre vág
to slap sg down
lecsap vmit; levág vmit
to slick down
lesimít
to slide down
lecsúszik; lesiklik
to slip down
lecsúszik; lesiklik
to slow down
lelassít; lelassul; lassít
to smelt down
beolvaszt
to snap down
rákattint
to snug a ship down
hajót viharra előkészít
to snug everything down
szép rendet csinál; mindent rendbe hoz; mindent rendbe tesz
to snuggle down
elhelyezkedik
to sober down
kijózanít; kijózanodik; lehiggad
to spank down
puffanással leesik; letottyan
to speed down the street
végigrohan az utcán; végigszáguld az utcán
to splash down
vízre száll
to spring down
leugrik; lepattan
to squeeze down
befurakszik
to stand down
visszalép; szolgálatból kilép
to steady down
lehiggad; megnyugszik
to step down
lelép; csökkent
to stick down
leragaszt; letesz; leír
to stone down a tool
szerszámot megfen; szerszámot kifen
to stroke down
lecsendesít; megnyugtat; lecsillapít; hízeleg; simogat
to stroke sy down
lecsendesít; megnyugtat
to swamp down
lehörpint
to swoop down on sg
lecsap vmire
to swoop down upon sg
lecsap vmire; hirtelen megrohan vmit; rajtaüt vmin
to take a speech down in shorthand
gyorsírással jegyzi a beszédet
to take down
levesz; leír; lejegyez; felvesz (hangszalagra); leszerel vmit; eggyel hátrább ültet
to take down one`s hair
lebontja a haját; kiönti a szívét
to take one`s hair down
haját kibontja; őszintén nyilatkozik; felenged
to take sg lying down
zokszó nélkül eltűr; lenyel; zsebre vág
to take sy down a peg
leszállít vkit a magas lóról; megaláz vkit; letöri vkinek a szarvait; lehűt vkit
to take sy down a peg or two
leszállít vkit a magas lóról; letöri vkinek a szarvait; lehűt vkit
to talk down
túlbeszél; túlkiabál; távirányítással lehív
to talk down to one`s audience
leereszkedik hallgatóságához
to tame down
megszelídít; megszelídül; lehiggad
to tear down
leszakít; lerombol; lerohan; végigszáguld; letép; lebont; elbont; szétszerel; szétszed
to tear down the hill
lerohan a dombról
to tear down the street
végigsiet az utcán; végigrohan az utcán; végigszáguld az utcán
to throttle down
lelassít; leveszi a gázt; elfojt; lefojt
to throw down
ledob
to throw down the gauntlet
kesztyűt dob vki elé; kesztyűt dob vkinek
to thrust sg down sy`s throat
ráerőszakol vmit vkire
to tip down
ledönt
to tone down
letompít; mérsékel; csökkent; letompul; mérséklődik; csökken
to tool down
hajt; száguld; teper; tép; söpör
to topple down
elesik; előreesik; feldől; felborul; elbukik; felbukik
to topple sg down
feldönt vmit; felborít vmit; feltaszít vmit
to touch down
leszáll; földet ér; gólt szerez rögbiben
to track down
lenyomoz
to trade sy down the river
csőbe húz vkit; átejt vkit
to trade sy down the rivet
átejt vkit
to train down
fogyasztja magát; ledolgozza a kilóit
to tread down
letapos; elnyom; eltipor
to tumble down
elesik; ledől; feldönt; felborít; ledob
to turn a man down as unfit
szolgálatra alkalmatlannak minősít; alkalmatlanként elbocsát
to turn down
lefelé fordít; lehajt; lecsavar; tompít; lehalkít; elutasít; kikosaraz
to turn down cold
mereven elutasít; hidegen elutasít
to turn down the corner of a visiting card
névjegy sarkát behajtja
to walk up and down
fel s alá járkál
to wash down
lemos; leöblít
to water down
felvizez; enyhít
to wear down
lekoptat; lekopik; zaklatással kifáraszt
to weigh down
lenyom; nyomasztólag hat
to whistle down the wind
szélnek beszél; szélnek ereszt
to whistle sg down the wind
fittyet hány vmire; fütyül rá
to whittle down
lefarag; lefaragcsál
to whittle down sy`s salary
megnyirbálja vki fizetését; csökkenti vki fizetését
to wilt down
lekókad; lehorgasztja a fejét; lógatja az orrát
to win hands down
játszva győz; könnyen győz; fölényesen győz; kenterben győz; megerőltetés nélkül győz
to wind down
lejár (óra)
to wisp down a horse
lovat lecsutakol
to wolf down one`s food
ételt mohón befal; ételt mohón felfal; ételt mohón bezabál; hirtelen bekap; hirtelen behabzsol
to write down
leír; ábrázol; becsmérel; lebecsmérel; tart vminek
turned down
lehajtott; visszahajtott
up and down the land
keresztül-kasul az országban
way down
lejárat; leszállás
when the chips are down
mikor döntésre kerül a sor; amikor döntésre kerül a sor
you could have knocked me down with a feather
leesett az állam; majd hanyatt vágódtam; tátva maradt a szám a csodálkozástól; tátva maradt a szám a meglepetéstől