Vita:mátrix

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

függvény
lineáris
mátrix
megoldás
legyen
minden
nevezzük
megoldása
operátor
tetszőleges
esetén
függvények
valószínűségi
alapján
egyenlet
konvergens
változó
komplex
vektor
következő
alakban
differenciálegyenlet
általános
létezik
értéke
vagyis
végtelen
kapjuk
tartozó
közelítő
számok
szerint
folytonos
intervallumon
integrál
egyenletrendszer
várható
definíció
abszolút
egyenlő
függvényt
vonatkozó
következik
pontban
mellett
homogén
állandó
független
értelmezett
esemény
helyen
mondjuk
valószínűsége
parciális
például
lineárisan
példák
egyenlete
pozitív
számítsuk
különböző
esetben
halmaz
jelenti
algebra
megoldását
sorozat
karakterisztikus
valamely
megfelelő
felület
korlátos
vektorok
jelöljük
továbbá
összege
operátorok
értékét
bármely
ortonormált
kezdeti
azonos
határozzuk
partikuláris
teljes
típusú
valamint
második
fejezet
között
értelmezési
elemek
elemei
kielégítő
egyenletet
mátrixok
általában
alábbi
egyenes
megjegyzés
legyenek
látható
térben
melynek
alakja
megoldást
ismeretlen
felhasználásával
skaláris
numerikus
normális
függvénynek
differenciálegyenletek
inhomogén
együtthatójú
egyetlen
amiből
amelynek
változók
módszer
szimmetrikus
polinom
matematikai
inverze
helyett
mátrixa
események
valószínűségszámítás
mindkét
kapott
szorzata
koordinátái
határértéke
értéket
kvadratikus
egyenletnek
szorzat
másodrendű
számot
igazolható
elsőrendű
szerinti
intervallum
eloszlás
differenciálható
metrikus
vektortér
módszerek
jelölése
exponenciális
tegyük
pontos
legalább
előállítható
eloszlású
sajátértéke
összefoglaló
divergens
többváltozós
pontot
leképezés
halmaza
amelyek
közönséges
euklideszi
egyenlőtlenség
bizonyítás
analízis
célszerű
amelyre
tartomány
rendszer
reguláris
egyenletből
teljesül
segítségével
elemeiből
paraméteres
fennáll
értékek
egyenlőséggel
tétele
ortogonális
operátornak
felületi
feltétel
budapest
algebrai
szükséges
pontja
gyökei
tartományon
relatív
nyilvánvaló
közötti
jelölje
eredeti
determináns
tapasztalati
nagyobb
lehetséges
keressük
függetlenek
értelmezzük
deriváltja
kiszámítása
kapunk
feltételt
számmal
mindegyik
kisebb
határérték
használjuk
fogalma
egyenlőség
alatti
sajátértékei
néhány
halmazát
differenciálegyenletet
azonban
unitér
oldali
integrálható
hasonlóan
együtthatók
szinguláris
statisztikai
racionális
konstans
értjük
vektort
kétváltozós
determinánsa
negatív
meghatározott
gyakran
elegendő
egyenletrendszert
egyenletesen
szorzás
rangja
összeg
nevezünk
hatványsor
ekvivalens
vizsgáljuk
statisztika
műveletek
mátrixának
görbék
tartománya
jelölést
ismert
formula
felhasználva
valószínűséggel
pontbeli
operátort
mátrixot
ezeket
egymást
ugyanis
szereplő
képezzük
értelmezése
bázisra
önadjungált
mindig
figyelembe
bevezetés
megoldásai
írható
határozott
eljárás
egyértelmű
síkrész
kettős
transzformáció
pontok
összes
matematika
harmadik
geometriai
alkalmazzuk
melyre
felírható
értékei
empirikus
térgörbék
tekintsük
táblázat
speciális
sajátértékek
legfeljebb
függvénymátrix
feladat
tartalmazza
sorozatok
sajátvektorok
képlettel
halmazt
egyváltozós
egyenletét
szokás
megjegyezzük
képlet
valószínűségét
páratlan
kielégíti
érvényes
értékeket
elemeit
diagonális
állandók
vizsgálata
normált
négyzetes
helyettesítéssel
valószínűség
természetes
tenzor
számított
obádovics
inverz
függvénye
értelmezve
továbbiakban
jelölt
feltételek
eloszlásfüggvény
eleget
dimenziós
bizonyos
binomiális
sajátértékhez
mátrixnak
integrálja
görbéje
tulajdonságai
sugarú
pontosan
nyilván
módszere
megoldások
legnagyobb
jelentse
iterációs
hossza
vannak
merőleges
képzett
koordináták
intervallumban
hogyan
viszont
paraméter
oszlop
nyomatéka
monoton
könnyen
kiegészítés
helyettesítési
halmazok
fejezethez
értékkészlete
elméletéhez
egyúttal
egyszerű
vektoranalízis
valóban
tartozik
szorzatok
összeadás
integrálszámítás
integrálás
hasonló
értékeit
alkotnak
szórás
modálmátrix
megfelelően
megegyezik
jelöli
ismeretében
görbét
feladatok
diszkrét
sajátérték
rögzített
rendezett
megkapjuk
gyökök
függvényvektor
előállított
differenciálegyenletnek
derivált
alkalmazható
alkalmazásával
torlódási
természetesen
rendre
oldjuk
kölcsönösen
konvergencia
kiválasztott
feltétele
értelmében
érintő
először
egyértelműen
derékszögű
alkotják
szórása
szigorúan
összefüggő
műszaki
milyen
mentén
megoldásának
hiperbolikus
értékű
elméletébe
egyenletek
vezessük
probléma
pontjában
körüli
formulát
amelyből
területe
tartalmazó
szokásos
szintén
szempontjából
számítjuk
röviden
növekvő
legkisebb
jutunk
bázisban
mindenütt
környezetében
koordinátáit
görbesereg
együttható
együttes
egyszeres
egyenlők
vektora
térnek
tekintjük
szórásnégyzet
számát
improprius
határozatlan
esetleg
elemeinek
egyenletbe
található
reláció
párhuzamos
paraméterek
melyből
kamatláb
belsejében
behelyettesítve
véletlenszerűen
tehetetlenségi
összetett
művelet
másodfokú
kiszámítjuk
feladatainak
egyenletrendszernek
differenciálszámítás
bázist
statikai
sajátvektor
meghatározása
mátrixfüggvény
kommutatív
izomorf
ilyenkor
feltételes
elemet
deriválható
vonalintegrál
tiszta
pontossággal
kiszámítására
helyhez
használva
függvényeket
éspedig
előbbi
előállítása
elemhez
egymástól
végezzük
tartalmaz
ponthoz
nevezetes
nélkül
melyet
jelölés
interpolációs
helyére
fontos
eloszlása
egyszerűbb
deriváltak
állítható
alaprendszer
vesszük
tartományt
szinten
léteznek
folytonosan
egységmátrix
bővített
beszélünk
becslése
amikor
alkalmas
vektoregyenlete
páronként
paraboloid
megoldására
képzetes
integrált
hibakorlátja
használható
gyakoriság
függvénysor
értékének
egyenletes
altere
alkalmazva
zérushelye
vegyük
tételek
térgörbe
tagonként
szóval
szorzatát
sűrűségfüggvénye
részhalmaza
normálalakja
megoldásához
kísérlet
kétszeres
intervallumba
hármas
eljárást
asszociatív
terület
tekintettel
távolsága
számokat
polinomot
melyek
majdnem
láttuk
környezete
képletet
keletkező
implicit
formulával
forgástest
fentiek
eseménytér
eseményt
egymás
véletlen
utóbbi
tagjai
sűrűségfüggvény
összegét
összegének
normálalak
mátrixszal
logikai
kiszámított
képezi
illeszkedő
hiszen
hibátlan
halmazon
gyakorlati
esetében
elliptikus
egyenletű
azokat
adódik
ábrázoljuk
trigonometrikus
térfogata
szórásnégyzete
standard
stabil
polinomok
összefüggés
oldalon
mekkora
megoldásvektor
megegyező
másrészt
középpontú
konvergenciája
kizáró
integrációs
helyettesítve
funkcionál
folytonosak
felületek
értékkel
együtt
egymásra
egyenletrendszerből
deriváltjai
definit
definiált
amelyet
alkalmazása
utolsó
transzformációs
számhoz
mértani
meghatározni
ismeretlenek
feltesszük
felírt
elemnek
centrális
átmenő
amelyben
állítás
vonatkozólag
teljesen
tankönyvkiadó
szorozzuk
sorának
pontjának
pontjai
periodikus
oszlopvektor
mindegyike
mátrixát
különbsége
kiszámításához
inflexiós
hányados
gyengén
generált
értelmezés
értékre
elemét
egyenletrendszere
deriváltját
azonosan
alakra
szélsőérték
ponton
peremfeltételek
módszerrel
modálmátrixos
megadott
lényegesen
közelítőleg
következtében
kiszámítását
kiadás
kérdések
integrálját
helyettesítés
halmaznak
figyelembevételével
eredményt
elméleti
ellenőrző
definiáljuk
amelyekre
algoritmus
adatok
választjuk
tudjuk
térbeli
táblázatból
sorozatot
rendszert
pontokban
polinomja
paramétert
negyedik
mintaelemek
kompakt
klasszikus
izometrikus
izolált
integrálegyenlet
igazoljuk
helyettesítsük
harmonikus
gyöktényezős
gyököt
függvényre
feltéve
feltételeket
felsőbb
feladatot
eltérés
együtthatómátrix
együtthatói
egyenlőséget
egyenesre
bevezetésével
belátható
amelyeknek
vektorral
vektorokat
változik
valamelyik
tulajdonság
mintavétel
megoldható
lokális
lényeges
következménye
korrigált
kifejezést
kapcsolat
jobbról
ismétléses
esetek
értelmezhető
egyenlettel
differenciálegyenletre
bázisa
vektornak
végzett
teljesülnek
tartományban
szemlélteti
számos
szabályos
szabály
sorrendben
scolar
pontra
oszlopvektorai
normák
nevezni
mondani
módszert
módszerével
megjegyzések
magasabbrendű
leképezést
különbség
következőképpen
koordinátarendszer
kollokációs
helyeken
görbén
equations
előjeles
eloszlásfüggvénye
differenciálegyenlete
csökkenő
becslés
bármelyik
azonosság
zérustól
többszörös
további
térrész
szétválasztható
sokszor
primitív
polinomvektor
parabolikus
összefüggést
oldalát
megoldási
megfordítva
lehetnek
koordinátarendszerben
konvergál
kiszámítani
kifejezés
keresett
ismeretes
irányú
henger
harmadrendű
függvénysorozat
függetlenül
eseménye
előforduló
elégséges
egymással
direkt
alteret
alkalmazásai
vissza
vegyes
változót
valamennyi
tényező
szerepel
számítani
sajátértékeinek
részre
pontjainak
összeget
oszlopa
médián
kvázilineáris
könyvkiadó
koordinátáinak
kérdéses
kanonikus
integrálok
helyettesítjük
határok
görbülete
függvénymátrixok
forint
eloszlást
eljárással
egyszerűen
egyrészt
egyenlőtlenséget
egyenlőségből
disztributív
differenciál
azonosak
állítsuk
alkalmazások
alakot
valódi
ungált
tételt
tárgymutató
táblázatba
számítást
síkbeli
síkban
sajátértékfeladat
mondhatjuk
momentum
minthogy
megmutatjuk
meghatározására
megemlítjük
másodfajú
közvetlenül
kimutatjuk
kiegészítő
kidolgozott
kapcsolatos
ismerjük
invariáns
intervallumra
integrálközelítő
hipotézist
hermitikus
helyettesítést
határolt
gráfja
folytonosság
érvényesek
egységvektor
egyenletrendszerek
egyenesek
egyébként
deriváltjának
balról
alulról
alkotott
zérushelyei
visszavezethető
vektorra
triviális
történik
terekben
tényezők
számokból
számíthatjuk
szabadságfokú
sajátelemek
rendszerint
rendezve
pontjához
összegek
nullával
nullához
nemnegatív
minimuma
minimálpolinomja
minimálpolinom
minimalizáló
mérési
melyben
maximuma
kerekítési
képletek
képest
kapcsolatban
ívhossz
inverzének
hibakorlát
helyes
határon
határértéket
háromszögmátrix
grafikonja
függően
felvett
explicit
értékben
eredménye
eloszlásfüggvényt
eloszlását
biharmonikus
bevezetjük
bekövetkezésének
ahonnan
változókat
valószínűségek
választással
valamilyen
ugyanúgy
ugyanaz
triviálistól
térfogat
tengelyre
téglalap
sajátvektorai
rendeli
regressziós
pontját
összegeként
összefüggések
osztás
oldala
növekszik
metszi
maximum
kritikus
közelítés
kétszer
karakterisztikák
irányított
intervallumot
háromdimenziós
görbevonalú
görbéjének
geometriailag
formálisan
értelemben
ellenkező
differential
determinánsok
deriváltakat
biztos
bekövetkezik
vonatkozóan
vektortérben
vektorai
változónak
tartományának
szükség
szalagon
sorozata
sorból
riemann
program
polárkoordinátás
peremfeltételeket
összességét
operátorra
oldalán
nullhipotézis
nullától
normában
mondunk
meghatározzuk
megadható
megadása
lehetetlen
különösen
kombinációjaként
kétmintás
kedvező
jelenértéke
integrandus
hasonlósági
görbére
forgásfelület
értelmezésből
értékével
érdekében
elfogadjuk
egyszeresek
determinánst
blokkok
beruházás
analitikus
alakját
akarjuk
visszatevés
vektoriális
vektorhoz
vegyünk
tengely
szöget
szorzatával
szabályok
stacionárius
sajátvektora
peremfeltétel
osztva
osztályú
oszlopba
osszuk
nyerjük
négyzetek
modálmátrixszal
kritérium
közrezárt
körlap
konvergenciasugara
kiszámítható
kiindulva
kevesebb
kaptuk
iránymenti
invertálható
indexű
hibája
használni
halmazra
gyakorlatban
görbének
felületdarab
feltételezzük
feltételből
felhasználjuk
értékhez
értékekre
elvetjük
elsőfajú
előfordulhat
eloszlásának
együtthatókat
egység
egzakt
dimenziója
differenciálhányados
differenciálás
deriválási
azoknak
arányos
alterek
valószínűséget
területét
tartoznak
tárgyalt
szórást
számítási
számítás
sajátértékekhez
rendelkező
polinomnak
paraméterű
osztjuk
osztható
ortogonálisak
nyomaték
nyitva
normával
nilpotens
nélküli
multiplicitású
megszámlálható
mégpedig
megoldásával
meghatározható
mechanikai
maximális
mátrixra
logaritmikus
linear
létezése
képezhető
jelenérték
játékos
integrálva
integrálegyenletek
integrálással
integrálása
igazolni
hatványsorba
függvényértékek
formulák
fizikai
feltételnek
fejezi
elvégzése
elsőfokú
előírt
eloszlásfüggvényét
ellipszis
dobásának
differenciáloperátor
becsüljük
alkotja
alkatrész
alaprendszere
vektorrendszer
vektoroknak
vektorát
választ
tulajdonsága
térfogati
táblázatban
szorzása
szórását
szélsőértéke
számítható
súlypontjának
súlypont
sugara
sorrendje
rendezés
párhuzamosak
minimum
mindezek
miként
metszete
megoldjuk
mátrixokkal
maradék
lehetővé
következmény
kifejtés
kezdve
jelölésére
jellemző
jelent
iterált
integráló
hiperboloid
hibájának
hatványai
határértékét
használatos
haladó
függvényekre
függvényei
forintot
foglalkozunk
ferdén
felülről
felületre
feltevés
felhasználható
feletti
feladatnak
fekszik
fejezetben
eseményrendszer
eseményeket
értékekkel
eredmények
előfordul
együtthatója
egyszer
egyenlőtlenségből
dobunk
deriválása
becsülhető
bázisvektorok
azonosságot
arcsin
amelynél
általánosabb
állnak
alakjának
adható
vizsgált
vezetjük
vektortérnek
vektorteret
változóra
ugyancsak
ugyanakkor
tulajdonságait
törtfüggvény
térfogatát
szorzatuk
szorzatmátrix
szorzatának
számítógép
számítása
számával
sorozatnak
sornak
sajátvektorainak
reciprok
pontnak
ponthalmaz
peremfeltételt
parabola
origóra
növekedő
normát
normál
nevezik
nemlineáris
mutató
mutatjuk
mennyi
meghatározásához
magasabb
leképező
látszik
középpontja
következők
koordináta
konvex
konvergensnek
kifeszített
kapható
irodalomjegyzék
inverzmátrix
hosszát
hibamátrix
hibabecslés
hengerfelület
hatványa
gyártott
görbület
függvényhez
formulákkal
fokszáma
fennállnak
felületet
felszíne
felhasználhatjuk
felcserélhető
esetre
esetet
eseménynek
értékére
értékeinek
érintője
eredmény
ellipszoid
egységvektorok
egyetemi
differenciálja
diagonalizálható
bezárt
behelyettesítésével
általánosan
akadémiai
vonalintegrálja
véletlenül
ugyanazt
tulajdonságú
transzcendens
trajektóriák
többször
tételezzük
tételből
területével
teljesülése
távolság
szorzó
szorzatot
százalékos
számoknak
számíthatók
sorában
selejtes
sajátértékének
sajátértékeket
részletesen
polárkoordinátákat
oszlopának
operátoroknak
nevező
módszerét
mindhárom
megtérülési
megoldásvektort
leggyakrabban
legfontosabb
legegyszerűbb
középértéktétel
következhet
korrelációs
koordinátarendszert
koordinátákat
konjugált
kombinációja
kockával
kockát
kivonjuk
kitevőjű
kimutatható
kamatos
jelentése
jegyre
irracionális
integráljának
integrálban
háromváltozós
hacsak
gyökeit
gradiens
függvényérték
függvényének
függvényeknek
fölötti
értékétől
említett
előállítását
ellenére
elemének
elemeket
együtthatóit
egyszerűbben
egységnyi
egyenletének
egyenletébe
deriváljuk
csavarvonal
célszerűbb
behelyettesítéssel
becsülhetjük
becslésére
alkotó
alapvető
alacsonyabb
adjungált
valószínűségének
választott
válasszuk
unicitása
transzponált
tizedesjegy
tizedes
tesznek
táblázata
sztochasztikus
szorzataként
szorzást
szorozva
számtani
szabad
részben
polinomvektorok
osztályozása
oszlopvektorok
oszlopvektora
nullhipotézist
normálalakját
normálalakjának
neumann
nemtriviális
negyedrendű
nagyon
működik
mutatja
modell
mintából
metszésgörbe
membrán
megvizsgálni
megoldásvektora
megoldással
megoldásnak
megállapodunk
mátrixból
matrices
magtér
magasságú
london
leolvasható
könnyű
korábban
konvergenciáját
konkáv
kondicionált
kifejtése
kielégítik
kerekítve
kaptunk
kapcsolatot
jelölések
jellemzésére
jelenségek
ítélet
információt
illetve
hipergeometrikus
határértékének
határa
használt
hányadosát
hányadosa
görbületi
görbeív
generáló
függetlensége
fogjuk
fogalmazhatunk
fogalmát
fizika
felületelem
ezeknek
érintősík
elvégezhető
előállító
eloszlások
ellenhipotézis
elemeknek
elemekből
együtthatómátrixa
egyszeresen
egyenlethez
differenciálegyenletbe
deriváltjait
csupán
bijektív
bevezetett
behelyettesítés
bázistranszformáció
amelyeket
állítások
alkalmazott
akármilyen
végtelenben
változókra
választhatjuk
választani
ugyanazon
tulajdonságokkal
törvénye
theory
tételben
térfogatelem
terekre
tartományra
tartományán
tartalomjegyzék
tagonkénti
táblázatosán
szükségünk
szorzási
szórású
szóban
szingularitás
szimmetria
szerepet
szemléltetjük
szemléltetése
szektor
számsorozat
szakasz
szabálya
spirális
sorban
sajáteleme
részhalmazát
rendeljük
rangjának
rácsmódszerrel
problémák
pontsorozat
pontosságú
példát
paramétertől
összegével
összefüggők
önmagára
oldalt
normája
multiplicitása
mondható
mintát
minimálpolinomjának
melyeknek
megszüntethető
megoldhatósága
megoldásfüggvények
megfordítása
megadjuk
mátrixpolinommal
linyejnüh
lesznek
lehető
különbségét
különbözők
közelítések
következtethetünk
koordinátás
konjugáltja
komparatív
kombinációinak
kivonás
kiválasztunk
képletekkel
karton
jobbra
jelölve
jelöléssel
jelöléseket
jellemzői
ismeretlenes
irányába
integrálnak
integráljuk
integrálfelület
hozzárendeli
hozható
hosszúságú
helyvektora
háromszög
harmadfokú
hányadost
gyökeinek
grafikus
függvényvektorok
függvényekből
fordítva
felsorolt
félkövér
felírjuk
felírhatjuk
értünk
elvégezni
eltolás
elmélete
egyparaméteres
egyidejűleg
egyenlőségek
egyenest
dobozban
definíciója
cseréljük
bizonyítható
beszállítás
balázs
azonnal
axiómái
analysis
amennyiben
alternáló
altéren
állítja
állandót
akárhányszor
additív
zoltán
zérushely
vonalkázott
vetülete
vektorhármas
variálásának
valószínűségű
tükrözésével
tulajdonságok
törvény
tetszőlegesen
területének
termék
tenzorok
szigorú
szignifikáns
szemben
szarka
számnak
számítások
számegyenesen
számára
szakaszonként
szabadságfokok
súlypontja
sorozatának
sorokkal
sokaság
skalár
sajátértékeit
résztörtekre
részét
rendjével
rendelt
rendel
rekurziós
ponttól
pontosság
pontosabb
pontján
polinomjának
példában
összefoglalva
osztályközök
oszlopvektorait
nyilvánvalóan
nyerési
műveleti
módszernek
modern
minimális
metszési
metrika
merőlegesek
melyik
melyekre
meggyőződhetünk
megszorozzuk
megszámlálhatóan
meghatározhatjuk
megegyeznek
mátrixhoz
magtere
lokálisan
logaritmus
lépésben
leképezésnek
legtöbbször
legközelebb
látjuk
különbségek
közülük
koordinátákkal
konvergenciát
konkrét
kiválasztható
kiválasztásának
kísérő
kifejezhető
kifejezéseket
izomorfizmus
ívhossza
ívének
ismertetünk
ismertek
ismereteket
inverzét
illeszkedik
idempotens
hipotézis
hiperbola
hibabecslése
helyet
helyébe
hatványsora
hasonlóképpen
halmazban
gyakorlat
gömbfelület
függvénykapcsolat
fődiagonálisában
forgatás
forgási
folytonossága
fokozatos
ferdeségi
felületelemvektor
feltételi
feltételeknek
feltételei
felszínét
felhasználtuk
eseményét
értéknél
érinti
említettük
elvégezzük
elvégezve
előszó
előjelűek
előálló
ellentett
eljárások
elhagyjuk
egységvektora
egyenlőségekkel
egyenletre
egyenleteket
egyenletben
egzisztenciája
döntés
dobjunk
differenciálegyenletét
differenciálegyenletből
deriválva
betegségen
axióma
átmegy
átlaga
árfolyam
állhat
alkalmazni
alkalmazhatjuk
alkalmazás
akarunk
ábrázolása
vonalintegrálját
visszavezetés
vetítő
vektorokkal
vektorokból
vektorainak
vázolt
változójú
változóhoz
valósban
valósak
választva
tudományok
teszik
területszámítás
terjedelem
tengelyei
tartományba
tagjainak
táblázatok
szinthez
szemetes
számtest
számra
szabályt
szabályai
sűrűségfüggvényének
simulókör
sajátvektorait
sajátértékeihez
sajátelem
részletösszegek
részén
pontszám
pontokhoz
pontjait
pontjaiban
pontból
pólusa
peremeloszlások
paramétereket
összehasonlítva
összegük
origón
ordinary
nevezetesebb
moszkva
módszerei
mindkettő
mérhető
megvizsgáljuk
megválasztani
megoldásvektorok
megoldáshoz
megoldásból
megfelel
megadni
mátrixpolinom
mátrixhatványsor
maradéktag
lokalizálva
különbséget
különbözik
kúpfelület
közelítjük
környezet
koordinátája
konvergenciaintervallum
kívüli
kivéve
kivételével
kiszámíthatjuk
kísérletsorozat
kísérletek
kiemelhető
kicsiny
kerületi
kerületén
kérdésre
kérdés
képlete
képezve
kaphatunk
kamatidő
jelölünk
jelölni
jellemzi
jelenség
intervallumok
indukcióval
hozzáadjuk
hibával
hibakorlátját
helyek
hatványsort
hatványsorát
hatványfüggvény
határozható
használhatjuk
halmazokkal
gyorsulásvektor
gyakorlatilag
gyakorisága
görbéket
görbéjét
függvénysorok
függvénymátrixot
függvénnyel
főnormális
főátlón
főátlójában
formális
forgassuk
fordul
foglaltuk
foglalkozik
fogalmazható
feltettük
felszín
felírva
felfelé
felcserélhetők
eseményteret
eseményei
esélye
értelmezéséből
értékük
érdemes
eltérések
előállítja
előállítani
elméletében
együtthatókból
egyszerre
egyenlőtlenségek
egyenletrendszerbe
egyenletei
egyenletéből
egyenletében
egydimenziós
eggyel
effektív
dxdydz
dobások
dobása
divergencia
differenciálegyenleteket
derogatórius
ciklois
burkológörbe
blokkjai
biztonsági
bizonyított
átesett
arkusz
arányban
amellyel
aldetermináns
alapfogalmak
alakjában
alakba
adottak
zérussal
zérushoz
zárójelben
vonatkoznak
vonatkozik
visszatevéssel
visszahelyettesítve
véletlenszerű
végezhetjük
változós
váltakozó
választunk
választásától
uravnyenyij
ugrásszerű
tulajdonságát
transzformációval
transaction
történő
tételeket
tengellyel
teljesüljön
téglalapok
tartományát
tárgyalja
szögben
szorzattá
szorzással
szorossága
szórással
szórásnégyzetét
szingularitása
szétválasztva
számsorozatok
számításra
systems
struktúrák
springer
spaces
sorvektorai
sorvektor
sorrendjét
sorral
sorhoz
síkpár
síkkal
sajátvektort
sajátvektorokat
rendezzük
rendelkezik
rektifikálható
pusztán
projektor
princeton
prímszámok
potenciálfüggvény
pontokat
permutációinak
peremfeltételnek
paramétervonalak
összegfüggvénye
összeadjuk
önmagával
oszlopát
origóban
operatorov
nullamátrix
normálvektora
normálmetszet
nominális
négyzetrács
művelettartó
műveletekkel
momentumok
módusz
módszerekkel
minták
metsző
metrikával
mérések
megváltozása
megoldva
megismert
meghatározhatók
megbízhatósági
megadja
mátrixszorzás
mátrixokra
linearizáló
létezzék
létezésének
lényege
lapultsági
küszöbszám
középpontos
közben
könyvet
könyvben
koordinátatengelyekkel
koordinátájú
konvergensek
konvergenciasugár
konvergenciájának
kombinatorikai
kombinatorika
kombináció
kizárják
kiválasztva
kiszámításával
kiszámításánál
kimondható
kifejezve
kezdetiérték
kettőnél
készült
kerületértékfeladat
képleteket
keletkezik
karakterisztika
kapcsolata
jellemezhető
jegyben
ismeretlent
írhatók
irányt
intervallumhoz
integrálási
hozzárendelt
homogenitásvizsgálat
hiányzik
helyvektor
hatványsorok
határértéktétel
háromszoros
hármat
halmazelmélet
gyökét
grafikonjának
geodetikus
gazdaságos
függvénytérben
függvényekkel
függők
funkcionált
főtengelytétel
forgatásával
fordítottja
fennállása
feltétlen
felszínszámítás
felosztást
felcseréljük
feladata
fejthető
fejezzük
ezután
esetére
értelmezünk
értelmeztük
értelmezhetjük
értéknek
értékkészletét
érintkezési
eredményeit
érdekes
eltérést
eltérése
előjelű
előállításához
eloszlásnak
ellentettje
ellentétes
elemre
elemére
elemeire
eleméhez
elemből
együtthatós
egyenletrendszerrel
egyenletrendszerhez
divergenciáját
diszjunkt
differenciaegyenlet
diadikus
deriváltat
deriválás
definíciók
bilineáris
bevezetve
beszélhetünk
behelyettesítjük
becslések
bázistól
bármilyen
arkusza
áramvonalak
amelyekkel
állítjuk
állíthatók
alkatrészek
alkalmazhatók
algoritmussal
algoritmusát
alapsokaság
alakjától
abszcisszájú
ábrázolva
zavarófüggvény
vonjuk
vizsgálatával
vizsgálatánál
vizsgálat
vetületét
vételével
veszünk
verlag
vektorait
végezve
végezni
variancia
változója
valószínűségeket
választhatunk
választásával
triéder
trapéz
tranzisztor
töltési
tizedesjegyre
tisztika
típusa
tételét
területet
területelem
termékek
tényezőt
tényezőket
teljesdefinit
tekinthető
távolságát
tartozzék
tartománynak
tartalmaznak
tárgyaljuk
táblázatát
szögét
szorozni
szemléltethető
szélességű
származtatható
számpárok
számításához
számegyenes
szakadása
szaggatott
sűrűségfüggvényt
sorvektorok
sorozatát
sorokra
sorából
solution
síkgörbék
sajátértékeivel
rövidlátó
rövidebben
rotáció
rezonancia
részletesebben
részhalmazán
részének
rendszáma
pontokon
pontbecslés
polárkoordináták
poláris
periódusa
pénzérme
pálcikák
összessége
összekötő
összegére
összefüggéseket
összeadásra
önmagát
osztást
oszlopvektort
oszlopában
ortogonalizációs
origótól
operátorokkal
operátorokat
operátorhoz
nullavektor
nullaelem
normálvektor
normálalakot
nemcsak
nélkülözhetetlen
negyedfokú
mutatunk
munkás
momentuma
módszereket
módosított
mintaközép
mintaelemszám
mintaátlag
minimumát
minimálegyenletének
megoldhatóság
megoldásokat
megoldásánál
megoldásakor
megoldásait
meghatároznunk
megfigyelés
mátrixpolinomok
mátrixoknak
mátrixfüggvényt
matematikus
magmátrix
lépéstávolsággal
lemmája
leképezések
langer
közvetlen
középpontjának
középértéktételek
közelíthető
következőkben
követelmény
körlapon
körében
korlátja
korlát
konvergenciatartománya
konstansok
komplementere
kivonva
kivontuk
kiválasztani
kísérletet
kijelölt
kihasználva
kifelé
kezdetifeltételek
kezdetifeltétel
kétköpenyű
kétdimenziós
keresztül
kerekítés
képletbe
képének
jelölik
jelölésük
jelölései
jelentős
izogonális
ítéletet
iránytangense
irányban
introduction
integráloperátort
integráloperátor
igazoltuk
igazolhatók
igazolása
húrmódszer
hőmérséklet
hibásodik
hibakorlátjának
helyezkednek
helyén
hatványait
határát
használunk
használata
halmazán
hallgató
gyöktényezők
görbesereget
görbementi
függvényrendszer
függvényét
funkcionálok
főrésze
fődiagonálisban
folytatjuk
foglaljuk
fizikából
figyeljük
fentiekből
fentiekben
felveszi
feltétlenül
feltételesen
felnövekedett
felett
fejtése
fejezete
evoluta
esetét
eseményének
érintkezése
érintési
eredményeként
eredményei
előbbiekhez
előállítjuk
előállíthatjuk
előállításával
előállítására
elosztjuk
eloszlásúnak
elnevezése
ellenőrizzük
elkülönítése
elemekkel
elégtelen
ekvivalensek
együttesen
egységmátrixot
egyköpenyű
egyenlővé
egyenlőtlenséggel
egyenlően
egyenletrendszerben
egyenessereg
egyenespár
egyelőre
egyaránt
diszkontálás
differenciálhatók
differenciálhatok
differenciálegyenletrendszer
differenciálási
deriváltjainak
csoport
burkolója
bevezetni
bekövetkezése
befolyásolja
becsléses
báziselőállítása
bázisbeli
azonosságok
axiómák
áttérés
átlagos
arctgx
americ
amelyhez
amelyekben
altérnek
állapítsuk
alkalmazásához
adhatjuk
adatokat
zérusmátrix
zérushelyek
vonalintegrált
vizsgálatára
vizsgálatához
visszatevéses
viselkedik
vezető
vektorsorozat
vektorból
variáció
változójúra
változóiban
valószínűségére
valószínűségeloszlás
valószínűségeinek
valószínűségei
választottuk
választás
válasszunk
transzponáltja
törtrész
torzítatlan
típusát
tikaista
tétellel
területű
területdifferenciál
térrészt
terméket
terjedő
térfogatot
térfogatdifferenciál
térfogatának
teorija
tényezőnek
tényezői
tenzort
teljessége
tekintünk
távoli
tartományuk
tartjuk
tapasztaljuk
tangens
találat
tagját
tagjának
tagból
szűkített
szöggel
szorzásra
szórásnégyzetet
szolgáltatják
szolgáltatja
szimbólummal
szimbólum
szignum
szerző
szerepe
szempontból
számossága
számokkal
számláló
számítva
számának
szabályát
system
speciálisan
sorrend
sorainak
skalártér
skalárértékü
síknak
síkidom
selejt
sajátvektorokkal
sajátértékfeladatok
sajátértékeire
sajátaltér
rsincp
rövidebb
rosszul
részhalmazának
rendje
relációnak
rcostp
rangjával
rácspontok
prosztransztve
problémát
problem
ponttal
pontszámok
pontokból
polinommal
permutációk
példákkal
példájában
párhuzamosan
paralelogramma
összegfüggvény
összegezést
összegén
összefüggésből
oszlopból
oszlopban
origóból
operátorokra
olvasó
nyújtás
nyerhető
növekedésével
növekedése
normálisa
nemszinguláris
nehézkes
négyzete
négyzetben
naponta
modálmátrixot
mintának
mindazok
miklós
methods
mértéke
merőlegesen
megoldásvektorát
megoldásaként
megoldásában
megkaphatjuk
meghatározzák
megállapodás
megadhatjuk
mátrixokat
mátrixhatványsorok
matematikából
marginális
maradéktaggal
mankómátrix
majoránsa
magyar
magassága
lokalizált
logika
leképezi
leírtak
lehetőséget
lányok
kvantilis
különbségi
különböznek
közepű
középértéktétele
közepek
közelítően
közelítésének
közeli
következnek
követik
követelmények
körsereg
körben
kölcsön
kovarianciáját
korrekt
korlátosság
koordinátáiból
konvergenciakritériumok
konvergenciakritérium
kontraháló
kiveszünk
kimenetelek
kihasználtuk
kielégítse
kezdetifeltételt
kezdetifeltételeket
kétszeresét
kerülő
kereshetjük
képterének
képtere
kényelmesebben
kedvéért
kardioid
kamatlábat
javasolt
játszma
ívelem
ismételten
irányvektora
iránymező
irányítjuk
irányával
interpoláció
integráltétel
integrálni
integráljai
integrálfelületek
integrálegyenletnek
integrálátalakító
injektív
indexszel
indexe
illeszkedésvizsgálat
igazolást
hosszának
hosszadalmas
hisztogram
hipotézisvizsgálat
hipotézisek
hiperbolikusz
hibáját
helyzetét
határolja
határgörbéje
határfüggvény
használtuk
hányadoskritérium
halmazának
gyököket
gyökkritérium
gyökhöz
gyorsabban
gráfját
generátorrendszer
függvényvektorra
függvénytér
függvénymátrixra
függvénygörbe
függvényeként
függvénybe
funkcionálnak
főmennyiségek
fődiagonális
formulából
forgatott
fordított
fokszámú
fluxus
finomítjuk
felületnek
feltételezett
feltételeit
felosztása
felmerül
fellépő
felírni
felhasználása
felhalmozott
felelős
feldobásával
fejtsük
fejezhető
ezeken
eseménytérnek
eseményekre
eseményekkel
értelmezhetők
értelemszerűen
értéktől
érintőjének
eredményül
eredményre
eltérően
eltérő
eltérését
előjelek
eloszlással
elnevezés
ellentmondás
ellátott
elfogadási
elfajuló
életjáradék
elérhető
elemtől
együtthatókkal
együtthatóinak
egyszerűsítve
egyszerűsítés
egymáshoz
egyidejű
egyenlőtlenségnek
egyenletrendszerre
egyenletekkel
egyenesnek
egészrész
dobásakor
diszkrimináns
diszkontált
dimenziójával
differenciamódszer
differenciálegyenletekre
differenciák
diagonalizálása
deriváltnak
deriválásával
definiál
csökken
csavarfelület
cauchy
boundary
bontjuk
bontható
bezárólag
beleértve
belátni
beírjuk
befizetett
becsülni
becslést
becslését
bázisba
banach
automata
átlagát
arcsinx
antiszimmetrikus
annulláló
analízisből
amennyi
altérre
általánosított
általa
állíthatjuk
állandóegyütthatójú
alkotójú
alkalmazunk
alkalmazásuk
alaptartomány
alaprendszert
alaprendszerét
alakjából
adjungáltja
abszcisszája