Vita:matek

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

abakusz
ábrázoló geometria
abszcissza
abszolút cím
abszolút érték
abszolút gyakoriság
abszolút hiba
abszolút szummábilis
absztrakció
elvonatkoztatás
absztrakt algebra
acre
adat
adatfeltárás
adathalmaz átlaga
adatvédelem
addíciós képletek
additív csoport
additív egység
additív függvény
additív inverz
ad infinitum
adjungált
adjungált
afélium
affin geometria
affin transzformáció
a fogoly dilemmája
a hazug paradoxona
akkor és csak akkor
a kocka megkettőzése
a kör négyszögesítése
aktív kényszerfeltétel
alakzat
alakzat szimmetriája
alap
alapegység
alaphalmaz
alapmegoldás
alapon fekvő szögek
alapváltozók
algebra
algebraic geometry
algebrai lezárt
algebrai rendszer
algebrai struktúra
algebrai szám
algoritmus
alkalmazott
alkalmazott matematika
alkotó
állandó
állandók
állandó tag
állapot
állapottér
állítás
alsóháromszög-mátrix
alsó határ
alsó határérték
alsó korlát
általános háromszög
általános megoldás
altér
alternatív hipotézis
áltört
alulhatározott
alulról
amplitúdó
analitikus függvény
analitikus geometria
analízis
analóg eszköz
anonimitás
antiderivált
antiparallel
antiprizma
apogeum
a posteriori
aposzteriori eloszlás
approximációelmélet
a priori
apriori eloszlás
apriori valószínűség
apszis
arab szám
arány
aranymetszés
arányos osztás
arányosság
arányossági tényező
arányskála
area függvények
argumentum
aritmetika
arkhimédészi spirális
arkhimédészi test
aszimmetrikus
aszimmetrikus reláció
aszimptota
aszimptotikus sor
asszociatív
asztroid
a teljes indukció elve
átellenes pontok
átfogó
átlag
átlagok törvénye
átlagos eltérés
átlagos négyzetes hiba
átlagsebesség
átlagsebesség
átlagsebesség nagysága
átló
átmérő
átrendezés
áttétel
átvált
autokorreláció
autokovariancia
automorf függvény
automorfizmus
a virtuális munka elve
axióma
axiomatikus rendszer
az algebra alaptétele
azonos eloszlású
azonosság
azonosság verifikálása
bájt
bal oldali
baloldali derivált
balról
balról való szorzás
balsodrású rendszer
barátságos számok
bázis
bázisidőszak
bázisvektor
beavatkozási határok
becslés
becslés
beírt kör
bejárható gráf
beleír
belépő változó
belső
belső erő
belső osztópont
belső pont
belső szorzat
belső szög
belső szögfelező
benne van
béta-függvény
bifurkáció
bifurkációelmélet
bijektív leképezés
bilineáris
billió
bimodális
bináris fa
bináris kód
bináris kód hossza
bináris szám
bináris számjegy
bináris szó
bináris szó hossza
binom
binomiális eloszlás
binomiális kísérlet
binomiális sor
binomiális tétel
bizonyítás
blokkelrendezés
blokkmátrix
bootstrap
bővelkedő szám
brachisztochron
buborékrendezés
burkoló
bűvös négyzet
célállomások
célbalövés
célfüggvény
célsor
centilis
centrális erő
centrális momentum
centrifugális erő
centripetális erő
ciklikus csoport
ciklois
ciklotomikus
ciklotomikus polinom
ciklus
címkézési algoritmus
csakkor
csatolt egyenletek
csavarvonal
csempézés
csiga
csillaghatszög
csillapított rezgés
csomó
csomó
csomópont
csonkagúla
csonkakúp
csonkítás
csonkítási hiba
csonkolás
csonkolt átlag
csonkolt kocka
csonkolt tetraéder
csoport
csoportos mintavétel
csoport rendje
csökkenő függvény
csökkenő sorozat
csúcs
csúcsosság
csúcspont
csúcspont
csúcspontmódszer
csúcsszögek
decilis
decimalizál
defektus
definíció alapján
délkör
déloszi probléma
delta
deltoid
depressziós szög
derékszög
derékszögű háromszög
derékszögű hiperbola
deriválás
derivált
derivált függvény
determináns
diagonális elem
diagonális mátrix
diagramm
diédercsoport
differenciaegyenlet
differenciahányados
differenciálegyenlet
differenciálgeometria
differenciáloperátor
differenciálszámítás
differenciasorozat
digitális
digitális számítógép
dimenziók
dinamika
direkciós erő
direkt bizonyítás
diszjunkció
diszjunkt
diszkrét
diszkrét adat
diszkretizálás
diszkrimináns
diszkriminatív
disszipatív erő
disztributív
divergál
divergencia
divergens
dobókocka
dobozdiagramm
dodekaéder
dőlésszög
döntéselemzés
döntéselmélet
döntési csomópontok
döntési fa
döntési változó
egész rész
egészrész
egészrészfüggvény
egész szám
egzakt differenciál
egyállású szögek
egybevágó alakzatok
egyelemű halmaz
egyenes
egyenesen arányos
egyenesvonalú mozgás
egyenes vonalzó
egyenetlen felület
egyenlet
egyenletes eloszlás
egyenletes gyorsulás
egyenletes mozgás
egyenlítő
egyenlő közű
egyenlő oldalú
egyenlőség
egyenlőségjel
egyenlő szárú trapéz
egyenlőtlenség
egyenlővé tenni
egyensúly
egyensúlyi eloszlás
egyes
egyesítés
egyoldalú felület
egyoldalú próba
egyöntetű
egységelem
egységes termékkód
egységkocka
egységkör
egységmátrix
egységnégyzet
egységvektor
egységgyök
egyszeres gyök
egyszerű gép
egyszerű gráf
egyszerű ív
egyszerű kamat
egyszerűsít
egyszerű tört
együttes eloszlás
együttható
együtthatómátrix
egyváltozós művelet
ekvivalenciaosztály
ekvivalenciareláció
ekvivalens
elágazási pont
eldönthető
elégséges becslés
elégséges feltétel
elem
elemi függvény
elemi mátrix
elemi művelet
elemi oszlopművelet
elemi sorművelet
elemi tört
életkortáblázat
elfajult
elfajult kúpszelet
elfogadási tartomány
él kapacitása
ellenhipotézis
ellenőrző bit
ellenőrző kártya
ellenpélda
ellentett
ellentmondás
ellipszis
ellipszoid
elliptikus függvény
elliptikus geometria
elliptikus henger
elméleti matematika
elmozdulás
elnyelő állapot
eloszlás
eloszláscsalád
eloszlásfüggvény
eloszlás paramétere
előfordulások száma
előjel
előjeles hossz
előjeles szám
előjelfüggvény
előjelpróba
előrehaladó bejárás
előrejelzett változó
előrejelző változó
előzmény
elrendezés
első derivált
elsőfajú hiba
eltérés az átlagtól
eltolás
eltűnik
emelő
emelőerő
empirikus
energia
energiamegmaradás
energiamérleg
epiciklois
epimorfizmus
epszilon
eredő
eredő erő
érintkezés
érintkezési pont
érintkező inflexió
érintő
érintő egyenes
érintő sík
erőfeszítés
erőháromszög
erőlökés
erőrendszer
erősokszög
erőtér
érték
értékes jegy
értékes jegyek
értékkészlet
értelem
érvénytelen
érzékenységvizsgálat
esély
esélyarány
esemény
eseménytér
és-nem
eukleidészi axiómák
eukleidészi számok
eukleidészi távolság
eukleidészi tér
excentricitás
explicit függvény
exponenciális bomlás
exponenciális sor
extrapoláció
extrapolál
faktoranalízis
faktoriális
fázis
fékező erő
felbont
felbont
felbontás
felbontás
felcserélhető
félegyenes
felez
felezéses módszer
felezési idő
felező merőleges
felezőpont
felezőpont-szabály
félgömb
félig nyílt
félig szabályos test
félig zárt
félkör
félsík
felső egészrész
felső határ
felső határérték
felső korlát
felszín
félszög
féltér
feltételes állítás
feltételes eloszlás
feltevés
felület
felület normálisa
felülről
felülvonás
fényév
fénysebesség
ferde aszimptota
ferdeség
ferdeségi együttható
ferdeszögű
feszítő fa
feszültség
figurális szám
fiktív erő
fix pont
fixpontos ábrázolás
fizikai inga
fluens
fluxió
fokális
fokszám
fokszámok összege
fókusz
folytonos adat
folytonos függvény
fonálinga
font
fordítottan arányos
fordított arányosság
fordított bejárás
fordulat
fordulópont
forduló pont
forgásfelület
forgási energia
forgási szimmetria
forgástengely
forgástest
forgástest felszíne
forgástest térfogata
forgatás
forgatónyomaték
formális tevékenység
formális változó
forog
forrás
főátló
főátlón kívüli
főegyüttható
fő elem
fő érték
főkör
földrajzi hosszúság
földrajzi szélesség
fő oszlop
fő sor
fő tábla
főtengely
főtengelyek
fraktál
fraktáldimenzió
frekvencia
funkcionál
független
független események
függő változó
függvény
függvényábrázolás
függvény határértéke
gamma-eloszlás
gamma-függvény
generátorfüggvény
generátorrendszer
genus
geodetikus vonal
geometria
geometriai ábrázolás
geometriai eloszlás
googol
googolplex
gömb
gömbháromszög
gömbi szög
gömbi trigonometria
gömböv
gömbszelet
görbe
görbe alatti terület
görbék érintkezése
görbe meredeksége
görbe normálisa
görbesereg
görbület
görbületi kör
görbületi középpont
görbületi sugár
gördülési feltétel
görög-latin négyzet
gradiens
gráf
gráf éle
élhalmaz
gráfelmélet
grafikon
grafikus módszer
gráf komponense
gráf pontja
gramm
gravitáció
gravitációs állandó
gravitációs erő
gúla
gúla alapja
gyakoriság
gyakoriságeloszlás
gyakorisági eloszlás
gyanús korreláció
gyorsrendezés
gyorsulás
gyök
gyökér
gyökjel
gyök multiplicitása
gyöktelenít
gyöktényezős alak
gyűrű
gyűrűk izomorfizmusa
hajítási szög
hajlásszög
hajlítónyomaték
haladvány
halmaz
halmazalgebra
halmazcsalád
halmazelmélet
halmazok egyenlősége
halmazok összege
halmazrendszer
hálózat
hálózati folyam
hamis negatív
hamis pozitív
hányados
hányados
hányadoskritérium
haranggörbe
hardware
harmadfokú egyenlet
harmadik derivált
harmadik egységgyök
hármasszorzat
harmonikus
harmonikus analízis
harmonikus haladvány
harmonikus közelítés
harmonikus közép
harmonikus sor
harmonikus sorozat
háromdimenziós tér
háromszoros gyök
háromszög
háromszög alapja
háromszög-egyenlőtlenség
háromszögelés
háromszögmátrix
háromszög súlypontja
háromszögszám
háromtag
hasáb
hasonló
hasonló tagok
hasznossági függvény
haszon
határ
határeloszlás
határérték
határozatlan alak
határozott integrál
hatékonyság
hatékonyság
hátizsákfeladat
hatótávolság
hatvanas
hatvány
hatványhalmaz
hatványoz
hatványozás
hatványsor
hatványvonal
hegyesszög
hektár
helyettesítés
helyi érték
helyiértékes jelölés
helyvektor
helyzeti energia
henger
hengerkoordináták
henger tengelye
hertz
heteroszkedasztikus
heurisztikus
hexaéder
hiányos szám
hiba
hidrodinamika
hidrosztatika
hiperbola
hiperbola ága
hiperbolikus henger
hiperboloid
hiperkocka
hipermátrix
hipersík
hipociklois
hipotézisvizsgálat
hisztogramm
holomorf
homeomorf
homogén
homogén polinom
homomorfizmus
homorú
homoszkedasztikus
homotópia
hópehelygörbe
hossz
hosszúsági kör
hozzátartozik
hurokél
húrsokszög
húzóerő
ideál
ideális elem
ideális pont
identitásfüggvény
identitásleképezés
identitásmátrix
idősor
igazságérték
igazságtáblázat
ikerprímek
ikozaéder
ikozidodekaéder
illeszkedés
illeszkedési mátrix
illeszkedésvizsgálat
implicit
implikáció
improprius integrál
impulzus
impulzusmegmaradás
impulzusmomentum
impulzusmomentum-megmaradás
impulzusnyomaték
impulzusnyomaték-megmaradás
index
indexhalmaz
indifferenciagörbe
indirekt bizonyítás
indukció
induló kockázat
inerciaerő
inerciarendszer
infimum
infinitezimális
inflexió
inflexiós pont
információ
információelmélet
inga
inhomogén
inicializál
injektív leképezés
inkompatíbilis
instabilis egyensúly
integrációs állandó
integrál
integrálás
integrálási határok
integrálegyenlet
integrálfüggvény
integrálható
integrálközép
integráló tényező
integrálszámítás
integráltranszformáció
integrandus
interpoláció
intervallum
intervallumbecslés
intervallumskála
intranzitív reláció
invariáns
invertálható mátrix
inverz elem
inverz függvény
inverz korreláció
involúció
irány
irányítás
irányított egyenes
irányított gráf
irányított gráf éle
iránykoszinusz
iránymező
irányszögek
iránytangens
irányvektor
irracionális szám
irreducíbilis
ismeretlen
ismeretlen állandó
ismételt mérési terv
ismétlés
ítélet
iteráció
ívhossz
izogon
izoklínák
izolál
izolált pont
izomorf
izomorf gráfok
izomorfizmus
izoperimetrikus
játék
jobb oldali
jobboldali derivált
jobbról
jobbról való szorzás
jobbsodrású rendszer
joule
kalkulus
kamat
kamatos kamat
kanonikus
kanonikus bázis
káosz
kapacitás
kapcsoló
karakteriszika
karakterisztika
kardinális szám
kardioid
kaszkádábra
katasztrófaelmélet
katenoid
kelvin
kényszerfeltétel
kényszerrezgés
képhalmaz
képzetes rész
képzetes tengely
kerek
kerekítés
kerekítési hiba
keresztbeszorzás
keresztkorreláció
keresztszorzat
kerület
késlekedés
ketegorikus adatok
kétindexes sor
kétindexes sorozat
kétmintás próba
kétoldali próba
kétszeres érintő
kétszeres gyök
kétszeres pont
kétszeres pontosság
kettes jelölés
kettes számrendszer
kettős integrál
kettős sor
kettős tagadás
kétváltozós
kétváltozós művelet
kétváltozós reláció
kevert stratégia
kezdeti érték
kezdetiérték-probléma
kezdeti feltétel
kezdeti feltételek
kezdő délkör
kibernetika
kibont
kibővített mátrix
kiértékel
kifejez
kifejt
kifejtés
kifizetés
kijelentés
kilences próba
kilencpontos kör
kilépő változó
kilogramm
kilowatt
kinematika
kinetikus energia
kisebb ív
kísérlet
kísérlet
kísérleti feltétel
kísérlettervezés
kis kör
kistengely
kiszámítható
kiszámol
kitérés
kitérő egyenesek
kitevő
kiugró adat
kiválasztás
kiválasztási axióma
kivonás
kizáró
kizáró diszjunkció
kizárt harmadik
klaszter
koaxális
kocka
kockázat
kódelmélet
kódszavak távolsága
kódszó
kofaktor
kollineáris
kombináció
kombinációs hálózat
kombinatorika
kommutatív
kommutatív gyűrű
kommutátor
komplementum
komplex függvény
komplex függvénytan
komplex konjugált
komplex szám
komplex számsík
komponens
kompozíció
komputeralgebra
koncentrikus
konfidenciaszint
konfiguráció
konformábilis
kongruenciaegyenlet
kongruenciaosztály
kongruens (modulo n)
konjugált átmérő
konjugált elem
konjugált halmazok
konjugált osztály
konjunkció
konkávitás
konkáv sokszög
konkrét szám
konsrtuktivizmus
konstans függvény
konstans mátrix
konstruál
kontakt erő
kontingenciatáblázat
kontingens
kontinuum
kontinuumhipotézis
kontrapozíció
kontrapozíció elve
kontroll állapot
kontroll csoport
konvergál
konvergál
konvergenciasugár
konvex
konvexitás
konzervatív erő
konzisztens
konzisztens becslés
koordináta
koordinátageometria
koordináták a síkon
koordináta-rendszer
koordinátasík
koordinátatengely
koordinátatranszformáció
korlát
korlátos függvény
korlátos halmaz
korlátos sorozat
korollárium
korrekció
korreláció
korrelációs mátrix
koszekáns
koszinusz
koszinusztétel
kotangens
kovariancia
kovarianciamátrix
kovergenciakör
köbgyök
köbös
köbös polinom
kölcsönható változók
königsbergi hidak
könnyű
könnyűszerkezet
köpeny
kör (gráfban)
körbenforgás
körben forgó érvelés
körcikk
kördiagramm
köréír
köré írt henger
körfrekvencia
körgyűrű
körív
körlap
körmozgás
környezet
körszelet
körvonal
kötött vektor
következik
következmény
következtetés
közbülső pont
közegellenállás
közelít
közelítés
közép
középpont
középponti háromszög
középponti szög
közönséges tört
közös érintő
közös merőleges
közös nevező
közös többszörös
közvetlen
kriptográfia
kritikus érték
kritikus pont
kritikus tartomány
kritikus út
kritikusút-elemzés
kromatikus szám
kuboktaéder
kumulatív gyakoriság
kúpinga
kúpszelet
kúp tengelye
különböző
különbség
különbség
különbséghalmaz
különbségihányados-függvény
külső
külső erő
külső osztópont
külső szorzat
külső szög
külső szögfelező
kvadráns
kvadratúra
kvadrillió
kvantilis
kvantor
kvantummechanika
kvartilis
kvartilis ingadozás
kvaternió
ládapakolási feladat
láncgörbe
lánctört
láncszabály
lassulás
latin négyzet
látószög
latus rectum
lebegés
légellenállás
legfőbb forrás
legfőbb nyelő
legjobb közelítés
legkisebb érték
legkisebb négyzetek
legközelebbi pont
legnagyobb
legnagyobb érték
légnyomás
legtávolabbi pont
lehetséges
leíró statisztika
leképezés
lemez
lemma
lendület
lendületmegmaradás
lengéscsillapító
lépcsős alak
lépcsős függvény
leszámlálás
leszűkítés
leválasztás
levezetés
lezárt
likelihoodfüggvény
likelihoodhányados-próba
limesz inferior
limesz szuperior
liminf
lim sup
lineáris algebra
lineáris egyenlet
lineáris függvény
lineáris kongruencia
lineáris programozás
lineáris regresszió
lineáris skála
lineáris tér
liter
lóerő
logaritmikus skála
logaritmikus sor
logaritmus
logaritmus alapja
logaritmusfüggvény
logaritmuspapír
logarléc
logika
logisztikus függvény
lognormális eloszlás
lokációs paraméter
lokális maximum
lokális minimum
lövedék
magasság
magasságpont
magasságvonal
magyarázó változó
majdnem biztosan
majdnem minden
mantissza
maradék
maradéktétel
maradék variáció
martingál
másodfajú hiba
másodfokú egyenlet
másodfokú függvény
másodfokú polinom
második derivált
másodperc
másodrendű feltétel
másodrendű felület
másodrendű kúp
matematika
matematika alapjai
matematikai inga
matematikai modell
mátrix
mátrix ellentettje
mátrix hatványa
mátrix inverze
mátrixjáték
mátrixnorma
mátrixok egyenlősége
mátrixok kivonása
mátrixok összeadása
mátrixok szorzása
mátrixok szorzata
mátrix rangja
mátrix skalárszorosa
maximális párosítás
maximin stratégia
maximum
maximumlikelihood-módszer
mechanika
mechanikus
medián
megbízhatóság
megengedett
megerősítés
megfeleltetés
megfigyelés
megfigyelő
megfigyelőváltás
megfigyelt érték
megfordítás
meghatároz
megismételhető
megnyúlás
megoldás
megoldáshalmaz
megoldhatatlan
megrajzolás
megszámlálható
mellékszög
mellette fekvő oldal
mennyiség
meredekség
merev test
mérhető függvény
mérhető halmaz
meridián
merőleges
merőleges egyenesek
merőleges összetevő
merőleges síkok
merőleges távolság
merőleges vektorok
merőleges vetítés
mértani haladvány
mértani hely
mértani közép
mértani sor
mértani sorozat
mérték
mértékegység
mértékelmélet
mértéktér
méter
metrika
metrikus tér
metszés
metszet
metszet
milliárd
milliméterpapír
minimax stratégia
minimax tétel
minimum
minőségellenőrzés
minta
mintaelem rangja
mintaeloszlás
mintaterjedelem
mintavételi torzítás
modell
modulus
modus ponens
modus tollens
módusz
móduszintervallum
momentum
momentumbecslés
momentumok módszere
monoton függvény
monoton sorozat
morfizmus
mozgásegyenlet
mozgási energia
mozgó átlag
multikollinearitás
multiplicitás
multiplikatív egység
multiplikatív inverz
munkatétel
munkavégzés
művelet
műveletei jel
műveleti jel
nabla
nagyobb ív
naiv halmazelmélet
nand
negáció
negatív irány
negatív korreláció
negatív szám
negyedfokú egyenlet
negyedfokú polinom
negyedik egységgyök
négyes
négynégyzetszám-tétel
négyoldal
négyszíntétel
négyszög
négyzet
négyzet
négyzetek különbsége
négyzetes mátrix
négyzetgyök
négyzetszám
nemkorlátos függvény
nem megszámlálható
nemnegatív
nem összefüggő gráf
nemszám
nem szignifikáns
nem szimmetrikus
nettó
neutrális elem
nevező
newton
nominális
nominális skála
norma
normális
normális eloszlás
normálvektor
növekmény
növő függvény
növő sorozat
nulla
nulla elem
nulla függvény
nulla mátrix
nulla sorozat
nullhely
nullhipotézis
nullitás
nullmátrix
nullmértékű
nullosztó
nullvektor
numerikus analízis
numerikus deriválás
numerikus integrálás
nyelő
nyeregpont
nyers adat
nyílt félsík
nyílt féltér
nyílt gömb
nyílt halmaz
nyílt intervallum
nyílt körlap
nyírás
nyíróerő
nyitott mondat
nyolcas számrendszer
nyolcszög
nyom
nyomás
nyomaték
nyomatéki elv
nyomóerő
nyújtás
nyújthatatlan húr
nyújthatatlan szál
oktaéder
oktális
oktáns
oldal
oldallap
ómega
operátor
optimális
optimális stratégia
optimalizálás
optimumelemzés
ordinális adat
ordinális skála
ordináta
origó
ortáns
ortogonális bázis
ortogonális görbék
ortogonális mátrix
oszcilláció
oszlopdiagramm
oszlopekvivalencia
oszlopmátrix
oszlopművelet
oszloprang
oszloptér
oszlopvektor
oszt
osztályfelbontás
osztályközök
osztható
osztó
osztók száma
önhivatkozó
önkiválasztó minta
összeadás
összeegyeztethetetlen
összefüggő események
összefüggő gráf
összefüggő halmaz
összeg
összegezés jelölése
összetett állítás
összetett szám
összetett tört
összevont becslés
ötágú csillag
ötödfokú egyenlet
ötödfokú polinom
ötszög
ötszögszám
pálya
parabola
parabola tengelye
parabolikus henger
parabolikus spirál
paraboloid
paradoxon
parallelepipedon
parallelogramma
parallelogramma-szabály
paraméter
paraméteres egyenlet
paraméterezés
páratlan egész
páratlan függvény
páratlan rész
parciális derivált
parciális integrálás
parciális tört
párhuzamos
párhuzamos számítás
paritás
paritásellenőrzés
parkettázás
páronként
páronként diszjunkt
páros
páros függvény
páros gráf
párosítás
páros permutáció
pascal
példa
példány
percentilis
perdület
perdületmegmaradás
peremeloszlás
peremérték-feladat
peremfeltétel
perigeum
perihélium
periodikus
periódus
periódusidő
permutáció
permutációcsoport
permutáló mátrix
perspektíva
perturbáció
perturbáció
pillanatnyi
pillangó effektus
pillangóeffektus
piramisszám
placebo
platóni test
pluszjel
polárkoordináták
polártengely
poliéder
polinom
polinomegyenlet
polinomfüggvény
polinomiális tétel
polinomok szorzása
pons asinorum
pont
pont
pontbecslés
pontos
pontosan akkor
pontosság
pontosság
pontosság
pont vetülete síkon
populáció
populációátlag
posztulátum
potenciális energia
pótszög
pozitív
pozitív irány
pozitív korreláció
pozitív szög
predikátum
prímfaktorizáció
primitív függvény
prímszám
prímszámtétel
próba ereje
próbastatisztika
projektív geometria
pszeudoprím
racionális függvény
racionális szám
radián
rádiuszvektor
ragadozózsákmány-egyenletek
ráképezés
randomizál
randomizált blokkok
rang
reciprok
reciprokszabály
reductio ad absurdum
redukál
redundáns
reflexív reláció
regiszter
regresszió
reguláris mátrix
reguláris pont
rejtett változó
rejtjelez
rekurzió
reláció
reláció gráfja
relatív cím
relatív gyakoriság
relatív hatékonyság
relatív hiba
relativitáselmélet
relatív kiegészítő
relatív kockázat
relatív prím
rend
rendezett halmaz
rendezett hármas
rendezett minta
rendezett pár
rendszerelemzés
reprezentáns
reprezentatív minta
részcsoport
részecske
részecskerendszer
részgráf
részgyűrű
részhalmaz
részletösszeg
részletszorzat
részmátrix
résztest
retardáció
rétegezett minta
rezgésszám
rezgőmozgás
reziduál
rezonancia
ritka mátrix
robusztus
római számjegy
romboéder
rombusz
rosszul kondicionált
rotáció
röppálya
rózsa
rugalmas
rugalmas energia
rugalmas húr
rugalmasság
rugalmassági modulus
rugalmas szál
rugalmas ütközés
rugó
rugóállandó
sajátérték
sajátvektor
sávmátrix
sebesség
sebességáttétel
segédváltozók
semleges egyensúly
séta
síkgeometria
síkgráf
síkkitöltő görbe
sík normálisa
síkok hajlásszöge
síktranszformáció
síkvektor
sík vektoregyenlete
sima
sima felület
skála
skalár
skaláris mátrix
skaláris szorzat
skaláris vetület
skalárszoros
skalártest
skatulyaelv
sokszög
sokszög belső szöge
sokszög külső szöge
sorbanállási elmélet
sor hossza
sormátrix
sorművelet
soros számítás
sorozat
sorozat határértéke
sorozat hossza
sorösszeg
sorrang
sorszám
sorvektor
spirál
stabilis egyensúly
stabilitás
stacionárius érték
standard hiba
standardizál
statisztika
statisztikai modell
stratégia
sugár
sugár
sugársor
súly
súlyos tömeg
súlyozott közép
súlypont
súlyvonal
„surd"
súrlódás
súrlódási együttható
súrlódási erő
sűrű mátrix
sűrűség
szabadsági fok
szabadsági fok
szabályos gráf
szabályos test
szakadás
szakasz
szakasz felosztása
szakasz hossza
szál
szállítási feladat
számegyenes
számelmélet
számítógép
számjegy
számláló
számok szorzása
számol
számosság
számrendszer
számtani haladvány
számtani közép
számtani sor
számtani sorozat
száras-leveles ábra
százalék
százalékos hiba
szekáns
szelő
szelőmódszer
szélsőérték
szeriális korreláció
szerkesztés
szétterjedés
szezonális változás
szigma
szignifikanciaszint
szigorú
szigorúan csökkenő
szigorúan monoton
szigorúan növő
szigorú tartalmazás
szimbólum
szimmetriaközéppont
szimmetriasík
szimmetriatengely
szimmetrikus
szimmetrikus csoport
szimmetrikus mátrix
szimmetrikus reláció
szimplex
szimplexmódszer
szimplextábla
szimplextáblázat
szimuláció
színezhetőség
szinguláris
szinguláris pont
szintvonal
szinusz
szinusztétel
szisztematikus hiba
szitaformula
szoftver
szomszédos élek
szomszédos pontok
szórás
szórásnégyzet
szóródás
szóródási ábra
szóródási diagramm
szóródási mérőszám
szorzás
szorzásjel
szorzathalmaz
szorzatjelölés
szögfelező
szögharmadolás
szögharmadoló
szögmásodperc
szögmérés
szögperc
szögpont
szögsebesség
szögszár
szöggyorsulás
szökési sebesség
szteradián
szuprémum
szükséges feltétel
szűrjekció
szűrjektív leképezés
táblázat
tagadás
talppont
talpponti görbe
talpponti háromszög
támadáspont
tangens
tanh
tapadási súrlódás
tapasztalati
tart
tartalmaz
tartomány
tautochron
tautológia
távolság
téglalap
téglalapszám
téglatest
tehetetlenség
tehetetlenségi erő
tehetetlen tömeg
teleszkópos összeg
telített
teljes differenciál
teljes gráf
teljeshiteldíj-mutató
teljes indukció
teljesítmény
teljes megoldás
teljes mérték
teljes metrikus tér
teljes négyoldal
teljes négyszög
teljesnégyzetté-alakítás
teljes párosítás
teljes rang
tengely
tengelymetszet
tengeri mérföld
tenzor
tényező
tényezőkre bont
térfogat
téridő
természetes szám
térszög
terület
térvektor
test
test
test
testátló
testháló
tétel
tetőpont
tetraéder
tetszőleges állandó
tevékenység lebegése
téves következtetés
típus
tisztán képzetes
tiszta stratégia
tizedes jegy
tizedes pont
tizedes tört
tizenkétszög
tízlap
tízszög
tompaszög
tonna
topológia
topologikus tér
tórusz
torzítás
torzítatlan becslés
torzított becslés
torzított minta
továbbosztás
többértékű
többszörös
többszörös él
többszörös gyök
többszörös integrál
többszörös pontosság
többváltozós
többváltozós polinom
tökéletes szám
tömb
tömeg
tömegközéppont
tömegpont
tömegpont
tömeg--energia-egyenlet
tört
törtek szorzása
törtrész
törvény
törzstört
transzcendens szám
transzfinit szám
transzformáció
transzformációcsoport
transzponált
transzverzális
tranzitív reláció
trapéz
trapézszabály
trend
trichotóm
tridiagonális mátrix
trigonometria
trillió
triviális megoldás
tudományos alak
tükörkép
tükrözés
tűprobléma
ugrás
újfok
univerzális kvantor
útbejárási probléma
üres halmaz
ütemezés
ütközés
ütközési együttható
vágás (hálózatban)
vágás kapacitása
vagy
vakpróba
válaszváltozó
validálás
v-állás
valódi osztó
valódi része
valódi részhalmaz
valódi tényező
valódi tört
valós
valóságos világ
valós egyenes
valós függvény
valós rész
valós szám
valós szám hatványa
valós tengely
valószínű hiba
valószínűség
valószínűséghányados-próba
valószínűségi mérték
valószínűségi mező
valószínűségi papír
váltószögek
változási ütem
változatlan
változó
várható érték
várható haszon
variációs együttható
variációszámítás
varianciaanalízis
véges
véges differenciák
véges dimenziós
végeselem-módszer
véges sor
véges sorozat
véges tizedes tört
végpont
végsebesség
végső következmény
végtelen
végtelen halmaz
végtelen nagy
végtelen összeg
végtelen sor
végtelen sorozat
végtelen szorzat
végtelen távoli pont
vegyes tört
vegyesszorzat
vektor
vektoranalízis
vektoregyenlet
vektor ellentettje
vektor hossza
vektoriális szorzat
vektori szorzat
vektor komponense
vektornorma
vektorok egyenlősége
vektorok hajlásszöge
vektorok összeadása
vektorösszeadás
vektor skalárszorosa
vektortér
véletlen
véletlen bolyongás
véletlen hiba
véletlen minta
véletlen számok
véletlen változó
véletlen vektor
verifikálás
versengő egyensúly
vetület
vezéregyenes
virtuális munka
visszahelyettesítés
vonal
vonalfelület
vonalintegrál
vonalkód
watt
x-tengely
y-tengely
zárójel
zárójelek
zárt
zárt (gráfelméletben)
zárt görbe
zárt halmaz
zárt intervallum
zavaró változó
zéró összegű játék
zérus
zérus mátrix
zérus mértékű
z-tengely