Vita:out

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a good case can be made out in his defense
sok mindent lehet felhozni a védelmére
a writ is out for his arrest
letartóztatási parancsot adtak ki ellene
all out
teljes gőzzel
teljes sebességgel
as he came out of swhere
midőn kijött vhonnan
mikor kijött vhonnan
as it fall out
történetesen
véletlenül
as soon as the news came out
mihelyt a hír kitudódott
ball out of play
labda játékon kívül
before the year is out
még ebben az évben
még az év vége előtt
before the year was out
még az év vége előtt
boarding out
intézetbeadás
intézetben való elhelyezés
kint étkezés
books must not be taken out of the reading room
az olvasóteremből könyveket kivinni tilos
az olvasóteremben levő könyvek nem kölcsönözhetők
born out of wedlock
házasságon kívül született
természetes gyermek
bowled out
kizárt (játékos)
megbukott
megbuktatott
kibuktatott
combing out
kifésülés
kibontás (hajé)
bélistázás
szórás
razzia
megtisztítás
come out of that!
ne molesztáljon ezzel!
hagyjon ezzel békében!
coming out
kijövetel
hullás
megjelenés
kinyílás
első szereplés
coming out ball
első bál
coming out dress
első báli ruha
debütáns ruha
coming out party
első házibál
counting out
elnapolás határozatképtelenség miatt
day in day out
látástól vakulásig
nap nap után
reggeltől estig
day out
szabadnap
kimenő
dissecting out
kivágás
do come out to us
gyere ki hozzánk
down and out
leégett
lecsúszott
dressed out all her finery
felékesítve
kicicomázva
kiöltözve
driven out line
kihajtott sor
everything comes out in time
idővel minden kiderül
idővel minden napvilágra jut
fitting out
felszerelés
berendezés
from out
kívülről
kintről
from time out of mind
időtlen idők óta
mindöröktől fogva
get out of here!
menj ki!
takarodj ki!
kifelé!
mars ki!
ki innen!
get out of my hair!
hagyj békén!
get out of the way!
takarodj innen!
kotródj innen!
hordd el magad!
get that notion out of your head
verd ki a fejedből ezt az ötletet
getting out
kijutás
kikerülés
kihúzás
kihozás
vízre bocsátás
girl who is out
társaságba járó fiatal lány
bálozó lány
go in at one ear and out at the other
egyik fülén be a másikon ki
have a night out
elmegy mulatni
elmegy lumpolni
átmulatja az éjszakát
have a tooth drawn out
kihúzatja egy fogát
have a tooth out
fogat húzat
kihúzatja egy fogát
have a tooth pulled out
fogat húzat
have one`s say out
kiböki, ami a szívén fekszik
have one`s shirt out
dühbe gurul
have one`s sleep out
kialussza magát
have sg out
eltávolíttat vmit
have sg out with sy
tisztáz vmit vkivel
he came out first
első lett
he carried out something shocking!
botrányosan viselkedett!
he could hardly get out a word
alig tudott egy szót kinyögni
he could have bitten his tongue out
szerette volna leharapni a nyelvét
he cut me out with my girl
elütötte a kezemről a nőmet
lecsapta a kezemről a lányt
he got out of bed on the wrong side
bal lábbal kelt fel
he groaned out what had happened
kinyögte, hogy mi történt
he must either do it or get out
vagy megszokik, vagy megszökik
ha nem tetszik, elmehet
he went down the street like a bat out of hell
úgy rohant végig az utcán, mint a szélvész
he went out just as i came in
épp akkor ment ki, amikor beléptem
épp akkor ment ki, amikor bejöttem
he won`t last out long
nem sokáig bírja már
nem sokáig él már
heeling out
labda megkaparintása a csomóból
sarkozás
hirer out
bérbe adó
his eyes were popping out of his head
majd kiugrott a szeme
kocsányon lógott a szeme
kidülledt a szeme
his name has gone out of my head
nem jut eszembe a neve
kiment a fejemből a neve
his nose gushed out with blood
eleredt az orra vére
however things may turn out
akárhogy is alakulnak a dolgok
i am not out to reform the world
nincs szándékomban megváltoztatni a világot
nincs szándékomban megjavítani a világot
i can`t get a word out of him
egyetlen szót sem tudok kihúzni belőle
nem tudom szóra bírni
i can`t get anything out of him
semmit sem tudok kiszedni belőle
egy fillért sem tudok kiszorítani belőle
i can`t get it out of my head
nem tudom kiverni a fejemből
nem tudom elfelejteni
mindig ez jár a fejemben
i can`t get it out of my head that
nem megy ki a fejemből, hogy
i can`t make it out
nem tudok rajta eligazodni
egyáltalán nem értem
nem foghatom fel
érthetetlen számomra
i know him in and out
tökéletesen ismerem
i know this town inside out
minden zugát ismerem ennek a városnak
i want to talk things out with you
szeretném az ügyeket alaposan megbeszélni veled
in and out
ki-be
kívül-belül
inside out
kifordítva
belsejével kifelé
insurance out
biztosítás meghatározott útra
is there a way out of it?
van még kiút?
van itt kiút?
van még lehetőség a megoldásra?
it is out of my reach
nem érem el
nem férek hozzá
megközelíthetetlen számomra
elérhetetlen számomra
megszerezhetetlen számomra
it will no pan out
nem fog működni
nem fog sikerülni
just out
éppen most jelent meg (könyv)
most jelent meg (könyv)
jutting out over the street
utcára hajló
utcára kiugró
keep out of my way!
félre az utamból!
laid out by rule and line
zsinóregyenes
laid out by the line
zsinóregyenes
lands out on lease
bérbe adott földek
haszonbérbe adott földek
leave to go out
kilépési engedély
távozási engedély
eltávozási engedély
kimenő
left out in the cold
kitaszítva
magára hagyatva
lights out
lámpaoltás
like a fish out of water
mint a szárazra vetett hal
mint a hal szárazon
long skirts are out
a hosszú szoknya kiment a divatból
look out afore there!
vigyázat ott elöl!
look out for squalls!
majd lesz nemulass!
made out of whole cloth
szemenszedett hazugság
kitaláció
money out of hand
készpénz
moneys paid out
teljesített fizetések
my hand is out
kiestem a gyakorlatból
my patience is out
vége a türelmemnek
végeszakadt a türelmemnek
my watch is five minutes out
az órám öt percet késik
az órám öt percet siet
near frightened out of their wits
csaknem halálra rémültek
majdnem halálra rémültek
night out
szabad este
kimenő este
nine times out of ten
esetek nagy többségében
rendszerint
not out
jó ladba
nothing out of the way
egészen mindennapos
egyáltalán nem rendkívüli
odd man out
magányos ember
nem közösségi ember
fej vagy írás játék
fej vagy írás játékból kiesett ember
összeszokott társaságból kilógó ember
on coming out of swhere
kijőve vhonnan
on the way out
kifelé menet
kimenet
útban kifelé
eltűnőben
pusztulóban
one day out of two
másodnaponként
one fire drives out another`s burning
új gond feledteti a régit
kutyaharapást eb szőrivel
oozing out of the secret
titok kiszivárgása
out and away
sokkal inkább
összehasonlíthatatlanul
out and out
teljes
teljesen
kimondott
kimondottan
leghatározottabb
leghatározottabban
agyafúrt
out at heels
lyukas sarkú
lerongyolódott
out at see
kinn a tengeren
out in america
amerikában
kinn amerikában
out in the cold
kinn a hidegen
out loud
fennhangon
jó hangosan
out match
külföldön játszott mérkőzés
out of
ki vmiből
ki vhonnan
kinn vmiből
vmin kívül
-ból
-ből
közül
között
valamiből
out of action
nem működő
használhatatlan
üzemen kívüli
harcképtelen
out of alignment
eltérés
kiugró
margón túlmenő sor
out of blast
üzemen kívül
out of bounds
megengedett területen kívül
határon kívül
játékterületen kívül
körleten kívül
out of bravado
harciasságból
virtuskodásból
out of circuit
árammentes
kikapcsolt
out of complaisance
előzékenységből
out of consideration for sg
tekintettel vmire
out of consideration for sy
vki iránti figyelemből
out of court
peren kívül
out of crop
parlagon heverő
parlag
out of curiosity
kíváncsiságból
out of doors
szabadban
szabad ég alatt
házon kívül
out of hand
kézpénzben
azonnal
out of harms way
biztonságban
out of humour
rosszkedvű
kedvetlen
out of joint
kificamodott
kizökkentett
megzavart
out of level
egyenetlen
out of line
sorból kiállva
sorból kiugorva
egyenes sorból kiállva
out of measure
mértéken felül
szertelenül
mértéktelenül
out of mere play
csak a tréfa kedvéért
out of my sight!
pusztulj a szemem elől!
tűnj el a szemem elől!
takarodj!
out of neglect
hanyagságból
gondatlanságból
out of occupation
munkanélküli
állásnélküli
out of one`s crease
pályán kívül
szabálytalanul
out of one`s head
bolond
őrült
elment az esze
out of one`s own head
saját fejéből
maga jószántából
out of pity for sy
könyörületből vki iránt
out of place
nem helyénvaló
nem odaillő
időszerűtlen
nem időszerű
out of play
játékon kívül
out of plumb
nem függőleges
out of print
kiadónál elfogyott
kiadónál elkelt
kifogyott
nem kapható
out of proportion
aránytalan
aránytalanul
rosszul tagolt
out of pure malice
puszta rosszindulatból
merő rosszindulatból
out of pure mischief
merő rosszindulatból
merő gonoszságból
out of reach of the guns
lőtávolságon kívül
out of regard for sy
vki iránti figyelemből
vkire való tekintettel
vki iránti tiszteletből
vki iránti nagyrabecsülésből
out of repair
rossz állapotban
rossz karban
out of respect for sy
vki iránti figyelemből
out of respect for you
ön iránti tiszteletből
irántad érzett tiszteletből
out of revenge
bosszúból
out of season
nem időszerű
nincs itt az ideje
időszerűtlen
nem idényszerű
idényen kívüli
out of shape
elformátlanodott
out of sheer habit
puszta megszokásból
out of sight
nem látható
láthatatlan
out of sight out of mind
mihelyt nem látja, már nem is gondol rá
ami nincs szem előtt, azzal nem törődnek
ami nincs szem előtt, arról megfeledkeznek
out of spirits
rosszkedvű
lehangolt
lóg az orra
kedvetlen
rossz a hangulata
out of spite
rosszindulatból
rosszakaratból
kicsinyes bosszúból
kicsinyes gyűlölködésből
haragból
méregből
out of stock
nincs több raktáron
kifogyott
out of the blue
váratlanul
hirtelen
derült égből
out of the common
szokatlan
out of the know
beavatatlan
out of the ordinary
szokásostól eltérő
rendkívüli
out of the question
elképzelhetetlen
lehetetlen
out of the straigh
ferde
görbe
nem merőleges
out of the way
félreeső
out of the way!
utat!
pályát!
félre az útból!
out of thin air
puszta levegőből
out of this world
egészen rendkívüli
egészen szokatlan
világi
csuda jó
csuda klassz
out of time
időszerűtlen
nem időszerű
nem aktuális
későn
out of town
vidéki
out of true
nem egyenes
elhajolt
elgörbült
elferdült
ferde
egyenetlen
megvetemedett
out of turn
soron kívül
out of upright
függőlegestől eltérő
out of wedlock
nőtlen
hajadon
out of wind
teljesen egyenes
görbület nélküli
out on a limb
hátrányos helyzetben
veszélyes helyzetben
out on the scran
koldul
kéreget
out there
ott kinn
arra
ott
arrafelé
out upon him!
szégyen reá!
out with him!
ki vele!
dobjátok ki!
ne is lássam itt!
rakjátok ki a szűrét!
out with it!
nyögd már ki!
ki vele!
halljuk!
mondd csak!
nyögd már ki végre!
out you go!
kifelé!
mars ki!
kívül tágasabb!
alo mars!
physics is out of my range
a fizika nem tartozik az érdeklődési körömbe
nem foglalkozom fizikával
played out
kimerült
hasznavehetetlen
idejétmúlt
idejét múlta
elavult
divatjamúlt
kikészült
pour me out a stiff one
töltsön valami erőset
pouring out
betöltés
pulling out
kivétel
kihúzás
kivonás
kiemelés
kinyújtás
elnyújtás
elindulás
elvonulás
kigördülés
kifutás
put it out of your mind!
ne törődj vele!
ne gondolj rá!
put out your tongue!
mutassa a nyelvét!
quite out of the common
nem mindennapi
különleges
quite out of the question!
olyan nincs!
remark out of place
nem helyénvaló észrevétel
nem helyénvaló megjegyzés
oktalan megjegyzés
időszerűtlen megjegyzés
sand are running out
eliramlik az élet
eljár az idő
lejár az idő
scooped out
vájt
kivájt
üreges
odvas
belül üres
snapping out
gyors kikapcsolás
something has put that out of my head
elfeledkeztem erről valami miatt
somewhere out west
valahol ott nyugaton
steaming out
kigőzölés
kigőzölgés
stones will cry out
még a kövek is feljajdulnak
még a köveket is megindítja
take your hand out of your pocket!
vedd ki a kezed a zsebedből!
taking out
kiváltás
kivétel
that washes him out
ez tisztázza őt a gyanú alól
that way out
arra van a kijárat
arra tessék kifáradni
that`s out of my line
ehhez nem értek
ez nem az én hatáskörömbe tartozik
ez nem rám tartozik
ez nem hozzám tartozik
ez nem az én szakmám
nekem ez a dolog nem fekszik
the ball is going out of bounds
a labda kirepül a pályáról
the book is out
a könyv megjelent
the dog wants out
ki akar menni a kutya
the fire goes out
a tűz kialszik
a tűz elalszik
the fire is out
a tűz kialudt
the heat takes out of me
elbágyaszt a hőség
the house he came out of
a ház ahonnan kijött
the ignition is out of time
késik a gyújtás
the may is out
a galagonya virágba borult
the secret is out
a titok kiszivárgott
a titok kiderült
a titok kitudódott
a titok napfényre került
a titok napvilágra jutott
the secret was oozing out
a titok kitudódott
a titok kiszivárgott
a titok napvilágra jutott
the storm has raved itself out
kitombolta magát a vihar
the sun is out
kibújt a nap
the sun shot out
hirtelen keresztültört a nap a felhőkön
the troops are out
a csapatok készen állnak
a csapatok fel vannak állítva
the village is out of bounds
a falu megközelítése tilos
tilos a faluba járni
the wood is shot out
az erdőben nincs vad
the workers are out
a munkások sztrájkolnak
there is no getting out of it
ebből nem húzhatod ki magad
they made out that
azt állították, hogy
things fell out badly
rosszul ütöttek ki a dolgok
things will straighten out
a dolgok majd rendbe jönnek
a dolgok majd egyenesbe jutnak
a dolgok majd tisztázódnak
this way out
erre van a kijárat
erre tessék kifáradni
time out
holtidő
time out of mind
régóta
időtlen idők óta
times out of number
számtalanszor
de hányszor
unos-untalan
to act out
gyakorlatba átvisz
megcselekszik vmit
to act the play out
végigjátssza a darabot
végig szerepel a darabban
to apportion out
feloszt
szétoszt
to apportion out a sum among several people
összeget feloszt több személy között
összeget szétoszt több személy között
to ask out
kihívat
to back out
kihátrál
kivonja magát
kihúzza magát
hátrafelé távozik
hátrálva kimegy
kifarol
elsompolyog
eloldalog
visszatáncol
visszakozik
megszeg (ígéretet)
kiugrik
to back out of a bargain
visszalép a megkötött üzlettől
visszavonul a megkötött üzlettől
stornírozza az üzletet
kiugrik az üzletből
to back out of sg
kivonja magát vmi alól
kihúzza magát vmi alól
to bail out
óvadék ellenében szabadon enged
kimer
kiugrik
to bale out
ejtőernyővel kiugrik
to bar out
kizár
to barf sy out
undorít vkit
elundorít vkit
kifordul a bele tőle
to bat out
gyorsan megcsinál
sietve megcsinál
összecsap
to bawl sy out
lehord vkit
to be a long way out
messze jár az igazságtól
nagyon téved
jó messze van
to be allow out
kiengedik
kimenőt kap
to be allowed out of bed
megengedik neki, hogy felkeljen
to be blitzed out
részeg
totálrészeg
be van szittyózva
to be bowled out
nem tud hová lenni ámulatában
to be crowded out
kiszorul
kinn reked
to be cut out for sg
rátermett vmire
különösen alkalmas vmire
kiválóan alkalmas vmire
to be driven out of its course
útjából eltérítik
útjából kitérítik
irányából eltérítik
irányából kitérítik
to be fagged out
teljesen kimerült
kivan
to be five shillings out of pocket
öt shillinget költött
öt shillinget vesztett
öt shillinget veszített
to be freaked out
kiborult
sokkos
ki van akadva
to be grossed out
undorodik
majd kihányja a belét
majd elokádja magát
kijön a bele
to be kitted out
felszereléssel ellátott
katonai felszereléssel ellátott
to be left out in the cold
nem törődnek vele
mellőzik
to be made out of sg
készül vmiből
csinálják vmiből
készítik vmiből
van vmiből
to be maxed out
kimerült
kivan
teljesen kivan
kész van
teljesen kész van
to be not such a fool as people make out
nem olyan bolond, mint amilyennek lefestik
nem olyan bolond, mint amilyennek hiszik
nem olyan bolond, mint amilyennek feltüntetik
to be out
házon kívül van
nincs itthon
nincs otthon
megbukott a választáson
úton van
kijön
szórakozni ment
virágba borult
kitudódott
kiszivárgott
kiderült
napfényre került
napvilágra jutott
kiment a divatból
kibújt (nap)
készen áll
sztrájkol
sztrájkban áll
nem dolgozik
tévedésben van
kialudt (tűz)
nem ég
lejárt (szerzői jog)
to be out after sg
el akar érni vmit
fáj vmire a foga
pályázik vmire
szeretne megszerezni vmit
to be out and about again
már újra kijár (beteg)
már ép és egészséges
újra egészséges
felgyógyult
to be out at elbows
lerongyolódott
kopott
kopottas
to be out at feed
kihajtották legelni
to be out at heels
lerongyolódott
kopott
kopottas
to be out fifty forints
ötven forinttal tévedett
ötven forint hiánya van
ötven forintja hiányzik vmihez
ötven forint kellene még neki
ötven forintra volna még szüksége
to be out for blood
vérszomjas
to be out for five seconds
öt másodpercre kiáll a játékból
to be out for scalp
áldozatra vadászik
bosszút igyekszik állni
to be out for sg
teljes erővel törekszik vmire
to be out for the count
kiütve fekszik a kiszámolás alatt
to be out in one`s calculation
elszámítja magát
rosszul számol
to be out in one`s reckoning
elszámítja magát
to be out in sg
téved vmiben
to be out of accord with sg
ellentétben van vmivel
ellentétben áll vmivel
to be out of action
nem működik
to be out of all proportion to sg
nem áll arányban vmivel
to be out of breath
kifulladt
to be out of business
visszavonult az üzleti élettől
to be out of cash
kifogyott a pénzéből
nincs több pénze
nincs pénze
to be out of coffee
elfogyott a kávéja
nincs több kávéja
to be out of conceit with sy
elégedetlen vkivel
to be out of copy
áll (nyomda)
to be out of country
külföldön tartózkodik
to be out of danger
túl van a veszélyen
túl van az életveszélyen
nem fenyegeti veszély
biztonságban van
to be out of fashion
divatjamúlt
ódivatú
to be out of favour
kegyvesztett
elavult
idejétmúlt
to be out of focus
nem éles (kép)
to be out of friends with sy
neheztel vkire
to be out of gear
ki van kapcsolva
felmondta a szolgálatot
to be out of harm`s way
biztonságban van
nem érheti semmi baj
nem okozhat bajt
nem árthat
to be out of health
beteg
valami baja van
nem egészséges
to be out of it
kimarad vmiből
nem vesz részt vmiben
semmi köze az egész dologhoz
nincs benne a pakliban
nincs benne a buliban
kihagyták vmiből
félreállították
mellőzték
to be out of job
nincs állása
nincs munkája
munkanélküli
munka nélkül van
to be out of key with sg
nincs összhangban vmivel
to be out of kilter
nincs rendben
rossz
rossz állapotban van
lerobbant
to be out of luck
nincs szerencséje
pechje van
to be out of mesh
nincs szinkronban
to be out of one`s head
bedilizett
megőrült
to be out of one`s indentures
megkapja a segédlevelet
to be out of one`s mind
elvesztette józan eszét
megőrült
nincs eszénél
eszét veszti
megőrül
majd megőrül
megbolondul
to be out of one`s senses
elment az esze
to be out of one`s skull
esztelen
buta
to be out of one`s time
befejezte az inaskodást
befejezte az inaséveit
to be out of one`s wits
elment az esze
to be out of order
rossz állapotban van
nem működik
to be out of place
nem illik ide
to be out of pocket
kifogyott a pénzéből
veszített
kiköltekezte magát
teljesen kiköltekezte magát
nincs pénze
nincs több pénze
to be out of practice
nincs formában
kijött a gyakorlatból
to be out of quarantine
szabad bejárása van a kikötőbe
to be out of sg
kifogyott vmiből
elfogyott vmije
hiányzik vmije
kimarad vmiből
kimaradt vmiből
szűkölködik vmiben
nincs vmije
to be out of sight
nem látszik
to be out of sorts
rosszkedvű
rossz hangulatban van
mísze van
gyengélkedik
nem érzi jól magát
nincs jól
nincs valami jól
nincs formában
to be out of spirits
lehangolt
levert
rosszkedvű
to be out of step
nem tart lépést
to be out of sy`s power
nem áll módjában vkinek
nem áll hatalmában vkinek
to be out of the collar
munkanélküli
állástalan
to be out of the country
külföldön tartózkodik
to be out of the house
nincs itthon
nincs otthon
házon kívül van
to be out of the running
nincs esélye
nem jön szóba
nem jön számba
to be out of the straight
eltér az egyenes iránytól
to be out of the woods
túl van a veszélyen
to be out of time
időszerűtlen
nem időszerű
nem aktuális
késő
elkésett
kiesett a ritmusból
nincs ritmusban
elvéti az ütemet
to be out of touch with sy
nincs kapcsolatban vkivel
nem érintkezik vkivel
to be out of training
nincs formában
kijött a gyakorlatból
to be out of trim
rosszkedvű
nincs formában
to be out of tune
el van hangolva
hamisan énekel
hamisan játszik
rosszkedvű
to be out of work
munka nélkül van
nem működik
to be out on business
üzleti ügyben jár el
üzleti ügyben ment el
üzleti ügyben van távol
to be out to
az a célja, hogy
az a szándéka, hogy
nekifogott, hogy
to be out to do sg
teljes erővel törekszik vmire
to be out to grass
el van bocsátva állásából
munka nélkül van
nyugalomban van
nyugdíjban van
nem dolgozik
pihen
to be out with sy
neheztel vkire
haragszik vkire
nincs jóban vkivel
nincs beszélő viszonyban vkivel
haragban van vkivel
to be physically worn out
fizikailag megviselt
to be played out
túlhaladottá vált
kifutotta magát
le van hajtva
le van hajszolva
ereje fogytán van
kivan
to be rather out of sorts
egy kissé rosszul érzi magát
to be rowed out
ereje fogytán van
to be sacked out
alszik
szunyál
durmol
húzza a lóbőrt
to be spiffed out
kiöltözött
rendbe tett
kiglancolt
to be stoned out
kábítószer hatása alatt van
lebeg
elszáll
részeg
totálkáros
hullarészeg
to be washed out
halálra fáradt
teljesen kivan
to be well out of the whole business
könnyűszerrel otthagyta az egész dolgot
könnyűszerrel túladott az egész dolgon
to be worn out
agyonhasznált
halálosan kimerült
to be zonked out
kimerült
kidöglött
részeg
csontrészeg
elszállt (narkótól)
to bear out
megerősít
igazol
to beat out
vékonyra kikalapál
kiver
to beat the hell out of sy
kiveri a lelket vkiből
to beat the stuffing out of sy
jól elpáhol vkit
jól elnadrágol vkit
to bed out plants
palántákat átültet
palántákat kiültet
to beguile sy out of sg
kicsal vkiből vmit
kihúz vkiből vmit
to belch out blasphemies
átkokat szór
szitkokat szór
átkozódik
szitkozódik
to belch out smoke
füstöt okád
to bell out
megduzzad
megdagad
kidudorodik
tölcsérszerűen kiszélesedik
to belly out
duzzad
kiduzzad
hasasodik
dagad
kidagad
to bilk sy out of sy`s money
kiforgat vkit a pénzéből
pénzt csal ki vkitől
to blab out
kotyog
kikotyog
fecseg
kifecseg
to black out
kihúz (írást)
áthúz
elsötétít
kiolt
to block out
vázlatosan kitervel
feldarabol
pillért feldarabol
pillért feloszt
to blot out
kitöröl
elfeledtet
eltakar
to blow out
elfúj
felpuffaszt
kifúj
kifúvat
kialszik
leereszt
kiég
kiolvad
to blow sy`s brains out
fejbe lő vkit
kiloccsantja vkinek az agyvelejét
to blunder out
kikotyog
to blurt out
kikottyant
kifecseg
kibök
to board out
kosztba ad
nem otthon étkezik
to bolt out
kisiet
kirohan
to bolt out sy
kizár vkit
elreteszeli az ajtót vki elől
to bomb out
kibombáz
to boot out
kirúg vkit
to boot sy out
kirúg vkit
to bow oneself out
mély tisztelettel elköszön
to bow out
elbúcsúzik
lelép
leköszön
eltávozik
to bow sy out
kikísér vkit a házból
ajtónál hajlongva búcsút vesz vkitől
ajtóig kikísér vkit
meghajlással elbocsát vkit
to bowl out
kizár a játékból
legyőz
megbuktat
sarokba szorít
torkára forrasztja a szót vkinek
to brave it out
rágalmakkal nem törődik
gyanú alatt dacosan viselkedik
to bray out a sound
recseg
rivall
recsegő hangot ad ki
csikorgó hangot ad ki
to brazen out
hetykén csinál
magabiztosan csinál
to break out
kitör
elszökik
to break out into pimples
pattanások keletkeznek rajta
to breathe out threats
fenyegetődzik
to breathe out vengeance
bosszúért liheg
to bring out
kihoz
elővesz
kihangsúlyoz
világosan kifejez
közzétesz
megjelentet
bemutat
első báljára visz (leányt)
szóra bír
megszólaltat
to bring sg out in bold relief
erősen kiemel vmit
erősen kidomborít vmit
erősen hangsúlyoz vmit
to bring sg out in strong relief
erősen kidomborít vmit
erősen kiemel vmit
erősen hangsúlyoz vmit
to bug out
távozik
visszavonul
veszi a sátorfáját
elsiet
elhúzza a csíkot
eltélakol
to bulge out
domborít
kidomborít
kidülleszt
felfúj
kidagad
kipúposodik
to bulge out one`s cheeks
felfújja az arcát
to bully sg out of sy
kicsikar vmit vkiből
to bum out
alászállt
kellemetlen élménye van
to bundle out
elzavar
elkerget
kidob
elkullog
meglép
to burn itself out
leég
kiég
kialszik
to burn out
kiéget
elég
kiég
kialszik
to bust out
elszökik
megszökik
dobbant
lelép
meglép
megpattan
to bustle in and out
ki-be jár
to bustle sy out of the room
kituszkol vkit a szobából
to call out
kihív
kivezényel
sztrájkba szólít
felkiált
to call out for sg
kiált vmiért
to call out the troops
kivezényli a katonaságot
to call out to sy
odakiált vkinek
to camp out
táboroz
sátorozik
szabad ég alatt hál
to cancel out
megsemmisítik egymást
kiesnek
to carol out
örömujjongásba kezd
dicsőítő énekbe kezd
to carry out
teljesít
végrehajt
kivitelez
to carry out one`s bat
ütést véghezvisz
to carry out the order
teljesíti a parancsot
to cast out a devil
ördögöt űz
to catch out
rajtakap
tetten ér
to catch sy out
rajtakap vkit
to cheat sy out of sg
kicsal vkiből vmit
to check out
kijelenti magát
távozik
bélyegez
meghal
elvisz
elhoz
kivált
elmegy
lelép
to check out the plumbing
vizel
to check sy out
megöl
másvilágra küld
to chew sy out
keményen lehord vkit
keményen letol vkit
lebaltáz vkit
to chuck out
kidob
to churn out
termel
to cipher out a mystery
titkot megfejt
rejtélyt megfejt
titkot kikutat
rejtélyt kikutat
to cipher out a sum
összeget kiszámít
to clear out
kiürít
anyagilag tönkretesz
meglép
meglóg
lelép
to clobber out
kiöltözik
kicsípi magát
felcicomázza magát
to clock out
távozáskor bélyegez
to close out holdings
túlad a készleteken
to coax sg out of sy
hízelgéssel kicsikar vkiből vmit
hízelgéssel kicsal vkiből vmit
rábeszéléssel kicsal vkiből vmit
rábeszéléssel kicsikar vkiből vmit
to coax sy out of doing sg
hízelgéssel lebeszél vkit vmiről
hízelgéssel lebeszél vkit vmi megtételéről
to cod out
magot ömleszt
to comb out
kifésül
átfésül
to come out
kijön
eltűnik
kifakul
sikerül
előtűnik
először lép fel
debütál
sztrájkba lép
megjelenik
feljön
kisüt
kinyílik
kitör
kiválik
kidomborodik
megkezdi szereplését
napvilágra kerül
kitudódik
megoldódik
végződik
kitesz
kerül
to come out at
kerül vmibe
kitesz vmennyit
to come out badly of an affair
rosszul jár a dologgal
rosszul végződik számára az ügy
to come out for sy
támogat vkit
síkraszáll vkiért
síkraszáll vki mellett
to come out in a rash
pattanások keletkeznek rajta
csalánkiütése van
to come out of a place
kijön vhonnan
to come out of hiding
kijön rejtekhelyéből
to come out of joint
kificamodik
to come out on strike
sztrájkba lép
to come out strong against sg
határozottan állást foglal vmi ellen
kirohan vmi ellen
to come out whole
sértetlenül kerül ki
to come out with sg
kirukkol vmivel
to conjure a rabbit out of a top-hat
nyulat varázsol elő a cilinderből
to conk out
bedöglik
lerohad
lerobban
to cop out
nem teljesíti a kötelességét
megfutamodik
kibújik vmi alól
kilép a buliból
kiszáll a buliból
kiugrik a buliból
to copy out
kimásol
to copy sg out of a book
kimásol vmit egy könyvből
kiír vmit egy könyvből
to cough out sg
kiköhög vmit
to count out
kiszámol
to count out the house
határozatképtelenség miatt értekezletet elnapol
to cozen sy out of sg
megfoszt vkit vmitől
kiforgat vkit vmiből
kicsal vkitől vmit
to crank sg out
hevenyészve ír vmit
leken vmit
összeüt vmit
to crap out
elromlik
beszarik
kipurcan
hibázik
befuccsol
kimerül
kifingik
gyáván otthagy
elmenekül
to crayon out a plan
tervet papírra vet
tervet felvázol
tervezetet papírra vet
tervezetet felvázol
to crowd out
kiszorít
to crush out
kisajtol
kinyom
kiprésel
to cry out
kiált
felkiált
to cry out against sg
tiltakozik vmi ellen
to cry out for sg
lármát csap vmiért
nagy hangon követel vmit
to cry out in terror
rémületében felkiált
to cry out with one voice
kórusban kiált
to cut a statue out of wood
faszobrot farag
szobrot fából kifarag
to cut out
kivág
kiszab
kiszorít
eltávolít
kiszakít
kiválaszt
kikapcsol
kiiktat
birkanyírást befejezi
kötelességét teljesíti
dolgát elvégzi
húz
kifarag
to cut out superfluous details
felesleges részleteket mellőz
felesleges részleteket elhagy
to cut out the dead-wood from sg
tisztogatást végez vmiben
to cut sy out
kiszorít vkit
kitúr vkit
to dash out
kirohan
to deal out
kioszt
to deck oneself out
kicicomázza magát
kiöltözik
kicsípi magát
to declare time out
bejelenti, hogy lejárt az idő
közli, hogy elég volt a dolgokból
közli, hogy így nem mehet tovább
to delve out
kiás
napfényre hoz
to diddle sy out of his money
kiforgat vkit a pénzéből
pénzt csal ki vkitől
to die out
kialszik
kihal
to dim out
részlegesen elsötétít
letompít
to dish out
kitálal
kiadagol
to do out
kitakarít
to do out of
kiforgat (vagyonából)
to do sg out of hand
kapásból megcsinál vmit
azonnal megcsinál vmit
to do well out of sg
szép hasznot húz vmiből
jó hasznot húz vmiből
to dole out
kioszt
szétoszt
to dope out the winners
eltalálja a nyerőket
kipécézi a nyerőket
to dope sg out
megért vmit
rájön vmire
to dose out
kiadagol
to doss out
szabad ég alatt alszik
to drag out
kikotor
kihúz
elnyújt
to draw out
kihúz
kivesz
beszédre bír
kinyújt
to draw out money
pénz kivesz
to drawl out
vontatottan mond
vontatottan beszél
to dredge out
kikotor
kotor
to dress out
feldíszít
kicicomáz
to drink out of a glass
pohárból iszik
to drive out
kihajt
kiűz
kikerget
kikocsizik
to drive out of sg
kihajt vhonnan
kiűz vhonnan
kikerget vhonnan
to drive sg out of sy`s head
kiver vmit vki fejéből
elfelejtet vmit vkivel
to drive sy out of his senses
megőrjít vkit
to drop out
elhagy
kiesik
kimarad
lemorzsolódik
to drown out
elfojt
elnyom
to ease out
tapintatosan távozársa bír
to eat one`s heart out
bánkódik vmi miatt
emésztődik vmi miatt
to eat out
házon kívül étkezik
to eat out of sy`s hand
tenyeréből eszik vkinek
to eat sy out of house and home
tönkreeszik vkit
kieszik vkit a vagyonából
kitúr vkit az otthonából
to edge one`s way out of sg
kifurakodik vhonnan
to edge sy out of a job
kitúr az állásából vkit
megfúr vkit
to edit out
kihagy
kicenzúráz
to eke out
kiegészít
kipótol
to extort sg out of sy
kicsikar vmit vkiből
kikényszerít vmit vkiből
to extract all the good out of sg
minden jót kivon vmiből
minden használhatót kivon vmiből
kiveszi a lényeget vmiből
to fade out
elhalványít
eltűnik
to fag out
kimerít
elcsigáz
megvisel
lestrapál
mezőny széléről labdát visszadob
szétsodródik
felbomlik
to fall out
kiesik
sorból kilép
megtörténik
hull
kihull
kilép a sorból
megbontja a sort
összevész
összezördül
összerúgja a port
megharagszik
megneheztel
előfordul
előadódik
megtörténik
kidől
to fall out a man
kiléptet egy embert a sorból
to fall out for the best
jóra fordul
to fall out for the worst
rosszra fordul
to fall out of a habit
leszokik vmiről
to fall out of grace with sy
kiesik vkinek a kegyéből
elveszti vki jóindulatát
kegyvesztetté válik vkinél
to fall out of line
kiáll a sorból
kiugrik a sorból
kilép a sorból
to fall out of the window
kiesik az ablakon
to fall out of time
elvéti az ütemet
to fall out of use
kimegy a használatból
kimegy a divatból
to fall out well
jóra fordul
jó vége lesz
to fall out with sy
összeveszik vkivel
összevész vkivel
összezördül vkivel
összerúgra a port vkivel
to falter out
kinyög
akadozva elmond
to fan out
legyezőszerűen szétterjed
to farm out
bérbe ad
to feather out
tollakat növeszt
tollasodik
to feed out of sy`s hand
tenyeréből eszik vkinek
to feel out
kitapogat
kipuhatol
felderíti az ellenség erejét
to feel out of it
kívülállónak érzi magát vhol
kívülállónak érzi magát vmiben
idegenül érzi magát vhol
nem leli a helyét
to feel out of sorts
rosszkedvű
nem érzi jól magát
to feel washed out
halálra fáradt
teljesen kivan
to ferret out
kifürkész
to fight it out
kiharcol vmit
végigküzd vmit
to figure out
kiszámít
kigondol
kiókumlál
to file out
elvonul
kivonul
to fill out
kitölt
kiállít (iratot)
kitelik
meghízik
kibővít
to filter out
kiszűr
to find one`s way out
kitalál
to find out
megtud
megtudakol
megérdeklődik
rajtakap
megállapít
felfedez
kiderít
to find out which way the wind blows
megvárja, honnan fúj a szél
to find sy out
kiismer vkit
to fink out of sg
kötelezettség alól kibújik
kiszáll a buliból
meglóg vmi elől
to fink out on sy
elhagy vkit
lelép vkitől
to fish out
kifog
kihalász
to fit out
felszerel
ellát
to fit out sy for school
beszerzi az iskolaszereket vki részére
to fix out
felszerel
ellát
to fizzle out
gyengén végződik
to flame out
lángol
lángokban áll
lánggal ég
nagy lánggal ég
fellángol
fellobban
kitör (harag)
to flare out
kihajlik
szélesít
kiszélesít
kiperemez
kitágít
kihasasodik
tölcsérszerűen kiszélesedik
to flat out
füstbe megy
kudarcba fullad
meghiúsul
to flesh out
megvalósít
részletekkel kiegészít
to flick out of sight
kereket old
elillan
elszelel
to flicker out
ellobban
pislákolva kialszik
to fling out
kihajít
kidob
kirúg
kirohan
elszáguld
to fling out its heels
hátrafelé kirúg
to flip sy out
felkavar vkit
kiborít vkit
kiakaszt vkit
to flog sg out of sy
kiver vkiből vmit
to flounce out
kirohan
kiszáguld
kiront
kiviharzik
to flounce out of the room
kipenderül a szobából
to flush out
kiöblít
kimos
to follow out
végigcsinál vmit
megvalósít vmit
to force out
kinyom
kiprésel
kikényszerít
to fork out
kiguberál
előkotor
to fray out
kiharcol
to freak out
megőrül
bedilizik
to freak sy out
felkavar
kiborít
kiakaszt
to frighten sy out of his senses
halálra rémít vkit
to frighten sy out of his wits
halálra rémít vkit
to fry the fat out of sy
megzsarol vkit
to fuzz out
bodrosít
göndörít
kisüt (hajat)
bodrosodik
göndörödik
to gabble out a speech
ledarál egy beszédet
elfúj egy beszédet
to gasp out
zihálva elmond
to get a kick out of sg
élvezetet talál vmiben
élvez vmit
imád vmit
nagy örömet talál vmiben
nagy élvezetet talál vmiben
imád vmit csinálni
imád vmit átélni
nagyon jó eredménnyel használ vmit
to get a laught out of sg
nevet vmin
to get a rise out of sy
felingerel vkit
becsap vkit
megtéveszt vkit
rászed vkit
feldühít vkit
felbosszant vkit
kihoz a sodrából vkit
nevetség tárgyává tesz vkit
to get a secret out of sy
titkot kiszed vkiből
to get money out of sy
pénzt csikar ki vkiből
pénzt szed ki vkiből
pénzt zsarol ki vkiből
megvág vkit
to get no change out of sy
nem megy vele semmire
to get nothing out of it
semmi haszna belőle
to get out
kihúz
kivesz
kihoz
kiszáll
kiszabadul
kijut
befejeződik
eltávolít
kiás
kiszállít
kihajt
kifejt
elővesz
előszed
kijuttat
összeállít
elkészít
megold
megfejt
leszáll
megszökik
megjelenik
kitudódik
társaságba jár
emberek közé megy
to get out a balance-sheet
mérleget készít
to get out a book
kiad egy könyvet
kihoz egy könyvet
kivesz egy könyvet
kölcsönvesz egy könyvet
to get out a word
kinyög egy szót
to get out of a difficulty
kievickél a bajból
kimászik a bajból
to get out of a duty
kibújik a kötelesség alól
kibújik vminek a megtétele alól
to get out of a train
kiszáll a vonatból
to get out of bed
felkel
to get out of bed on the wrong side
bal lábbal kel fel
to get out of control
kitör
elszabadul
to get out of doing sg
kibújik vminek a megtétele alól
to get out of hand
elvadul
elszabadul
fegyelmezetlenné válik
önfejűvé válik
lázadóvá válik
elkanászosodik
egyre kevésbé lehet vele bírni
óriási méreteket ölt
to get out of one`s books
visszafizeti tartozását vkinek
megfizeti adósságát vkinek
rendezi adósságát vkinél
to get out of one`s depth
mély vízben van
mély vízbe merészkedik
bizonytalannak érzi magát
bizonytalanul mozog
nem érez biztos talajt a lába alatt
to get out of one`s skull
csontrészegre issza magát
to get out of sg
kibújik vmi alól
felhagy vmivel
abbahagy vmit
to get out of shape
elformátlanodik
elveszti az eredeti alakját
to get out of sight
eltűnik
to get out of sy`s clutches
kiszabadul vkinek a karmaiból
to get out of sy`s way
kitér vkinek az útjából
elmegy vkinek az útjából
utat ad vkinek
utat enged vkinek
to get out of the bed on the wrong side
bal lábbal kel fel
to get out of the habit of doing sg
leszokik vmiről
to get out of the rain
meglóg
meglép
to get out of the way
félreáll az útból
to get out of the way of doing sg
leszokik vmiről
abbahagy vmit
to get out of the way of smoking
leszokik a dohányzásról
abbahagyja a dohányzást
to get out of true
elferdül
elgörbül
meggörbül
elhajlik
megvetemedik
to get out one`s car
kihozza a kocsiját
to get out one`s tools
kirakja a szerszámait
előszedi a szerszámait
to get out without loss
megússza veszteség nélkül
to get sg out of one`s head
kiver a fejéből vmit
to get sg out of one`s mind
kiver vmit a fejéből
kiver a fejéből vmit
to get sy out of a fix
kihúz vkit a csávából
to get sy out of a habit
leszoktat vkit vmiről
to get sy out of a hole
kihúz a csávából vkit
to get sy`s shirt out
dühbe hoz vkit
dühbe gurít vkit
felingerel vkit
felbőszít vkit
zabossá tesz vkit
felhergel vkit
to get the juice out of a lemon
kinyomja a citrom levét
to get turned out
utcára kerül
to give a pail a swill out
kiöblít egy vödröt
kimos egy vödröt
to give out
kiad
kioszt
kibocsát
kihirdet
közhírré tesz
elfogy
kimerül
to go all out for sg
minden követ megmozgat, hogy
tűzzel-vassal azon van, hogy
minden erejével azon van, hogy
minden erejét megfeszíti, hogy
minden erőfeszítést megtesz, hogy
to go out
szórakozni megy
kimegy
sztrájkba lép
társaságba jár
to go out for sg
minden követ megmozgat, hogy
tűzzel-vassal azon van, hogy
minden erejével azon van, hogy
minden erejét megfeszíti, hogy
minden erőfeszítést megtesz, hogy
to go out in a hurry
elsiet
elrohan
to go out of bounds
kikerül a pályáról
to go out of curl
kimegy a göndörség
összekócolódik
borzas lesz
kócos lesz
elbágyad
elkenődik
to go out of fashion
kimegy a divatból
to go out of mind
feledésbe merül
to go out of mourning
leteszi a gyászt
to go out of one`s depth
mély vízben van
mély vízbe merészkedik
bizonytalannak érzi magát
bizonytalanul mozog
nem érez biztos talajt a lába alatt
to go out of one`s mind
elveszti az eszét
teljesen kimegy a fejéből vmi
egészen megfeledkezik vmiről
teljesen elfelejt vmit
to go out of one`s way
kerül
kerülőt csinál
kitérőt csinál
útirányától eltér
útvonalától eltér
megerőlteti magát
töri magát
strapálja magát
to go out of one`s way to
nem restelli a fáradságot
mindent elkövet, hogy
to go out of one`s way to do sg
nem restelli magát, hogy vmit tehessen
to go out of one`s way to oblige sy
mindent elkövet, hogy vkinek szívességet tehessen
töri magát, hogy vkinek szívességet tehessen
to go out of sy`s way
kitér vkinek az útjából
elmegy vkinek az útjából
utat ad vkinek
utat enged vkinek
to go out of use
kimegy a használatból
kimegy a divatból
to go out on business
üzleti ügyben járkál
üzleti ügyben szaladgál
hivatalos ügyben járkál
utánajár vminek
to go out to sea
tengerre kel
kifut a tengerre
to go out to service
szolgálatba megy
szolgálatba áll
to go out with sy
jár vkivel
to gouge out
vés
kivés
kiváj
to gouge out sy`s eyes
kinyomja vki szemét
kivájja vki szemét
to gouge sg out of sy
kicsikar vmit vkiből
kizsarol vmit vkiből
kiszed vmit vkiből
kicsal vmit vkiből
to green out
zöldül
kizöldül
to grind out a tune
ledarál egy dallamot (verklin)
to grind out an oath
foga között káromkodik
to groan out sg
kinyög vmit
to gross out
undorít
to grunt out sg
morog vmit
to gush out
kibuggyan
feltör
kilövell
kispriccel
to hack a figure out of a rock
sziklából szobrot farag
sziklából szobrot kinagyol
kőtömbből szobrot farag
kőtömbből szobrot kinagyol
to hammer out
kikalapál
kieszel
to hand out
kioszt
kisegít
to hang out
kiakaszt
kitereget
kilóg
to happen one out of thousand times
ezer közül egy esetben történik meg
ezer közül egy esetben fordul elő
ezer közül egy esetben adódik
to hash out
megold
to hear sy out
végighallgat vkit
to help out
kisegít
to hew out
kivág
kinagyol
kiképez
to hew out a career for oneself
könyökkel csinálja meg a karrierjét
kiverekszi magának az érvényesülést
tűzön-vízen át tör utat magának
to hew out a statue
szobrot kinagyol
szobrot kifarag
to hire oneself out
leszegődik
beszegődik
elszegődik
szolgálatába áll vkinek
beáll
szolgálatba áll
to hire out
bérbe ad
kibérel
bérbe ad
to hit out
erőteljesen támad
to hit out straight from the shoulder
teljes erejéből üt
telibe talál
to hobble out horses
béklyóban csap ki lovakat a legelőre
to hog out
nagyon gyorsan vág
to hold out
kinyújt
tart
kecsegtet vmivel
kitart
nyújt
odanyújt
odatart
ígér
ígérget
megcsillogtat vki szeme előtt vmit
biztat
állja a sarat
to hold out a hand to sy
segít vkit
segítséget nyújt vkinek
segédkezet nyújt vkinek
to hold out a hope to sy
reménnyel kecsegtet vkit
to hold out hopes of sg
keecsegtet vminek a reménységével
ígérget vmit
to hold out on sy
nem árul el vmit vkinek
elhallgat vki elől vmit
visszatart vmit vkitől
to hold out sg at arms length
kartávolságnyira tart vmit
kartávolságnyira kitart vmit
to hold out to the end
végsőkig kitart
to hole out
lyukba üt
lyukba dob
lyukba küld
to hollow out
kiváj
kimélyít
to hoof out
kirúg vkit
to hop out
kiugrik
to hound sy out
kiüldöz vkit vhonnan
to hustle out
kituszkol
to improve sg out of existence
agyonjavítgat vmit
addig javítgat vmit, míg semmi sem marad belőle
to invalid sy out
rokkantság miatt leszerel vkit
kiszuperál vkit
to iron out
kivasal
elsimít
áthidal
kiegyenlít
nemz
to iron out an opponent
alaposan elveri ellenfelét
to iron out difficulties
nehézségeket elsimít
to issue out
kifolyik
kiömlik
to jerk out
kibök
to jockey sy out of sg
kiügyeskedik vmit vkitől
kicsal vmit vkitől
to jostle sy out of the way
ellök vkit az útból
eltaszít vkit az útból
to juggle sg out of sy
kicsal vkitől vmit
kiügyeskedik vkitől vmit
elcsen vmit vkitől
to jump out of one`s skin
majd kiugrik a bőréből
azt sem tudja, hova legyen
alig fér a bőrébe
to jump out of the skin
halálra rémül
to jut out
kiáll
kiugrik
kiszögell
előrenyúlik
kidagad
to keep a good look out
jól vigyáz
to keep out
kizár
távol tart
nem enged be
távol marad
kinn marad
to keep out of sight
nem mutatkozik
rejtőzik
elrejtőzik
elrejtőzik mások szeme elől
to keep out of sy`s way
félreáll vki útjából
kitér vki elől
kikerül vkit
to keep out of the way
félrehúzódik
nem lábatlankodik
to keep sy out of his money
adós marad vkinek
nem fizet vkinek
to keep sy out of mischief
szamárságtól visszatart vkit
nem engedi, hogy vki ostobaságokat tegyen
to knock out
kiüt
kiver
to knock the stuffing out
jól elver
jól elnadrágol
to know sg inside out
töviről hegyire ismer vmit
úgy ismer vmit, mint a saját tenyerét
to ladle it out
szerepét nagy pátosszal játssza
to ladle out the soup
levest merőkanállal kimér
levest merőkanállal tálal
to lash out
kirúg (ló)
kirobban
kirohan vki ellen
to last out
kitart
elég
eltart
to last sy out
túlél vkit
eltart addig, amíg vki
to last the winter out
kitart a tél végéig
to laugh out of sg
tréfálkozással jókedvre hangol
to lay oneself out to sg
törekszik vmire
felkészül vmire
to lay out
elrendez
megtervez
kijelöl
kiterít
felravataloz
kiad (pénzt)
befektet
leterít
kiüt
kinyír
harcképtelenné tesz
kitereget
to lean out of
kihajol
to lease out
bérbe ad
kiad
árendába ad
haszonbérbe ad
to leave out
kihagy
kifelejt
to leave out of consideration
figyelmen kívül hagy
to leave sg out of account
nem számol vmivel
figyelmen kívül hagy vmit
to let out
kiereszt
kienged
kifecseg
elárul
elenged
megszöktet
bővít
kibővít
bérbe ad
to let out at sy
nekitámad vkinek
kirohan vki ellen
to let out the reef
kireffel
megereszti a nadrágszíjat
kiengedi a csavarást a vitorlából
megereszti a vitorlákat
megereszti az övét
to let the cat out of the bag
elrontja a meglepetést
elárulja a titkot
eljár a szája
to level out
egyenlít
kiegyenlít
egy szintre hoz
to light out
felszedi a sátorfáját
elkotródik
to line out
vonalakkal elválaszt
vonalakkal megjelöl
to lisp sg out
pöszén mond vmit
selypítve mond vmit
to live out
túlél
nem lakik bent
nem bentlakó
to live out of the world
magának él
elzárkózik a világtól
távol él a világ zajától
világtól elvonulva él
to lock out
kicsuk
kizár
to loll out
kilóg
kilógat
to look out
kinéz
óvakodik
vigyáz
kikeres
to look out for sg
vár vmire
keres vmit
to look out of place
sehogy sem illik oda
kirí a környezetből
to look out on
néz vmerre (ablak)
to look sadly out of place
szánalmasan fest
szomorúad fest
siralmasan hat
to look washed out
halálra fáradt
teljesen kivan
to lose out
veszít
kudarcot vall
to lose out on sg
nem sikerül vmit megszerezni
to lunge out at sy
ütést mér vkire
megrúg vkit
to lunge out its sting
kiereszti fullánkját
to make a good thing out of sg
hasznot húz vmiből
hasznot kovácsol vmiből
hasznára fordít vmit
előnyére fordít vmit
szépen keres vmin
to make a poor out
leszerepel
to make an out
kifelejt egy szót a szedésből
kifelejt egy sort a szedésből
to make out
megért
kibogoz
megkülönböztet
felismer
kiismer
értelmez
kibetűz
elkészít
kiállít
állít
halad
boldogul
összeállít
írásba foglal
megszerkeszt
kihoz (eredményt)
feltüntet
kivesz (szemmel)
kiböngész
kisilabizál
sikere van
jól megvan
előre jut
to make out a bill
számlát állít ki
to make out a case
vádat emel
keresetet indít
to make out a case against sy
vádat emel vki ellen
to make out a good case for
jól alátámasztja azt az érvelést, hogy
ügyesen adja elő azt az álláspontot, hogy
to make out a list
jegyzéket készít
to make out one`s case
bebizonyítja az álláspontját
bebizonyítja keresetének jogosultságát
bebizonyítja vádjának jogosultságát
bebizonyítja vádjának helyességét
to make sy out to be sg
feltüntet vminek vkit
to map out
kitervez
kidolgoz
beoszt (időt)
to march out bag and baggage
teljes felszereléssel elvonul
to mark out
kijelöl
kitűz
to mark out for sg
szán vmire
kijelöl vmire
kiszemel vmire
to mark out from
kitűnik vhonnan
kiválik vhonnan
to measure out
kimér
kiporcióz
to mete out
kioszt
kimér
kiszab
szolgáltat
szétoszt
to mete out justice
igazságot szolgáltat
to mete out punishments
büntetéseket szab ki
to mete out rewards
jutalmakat oszt szét
jutalmakat oszt ki
to miss out
kihagy
to money out
díjaz
díjjal kitüntet
to morsel out
apránként eladogat
to move out
kiköltözik
to muck out
kiganajoz
to muster out
kimustrál
kiszuperál
to nip out
előránt
kioson
meglép
megugrik
to nose out
kiszimatol
kiderít
to ooze out
kiszivárog
kitudódik
napvilágra jut
to open out
kinyit
szétnyit
kitár
kigöngyöl
kihajtogat
kiterít
fejleszt
kifejleszt
nagyobbít
tágít
kitágít
kicsiszol
kibővít
kiszélesít
kinyílik
kifejlődik
kitárul
elterül
kiterjed
gázt as
rákapcsol
to open out the throttle
gázt ad
rákapcsol
to open out to sy
feltárja a lelkét vkinek
to order out
kiparancsol
to out
kiüt
kirak
to out cold
be van rúgva
részeg
ájultan alszik
to pan out
mos (aranyat)
kimos (aranyat)
végződik
sikerül
to pan out about sg
bővebben kitér vmire
to pan out at so much
ennyi aranyat ér
to pant out
zihálva mond
lihegve mond
pihegve mond
szaggatottan mond
elfúló lélegzettel mond
to parcel out
feloszt
parcelláz
felparcelláz
to pass out
kimegy
elhagyja az iskolát
végez
elájul
elveszti eszméletét
meghal
kiad
kioszt
to pass out of mind
feledésbe merül
to pay out
kifizet
kiereszt
ráenged
to pay sy out
kifizet vkit
megfizet vkinek
to peck out sy`s eyes
kivájja vkinek a szemét
kivágja vkinek a szemét
to peck sg out of a hole
kicsipeget vmit egy lyukból
kivájkál vmit egy lyukból
to peddle sg out
szűkmarkúan oszt szét vmit
to peep out
kikandikál
kibújik
bújik
to peg out
kicövekel
kijelöl
beadja a kulcsot
kifárad
kipurcan
meghal
kinyiffan
bekrepál
to peg out a claim
területet birtokba vesz
to persuade sy out of sg
lebeszél vkit vmiről
to peter out
lassan kifogy
lassan kimerül
elmúlik
elenyészik
megszűnik
lassan elfogy
vízbe esik
kútba esik
semmivé lesz
csütörtököt mond
elpárolog (harag)
véget ér
leáll
kiékelődik (érctelér)
kiékül
kifogy
elvékonyodik
kimerül
kifárad
kipurcan
kikészül
to phase out
kivon
fokozatosan megszüntet
to pick out
kiszemel
kiválogat
megkülönböztet
felismer
kiolvas
kiókumlál
kiszínez
hallás után eljátszik
to piece out
kitold
kiegészít
összerak
to pile out
kiözönlik
to pinch out
kiékelődik
to pitch out
kidob
kihajít
to play out
végigjátszik
zeneszóval búcsúztat
zeneszóval kikísér
to play out time
húzza az időt
taccsra játszik
to plough out
kiszánt
szántással felszínre vet
ekével felszínre vet
kiirt
szántással kiirt
to pluck out
kitép
to plump out
kigömbölyödik
meghízik
to point out
rámutat
to pop out
hirtelen kiszalad
kinyiffan
kiránt
kiszalad
kiugrik
kilő
kirepül
hirtelen kialszik
hirtelen meghal
felfordul
kifing
to pore one`s eyes out
túlerőlteti a szemét
to portion out
kioszt
szétoszt
to posh out
kicsípi magát
to pour out
beönt
betölt
kiönt (szívet)
asztalfőn ül
ömleng
kiözönlik
to precipitate out
kicsapódik
to press the juice out of a lemon
kiprésel egy citromot
kifacsar egy citromot
to price out
túl magas árat állapít meg
to prick out
kiültet (palántát)
to print out a negative
negatívról pozitívet készít
to prize out
feltör
felfeszít
to psych out
elveszti az uralmát
kikészül
kipurcan
kiborul
bedilizik
bezsong
to psych sy out
meglep
megdöbbent
ledöbbent
kifektet
kiismer
rájön
to puff out
elfúj
kidagaszt
kipöfög
to pull chestnuts out of the fire
kikaparja a gesztenyét
to pull one`s finger out
dolgozik
keményen elkezd dolgozni
ráver a melóra
ráhajt
összekapja magát
rákapcsol
csipkedi magát
to pull out
kihúz
kinyújt
elnyújt
kievez
kigördül
kivesz
kivon
kiemel
kiránt
elindul
elmegy
elvonul
kifut
elevez
elhagyja a partot
kifut a nyílt vízre
kimászik a csávából
eltűnik
elmenekül
to pull out a revolver
revolvert ránt elő
to pull out a story
történetet elnyújt
történetet hosszúra nyújt
to pull out from behind a vehicle
járműnek eléje vág
előz
to pull out of joint
kificamít
to pull out of the fire
mentő gondolata támad
to pull out sg big
összeszedi minden erejét
megfeszíti minden erejét
to pull sy out of a hole
kihúz vkit a csávából
kihúz vkit a pácból
to pull sy out of bed
kiráncigál vkit az ágyából
to pull the chestnuts out of the fire
kikaparja a gesztenyét a tűzből
to pump out
kiszivattyúz
kifáraszt
to punch out
kilyukaszt
kiránt
kivág
szeget kiránt
szegecset kiránt
bélyegez
blokkol
to push out
rügyezik
gyökeret hajt
kidug
kihajt (rügyet)
eltol
eltaszít
kirúg
to push out the clutch
kinyomja a tengelykapcsolót
kinyomja a kuplungot
kikuplungoz
to push the clutch out
kinyomja a tengelykapcsolót
kinyomja a kuplungot
kikuplungoz
to put a horse out to grass
lovat legelőre csap
lovat legelőre kicsap
lovat zöldtakarmányra fog
to put a public house out of bounds
megtiltja egy kocsma látogatását
to put one`s shoulders out
kificamítja a vállát
to put out
kitesz
kidob
kitűz
kihajt
kinyújt
kificamít
kiad
kikölcsönöz
kikapcsol
bosszant
termel
befektet
felizgat
zavar
zavarba hoz
közzétesz
előállít
kihajózik
elindul
kitereget
to put out bunting
fellobogóz
zászlódíszbe öltöztet
to put out of commission
kivon a forgalomból
to put out of order
elront
to put out one`s tongue
kiölti a nyelvét
to put out sy`s eyes
kiszúrja a szemét
to put out to sea
tengerre kel
kifut a tengerre
kifut a nyílt tengerre
tengerre száll
hajóra száll
elvitorlázik
to put sg out of action
leállít vmit
elzár vmit
elront vmit
használhatatlanná tesz vmit
to put sg out of bounds
megtiltja vmi látogatását
to put sg out of one`s head
nem gondol tovább vmire
elveti vminek a gondolatát
to put sg out of one`s mind
kiver vmit a fejéből
nem gondol tovább vmire
to put sg out of sight
elrejt vmit
eldug vmit
to put sg out of sy`s head
kiver vkinek a fejéből vmit
to put sg out of true
elferdít vmit
elgörbít vmit
elhajlít vmit
megvetemít vmit
to put sy out of conceit with sy`s own work
elveszi vki kedvét a munkájától
to put sy out of countenance
zavarba hoz vkit
zavarba ejt vkit
meghökkent vkit
elképeszt vkit
kihoz a sodrából vkit
to put sy out of sy`s pain
megadja a kegyelemdöfést vkinek
megszabadít vkit fájdalmaitól
to put sy out of the way
eltesz vkit láb alól
to put sy`s nose out of joint
rossz tréfát űz vkivel
kitol vkivel
kiüt a nyeregből vkit
to puzzle out
kibogoz
megfejt
to quest out sg
keres vmit
kutat vmi után
to rake out the fire
szétkotorja a tüzet
eloltja a tüzet
to rap out
kikopog
kikopogtat
kibök
kimond
to ration out bread
kenyeret adagol
kenyéradagokat kioszt
to rattle out
elhadar
eldarál
ledarál
to ravel out
felfejt
felbont
kibogoz
to reach out
nyújt
kinyújt
to reach out a hand
kezet nyújt
to reach out for sg
kinyújtja a kezét vmi után
to reach out with one`s hand for sg
kinyújtja a kezét vmi után
to ream out
kiváj
kitágít
dörzsöl
kidörzsöl
to ream sy out
szid vkit
leszid vkit
lecsesz vkit
lekúr vkit
to ream sy`s ass out
szid vkit
leszid vkit
lebasz vkit
lekúr vkit
letol vkit
to riddle out a dream
álmot megfejt
álmot megmagyaráz
to ride out
kilovagol
to ride out a gale
vihart horgonyon kivár
átvészel
to ride out a storm
átvészel
to rig out
felszerel
kiöltöztet
felöltöztet
felcicomáz
orrvitorlarudat kitol
orrvitorlarudat kihúz
szárnyvitorlarudat kitol
szárnyvitorlarudat kihúz
to ring out
szól
cseng
hangzik
kihangzik
harangzúgással búcsúztat
to rip out an oath
káromkodik
to rip out the lining of a coat
kitépi egy kabátból a bélést
to roll out
kisodor
kinyújt
kigurul
kibújik
to root out
gyökerestül kitép
gyökerestül kiirt
kitúr
kiás
to rough out
kinagyol
vázlatot készít
nagy vonalakban felvázol
to round out
kikerekít
kigömbölyödik
to roust out
erőszakkal kiűz
erőszakkal kikerget
erőszakkal kihajt
kiráncigál
kiugraszt
kiűz
felhajt
felkutat
to rout out
kiráncigál
kiűz
erőszakkal kiűz
erőszakkal kikerget
erőszakkal kihajt
kiugraszt
felhajt
felkutat
kiváj
barázdál
hornyol
szignatúrát vág
to rub out
kiradíroz
to rule out
kitöröl
áthúz
elutasít
kizár
határozatilag kizár
kirekeszt
elvet
kihúz
to rule sg out of order
szabálytalannak nyilvánít
elutasít
to rummage out
előkotor
előás
kihalász
to run out
kifogy
kifut
kiszalad
kifolyik
kicsordul
elfogy
lejár
letelik
kiszögellik
to run out of sg
kifogy vmije
to run out of true
elmozdul a tengelye
nem körben forog
to rush out
kirohan
kitódul
to rush sy out of the room
kipenderít a szobából vkit
kikerget a szobából vkit
kiűz a szobából vkit
to sack out
aludni megy
szunyálni megy
hunyni megy
behéderel
levackol
to sally out
kitör
kiront
to scald out a vessel
edényt kiforráz
to scare daylight out of sy
halálra rémít vkit
to scare hell out of sy
halálra rémít vkit
to scarf out
teleeszi magát
fal
zabál
to scoop out
kimer
kilapátol
kimereget
kikanalaz
to scoop out a line
vonalat metsz
to score out
kihúz (egy szót)
to scrape out
kikapar
kitágít
to scratch out
kikapar
kivakar
to scream out one`s lungs
kikiabálja a tüdejét
kiordítja a tüdejét
to screen out
kiszitál
kirostál
to screw money out of sy
pénzt facsar ki vkiből
to screw out
kiprésel
kifacsar
kicsal
kierőszakol
to section out
feloszt
kioszt
eloszt
elkülönít
elválaszt
to see out
kikísér
végig kivár
végig kiül
végigül
végignéz
to see the old year out
szilveszterezik
to seek out
felkeres
kikutat
megtalál
to sell out
kiárusít
mindent elad
to send a horse out to grass
lovat legelőre csap
lovat legelőre kicsap
lovat zöldtakarmányra fog
to send out
kiküld
kibocsát
szétküld
to send out leaves
leveleket hajt
to set out
elindul
megállapít
bizonyít
felsorol
elmond
kiállít
felszerel
ellát
kitesz
kiemel
közzétesz
kirak
kiültet
elhatároz
elrendez
rendszerez
díszít
ékesít
kidolgoz
kitűz
előrajzol
kijelöl
nyomdokol
ritkít
spáciumoz
útnak indul
kezd
to set out a curve
görbét meghúz
to set out against an enemy
ellenség ellen indul
to set out for swhere
elindul vhova
útra kel vmerre
to set out in search of sy
keresésére indul vkinek
to set out seedlings
palántát kiültet
palántát duggat
to set out the table
mindent kirak az asztalra
megterít
megteríti az asztalt
to set out the table with one`s wares
asztalra kirakja áruját
to settle an affair out of court
peren kívüli egyezséget köt
to shadow sg out
jelez vmit
éreztet vmit
to shake out
kiráz
kibont
to shake out the reef
kireffel
kiengedi a vitorlából a csavarást
megereszti a vitorlákat
kienged a vitorlából
megereszti a nadrágszíját
megereszti az övét
to share out
feloszt
szétoszt
kioszt
to shell out
kiguberál (pénzt)
leszurkol (pénzt)
to shoot out
kilövell
spriccel
előtör
kiront
kicsap
kilök
kidug
hajt (ágat)
fegyverekkel intéz el
kicsap
kirohan
kimagaslik
kiszögellik
to shoot out one`s lips
elbiggyeszti az ajkát
to shoot out one`s tongue
kiölti a nyelvét
gyorsan kiölti a nyelvét
nyelvet ölt
nyelvet nyújt
to short out a resistance
ellenállást kiiktat
to shout out
felkiált
kikiált
to show out
kikísér vkit
to shuffle out
kicsoszog
csoszogva kimegy
csoszogó léptekkel kimegy
to shuffle sg out of sight
eltüntet vmit
észrevétlenül eltüntet vmit
to shut out
kizár
kirekeszt
elzár
to sign out
munkából távozáskor bélyegez
to single out
kiválogat
kiválaszt
kiszemel
to sink out of sight
eltűnik szem elől
to siphon out
szívócsővel elvezet
szívócsővel kiszív
to sit out
végigül
kivárja a végét
kihagy
to slag out
salakot leönt
to sleep out
nem otthon alszik
kialszik vmit
to slip out
kicsúszik
kibújik
kiszivárog
napvilágra jut
kioson
to slop out
kiönt
ürít
kiürít
to smoke out
kifüstöl
füsttel kihajt
végigszív
végigszí
to smoke out a sick-room
kifüstöl egy betegszobát
betegszobát kifüstöl
betegszobát füsttel fertőtlenít
to smoke rats out of a barn
patkányokat csűrből kifüstöl
to snap out
türelmetlenül odamond vmit
keményen odamond vmit
kurtán odamond vmit
to snap out of it
kivágja magát vmiből
to sneak out
kisomfordál
kisompolyog
kilopódzik
kioson
to sneak out of responsibility
kihúzza magát a felelősség alól
to sneak out of sg
kimászik vmiből
kievickél vmiből
to snort out an answer
választ kiböffent
to snuff out
elfúj (gyertyát)
kinyiffan
elpatkol
to sort out
kiválogat
kiválaszt
megold
elrendez
to space out
térközökkel elhelyez
feloszt
szétoszt
to space out the type
ritkítja a szedést
to speak out
hangosan beszél
hangosabban beszél
felemeli a hangját
tagoltan beszél
tagoltabban beszél
érthetően beszél
érthetőbben beszél
kimondja véleményét
megmondja véleményét
őszintén és nyíltan kimondja véleményét
őszintén beszél
nyíltan beszél
semmit sem hallgat el
to speak out one`s thoughts
kimondja, amit gondol
kimondja, ami a szívén fekszik
to spell out
kisilabizál
nagy nehezen kisilabizál
világosan megmond
világosan megmagyaráz
határozottan körülír
határozottan kifejt
pontosan meghatároz
to spin out
elhúz
elnyújt
hosszú lére ereszt
húz (időt)
to sponge out
szivaccsal kitöröl
to spoon out
kikanalaz
to spread out
szétterít
terít
to spread out a carpet
szőnyeget kiterít
to spread out goods for sale
kirakodik az áruval
eladásra szánt árut kirak
to spread out like a fan
legyezőszerűen szétterül
to spread out one`s handkerchief
kibontja zsebkendőjét
szétteregeti zsebkendőjét
to spring out
kiugrik
előugrik
to spurt out
kilövell
fecskendez
spriccel
sugárban tör ki
to spy out
kikémlel
to spy out the ground
kikémleli a terepet
to squall out
kiált vmit
üvölt vmit
sikít vmit
visít vmit
to squeeze out a tear
könnyet kiprésel
könnyet kisajtol
könnyet kiszorít
to squeeze the juice out of a lemon
kinyomja egy citrom levét
to stake out
határait kijelöli vminek
kicövekel
cöveket lever
to stake sy out
megfigyeltet vkit
megfigyelés alatt tart vkit
to stamp out
széttapos
eltipor
elpusztít
kiirt
kiöl
eltöröl
likvidál
megsemmisít
kilyukaszt
kivág
to stamp out a rebellion
lázadást elfojt
to stamp out the fire
eltiporja a tüzet
to stand out
kiugrik
szembeötlik
kiáll
élesen kirajzolódik
kimagaslik
ellenáll
nem enged
kifut a tengerre
to stand out in relief
kiemelkedik
kidomborodik
kiugrik
to stand out to sea
kifut a tengerre
tengerre kel
to stare sy out of countenance
szemtelenül végigmér vkit
erősen bámul vkit
merően bámul vkit
erősen fixíroz vkit
to start out
elindul
to start out to
az a szándéka, hogy
az a terve, hogy
to stay out
kinn marad
nem jön be
nem tér haza
nem tér vissza
to stay out all night
házon kívül alszik
nem alszik otthon
kimarad
to steal out
kilopódzik
to steam with all lights out
teljesen elsötétítve halad
to step out
kilép
to step out a distance
távolságot kilép
to stick one`s neck out
veszélyes dolgot kockáztat
to stick out
kiugrik
kiáll
kinyúlik
kidug
to stick the chest out
kidülleszti a mellét
to stick up out ofthe water
vízből felbukkan
vízből kiáll
to stink out
kifüstöl
to stink sy out
bűzzel kiüldöz vkit
kifüstöl vkit
to stone out a skin
bőrt csiszol
bőrt habkővel csiszol
to storm out
elviharzik
to straighten out
egyenesbe hoz
tisztáz
to straighten out one`s affairs
ügyeit rendezi
ügyeit elrendezi
ügyeit egyenesbe hozza
to stream out
kitódul
kiözönlik
to stretch out
szétterít
terít
to strike out
kitöröl
kihúz (nevet)
kicsihol
kitalál
kieszel
rájön
teljes erővel üt
hirtelen elindul
to strike out on one`s own
önállósítja magát
to string out
sorban elhelyez
to stroke out one`s beard
szakállát ujjaival rendbe hozza
to stub out a field
földdarabot fatönköktől megtisztít
to stub out one`s cigarette
kioltja cigarettáját
elnyomja cigarettáját
to surge out
kiözönlik
to swarm out
kirajzik
to swear out sy`s life
hamis esküvel halálba juttat
to swell out
kidagad
dagad
megdagad
to swindle sg out of sy
kicsal vkitől vmit
to take a leaf out of sy`s book
példát vesz vkiről
to take a piece out of sy
lehord vkit
összeszid vkit
letol vkit
to take a rise out of sy
becsap vkit
rászed vkit
megtéveszt vkit
felingerel vkit
feldühít vkit
felbosszant vkit
kihoz a sodrából vkit
nevetség tárgyává tesz vkit
to take a sum out of one`s income
jövedelméből elvesz egy összeget
to take it out in goods
árukkal törleszt
to take it out of sy
kimerít vkit
elcsigáz vmit
halálra fáraszt vkit
kiszedi a zsírját vkinek
kárpótolja magát vkivel szemben
elégtételt szerez magának vkivel szemben
kitölti bosszúját vkin
bosszút áll vkin
kibabrál vkivel
kitol vkivel
elővesz vkit (betegség)
to take it out on sy
kimerít vkit
elcsigáz vkit
halálra fáraszt vkit
kiszedi a zsírját vkinek
kárpótolja magát vkivel szemben
elégtételt szerez magának vkivel szemben
kitölti bosszúját vkin
bosszút áll vkin
kibabrál vkivel
kitol vkivel
elővesz vkit (betegség)
megfizettet vmit vkivel
to take one`s meals out of doors
szabadban étkezik
házon kívül étkezik
to take out
kiküszöböl
kivesz
elvisz
megszerez
kivált
kivisz
kivezet
eltávolít
kieszközöl
elnyer
hozzájut
to take out a loan
kölcsönt vesz fel
to take out a permit
engedélyt szerez
to take out a policy
biztosítást köt
to take out a stain
foltot kivesz
to take out a tooth
fogat kihúz
to take out american papers
amerikai állampolgárságot kap
amerikai állampolgárságot szerez
to take out an insurance policy
biztosítást köt
to take out luggage
kiváltja a poggyászt
to take out of circulation
forgalomból kivon
to take out of sy`s way
eltérít vkit az útjából
kitérít vkit az útjából
to take out one`s pipe
előveszi a pipáját
to take out probate of a will
végrendeletet érvényesnek nyilvánít
to take out quantities
méretkimutatást készít
előméretez
meghatározza a köbtartalmát
to take out the quantities
méretkimutatást készít
előméretez
to take sg out of pawn
zálogból kivesz vmit
to take sg out of sg
kivesz vmit vmiből
kitesz vmit vmiből
kiszed vmit vmiből
kihúz vmit vmiből
merít vmit vmiből
merít vmit vhonnan
to take sy out
megöl vkit
kinyiffant vkit
hazavág vkit
randevúzik vkivel
randizik vkivel
to take sy out dancing
táncmulatságra visz vkit
táncolni visz vkit
to take the bread out of sy`s mouth
elveszi vki kenyerét
kiveszi a kenyeret vki szájából
to take the conceit out of sy
letöri a szarvát vkinek
to take the horses out
kifogja a lovakat
to take the pep out of sg
elveszi vminek az erejét
elveszi vminek a zamatát
elveszi vminek az ízét
elerőtlenít vmit
to take the point out of a joke
ellő egy viccet
lelövi egy vicc csattanóját
ellövi egy vicc csattanóját
to take the shine out of sg
frisseségét elrontja vminek
hatását elrontja vminek
felülmúl vmit
elhomályosít vmit
to take the starch out of sy
leszállít vkit a magas lóról
to take the stuffing out of sy
lecsillapít vkit
leszállít a magas lóról vkit
to take the wind out of sy`s sail
kifogja a szelet vki vitorláiból
ügyesen meghiúsítja vki tervét
to take the words out of sy`s mouth
kiveszi a szavakat vkinek a szájából
to talk a bill out
törvényjavaslat vitáját elnapolásig elhúzza
to talk it out
kiönti a szívét
to talk out of sg
kimagyarázza magát vmiből
kibeszéli magát vmiből
kimagyarázkodik
to talk sg out
alaposan megbeszél
alaposan megvitat
alaposan kitárgyal
alaposan megtárgyal
mélyrehatóan megbeszél
mélyrehatóan megvitat
mélyrehatóan megtárgyal
mélyrehatóan kitárgyal
minden oldalról megvitat
minden oldalról megtárgyal
minden oldalról megbeszél
to talk sy out of doing sg
lebeszél vkit vmiről
lebeszél vkit vmi megtételéről
to talk sy out of sg
lebeszél vkit vmiről
to tear out
kitép
kirohan
to tell sy sg right out
minden teketória nélkül megmond vkinek vmit
to tell sy sg straight out
minden teketória nélkül megmond vkinek vmit
to terrify sy out of his wits
halálra rémít vkit
to think out
kigondol
kieszel
kitervel
to thrash out
alaposan megvitat
részletesen kitárgyal
kicsépel
to thresh out
kicsépel
alaposan megvitat
részletesen kitárgyal
to throw out
kidob
kibocsát
elvet
elutasít
leszavaz
épít (épületszárnyat)
elejt
odavet
megzavar
kivet a kerékvágásból
to throw out a bill
törvényjavaslatot nagy szótöbbséggel elvet
törvényjavaslatot nagy szótöbbséggel leszavaz
to throw out a feeler
kipuhatolja a helyzetet
to throw out a motion
javaslatot elutasít
to throw out a sprat to catch a whale
kis befektetéssel nagy hasznot akar elérni
to throw out ballast
ballasztot kidob
homokzsákot kidob
tehertől megszabadul
könnyít magán
könnyít a terhén
to throw out light
fényt ad
fényt vet
to throw out of line
középvonalból kimozdul
középvonalból elmozdul
to throw out one`s chest
kidülleszti a mellét
to throw out suckers
gyökérsarjakat hajt
gyökértősarjakat hajt
to throw out sy on his ear
úgy kirúg vkit hogy a lába sem éri a földet
kipenderít vkit
to throw out the baby with the bath water
kiönti a fürdővízzel a gyereket
túllő a célon
átesik a ló másik oldalára
to throw sg out of the window
kidob vmit az ablakon
kihajít vmit az ablakon
to tick out
felvesz
kikopogja a szalagra (távírógép)
lekopog
továbbít
to tip out
kiönt
kiürít
kiborít
kibillent
kiborul
kibillen
to trace out
kijelöl
kirajzol
to travel out of the record
fel nem hozott indokok vagy kérelem nélkül dönt
eltér a tárgytól
tárgyhoz nem tartozó dolgot hoz fel
to tread out
tapos (szőlőt)
eltapos (tüzet)
eltipor (felkelést)
to trick out
feldíszít
kicicomáz
to trip out
hallucinációs mámort élvez
kilejt
kitipeg
to troop out
kicsődül
kitódul
to trot out
megfuttat
ügetésre fog
előhoz
megmutogat
parádézik
büszkélkedik
fitogtat
előhúz
meggyorsítja lépteit
sebes ügetésbe kezd
to trot out all the old arguments
előhozza az összes régi érvet
előterjeszti az összes régi érvet
felsorakoztatja az összes régi érvet
to trot out one`s children
parádézik a gyermekeivel
felvonultatja a gyermekeit
to trot out one`s knowledge
fitogtatja tudását
to try out
kipróbál
to tucker out
agyonfáraszt
kimerít
to tumble out
kiesik
kiugrik
kiront
to tune out
kihangol
elhangol
nem figyel oda
kikapcsol
to tune out a station
kikapcsol egy állomást
to turf sy out
kidob vkit
kivág vkit
to turn a horse out to grass
lovat legelőre csap
lovat legelőre kicsap
lovat zöldtakarmányra fog
to turn everything inside out
mindent kiforgat az értelméből
to turn inside out
teljesen kifordít
kifordít
to turn one`s toes out
kifejé fordítja a lábfejét
to turn out
végződik
sikerül
kiderül
kirak
kiürít
kikerget
kidob
előállít
gyárt
felszerel
elzár
to turn out crabs
megbukik
csődbe megy
meghiúsul
csődöt mond
balul végződik
to turn out in force
nagy számban jelennek meg
to turn out the guard
fegyverbe szólítja az őrséget
to turn sy out of doors
kidob vkit
kiteszi vkinek a szűrét
to veer out
kiereszt
lazít
megereszt
to walk out
kivezet
sétálni visz
házon kívülre visz
kimegy
kisétál
sztrájkba lép
sztrájkolni kezd
kivonul
tüntetőleg kivonul
to walk out on sy
cserbenhagy vkit
otthagy vkit
faképnél hagy vkit
bolonddá tesz vkit
to walk out sy
sétálni visz vkit
szórakozni visz vkit
to walk out together
együtt járnak
to walk out with sy
sétál vkivel
jár vkivel
udvaroltat magának
to want out
ki akar menni (kutya)
to warp out
vontatókötélről lekapcsol
to warp out of port
kivontatják a kikötőből
to wash out
kimos
elmos
to wear out
elkoptat
elhasznál
kifáraszt
eltölt
elhasználódik
elkopik
to weasel out of sg
kiszáll a buliból
elsumákol vmit
elmismásol vmit
kibújik kötelezettsége alól
to weed out
gyomlál
kigyomlál
kiselejtez
kihajigál
eltávolít
megszabadít
kiválogat
szétválogat
kimustrál
to weep one`s eyes out
kisírja a szemét
to weep one`s heart out
szíve szakad a sírástól
to weigh out
kimér
to wheedle money out of sy
hízelgéssel pénzt szed ki vkitől
pénzt hízeleg ki vkitől
to wheedle out of
kikunyerál
kicsikar
to whip out
kiránt
előránt
to white out
szedést ritkít
sorokat ritkít
sorokat ritkítva szed
to whoop out
szidalmazva kikerget
to wimp out of sg
kibújik vmi kötelezettség alól
elsumákol vmit
kiszáll vmiből
to win out
győz
to wind out
elszökik
to winkle out
kipiszkál
to wipe out
kitöröl
eltöröl a föld színéről
to wipe out old scores
visszafizet kölcsönt
leszámol régi sérelmekért
visszaadja a kölcsönt
to work out
ledolgoz
kitölt (időt)
kidolgoz
megvalósít
véghezvisz
kivív
kiszámít
megfejt
megold
kimerít
megoldódik
alakul
kialakul
fordul (helyzet)
kijön (számtanpélda)
to worm sg out of sy
kicsal vmit vkiből
kipiszkál vmit vkiből
to wriggle out of sg
kibújik vmiből
kikecmereg vmiből
to write out
lemásol
letisztáz
teljesen kiír
kiállít
kitölt
ír
megír
to write out oneself
kiírja magát
to zonk out
elalszik
beveri a szunyát
durmol
truth will out
fény derül az igazságra
tuckered out
kifáradva
kimerülve
kimerülten
halálra fáradva
turned out
kiesztergált
kimunkált
turning out
kifordítás
előállítás
teljesítmény
van out
előny fogadónál
vantage out
előny ott
előny fogadónál
village that is out of the way
félreeső falu
főútvonaltól távol eső falu
forgalomtól távol eső falu
voyage out
odamenet
odavivő hajóút
way out
kijárat
kimenet
kiút
way out in the country
jó messze kinn a vidéken
we got a good laugh out of it
sokat nevettünk rajta
we make a living out of it
megélünk belőle
well turned out
elegáns
jól vasalt
gondozott
word out of season
rosszkor adott tanács
worn out
kimerült
wrong side out
fonákjára
visszájára
kifordított
year in year out
évről évre
you can count me out of that!
rám ne számíts!
you cannot get a rise out of him
ő egy pléhpofa
rendíthetetlen nyugalmú
nem lehet kihozni a sodrából
nem lehet kihozni a béketűrésből
you can`t get a rise out of sy
pléhpofa
rendíthetetlen nyugalmú
you must be out of your mind!
megőrültél!
you must either do it or get out
megszoksz vagy megszöksz
you`ll drive me out of my mind!
megőrjítesz!
megbolondítasz!
you`ll send me out of my mind!
megőrjítesz!
megbolondítasz!