Függelék:Balti Swadesh lista

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

This is a Swadesh list of balti languages, specifically litván, lett, latgalian, samogitian and óporosz, compared with that of angol.

Presentation[szerkesztés]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[szerkesztés]

No. English Lithuanian Latvian Latgalian Samogitian Old Prussian
1 I es es, as
2 you (singular) tu tu tu to
3 he jis viņš jis ons tāns
4 we mes mēs mes, ḿaś - mes
5 you jūs jūs jius jūs jūs
6 they jie viņi anėi tenei
7 this šis, šitas šis šys, itys - šis
8 that tas, anas tas tys tas stas
9 here čia, čionai, šičia šeit ite, te, iťa šen stwi
10 there ten, tenai tur - stwen
11 who kas, kuris, katras kurš, kas kurs kas kas
12 what kas, , kuo kas kas kas kawīds
13 where kur, kame kur kur, kimā kamė, kor kwēi
14 when kada kad kod kumet kadan
15 how kaip kai kāp kāi
16 not ne ne ni
17 all viskas, visa, visas viss vyss sovėsam wisāi
18 many daug daudz daudzi, namoz daug tūlan
19 some kažkiek, keli, keletas daži, kautcik nazcik, kuri nakuri - deli
20 few keletas, nedaug, truputis nedaudzi nadaudzeji - mazzan kas
21 other kitas, anas cits cyts kėts kitan
22 one vienas viens vīns vėins ains
23 two du, dvi divi div do, dvė dwai
24 three trys trīs treis - trijan
25 four keturi četri četri - keturjāi
26 five penki pieci pīci - pēnkjāi
27 big didelis liels lels dėdėlis debīkan
28 long ilgas garš, ilgs gars, ilgs - ilgāi
29 wide platus plats plots pluots platus
30 thick storas, tankus, tirštas biezs bīzs - stārs
31 heavy sunkus smags gryuts smagoms brendus
32 small mažas mazs mozs mažos līkuts
33 short trumpas īss eiss - īnsan
34 narrow siauras, ankštas šaurs šaurs - anzuks
35 thin plonas, liesas plāns, tievs plans tēvs lāils
36 woman moteris sieviete sīvīts muotrėška wīrina, gena
37 man
(adult| male)
vyras vīrietis veirīts - wīrikan
38 man
(human being)
žmogus cilvēks cilvāks žemalieniškis zmānenawins
39 child vaikas, kūdikis, jauniklis (animal), berniukas (male child) bērns bārns vāks mālnīks, mālnīkiks
40 wife žmona sieva sīva - gena
41 husband vyras vīrs veirs vīrs wīrs
42 mother motina, motė māte muote muotina mūti, muti, mothe
43 father tėvas tēvs tāvs tievs tāws
44 animal gyvūnas, gyvulys, žvėris dzīvnieks, zvērs dzeivinīks, žeivots - zwērins
45 fish žuvis zivs zivs žovs zuks
46 bird paukštis putns putnys paukštis pipelis
47 dog šuo, šuva, šunis suns suņs šou sunis
48 louse utėlė, utis uts vuts utis uts
49 snake gyvatė, angis, žaltys čūska čyuska, tuorps - angis
50 worm kirminas, kirmėlė, sliekas tārps tuorps, tuorpeņš - kīrmis
51 tree medis, kuoka (a thick piece of wood), drėvė (hollow tree) koks kūks medis garrjan
52 forest miškas, giria mežs mežs gėrė, medė medjan
53 stick
(of wood)
lazda, pagalys, žagaras, stabas, vėzdas žagars, nūja vāza - lagzdē
54 fruit vaisius auglis - - wēisis
55 seed sėkla, sėmuo, sėmenas sēkla sākla - sēmen
56 leaf lapas lapa lopa - lapan
57 root šaknis sakne sakne - saknis
58 bark
(of tree)
žievė miza - - sakstis
59 flower gėlė, žiedas zieds, puķe puče žeids, kvietka kwēitis
60 grass žolė zāle zuole žuolė zālīs
61 rope virvė virve, aukla, striķis vierve šniurs, štrekis wīrbē
62 skin
(of a person)
oda, plėnė āda uoda - skārdā
63 meat
(as in flesh)
mėsa gaļa gala mēsa mēnsā
64 blood kraujas asinis asnis kraus krāujā
65 bone kaulas kauls kauls - kaūlan
66 fat
(noun)
riebalai, taukai tauki tauki, tuklums - taūks
67 egg kiaušinis, pautas ola ūla - pāuts
68 horn ragas rags rogs - ragis
69 tail uodega aste aste - stags
70 feather plunksna spalva spolva - plāugzdā
71 hair plaukai mati moti - skebeljāi
72 head galva galva golva galva, kramė galwā
73 ear ausis auss auss - ausins
74 eye akis acs ocs akis akīs
75 nose nosis deguns nuoss - nozy
76 mouth burna mute mute - austa
77 tooth
(rather not molar)
dantis zobs zūbs dontės dantis
78 tongue liežuvis mēle mēle - inzuwis
79 fingernail nagas nags nogs - nagutīs
80 foot pėda pēda pāds - pēdā
81 leg koja kāja kuoja staibis aulinis
82 knee kelis, kelienis, klupstis celis ceļs - klupstis
83 hand ranka roka rūka ronka rānkā
84 wing sparnas spārns spuorns - skreīlīs
85 belly pilvas, viduriai vēders vādars - wēdērs
86 guts viduriai, žarnos iekšas, zarnas vydspuse, vydi - tulawārtis
87 neck kaklas kakls koklys, reikle - winzus
88 back nugara mugura mugora - ritiznan
89 breast krūtis, papas krūts kryuts - kreklan
90 heart širdis sirds sirds šėrdis sēris
91 liver kepenys, jeknos, jaknos aknas oknys - jakna
92 to drink gerti dzert dzert, teļst - pōtwēi
93 to eat valgyti, ėsti ēst ēst jiestė ēstwen
94 to bite kąsti kost kūst - aukanstun
95 to suck čiulpti, žįsti sūkt suļkt solptė dītun, dastun
96 to spit spjauti spļaut - - wemtweī
97 to vomit vemti, riaugėti vemt vemt vemtė sjaūtweī
98 to blow
(as wind)
pūsti pūst pyust - dumtwei
99 to breathe kvėpuoti, alsuoti elpot dvašuot, pyustīs - dwestwei
100 to laugh juoktis smieties smītīs, krēkt, kecinēt - smeītun si
101 to see matyti, regėti, išvysti redzēt, manīt redzēt matītė, iveizietė, primatītė wīdātun
102 to hear girdėti, klausytis dzirdēt dzierdēt, izdzierst - kīrdītun, klausītun
103 to know
(a fact)
žinoti, išmanyti zināt zynuot žėnoutė waīstun
104 to think galvoti, mąstyti domāt guoduot, dūmuot mėslītė pamēritwei, mēritwei
105 to smell uosti, uostyti, smirdėti, kvepėti ost, saost ūst, smuorduot - wōstun, smīrdītwei
106 to fear bijoti baidīties, bīties beitīs, beisteitīs - bijāsnan
107 to sleep miegoti, snausti gulēt, dusēt, čučēt gulēt mėiguotė gulētun
108 to live gyventi, gyvuoti dzīvot dzeivuot - gijwans
109 to die mirti, dvėsti, žūti mirt miert, paguļt mėrtė, mėrtė žemien aulaut
110 to kill žudyti, galabyti, užmušti galināt, nonāvēt nūsist, nuoveit, nūnuoveit zurduotė galīntun
111 to fight kovoti, kautis, muštis cīnīties ceikstētīs, veiktīs, atsaturēt - wālint
112 to hunt medžioti medīt medeit - medjānē
113 to hit smogti, mušti, duoti, trenkti, kirsti, plekštelėti, liuobti, kulti sist, sadot sist, laubt - bruktēt
114 to cut pjauti, kirpti, kirsti, riekti (bread), kirpti griezti, cirpt grīzt - wartint
115 to split skelti, padalinti sadalīt, šķelt padaleit, sadaleit - spīltun
116 to stab
(or stick)
durti, smeigti, besti durt dūrt, dūrsteit - bādīnt
117 to scratch
(an itch)
drėksti, draskyti, brėžti, brozdinti, zulinti, kasyti, krapštyti skrāpēt - - kīrptun, glāubtun, grāmbintun
118 to dig kasti, rausti, rakinėti rakt rakt, best - kaptun
119 to swim plaukti peldēt maut - plūtwei
120 to fly skristi, lėkti, skrieti, skraidyti lidot skraideit, laistīs liektė skrāistwei, skrītwei, langītwei
121 to walk eiti, žengti, vaikščioti iet īt ėitė eit, zengt
122 to come ateiti, atvykti nākt atīt, īt - perēitwei
123 to lie
(as in a bed)
gulti (action), gulėti "(state)" gulties (action), gulēt "(state)" guļtīs (action), gulēt "(state)" - mēntitun (action), lānzītwei "(state)"
124 to sit sėsti (action), sėdėti "(state)" sēsties (action), sēdēt "(state)" sēdēt "(state)" - sīstwei (action), sīndītwei "(state)"
125 to stand stoti (action), stovėti "(state)" stāties, stāt (action), stāvēt "(state)" stuotīs, stuot (action) - stātwei (action), stalītwei "(state)"
126 to turn
(intransitive)
apsisukti, krypti, kreipti, gręžtis, verstis apgriezties apsagrīzt - līnkis, wartīntun, grānztun
127 to fall kristi, pulti, virsti, griūti krist, kristies krist kristė, kristė žemien krūtwei, wīrstwei, grustwei
128 to give duoti, teikti dot dūt doutė dātwei
129 to hold laikyti, turėti turēt turēt torietė lāikāitē
130 to squeeze spausti, slėgti, mygti spiest, žmiegt mīgt, spīst - glabtun, gnestun, niettrepewīngis
131 to rub trinti berzt, trīt treit, bruozuot - tirtun
132 to wash plauti, skalbti, mazgoti mazgāt mozguot plautė aumūtun, mūtun
133 to wipe šluoti, valyti slaucīt slauceit - klekstātun, skistīntun
134 to pull traukti, tempti, vilkti vilkt, raut viļkt - tēnstun, wīlktun
135 to push stumti, grūsti stumt, grūst stoßen - brjaūtun, pistun
136 to throw mesti, sviesti mest, sviest svīst laistė mestun
137 to tie rišti, sieti siet sīt - ristun, sēitun
138 to sew siūti šūt šyut - šūtun
139 to count skaičiuoti, skaityti skaitīt skaiteit skaitlioutė gīrbautun, skaitātun
140 to say sakyti, byloti, tarti, teikti teikt, sacīt saceit, runuot - gērdautun, waitjātwei, tarītun
141 to sing dainuoti, giedoti dziedāt dzīduot dainioutė gremtun
142 to play žaisti spēlēt kaitavuot - spīlitun
143 to float plūduriuoti peldēt, pludināt mauduot - plaudīntun
144 to flow tekėti, bėgti, srūti, plūsti tecēt tecēt, skrīt - tektwei, bēgtwei
145 to freeze šalti salt saļt šaltė saltwei
146 to swell tinti, brinkti, pursti, tvinkti, pūstis uztūkt, piebriest satyukšt porptė belztwei, pabelztwei
147 sun saulė saule saule saulė saūlē
148 moon mėnulis, mėnuo, mėnesis mēness mienesnīks mienolis mēniks
149 star žvaigždė zvaigzne zvaigzne žvaizdė lāuksnā
150 water vanduo ūdens iudiņs ondou wundan
151 rain lietus lietus leits lītos aglō
152 river upė upe upe - ape
153 lake ežeras ezers azars ežers assaran
154 sea jūra, marios jūra jiura jūra jūrjāi
155 salt druska sāls suoļs droska sālis
156 stone akmuo, kūlis akmens akmiņs kūlis stabs
157 sand smėlis, žvirgždas, smiltys smiltis smiļkts smėltės zigzdā, zwīrkstan
158 dust dulkės putekļi puteklis - pūslē
159 earth žemė zeme zeme žemė zemē
160 cloud debesis mākonis muokuļs drankis wupyan
161 fog rūkas, migla, ūkas migla mygla megla migla
162 sky dangus debess, debesis dabasi dongos dāngus
163 wind vėjas, vėtra vējš viejs vies, viesos wētra
164 snow sniegas sniegs snīgs sneigs snāigs
165 ice ledas ledus lads leds leds
166 smoke dūmai dūmi dyumi - dūms
167 fire ugnis uguns guņs ognes pannō
168 ash pelenai pelni palni - pelanē
169 to burn degti degt degt - degtwei
170 road kelias ceļš ceļš - pints
171 mountain kalnas kalns kolns kalns grabis
172 red raudonas sarkans, ruds (hair) sorkons, raudons rauduons wārmis
173 green žalias zaļš zaļs - zaljan
174 yellow geltonas dzeltens dzaltons, voskons (poet.) geltuons gēltāinan
175 white baltas balts bolts, boltons balts gaīls
176 black juodas melns malns juods kīrsnan
177 night naktis nakts nakts - naktis
178 day
(daytime)
diena diena dīna dīna deinan
179 year metas gads gods metā meta, metan
180 warm šiltas silts sylts - tappis
181 cold šaltas auksts, salts solts šalts saltan
182 full pilnas, kupinas pilns pylns - pilnan
183 new naujas, jaunas jauns jauns - nāuns, mālds
184 old senas, senovinis vecs, sens vacs, senejais sens wārs
185 good geras, labas labs lobs gerā labs
186 bad blogas, netikęs, prastas, vargingas, nelabas, negeras slikts, ļauns nalobs bluogs wārgs, pawārgewingisks
187 rotten supuvęs, sutrūnijęs sapuvis - - puwwuns
188 dirty nešvarus, purvinas, netyras netīrs nateirs - mēlins
189 straight tiesiai taisns, tiešs taysnis statē entìkriskai
190 round apskritas, apvalus apaļš opols ožvės skrits, ebskrits
191 sharp
(as a knife)
aštrus ass oss - astars
192 dull
(as a knife)
bukas, atšipęs, neaštrus truls neoss - kams
193 smooth glotnus, nugludintas, švelnus, lygus, nešiurkšus gluds gluds, leidzons - līgus, izlīgintun
194 wet šlapias, drėgnas mitrs, slapjš volgons, slapnis - mārks
195 dry sausas sauss sauss - sāuss
196 correct teisingas, tikras pareizs, taisnīgs pareizs, taisneigs - tikkars, tikrōmisks, arwiskai
197 near arti, šalia, netoli tuvs tyvs tiveims šalėp taūwu, pagār, taūws
198 far tolus, tolimas, atokus, atstus tāls toleims tuolėi tāli, tāls, etāliskan
199 right
(side)
dešinė labais, pa labi lobais, pa lobai - tikrā
200 left
(side)
kairė kreisā puse kairais, kairuo puse - kāirā
201 at į, prie, pas, ties, ant pie pi i prēi
202 in į, in iekš vyd i ēn
203 with su, , san ar ar - sa, san
204 and ir, bei un i - be
205 if jei, jeigu, kad ja ka, kod - ik, ikkai
206 because nes, kad, kadangi, todėl tāpēc (ka), jo kam, partū ka, deļtuo ka todėl, dėl to begi, paggan, kaddan gi, stesse paggan
207 name vardas, pavadinimas vārds vuords - wīrdan, ēmens, ēmen, wirdan
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English:  (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean, Jeju) – Kurdish – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic –