Index:Angol/a

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a-hunt	:: vadászaton, vadászva 
a-sparkle	:: szikrázó 
aardvark	:: földi malac 
aback	:: hátra, vissza, visszafelé 
abacus	:: számológép 
abaft	:: a hajó fara felé, hajó fara felé 
abandon	:: fesztelen viselkedés 
abandoned	:: elhagyott 
abandonment	:: átengedés, elhagyás, lemondás 
abasement	:: lealacsonyítás, megalázás 
abashed	:: elképedt, meghökkent, zavart 
abashment	:: elképedés, hüledezés, kelletlen érzés, kényszeredett érzés, meghökkenés, zavar 
abatement	:: bűnpártolás, csökkentés, csökkenés, leszállítás 
abattoir	:: vágóhíd 
abbess	:: apáca-fejedelemasszony, apácafőnöknő 
abbey	:: apátság, kolostor 
abbot	:: apát 
abbreviation	:: rövidítés 
ABC	:: ábécé 
abc	:: betűrend, vminek elemei 
abdication	:: feladás, lemondás 
abdomen	:: has, potroh 
abdominal	:: hasi, hasüregi 
abduction	:: erőszakos megszöktetés 
abeam	:: hajó oldalára merőlegesen 
abed	:: ágyban 
aberrant	:: aberrált, eltévelyedett 
aberration	:: aberráció, eltérés, rendellenes fejlődés, tévelygés 
abetment	:: bűnpártolás 
abetter	:: bűnrészes, bűnsegéd 
abetting	:: bűnpártoló, felbujtó 
abettor	:: bűnrészes, bűnsegéd 
abhorrence	:: undor, utálat 
abhorrent	:: elrémítő, iszonyatos, undort keltő 
abiding	:: maradandó 
ability	:: képesség, tehetség 
abiogenesis	:: abiogenézis, ősfejlődés 
abiogenetic	:: abiogenetikus, ősfejlődés elvének megfelelő, ősfejlődés tanával kapcsolatos 
abiogenous	:: ősfejlődés útján létrejött 
abiogeny	:: abiogenézis, ősfejlődés 
abject	:: alávaló, aljas, csúszómászó, félredobott holmi, gyászos, hitvány, hulladék, kitaszított, nyomorult, nyomorúságos, siralmas, sorsüldözött, szánalmas, szolgalelkű, talpnyaló 
abjection	:: alávalóság, megalázottság 
abjectly	:: aljasul, gyáván, nyomorúságosan 
abjectness	:: alávalóság 
abjuration	:: esküvel való tagadás, esküvel való lemondás 
ablation	:: elhordás, eltávolítás, kimosás, kivétel, lehordás, lemosás, leolvadás, leoperálás, levágás, levétel 
ablative	:: ablatívusz, ablatívusz eset, csökkentő, eltávolító 
ablaze	:: izgatott, lángvörös 
able	:: alkalmas, képes, rátermett, tehetséges, ügyes 
able-bodied	:: izmos, erőben levő, katonai szolgálatra alkalmas 
ablution	:: kézöblítés, mosdás 
ably	:: hathatósan, ügyesen 
abnegation	:: lemondás, megtagadás, önmegtagadás 
abnormal	:: abnormális, rendellenes, szabálytalan 
abnormality	:: rendellenesség, szörny, szörnyűség 
aboard	:: autóbuszon, hajón, repülőn, vonaton 
abode	:: lakóhely, tartózkodási hely 
abolition	:: eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése 
abominable	:: förtelmes, gyalázatos, gyűlöletes, kibírhatatlan, tűrhetetlen, undok, undorító, utálatos, visszataszító 
abominably	:: förtelmesen, undorítóan, utálatosan 
abomination	:: undor, utálat 
aboriginal	:: eredeti, ősi, őslakó 
aborigines	:: bennszülöttek, őslakók 
abortion	:: abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés 
abortive	:: meddő, sikertelen 
about	:: a közelben, körös-körül, körül, körülbelül, közel, megközelítőleg, mindenfelé, nem messze, táján 
about-face	:: fordulat, hátra arc, magatartás megváltoztatása, pálfordulás, teljes fordulat, vélemény megváltoztatása 
above	:: a fentiekben, előbb említett, felett, felül, fent, fent említett, fentebb, fenti, fölé, több mint 
above-mentioned	:: fent említett 
aboveboard	:: korrekt, korrektül, nyílt, nyíltan, őszinte, őszintén, tisztességes, tisztességesen 
aboveground	:: felszíni, föld feletti, külszíni, talajszint feletti 
abrader	:: csiszolóanyag, koptatóanyag, koptatógép, köszörülőanyag 
abrasion	:: kopás, morzsolódás 
abrasion-resistant	:: kopásálló 
abrasive	:: csiszoló, csiszolóanyag, koptató, koptatóanyag, köszörülő, köszörülőanyag, ledörzsölő, ledörzsölő szer, levakaró, nyersen energikus, rámenős 
abrasiveness	:: rámenősség 
abreast	:: egymás mellett, párhuzamosan 
abridgement	:: jogkorlátozás, kivonat, korlátozás, rövidítés 
abridgment	:: jogkorlátozás, kivonat, korlátozás, rövidítés 
abrupt	:: hirtelen, kapkodó, összefüggéstelen, váratlan 
abruptly	:: hirtelen 
abscess	:: kelés, tályog 
absence	:: hiány 
absent	:: hiányzó, távollévő 
absentee	:: rendszeresen távol maradó 
absenteeism	:: lógás, rendszeres távolmaradás 
absently	:: elgondolkodva, figyelmetlenül, szórakozottan 
absentminded	:: szórakozott 
absolute	:: abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes 
absolutism	:: abszolutizmus, egyetemes és mindentől független létező elve, feltétlenség, kizárólagosság, korlátlan hatalom elve, önkényuralom, predesztináció, zsarnokság 
absorbed	:: elmélyedt, elmerült, feszült, mély 
absorbedly	:: elmélyedve, elmerülve, intenzíven, megfeszített figyelemmel 
absorbing	:: abszorbens, abszorbeáló, abszorpciós, elmélyülést igénylő, elnyelő, felszívó, figyelmet lekötő, teljes elmélyülést igénylő 
absorption	:: abszorpció, elmélyedés, elmerülés 
abstemious	:: mértékletes 
abstention	:: tartózkodás 
abstentionist	:: félreállás politikájának híve, szavazástól tartózkodó személy, tartózkodás politikájának híve 
abstinence	:: absztinencia 
abstract	:: elvont, kivonat, összefoglalás 
abstracted	:: elvonatkoztatott, szórakozott 
abstractedly	:: szórakozottan 
abstraction	:: absztrakció, elvonás, elvontság, elvont fogalom, szórakozottság 
abstruse	:: homályos, nehezen érthető 
absurd	:: abszurd 
absurdity	:: abszurdum, képtelenség 
abundance	:: bőség, bővelkedés, jólét, sokaság 
abundant	:: bőséges, bőven elég, kiadós 
abundantly	:: bőségesen, bőven 
abuse	:: durva bánásmód, erőszakos nemi közösülés, félrevezetés, gyalázkodás, gyalázkodó beszéd, helytelen használat, helytelen alkalmazás, jogtalanság, megbecstelenítés, mocskolódás, nemi erőszak, ócsárlás, rongálás, rontás, rossz célra való fordítás, sértés, sértő beszéd, szabálytalanság, szemfényvesztés, téves használat, téves alkalmazás, túlkapás, visszaélés 
abuser	:: becsmérlő, csaló, félrevezető, gyalázó, megbecstelenítő, meggyalázó, megtévesztő, ócsárló, sértegető, visszaélő, vmivel visszaélő 
abusive	:: gyalázkodó, sértegető 
abysmal	:: feneketlen, mélységes 
abyss	:: szakadék, végtelen mélység, végtelen idő 
acacia	:: akác 
academic	:: akadémiai, akadémikus, akadémiai tag, egyetemi, egyetemi tanár, egyetemi előadó, elméleti, elvont, formalista, főiskolai, főiskolai tanár, főiskolai előadó, hagyományos, hivatalos, hivatalosan elfogadott, konvencionális, nem gyakorlati, tudományos 
academically	:: akadémikusan, elméleti síkon, elméleti szempontból, elvontan 
academics	:: álokoskodás, előírásos főiskolai viselet, tudományos szőrszálhasogatás 
accelerator	:: gázadagoló, gázpedál, gyorsító, gyorsító szelep, gyorsító anód, kötésgyorsító, töltésszabályozó 
accent	:: akcentus, ékezet, hangsúly, hangsúlyjel, kiejtésmód 
accentuated	:: ékezettel ellátott, kidomborított, kiemelt, kihangsúlyozott 
accentuation	:: hangsúlyozás, kihangsúlyozás 
acceptability	:: elfogadhatóság 
acceptable	:: elfogadható 
acceptance	:: átvétel, elfogadás, elfogadvány 
acceptant	:: fogékony 
access	:: belépés, bemenet, dühroham, hozzáférhetőség, roham 
accessibility	:: elérhetőség, hozzáférhetőség 
accessible	:: elérhető, hozzáférhető, megközelíthető 
accession	:: gyarapodás, növedék, növekedés, szerzeményezés 
accessories	:: alkatrészek, divatkellékek, felszerelés, hozzávaló, kellékek, kiegészítők, szerelvények, tartozék, tartozékok 
accessory	:: bűnrészes, bűntárs, cinkostárs, járulékos, kiegészítő, mellék-, pót-, tartozékos 
accident	:: baleset, szerencsétlenség, véletlen 
accident-ticket	:: biztosítási bélyeg, utasbiztosítás 
accidental	:: akaratlan, előre nem látott, esetleges, járulékos, mellék, mellékes, módosító jel, nem lényeges, pót, véletlen 
accidentally	:: esetlegesen, véletlenül, véletlenségből 
accidentals	:: mesterséges fényhatás 
accidie	:: lustaság, tunyaság 
acclamation	:: éljenzés, helyeslés, tetszésnyilvánítás 
acclimatization	:: akklimatizálás, akklimatizálódás, meghonosítás, meghonosodás, telepítés 
accolade	:: elismerés, jutalom, lovaggá ütés 
accommodating	:: alkalmazkodó, előzékeny, készséges, könnyed, könnyű, laza, megvesztegethető, szíves, szolgálatkész, tetszés szerint alkalmazható 
accommodatingly	:: előzékenyen, készségesen, szívesen 
accommodation	:: alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér 
accommodations	:: ellátás 
accompaniment	:: kíséret, kísérő jelenség 
accompanist	:: zenei kísérő, zongorakísérő 
accompanying	:: kísérő, vele járó 
accomplice	:: bűnrészes, cinkos 
accomplished	:: kész, kiváló, művelt, rutinos, tökéletes 
accomplishment	:: befejezés, csiszoltság, eredmény, tulajdonság, képesség, megoldás, teljesítés, teljesítmény 
accord	:: egyetértés, egyezség, megegyezés, összhang 
accordance	:: egyetértés, egyezés, megegyezés 
accordingly	:: ennek megfelelően, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelelően, tehát 
accordion	:: harmonika, tangóharmonika 
accordion-player	:: harmonikás, harmonikaművész 
accordionist	:: harmonikás, harmonikaművész 
account	:: beszámoló, beszámolás, elbeszélés, előny, elszámolás, elszámolási kötelezettség, fontosság, haszon, végi elszámolás, jegyzék, jelentés, jelentőség, kimutatás, közlés, leírás, számla, számvetés 
accountability	:: felelősség 
accountable	:: felelős 
accountancy	:: könyvelés, könyvelőség, könyvvitel, könyvelői munka, könyvelői szakma 
accountant	:: könyvelő, revizor 
accounting	:: könyvelés, könyvvitel, könyvelői munka, könyvelői szakma, könyvelőség 
accounts	:: könyvelés, könyvvitel 
accoutred	:: harci mezben 
accoutrement	:: alkalmi öltözék, cicoma, díszes lószerszám, katonai felszerelés, lovagi felszerelés, mez, páncélzat 
accoutrements	:: alkalmi öltözék, cicoma, díszes lószerszám, katonai felszerelés, lovagi felszerelés, mez, öltözék, páncélzat 
accreditation	:: akkreditálás, akkreditáció 
accredited	:: akkreditált, meghatalmazott 
accretion	:: áradmány, gyarapodás, növedék, növekedés 
accumulator	:: akkumulátor, energiatároló, gyűjtő, zsomp 
accuracy	:: hitelesség, pontosság, szabatosság 
accurate	:: pontos, szabatos 
accurately	:: pontosan 
accursed	:: átkozott 
accusation	:: vád, vádemelés 
accused	:: terhelt, vádlott 
accuser	:: vádló 
accusing	:: vádoló 
accusingly	:: vádlón 
accustomed	:: megszokott, szokásos 
ace	:: ász, bombaszerva, egyes szám, él-, első helyen álló, fogadhatatlan adogatás, fő-fő, kitűnő, kitűnőség, kiváló, kiválóság, krekk, menő, mesterpilóta, nagyágyú, nagyszerű, rajvezető gép, sztár, vezérhajó 
acentric	:: középpont nélküli 
acerbic	:: csípős, fanyar, savanyú 
acerbity	:: csípősség, fanyarság, savanyúság 
aces	:: csúcs, isteni, , klassz, remek 
acetyl	:: acetil, acetilgyök, ecetsavgyök 
acetylene	:: acetilén 
acey-deucey	:: ostábla változat 
ache	:: fájás, fájdalom 
achievable	:: megvalósítható, teljesíthető 
achievement	:: eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel 
aching	:: fájdalmas, fájó 
achingly	:: fájdalmasan 
acid	:: fanyar, sav, savanyú, savas 
acidity	:: savanyúság, savasság, savtartalom 
acidly	:: fanyarul 
ack-ack	:: légelhárító, légelhárító ágyú, légelhárítás, légelhárító tűz, légvédelmi, légvédelmi ágyú, légvédelem, légvédelmi tűz 
acknowledgement	:: bevallás, elismerés, igazolás, köszönetnyilvánítás 
acme	:: tetőpont 
acorn	:: makk 
acorns	:: makk 
acoustic	:: akusztikai, akusztikus, hallási, hallásjavító szer, hallható, halló-, hallókészülék, hallócső, hang-, hangtani, hangzó 
acoustical	:: akusztikai, akusztikus, hallási, hallható, halló-, hang-, hangtani, hangzó 
acoustics	:: akusztika, hangtan 
acquaintance	:: ismeretség, ismerős, tudás 
acquiescence	:: belenyugvás, hallgatólagos beleegyezés 
acquiescent	:: alkalmazkodó, beleegyező, engedékeny 
acquired	:: szerzett 
acquisition	:: akvizíció, beszerzés, megszerzés, nyereség, szerzeményezés, szerzés, szerzemény, vagyongyűjtés, vásárlás, vétel, vívmány 
acquisitive	:: kapzsi, szerezni vágyó 
acquitment	:: felmentő ítélet, felmentés, kiegyenlítés, szabadon bocsátás, teljesítés 
acquittal	:: felmentő ítélet, felmentés, kiegyenlítés, szabadon bocsátás, teljesítés 
acquittance	:: felmentő ítélet, felmentés, kiegyenlítés, megszabadulás, mentesülés, nyugta, nyugtatvány, rendezés, szabadon bocsátás, szabadonbocsátás 
acquitting	:: felmentő ítélet, felmentés, kiegyenlítés, szabadon bocsátás, teljesítés 
acre	:: hold föld 
acreage	:: földterület 
acreage-rent	:: bányabér, területbér 
acrid	:: csípős, fanyar, keserű 
acridine	:: akridin 
acridity	:: csípősség, fanyarság, keserűség 
acrimonious	:: csípős, elkeseredett, epés, fanyar, harapós, kesernyés, maró, rosszmájú 
acrimoniousness	:: bántó gúny, bántó él, csípősség, élesség, epésség, fanyarság, keserűség, maró gúny, rosszmájúság 
acrimony	:: csípősség, kesernyésség 
acrobat	:: akrobata 
acronym	:: betűszó 
across	:: át, keresztben, keresztül, odaát, túl 
acrylate	:: akrilát gyanta, akrilát műanyag 
acrylic	:: akril- 
act	:: cselekedet, cselekmény, cselekvés, felvonás, tett, törvény 
acting	:: aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, működő, színészet, színjátszás, ügyvezető 
acting-order	:: hivatalos hatalom átruházása 
action	:: akció, behatás, bevetés, csata, cselekedet, cselekmény, cselekvés, eljárás, hadművelet, harctevékenység, hatás, intézkedés, járás, játék, kereset, közbelépés, mechanika, mechanizmus, mozdulat, mozgás, működés, művelet, óramű, per, rendelkezés, részvény, szerkezet, taglejtés, támadás, ténykedés, tett, tevékenység, történés, ütközet 
action-packed	:: eseménydús 
activated	:: aktív 
activated-carbon	:: aktív szén 
active	:: aktív, cselekvő, élénk, hatékony, ható, tevékeny 
activist	:: aktivista 
activity	:: aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység 
actor	:: színész 
actress	:: színésznő 
actual	:: folyamatban levő, tényleges, valódi, valóságos 
actualities	:: jelenlegi helyzet, jelenlegi körülmények, jelenlegi viszonyok, mostani helyzet, mostani körülmények, mostani viszonyok, tényleges helyzet, való helyzet 
actuality	:: alkalomszerűség, fennálló állapot, fennálló helyzet, időszerűség, maiság elve, realitás, realizmus, valódiság, valóság 
actually	:: valójában 
actuarial	:: biztosítási matematikai 
actuary	:: biztosítási statisztikus 
actuating	:: hajtó, indító, mozgató, ösztönző, vezérlő 
actuation	:: elindítás, meghajtás, megindítás, mozgatás, mozgásba hozás, működésbe hozás, működtetés, vezérlés 
actuator	:: elsütő billentyű, indítókar, indító szerkezet, működtető szerkezet, működtető rendszer 
acuity	:: éles ész, éleselméjűség, élesség, erősség, hevesség, ravaszság 
acumen	:: éles ész, eszesség, gyors felfogás 
acupuncture	:: akupunktúra, tűgyógyítás 
acupuncturist	:: akupunkturista 
acute	:: agyafúrt, akut, átható, égető, éles, eszes, hegyes, heveny, heves, időszerű, kínzó, körmönfont, minden hájjal megkent, ravasz, sajgó, sürgős, ügyes 
acute-angled	:: hegyesszögű, hegyesszöget alkotó 
acutely	:: agyafúrtan, aktuálisan, égetően, élesen, éleselméjűen, erősen, eszesen, fokozottan, hevesen, időszerűen, intenzíven, körmönfontan, ravaszul, sürgősen 
acuteness	:: éles ész, éleselméjűség, élesség, erősség, hevesség, ravaszság 
ad	:: hirdetés 
ad-lib	:: ad libitum, amennyi csak kell, ex tempore, hevenyészett, közbeiktatott, rögtönzés, rögtönzött, rögtönzött műsorszám, tetszés szerint 
ad-libber	:: improvizátor, közbeiktató, rögtönző 
ad-libitum	:: ad libitum, kötetlenül, tetszés szerint 
adamant	:: gyémántkeménységű, gyémántkeménységű anyag, gyémántkeménységű , hajthatatlan 
adamantly	:: hajthatatlanul 
adaptability	:: alkalmazhatóság, alkalmazkodóképesség, ruganyosság 
adaptable	:: alkalmazható, alkalmazkodó, hozzáilleszthető, rugalmas 
adaptation	:: alkalmazkodás, alkalmazás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés 
adapter	:: adapter 
adaptive	:: alkalmazkodó 
adaptor	:: adapter, alkalmazkodó 
adder	:: összeadást végző, összeadó, számológép, vipera 
adder's-tongue	:: gímnyelv, kígyónyelvfű 
adder-fly	:: szitakötő 
adderwort	:: kígyógyökerű , kígyógyökér 
addict	:: rabja vminek 
addiction	:: szenvedély 
adding	:: összeadás 
addition	:: összeadás 
additional	:: további 
additionally	:: azonfelül, ráadásul, továbbá 
additivity	:: additivitás, additív jelleg, összegződés 
addle	:: ganajlé, megzápult, trágyalé, üres, záp 
addle-brained	:: tökfejű, zavaros elméjű 
addlepated	:: tökfejű, zavaros elméjű, zavaros fejű 
address	:: beszéd, cím, címzés, előadás, modor, ügyesség, viselkedés 
addressee	:: címzett 
adenalgia	:: mirigyfájdalom 
adenectomy	:: mirigyeltávolítás 
adenioditis	:: garatmandula-gyulladás 
adenitis	:: mirigygyulladás 
adenofibroma	:: mirigydaganat 
adenoid	:: adenoid, mirigyes szerkezetű 
adenoids	:: mirigytúltengés, orrpolip 
adenology	:: mirigytan 
adenoma	:: mirigydaganat 
adenopathy	:: mirigybántalom 
adenosarcoma	:: mirigyes húsdaganat 
adept	:: alchimista adeptus, hozzáértő, műértő, szakértő, szakértője vminek, ügyes 
adeptly	:: hozzáértően, szakértő módon, ügyesen 
adequacy	:: alkalmasság, megfelelés, megfelelő volta vminek 
adequate	:: adekvát, kielégítő, megfelelő 
adequation	:: egyenérték, kiegyenlítés 
adherence	:: hűség, odaadás, pontos betartás, ragaszkodás, tapadás 
adhesive	:: csiriz, enyves, enyvezett, hozzáragadó, kötőanyag, odatapadó, ragadó, ragadós, ragasztó, tapadó 
adiabatic	:: adiabatikus, hőcserementes 
adjacent	:: határos, közeli, mellette fekvő, szomszédos 
adjectival	:: melléknévi 
adjective	:: melléknév 
adjoining	:: szomszédos 
adjournment	:: elhalasztás, elnapolás, megszakítás 
adjudication	:: döntés, ítélet, megítélés, odaítélés 
adjudicator	:: bíró, döntőbíró, zsüritag 
adjunct	:: adjunktus, állítmány kiegészítő, asszisztens, bővítmény, nyelvtani bővítmény, segéd, színpadi kellék 
adjustment	:: beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés 
administration	:: adás, adminisztráció, államapparátus, beadás, igazgatás, kabinet, kormányzás, kormány, kormányzat, közigazgatás, nyújtás, ügyintézés 
administrative	:: adminisztratív, közigazgatási 
administrator	:: ügyintéző 
admirable	:: csodálatra méltó, csodálatos, nagyszerű 
admiral	:: admirális, kereskedelmi flotta parancsnoka, tengernagy, tengernagyi hajó, vezérhajó 
admiral-shell	:: kúpos csigafajta 
admiral-ship	:: tengernagyi hajó, vezérhajó 
admiralship	:: tengernagyi méltóság, tengernagyi rang, tengernagyi tiszt 
admiration	:: bámulás, csodálat 
admirer	:: bámuló, csodáló, hódoló, imádó, udvarló 
admiring	:: csodáló 
admiringly	:: csodálattal, elragadtatással 
admissibility	:: megengedhetőség 
admissible	:: alkalmazható, beengedhető, beválasztható, elfogadható, felfogadható, felvehető, kinevezhető, maximálisan lehetséges, megengedhetős, megengedhető, megengedett 
admission	:: bebocsátás, beengedés, beismerés, belépés, belépti díj, belépődíj, egyetemi felvétel, elismerés, engedély, felvétel 
admittance	:: admittancia, bebocsátás, bebocsátási engedély, beengedés, beiktatás, bejárás, belépési engedély, bemenet, elfogadás, feltevés, feltételezés, hozzáférés, hozzájutás, hozzájárulás, komplex vezetőképesség, megengedés, reciprok impedancia 
admittedly	:: bevallottan, kétségkívül 
admixture	:: adalék, adalékanyag, adalék hozzáadása, adalékolás, hozzákeverés, hozzáadás, kiegészítés, pótlás, ráadás 
admonishment	:: figyelmeztetés 
admonition	:: dorgálás, figyelmeztetés, intés, megintés 
admonitory	:: figyelmeztető, intő 
ado	:: felhajtás, hűhó, lárma 
adolescence	:: kamaszkor 
adolescent	:: kamasz 
adoption	:: adoptálás, elfogadás, örökbefogadás 
adorable	:: imádni való 
adoration	:: imádat, imádás, rajongás, tisztelet 
adored	:: imádott 
adoringly	:: hódolattal, imádattal, imádóan, rajongva 
adornment	:: dísz, díszítés, ék, ékítés 
adrenaline	:: adrenalin 
adrift	:: hányódva, hullámok játékának kitéve, sodródva, szelek játékának kitéve 
adroit	:: ügyes 
adroitly	:: ügyesen 
adroitness	:: ügyesség 
adult	:: felnőtt 
adulteration	:: hamisítás, meghamisítás 
adulterer	:: házasságtörő férfi 
adulteress	:: házasságtörő 
adulterous	:: házasságtörő 
adultery	:: házasságtörés 
adulthood	:: felnőttkor 
adumbral	:: árnyas, árnyékos, beárnyékoló 
adumbration	:: árnyékolás, árnyék, beárnyékolás, elhomályosítás, előérzet, előjelek, előre jelzés, előre sejtetés, felvázolás, ködösítés, körvonalazás, leplezés, terv, vázlat 
adumbrative	:: beárnyékoló, elhomályosító, homályosító, sejtető, vázlatos 
advance	:: előleg, előnyomulás, előrehaladás, előzetes, fejlődés, haladás, javulás, kölcsön 
advanced	:: haladó 
advancement	:: előlépés, előléptetés, előleg, előlegezés, előmenetel, előrehaladás, előrenyomulás, előre kiadott örökrész, előre kiadott juss, fejlettség, fejlődés, haladás, izomelőrevarrás, növekedés 
advantage	:: előny 
advantaged	:: kiemelt 
advantageous	:: előnyös 
advent	:: eljövetel, megérkezés, megjelenés 
adventure	:: kaland, merész vállalkozás 
adventurous	:: kalandos, vakmerő, vállalkozó szellemű 
adverbial	:: határozói 
adversary	:: ellenfél, ellenség 
adverse	:: ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvezőtlen 
adversity	:: csapás, hányattatás, szerencsétlenség 
advert	:: hirdetés 
advertisement	:: hirdetés, reklám 
advertiser	:: hirdető 
advertising	:: értesítés, hirdetés, hirdető, közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósítás, tudósító 
advice	:: értesítés, javaslat, tanács 
advices	:: értesülések, hírek 
advisability	:: ajánlatosság, tanácsos volta vminek 
advisable	:: ajánlatos, tanácsos, üdvös 
advised	:: bölcs, helyeselhető, józan, megfontolt, meggondolt, okos 
advisedly	:: a dolog alapos ismeretében, alapos megfontolás alapján, alapos latolgatás alapján, céltudatosan, előre megfontolva, szándékosan 
advisedness	:: helyesség, javallhatóság, megfontoltság 
advisement	:: szaktanács, szakvélemény, tanács 
adviser	:: tanácsadó 
advisor	:: tanácsadó 
advisory	:: tanácsadó 
advocacy	:: képviselet, pártfogás, támogatás 
advocate	:: közbenjáró, szószóló, védelmező, védőügyvéd 
aechinus	:: dór oszlopfő abakusz alatti része, párnatag 
aeon	:: eón 
aeration	:: levegőztetés, szellőzés 
aerator	:: gázfertőtlenítő készülék, lazítószer, levegőző, szellőző, szénalazító 
aerial	:: antenna, föld feletti, függesztett, függő, külső, külszíni, lég-, légi, légies, légvezeték, levegőben lévő, repülő, sugárzó, szabad 
aerie	:: sasfészek 
aerodrome	:: reptér 
aeronautic	:: légi, légügyi, repülésügyi, repülési 
aeronautical	:: légi, légügyi, repülésügyi, repülési 
aeronautics	:: léghajózástan, léghajózás, légi ügyek, légügy, repüléstan, repülés 
aeronomy	:: felsőlégkör tudománya 
aeroplane	:: repülőgép 
aerosol	:: aeroszol 
aesthete	:: esztéta 
aesthetic	:: esztétikai 
afeard	:: megrémült 
affable	:: barátságos, beszédes, előzékeny, kellemes, megnyerő, nyájas, udvarias 
affably	:: kedvesen, kellemesen, megnyerően, nyájasan, udvariasan 
affair	:: dolog, esemény, eset, ügy 
affection	:: ragaszkodás, szeretet, vonzalom 
affectionate	:: gyengéd, szerető 
affectionately	:: szeretettel 
affidavit	:: eskü alatt írott nyilatkozat 
affiliation	:: belépés, beolvasztás, csatlakozás, felvétel, kapcsolat 
affinity	:: affinitás, rokoni viszony, rokonság, vonzódás 
affirmation	:: állítás, igenlés, jóváhagyás, megerősítés 
affirmative	:: állító, igenlő, megerősítő 
affix	:: járulék, képző, kiegészítés, toldalék 
affixing	:: hozzáfűzés, ráerősítés, rányomás, ráragasztás 
affixture	:: hozzáfűzés, ráerősítés, rányomás, ráragasztás 
afflicted	:: lesújtott, szomorú 
affliction	:: csapás, nyomorúság, szenvedés, szerencsétlenség 
affluence	:: bőség, gazdagság 
affluent	:: bőséges, gazdag, mellékfolyó 
afforestation	:: erdőfelújítás, erdősítés, fásítás, újraerdősítés, vadászterületté alakítás 
affray	:: csetepaté, garázdálkodás, összetűzés, rendbontás, verekedés, zavargás, zendülés 
affreightment	:: hajóbérleti szerződés, hajórakomány, tengeri hajó kibérlése 
affront	:: sértés 
affronted	:: megsértett, sértett 
afghan	:: afgán, afgán férfi, afgán gyermek, afgán nyelv, afgán , afgán szőnyeg, gyapjú kendő, gyapjú sál 
Afghanistan	:: Afganisztán 
afield	:: mezőn, szabadon, távol 
afire	:: égő, égve, kigyulladt, kigyulladva, lángban álló, lángban állva, lángba borulva, lángoló, lángolva, tűzben álló, tűzben állva 
aflame	:: égő, égően, égve, kigyulladt, kigyulladva, lángban állva, lángba borulva, lángokban álló, lángoló, lángolva, tűzben álló, tűzben állva 
afloat	:: elterjedve, forgalomban, hajón, lebegve, levegőben úszva, tengeren, úszó állapotban, úszva, vízen 
afoot	:: folyamatban, gyalogos, mozgásban 
afore	:: előtt 
aforementioned	:: fent említett 
aforesaid	:: fent említett 
aforethought	:: előre megfontolt 
afoul	:: összebonyolódva, összegabalyodva 
afresh	:: elölről, újra 
Africa	:: Afrika 
African	:: afrikai, néger 
aft	:: hajó vége felé, hátrafelé, hátul 
aft-bay	:: alsó zsilipkapu utáni csatornarész, gerendaköz, gerendamező 
after	:: azután, far-, hátsó, hátulsó, miután, modorában, mögött, szerint, után, utána, utó- 
after-bake	:: utóégetés 
after-burning	:: utóégés 
after-deck	:: hátulsó fedélzet 
after-frame	:: farborda 
afterburner	:: utánégő 
afterburning	:: utánégetés 
aftercare	:: utógondozás, utókezelés 
afterfiring	:: utóégés 
afterimage	:: emlékkép, recehártyán mutatkozó utókép, utókép 
afterlife	:: későbbi évek, túlvilág, utóélet 
aftermath	:: következmény, sarjú, utóhatás 
afternoon	:: délután, délutáni 
afters	:: desszert 
aftershock	:: utólökés, utórezgés 
afterthought	:: elkésett gondolat, elkésett megfontolás, utógondolat, utólagos gondolat, utólagos megfontolás 
afterwards	:: azután 
afterword	:: epilógus, utószó, zárszó 
again	:: egyébként, ezenfelül, ezenkívül, ezután, ismét, megint, továbbá, újból, újfent, újra, vissza- 
against	:: ellen 
agape	:: tátott szájjal 
agaric	:: galóca 
age	:: életkor, kor 
age-old	:: ősrégi 
ageing	:: anyagkifáradás, avulás, betonkezelés, elkopás, érlelés, érlelés, gyantaképző hajlam, hevertetés, kopás, leromlás, nemesítés, öregedés, öregedő, öregítés, pihentetés, stabilizálás 
ageless	:: időtlen, kor nélküli, kortalan, örök időre szóló, örökifjú, örökkévaló 
agency	:: hatóerő, iroda, képviselet, közbenjárás, működés, tevékenység, ügynökség 
agenda	:: lista, napirend 
agent	:: hatóanyag, képviselő, közeg, közvetítő, okozó, tényező, természeti erő, ügynök 
agglomerate	:: agglomerált, agglomerátum, breccsa, felhalmozott, halmozott, összehordott, összesült, összeállt, összeragasztott 
agglomeration	:: agglomerálódás, agglomeráció, agglomerálás, csomósodás, felhalmozódás, felhalmozás, halmaz, megalvadás, összesülés, összeállás, összeragadás, összegyűjtés, vulkanikus törmelékhalmok 
agglomerative	:: összegyűjtő, összehalmozó, összehalmozódó 
aggravating	:: bosszantó, elkeserítő, idegesítő, megnehezítő, nehezítő, súlyosbító 
aggravatingly	:: bosszantóan, elkeserítően, idegesítően, súlyosbítóan 
aggravation	:: bosszantás, elfajulás, elkeseredés, elkeserítés, elmérgesedés, elmérgesítés, felbosszantás, idegesítés, ingerlés, kiközösítéssel fenyegető feddés, súlyosbítás, súlyosbodás, súlyosbító körülmény, szigorítás 
aggravative	:: súlyosbító, súlyosbító körülmény 
aggregate	:: adalékanyag, aggregátum, ásványkonkréció, ásványösszenövés, gépcsoport, globális, halmazállapot, összes, összeg, töltőanyag 
aggregation	:: egyesülés, együttes, felhalmozás, felhalmozódás, halmaz, halmozódás, kicsapódás, morzsaképződés, tömeg 
aggression	:: agresszió, támadás 
aggressive	:: agresszív, támadó, veszekedő, veszekedős 
aggressively	:: agresszíven 
aggressor	:: agresszor, támadó, támadó fél 
aggrievement	:: jogsértés, sértés 
aghast	:: megdöbbent, megrémült, megrendült 
agile	:: agilis, fürge, gyors 
agility	:: agilitás, fürgeség, gyorsaság 
agily	:: fürgén, gyorsan 
aging	:: avulás, avuló, elhasználódó, elkopó, elkopás, érlelés, érő, kopás, korosodó, korosodás, megöregedés, öregedés, öregedő, öregítés, vénülő 
agitated	:: felkavart, felzavart, izgatott, zavaros 
agitatedly	:: felkavartan, izgatottan 
agitation	:: agitáció, izgalom, nyugtalanság 
agitator	:: agitátor, izgató, keverő, keverőgép, lázító 
aglow	:: izzóan, kipirulva, lángoló, lángolóan, sugárzó, tündöklő 
ago	:: előtt, ezelőtt 
agog	:: izgatott, izgatottan, kíváncsi várakozásban, örömteli várakozásban 
agonized	:: aggodalmas, kétségbeesett, megkínzott, velőtrázó 
agonizing	:: fájdalmat okozó, gyötrelmes 
agony	:: agónia, gyötrődés, haláltusa, lelki gyötrelem, nagy fájdalom 
agouty	:: aguti, aranynyúl 
agrarian	:: agrár szakember, agrár-, földbirtokügyi, földosztás híve, földreform híve, mezei, mezőgazdasági, mezőgazdasági szakember, vadon növő 
agreeable	:: kellemes, szeretetre méltó 
agreeably	:: kellemesen 
agreed	:: kölcsönösen megállapított, kölcsönösen megállapodott, megbeszélt, megegyezés szerinti 
agreement	:: egyezmény, egyeztetés, megállapodás, megegyezés 
agriculture	:: mezőgazdaság 
agriculturist	:: agronómus 
agronomist	:: agronómus 
aground	:: zátonyon 
ague	:: malária, mocsárláz 
ahead	:: elöl, előre 
aid	:: segéderő, segédeszköz, segédlet, segély, segítség, segítőtárs 
aide	:: segéd 
ailing	:: beteg, fájó 
ailment	:: betegség, gyengélkedés 
aim	:: cél, célkitűzés, célzás, szándék 
aimless	:: céltalan 
aimlessly	:: céltalanul 
aimlessness	:: céltalanság 
air	:: arckifejezés, ária, dal, dallam, egykor, fellépés, huzat, korán, külszín, látszat, lég, légügyi-, levegő, repülő, szellő, viselkedés 
air-hostess	:: légi utaskísérőnő 
air-raid	:: légitámadás 
air-shutter	:: fojtószelep, levegőszabályozó tolattyú 
air-steward	:: légi utaskísérő 
airbase	:: légi támaszpont, repülő támaszpont 
airborne	:: lebegő, légi úton szállított, légi úton továbbított, levegő által hordott, levegő által szállított, repülő 
airbrush	:: dukkózó pisztoly, festékszóró pisztoly 
aircraft	:: repülőgép 
airfield	:: repülőtér 
airhead	:: hadszíntér központi repülőtere, hadszíntér repülőtere, légi hídfő 
airily	:: fesztelenül, komolytalanul, könnyedén 
airjetty	:: utashíd 
airletter	:: légiposta-boríték, légiposta-levél 
airline	:: légitársaság 
airliner	:: utasszállító repülőgép 
airlock	:: légbuborék, légkamra, légzsilip, légzsák 
airman	:: pilóta 
airplane	:: repülőgép 
airport	:: reptér, repülőtér 
airship	:: léghajó 
airsickness	:: légibetegség 
airspace	:: hézag, kubatúra, légköbméter-tér, légrés, légtér, rés 
airstrip	:: felszállóhely, hevenyészett felszállóhely 
airwaves	:: rádióhullámok 
airworthiness	:: repülésre való alkalmasság 
airworthy	:: légi közlekedésre alkalmas, repülésre alkalmas 
airy	:: fesztelen, komolytalan, könnyed, légies, levegős, szellős 
aisle	:: folyosó, oldalhajó, oldalfolyosó, padsorok közötti folyosó, templomi oldalhajó, ülőhelyek közti folyosó 
aisled	:: oldalhajós, oldalhajóval rendelkező 
ajar	:: félig nyitott, félig nyitva 
akin	:: hasonló, rokon 
alabaster	:: alabástrom 
alacrity	:: fürgeség 
alarm	:: aggodalom, ijedtség, riadalom, riadó, riasztóberendezés, vészjel 
alarming	:: aggasztó, riasztó 
alarmism	:: rémhír 
alas	:: sajna, sajnos 
alas!	:: fájdalom!, jaj!, sajna! 
Albania	:: Albánia 
Albanian	:: albán, albániai 
albatross	:: albatrosz, viharmadár 
albeit	:: habár, jóllehet, noha 
albino	:: albínó 
album	:: album, nagylemez 
alchemist	:: alkimista, aranycsináló 
alchemy	:: alkímia, aranycsinálás 
alcohol	:: alkohol 
alcoholic	:: alkoholista 
alcoholism	:: alkoholizmus 
alcove	:: alkóv 
alder	:: éger, égerfa 
aldermanate	:: tanácsnokság, tanácstagság, városi tanácstestület, városatyaság 
aldermanic	:: tanácsnoki, városatyai 
aldermanity	:: tanácsnokság, tanácstagság, városi tanácstestület, városatyaság 
aldermanry	:: tanácstagság, tanácsnokság, városi kerület, városi tanácstestület, városatyaság 
aldoform	:: formaldehid 
ale	:: világos sör 
alert	:: éber, légiriadó, óvatos 
alertness	:: éberség 
alfalfa	:: lucerna 
algebra	:: algebra 
algebraic	:: algebrai 
algebraical	:: algebrai 
algebraically	:: algebrailag, algebrikusan 
Algeria	:: Algéria 
Algerian	:: algériai, algíri 
Algerine	:: algíri, algíri bennszülött 
algerine	:: Algír partvidékén garázdálkodó kalóz, újfajta aknaszedő hajó 
algorithm	:: algoritmus 
alias	:: álnév, fedőnév, felvett név, más néven, másként, másképpen, művésznév 
alibi	:: alibi, kifogás, máshollét 
alien	:: idegen, idegen állampolgár, idegenszerű, külföldi, külföldi állampolgár, nem helyénvaló, nem idetartozó, távolfekvő, távolálló 
alienable	:: elidegeníthető 
alienation	:: elidegenítés, elidegenülés, elidegenedés 
alienist	:: elmeorvos, elmeszakértő 
alight	:: égő 
alignment	:: behangolás, csoportosulás, csoportosítás, egy vonalba esés, egyenes vonalba állítás, egyenesítés, egyengetés, felsorakoztatás, felsorakozás, földmunka kitűzése, géprészek beállítása, géprészek vonalba állítása, kiegyenesítés, kiegyenlítés, kiegyengetés, kijelölés, kitűzés, középpont-meghatározás, meghosszabbítás, meghúzás, simára gyalulás, simítás, sorbaállás, sorbaállítás 
alike	:: egyaránt, egyforma, egyformán, hasonló, hasonlóan, ugyanúgy 
alimony	:: tartásdíj 
aliphatic	:: alifás 
alive	:: élénk, életben lévő, eleven, élő 
alizarin	:: 1,2-dioxi-antrakinon, alizarin 
alizarine	:: alizarin 
alkali	:: alkáli, alkália, lúg 
alkalinity	:: alkalitás, lúgosság, szikesség 
all	:: az egész, az összes, csupa, egész, egészen, mind, mindaz, minden, összes, összesen, teljes, teljesen, valamennyi, valamennyien, világmindenség 
all-Hungarian	:: országos 
all-important	:: mindennél fontosabb 
all-in	:: átfogó, kimerült, mindent felölelő, teljesen kimerült 
all-night	:: egész éjszakai, egész éjjel, éjszakai 
all-out	:: minden anyagi és szellemi erőt mozgósító, mindent átfogó, mindenre kiterjedő, teljes erőbevetésű, teljesen kifejlesztett, teljesen kialakított, teljes, teljes sebességű, totális 
all-pervading	:: mindent átható 
all-powerful	:: korlátlan hatalmú, mindenható, teljhatalmú 
all-purpose	:: minden célra megfelelő, minden célra alkalmas 
all-weather	:: minden időjárásban használható 
allegation	:: állítás 
alleged	:: állítólagos 
allegedly	:: állítólag 
allegiance	:: állampolgári hűség, állampolgári kötelezettség 
allegoric	:: allegorikus, jelképes, képletes 
allegorical	:: allegorikus, jelképes, képletes 
allegorically	:: allegorikusan, allegóriával, jelképesen, képletesen 
allegory	:: allegória 
allelopathic	:: allelopatikus 
allergic	:: allergiás 
allergy	:: allergia 
alleviation	:: csillapítás, enyhítés, könnyítés 
alley	:: fasor, köz, sikátor, tekepálya 
alleyway	:: köz, sikátor 
alliance	:: szövetség 
alligator	:: alligátor 
alliterative	:: alliteráló, betűrímes 
allocation	:: elhelyezés, juttatás, kiosztás, kiutalás 
allomeric	:: allomer 
allomerism	:: alloméria 
allomerous	:: allomer 
allotment	:: elhelyezés, juttatás, kiosztás, kiutalás, veteményeskert 
allotted	:: kijelölt, meghatározott 
allowance	:: árengedmény, csökkentés, engedmény, engedélyezett összeg, juttatás, kedvezmény, levonás, pótlék, ráhagyás, térítés, tűrés 
alloy	:: ötvözet 
allurement	:: báj, csábítás, varázs, vonzás, vonzóerő 
alluring	:: csábító, vonzó 
allusion	:: célzás, említés, hivatkozás, utalás 
allusive	:: célzó, utaló 
alluvial	:: alluviális 
alluvion	:: alluvium, áradmány, feliszapolódás, hordalék 
alluvium	:: alluvium 
ally	:: szövetséges 
almanac	:: almanach, évkönyv, naptár 
almighty	:: mindenható 
almond	:: mandula 
almost	:: majdnem 
aloft	:: árbocon, felfelé, fenn, fent a magasban 
aloha!	:: viszontlátásra! 
alone	:: csak, csakis, egyedül, kizárólag 
aloneness	:: egyedüllét 
along	:: előre, hosszában, mentében, mentén, tovább 
alongside	:: hosszában, oldala mellett, oldala mellé 
aloof	:: tartózkodó, távol, zárkózott 
aloofness	:: tartózkodó magatartás, zárkózottság 
aloud	:: fennhangon, hangosan 
alpine	:: alpesi, alpi, havasi, hegymászó, puha nemezkalapfajta 
alpines	:: alpesi növények, alpi növények 
already	:: már 
alsatian	:: farkaskutya, német juhász 
also	:: is, szintén 
also-run	:: futottak még, helyezetlenek 
altar	:: oltár 
alteration	:: átalakítás, átalakulás, megváltoztatás, megváltozás, módosítás, módosulás, változtatás, változás 
altercation	:: civakodás, pörlekedés, veszekedés 
altering	:: átalakuló, átalakítás, átalakulás, átdolgozás, megváltoztatás, megváltozás, módosuló, módosulás, módosítás, változó, változtatás 
alternate	:: helyettes, kölcsönös, minden második, váltakozó, változó, váltótárs 
alternative	:: alternatív, alternatíva, vagylagos, választás 
alternatively	:: vagylagosan 
alternator	:: váltakozó áramú generátor 
although	:: bár, habár 
altimeter	:: magasságmérő 
altimetry	:: magasságmérés, magasságmeghatározás 
altitude	:: magasság 
altitudinal	:: magassági 
altruism	:: önzetlenség 
altruist	:: altruista, emberbarát, önfeláldozó, önzetlen 
altruistic	:: altruista, emberbaráti, önzetlen 
alum	:: öregdiák, timsó 
alum-hardening	:: timsós cserzés 
aluminium	:: alumínium 
aluminum	:: alumínium 
always	:: mindig 
amah	:: bennszülött dajka, dada, dajka, pesztra 
amalgam	:: amalgám 
amalgamation	:: egybeolvasztás, egybeolvadás, egyesítés, egyesülés, fúzió, keveredés 
amateur	:: amatőr ember 
amateurish	:: amatőr 
amatory	:: érzéki, szerelmi, szerelmes 
amazed	:: ámuló, meghökkent 
amazement	:: ámulat, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, meglepetés 
amazing	:: bámulatos, csodálatos, elképesztő, meglepő 
ambassador	:: nagykövet 
ambassadress	:: nagykövetség 
amber	:: borostyánkő, sárga 
ambergris	:: ámbra 
ambidextrous	:: kétkezes, mindkét kézzel egyformán ügyes 
ambience	:: környezet, légkör 
ambient	:: környező, körülvevő 
ambiguity	:: félreérthetőség, kétértelműség, kettős értelem 
ambiguous	:: bizonytalan, félreérthető, homályos, kétértelmű 
ambit	:: hatáskör, kiterjedés, környék 
ambition	:: ambíció, becsvágyás, érvényesülési törekvés, kitűzött cél, nagyravágyás, törekvés 
ambitious	:: ambiciózus, becsvágyó, igényes, nagyravágyó, nagyra törő, törekvő 
ambivalent	:: ambivalens, vegyes 
amble	:: baktatás, poroszkálás 
ambrosia	:: ambrózia, istenek eledele 
ambrosial	:: ambrózia illatú, ambrózia ízű, ambrózia-, csodás illatú, isteni illatú, mennyei illatú 
ambulance	:: mentőkocsi, mentőszolgálat, mentőautó 
ambulatory	:: ambulatórium, fedett körfolyosó, járó, kerengő, mozgó, sétahely, sétány, sétatér, vándorló, vándor-, visszavonásig érvényes, visszavonható 
ambuscade	:: csapda, les, leshely, rejtek 
ambush	:: elrejtőzés, les, lesben állás, leselkedés, leshely, rejtek, rejtekhely, rejtőző személy, rejtőző csapat 
ambushed	:: álcázott, elrejtett, lesbe állított 
amelioration	:: javítás, javulás, jobbulás, megjavítás 
amenable	:: alkalmas, felelős, irányítható, járható, megközelíthető 
amendment	:: helyesbítés, javítás, kiegészítés, módosítás 
amends	:: kárpótlás, kártalanítás 
amenity	:: kellem, kellemesség 
American	:: amerikai 
amethyst	:: ametiszt 
amethystine	:: ametiszt-, ametisztszerű, ametisztből való 
amiability	:: kedvesség, szeretetreméltóság 
amiable	:: barátságos, kedves, szeretetre méltó 
amiably	:: barátságosan, kedvesen 
amic	:: ammóniák-, ammónia-, szalmiák- 
amicability	:: barátságos természet, barátságosság, barátság, barátságos viszony, békesség, egyetértés, összhang 
amicable	:: baráti, barátságos, békés, jóindulatú, szívélyes 
amicably	:: barátságosan, barátian, barátilag, baráti módon, baráti alapon, békésen, egyezséggel, peren kívül, szívélyesen 
amid	:: közepette, között, közt 
amidships	:: hajó közepén 
amidst	:: közepette, között, közt 
amiss	:: alkalmatlan időben, baj, ballépés, balul, helytelenül, hiba, jogtalanság, rosszul, rosszkor, szerencsétlenség 
amissible	:: elveszthető 
amity	:: baráti viszony, barátság, viszony 
ammonia	:: ammónia, szalmiákszesz 
ammunition	:: lőszer, muníció 
amnesia	:: amnézia, emlékezetvesztés, emlékezetkiesés 
amnesty	:: amnesztia, közkegyelem 
amoeba	:: amőba, véglény 
among	:: közé, között 
amongst	:: közé, között 
amorous	:: szerelmi, szerelmes 
amorphous	:: alaktalan, amorf, formátlan 
amortization	:: amortizáció, letörlesztés, törlesztés 
amount	:: mennyiség, összeg 
amour	:: szerelmi ügy, szerelmi viszony 
amp	:: amper, amputálás, csonkolás, levágás 
amperage	:: amperszám, áramerősség 
amphetamine	:: inhalálásra használt szer, nátha elleni szer 
amphibian	:: kétéltű, kétéltű állat, kétéltű jármű, kétéltű repülőgép 
amphibious	:: kétéltű 
amphitheatre	:: amfiteátrum, aréna, erkély, félkörben lépcsőzetesen emelkedő nézőtér, félkörben lépcsőzetesen emelkedő előadóterem, körszínház, küzdőtér, porond 
amphitheatrical	:: amfiteátrum-szerű, amfiteátrumi, amfiteátrumban lezajló, félkörben emelkedő, körszínházban lezajló 
amphitryon	:: házigazda, vendéglátó gazda 
ample	:: bőséges, elegendő, tágas, terjedelmes 
amplifier	:: erősítő 
amplitude	:: amplitúdó, bőség, kilengés, nagyság 
amply	:: bőségesen, bőven 
ampoule	:: ampulla 
ampul	:: ampulla 
ampule	:: ampulla 
amulet	:: amulett, talizmán 
amusement	:: élvezet, időtöltés, mulatság, mulattatás, szórakozás, szórakoztatás, szórakozási lehetőség 
amusing	:: élvezetes, mulattató, szórakoztató 
anachronism	:: anakronizmus, korszerűtlenség, kortévesztés 
anachronistic	:: anakronisztikus, korszerűtlen, kortévesztő 
anaemia	:: anémia, vérszegénység 
anaemic	:: anémiás, erőtlen, sápadt, vérszegény 
anaesthesia	:: érzéketlenség, érzéstelenség, érzéstelenítés 
anaesthetic	:: érzéstelenítő, érzéstelenítő szer 
anaesthetist	:: aneszteziológus, érzéstelenítő orvos, érzéstelenítő szakorvos 
anagram	:: anagramma 
anagrammatic	:: anagrammás 
anagrammatical	:: anagrammás 
anagrammatically	:: anagrammásan, anagramma módjára 
anagrammatism	:: anagrammakészítés 
anagrammatist	:: anagrammacsináló 
analeptic	:: élénkítő, élénkítő szer 
analgesia	:: analgézia, fájdalomérzés hiánya 
analgesic	:: érzéktelenítő, érzéktelenséget előidéző, fájdalommentes, fájdalom nélküli, fájdalomtalan, fájdalmatlan, fájdalomcsillapító 
analgetic	:: érzéktelenítő, érzéktelenséget előidéző, fájdalommentes, fájdalomtalan, fájdalom nélküli, fájdalomcsillapító 
analog	:: analóg dolog, analóg eset, analógiája vminek, hasonló dolog, hasonló eset, vminek az analógiája 
analogous	:: analóg, hasonló, megfelelő, rokon 
analogously	:: analógia alapján, hasonlóság alapján 
analogue	:: analóg dolog, analóg eset, analógiája vminek, hasonló dolog, hasonló eset, vminek az analógiája 
analogy	:: analógia, hasonlóság, megfelelés 
anarchic	:: anarchisztikus, fejetlen, felforgató, rendbontó, rendezetlen, törvény nélküli, zűrzavaros 
anarchical	:: anarchisztikus, fejetlen, felforgató, rendbontó, rendezetlen, törvény nélküli, zűrzavaros 
anarchy	:: anarchia, bomlás 
anatomical	:: anatómiai, bonctani 
anatomically	:: anatómiai szemszögből, anatómiai szemszögből nézve, anatómiailag, bonctani szemszögből, bonctani szemszögből nézve, bonctanilag 
anatomist	:: anatómus, boncoló 
anatomy	:: anatómia, anatómiai készítmény, anatómiai preparátum, boncolás, bonctan, csontváz, múmia, taglalat 
ancestor	:: előd, ős 
ancestral	:: ősi 
ancestry	:: eredet, ősök, származás 
anchor	:: horgony, műsorvezető, vasmacska 
anchorage	:: horgonyzóhely, horgonyzás, horgonyzóbér, horgonyzási díj, kifeszítés, lehorgonyzás, lekötés, lerögzítés, pillérképzés, remetelak, remetebarlang, remete tanyája, rév, rögzítés 
anchorman	:: műsorvezető 
anchovy	:: ajóka 
ancient	:: antik, ősi, régi 
ancillary	:: alárendelt, mellékes, mellék- 
and	:: és, ha, meg, mintha 
anecdote	:: adoma, anekdota 
anemia	:: anémia, vérszegénység 
anemone	:: anemóna, szellőrózsa 
anesthesia	:: érzéketlenség, érzéstelenség, érzéstelenítés 
anesthetic	:: érzéstelenítő, érzéstelenítő szer 
anesthetist	:: aneszteziológus, érzéstelenítő orvos, érzéstelenítő szakorvos 
aneurism	:: aneurizma, körülírt ütőértágulat 
aneurysm	:: aneurizma, körülírt ütőértágulat 
anew	:: újból, újra 
angel	:: angyal, angyalos tallér, balek, csendestárs, finanszírozó, hiszékeny ember, kedvenc, mafla ember, pali, szájtáti ember 
angelic	:: angyali 
angelica	:: angyalgyökér 
angelus	:: angyali üdvözlet, úrangyala 
anger	:: bosszúság, düh, harag, indulat, méreg 
angle	:: sarok, szempont, szemszög, szög 
angled	:: szögletes 
angler	:: horgász 
angry	:: mérges 
anguish	:: aggodalom, gyötrelem, gyötrődés, kín 
anguished	:: elkínzott, meggyötört 
angular	:: esetlen, merev, szögletes 
anhydrous	:: kötött vizet nem tartalmazó, kristályvizet nem tartalmazó, száraz, vízmentes 
animal	:: állat, állat-, állati, élőlény 
animalistic	:: állati, állatias 
animate	:: élettel teli, élő 
animated	:: élénk, eleven, élő, lendületes 
animatedly	:: élénken, élénk hangon, élénk tekintettel, elevenen, hévvel, lendületesen 
animating	:: serkentő 
animation	:: élénkség, életre keltés, elevenség, rajzfilmkészítés, vidámság 
animism	:: animizmus, spiritualizmus 
animist	:: animista 
animistic	:: animisztikus, animista 
animosity	:: ellenségeskedés, gyűlölet 
animus	:: gyűlölet 
ankle	:: boka 
anklet	:: bokafix, bokaperec, bokazokni, kamásli 
annalist	:: évkönyvíró, krónikás 
annals	:: évkönyvek, krónika 
annex	:: épületszárny, függelék, melléklet, melléképület, pótlás, toldaléképület 
annexation	:: bekebelezés, elfoglalás, hozzácsatolás 
anniversary	:: évforduló 
annotation	:: kommentár, magyarázó jegyzet 
announcement	:: bejelentés, hirdetmény, kiírás, közlemény 
announcer	:: bemondó 
annoyance	:: bosszúság, kellemetlenség, nyűg, zaklatás 
annoying	:: bosszantó 
annoyingly	:: bosszantóan 
annual	:: egy évi, egynyári növény, évenkénti, évi, évkönyv 
annular	:: gyűrű-, gyűrűs 
annulment	:: érvénytelenítés, megsemmisítés, megszüntetés 
annulus	:: bolygómű-külsőgyűrű, csőköz, körgyűrű 
Annunciation	:: Gyümölcsoltó Boldogasszony 
annunciation	:: angyali üdvözlet, bejelentés, kihirdetés, kinyilatkoztatás, közhírré tétel 
anode	:: anód, antikatód 
anointing	:: bedörzsölés, felkenés, felszentelés, megkenés 
anomalous	:: rendellenes, rendhagyó, szabálytalan 
anomaly	:: anomália, rendellenesség, szabálytalanság 
anon	:: azonnal, ismeretlen, íziben, más alkalommal, máskor, mindjárt, névtelen, névtelen szerző, parancsolatára, rögtön, rögvest, szolgálatára, tüstént, üstöllést 
anon?	:: kérem?, tessék? 
anonym	:: álnév, névtelen, névtelen szerző 
anonymity	:: ismeretlenség, névtelenség 
anonymous	:: névtelen 
anonymously	:: névtelenül 
anorak	:: anorák, orkándzseki 
answer	:: felelet, megoldás, megoldás, válasz 
ant	:: hangya 
antagonism	:: antagonizmus, ellentét, ellenséges érzület 
antagonist	:: ellenfél 
antagonistic	:: antagonisztikus, ellenséges, ellentétes 
ante	:: alap 
ante-	:: -előtti 
ante-bellum	:: háború előtti, polgárháború előtti 
ante-room	:: előcsarnok, előszoba, várószoba 
anteater	:: hangyász 
antecedence	:: elsőbbség, prioritás 
antecedent	:: előtag, előzmény, korábbi, megelőző 
antecedents	:: előélet, ősök 
antechamber	:: előszoba, várószoba 
antedate	:: korábbi keltezés 
antelope	:: antilop 
antenna	:: antenna, csáp, tapintó, tapintó szerv 
anteroom	:: előcsarnok, előszoba, várószoba 
anthem	:: himnusz 
anthill	:: hangyaboly 
anthology	:: antológia 
anthracene	:: antracén 
anthraquinone	:: 9,10-diketoantracén, antrakinon 
anthrax-carrying	:: lépfene terjesztő 
anthropocentric	:: embercentrikus, emberközpontú 
anthropological	:: antropológiai, embertani 
anthropologist	:: antropológus 
anthropology	:: antropológia, embertan 
anti-	:: anti-, ellen-, elleni- 
anti-aircraft	:: légelhárító, légvédelmi 
anti-body	:: antitest, ellenanyag, ellentest 
anti-Semite	:: antiszemita, zsidógyűlölő 
anti-Semitism	:: antiszemitizmus, zsidógyűlölet 
antiaircraft	:: légelhárító, légvédelmi 
antibiosis	:: antibiózis 
antibiotic	:: antibiotikum, antibiotikus 
anticipated	:: előrelátott, idő előtti, remélt 
anticipation	:: elébevágás, előérzet, előrelátás, megelőzés, megérzés, várakozás 
anticipatory	:: előlegzett, előzetes, megelőző, várható 
anticlimatic	:: közönségeshez visszatérő, normálishoz visszatérő 
antics	:: bohóckodás 
antidote	:: ellenméreg, ellenszer 
antifreeze	:: fagyálló folyadék 
antimilitarism	:: antimilitarizmus, hadsereg-ellenesség 
antimilitarist	:: antimilitarista 
antimonial	:: antimon tartalmú, antimonos 
antimoniate	:: antimoniát 
antimonic	:: antimon- 
antimonide	:: antimonid 
antimonious	:: antimonos 
antimony	:: antimon 
antimony-glance	:: antimonit, antimonérc 
antipathetic	:: antipatikus, ellenszenves 
antipathy	:: antipátia, ellenszenv, idegenkedés 
antiperspirant	:: izzadsággátló 
antiquated	:: divatjamúlt, elavult, ósdi, régimódi 
antique	:: antik, antik tárgy, ódon, ódonság, ókori, régi, régies, régimódi, régiség 
antiquities	:: antikvitás, régiség, régiségek 
antiquity	:: ókor, ókoriak 
antiseptic	:: antiszeptikus, antiszeptikum, fertőzésgátló, fertőzésgátló szer 
antitetanic	:: tetanusz elleni, tetanusz elleni szer 
antithetic	:: ellentétes 
antithetical	:: ellentétes 
antiwar	:: háborúellenes 
antler	:: agancs 
antonym	:: ellenkező értelmű szó 
antsy	:: be van sózva, ideges, izgékony, nyugtalan 
anus	:: végbélnyílás 
anvil	:: üllő 
anvil-beak	:: üllőcsőr, üllőorr 
anvil-bed	:: üllőalátét, üllőágy, üllőtőke, üllőtönk 
anvil-block	:: üllőalátét, üllőágy, üllőtőke, üllőtönk 
anvil-cutter	:: szögvágó, üllőbetét 
anxiety	:: aggály, aggodalom, aggódás 
anxious	:: aggódó, nyugtalan 
any	:: akárki, akármi, bárki, bármely, bármelyik, bármi, semmivel, valaki, valami, valamivel 
anybody	:: akárki, bárki, valaki 
anyhow	:: akárhogyan, így is úgy is, különben is, mindenesetre, mindenképpen, valahogyan 
anymore	:: többé 
anyplace	:: bárhová 
anyway	:: akárhogy, akárhogyan, így is úgy is, különben is, mindenesetre, mindenképpen, valahogy, valahogyan 
anywhere	:: akárhol, bárhol, bárhová, sehol, sehová, valahol, valahová 
apace	:: gyorsan, rohamléptekkel, rohamosan, rohamos léptekkel 
apart	:: külön, szét 
apartment	:: lakás, szoba 
apathetic	:: apatikus, egykedvű, érzéketlen, fásult 
apathetically	:: apatikusan, egykedvűen, fásultan, közönyösen 
apathy	:: apátia, érzéketlenség, fásultság, közönyösség 
ape	:: durva ember, emberszabású majom, erőszakos ember, erőszakos állat, majom, nagy barom, szolgai utánzó 
apeman	:: majomember 
aperture	:: nyílás, rekesz 
aphrodisiac	:: nemi vágyat növelő, nemi vágyat növelő szer 
aphrodisiacal	:: nemi vágyat növelő 
apiece	:: darabonként, egyenként 
aplomb	:: biztos fellépés, hidegvér, öntudatos magatartás 
apocalypse	:: apokalipszis 
apocryphal	:: apokrif, kétes értékű, kétes hitelességű, koholt 
apocynthion	:: hold körüli pálya holdtól legtávolabbi pontja 
apologetic	:: apologetikus, védekező 
apologetics	:: apologetika, hitvédelem 
apologist	:: apologéta, hitvédő, mentegető, védő 
apology	:: bocsánatkérés, mentegetőzés 
apoplectic	:: gutaütéses, gutaütésre hajlamos, szélhűdéses, vérmes 
apoplexy	:: gutaütés, szélhűdés, szélütés 
aport	:: bal oldali, bal oldalon, balra 
apostasy	:: hitehagyás 
apostate	:: hitehagyott 
apostle	:: apostol 
apostleship	:: apostoli hivatás, apostoli küldetés, apostolkodás, új eszmék hirdetése, új tanok hirdetése 
apostolate	:: apostoli hivatás, apostoli küldetés, apostolkodás, új eszmék hirdetése, új tanok hirdetése 
apostolic	:: apostoli, pápai 
apostrophe	:: aposztróf 
apotheosis	:: dicsőítés, felmagasztalás, magasztalás, megdicsőülés 
appalling	:: ijesztő, megdöbbentő, szörnyű, visszataszító 
appallingly	:: megdöbbentően, rémítően, visszataszítóan 
apparatus	:: berendezés 
apparel	:: felszerelés, ruházat 
apparent	:: kétségtelen, látható, látszólagos, nyilvánvaló, világos 
apparently	:: kétségtelenül, nyilvánvalóan 
apparition	:: jelenés, kísértet 
appeal	:: felhívás, fellebbezés, kérés, varázs, vonzerő 
appealing	:: könyörgő, megnyerő, rokonszenves, vonzó 
appearance	:: külső megjelenés 
appeasement	:: kielégítés, kielégülés, lecsendesítés, lekenyerezés, megbékítés, megbékülés 
appeasing	:: kielégítés, kielégülés, lecsendesítés, lekenyerezés, megbékítés, megbékülés 
appellant	:: fellebbező 
appellate	:: fellebbviteli 
appellation	:: elnevezés, megjelölés, megnevezés 
appendage	:: függelék, tartozék, toldalék 
appendectomy	:: féregnyúlvány eltávolítása, vakbélműtét 
appendicitis	:: féregnyúlványlob, vakbélgyulladás 
appetising	:: étvágygerjesztő 
appetite	:: étvágy, kedv, vágy 
appetizer	:: előétel, étvágygerjesztő 
appetizing	:: étvágygerjesztő, kívánatos 
applause	:: dicséret, helyeslés, taps, tetszésnyilvánítás 
apple	:: alma 
apple-pie	:: almáspite 
apples	:: cicik, mell, női mellek 
appliance	:: eszköz, gép, készülék 
applicability	:: alkalmazhatóság, használhatóság 
applicable	:: alkalmazható 
applicant	:: jelentkező, kandidátus 
applicator	:: felrakó eszköz, ráfúvó eszköz 
applied	:: alkalmazott 
appointed	:: kijelölt, kinevezett, kitűzött 
appointee	:: kijelölt személy, kinevezett személy 
appointment	:: állás, kinevezés, megbeszélés, megbeszélt időpont, megbeszélt találkozó, randevú, találkozó 
appointments	:: berendezés, berendezési tárgyak, felszerelés 
apportionment	:: felosztás, felparcellázás, kiutalás, szétosztás 
apposite	:: helyénvaló, megfelelő, találó 
appraisal	:: becslés, értékelés, felbecsülés 
appraiser	:: becsüs 
appraising	:: becslő, bíráló, értékelő, felmérő, kutató, vizsgáló 
appraisingly	:: bírálóan, kutatóan, vizsgálódva 
appreciable	:: érezhető, észlelhető, észrevehető 
appreciably	:: észrevehetően 
appreciation	:: áremelkedés, elismerés, élvezés, értékelés, értéknövelés, helyes megítélés, megbecsülés, megértés, méltánylás, méltatás, nagyra értékelés 
appreciative	:: elismerő, értő, megbecsülő, megértő, méltányló 
appreciatively	:: elismerően 
apprehensible	:: felfogható, megérthető 
apprehension	:: aggódás, elfogás, értelem, félelem, felfogás, letartóztatás, nyugtalanság, rossz előérzet 
apprehensive	:: aggódó, értelmes, félénk, felfogó, felfogású, nyugtalan 
apprehensively	:: aggódva, félénken, nyugtalanul, nyugtalanuk 
apprentice	:: gyakornok, tanonc, újonc 
apprenticeship	:: tanoncság, tanoncidő, tanulóidő 
approach	:: beállítás, bekötőút, felfogás, feljáró, hozzáállás, közeledés, közelítés, megközelítés, odavezető út, szemléletmód, szemlélet 
approachable	:: hozzáférhető, megközelíthető 
approaching	:: közeli, közelgő, közeledő 
appropriate	:: alkalmas, helyes, helyénvaló, illő, megfelelő 
appropriateness	:: alkalmasság 
appropriation	:: eltulajdonítás, felhasználás, hitelkeret, kisajátítás, ráfordítás 
approval	:: elfogadás, helyeslés, jóváhagyás 
approved	:: tudomásul szolgál 
approvingly	:: elismerően, helyeslően, jóváhagyólag 
approximate	:: hozzávetőleges, közelítő, megközelítő 
approximately	:: hozzávetőlegesen, hozzávetőleg, körülbelül 
approximation	:: közelítés, közeledés, megközelítés 
appurtenance	:: hozzávaló, járulék, kellék, tartozék 
apricot	:: kajszi, sárgabarack 
April	:: április 
apron	:: forgalmi előtér reptéren, kötény 
apropos	:: apropó 
apt	:: alkalmas, értelmes, gyors felfogású, eszű, megfelelő, találó, talpraesett 
aptitude	:: adottság, hajlam, használhatóság, rátermettség 
aptly	:: megfelelően, találóan, talpraesetten 
aqualung	:: lélegző készülék 
aquamarine	:: akvamarin, kékeszöld berill 
aquarium	:: akvárium 
aquatic	:: vízi, vízi növény, vízi sportoló, vízi állat 
aquatics	:: vízi sportok 
aqueduct	:: vízvezeték 
aquifer	:: víztározó 
aquitard	:: vízzáró 
Arab	:: arab, arab ember, arab nyelv, arab nyelvtudás 
arab	:: arab 
arabesque	:: arab stílusú, arab ízlésű, arab, arabeszk, arábiai, arabos, cikornyás, díszes, fantasztikus, különös, mérlegállás, mór ízlésű, mór stílusú 
arable	:: művelhető, szántott 
arak	:: arak, rizspálinka 
arbiter	:: döntőbíró, feltétlen ura vminek, irányítója vminek, ura vminek, választott bíró 
arbitrage	:: arbitrázs, döntőbíráskodás, döntőbírói ítélet, külföldi üzletek, külföldi pénzüzletek, választott bírói ítélet 
arbitrageur	:: döntőbíró 
arbitrament	:: bírói döntés, döntés, döntőbírói ítélet 
arbitrary	:: korlátlan, önhatalmú, önkényes, tetszés szerinti, tetszőleges 
arbitration	:: döntőbíráskodás, egyeztető eljárás, választott bírói eljárás, választott bírói döntés 
arbitrator	:: döntőbíró, választott bíró 
arbor	:: főtengely, lugas, orsó 
arbour	:: lugas 
arc	:: égitestek látszólagos ívpályája, ív, körív 
arcade	:: árkádsor, tornác 
arcane	:: misztikus, rejtett, titkos hatású 
arch	:: bolthajtás, boltív, huncut, ív, pajkos, ravaszkás, törzsdöntés hátra 
arch-	:: fő-, vezető- 
archaeological	:: archeológiai, régészeti 
archaeologist	:: archeológus, régész 
archaeology	:: archeológia, régészet 
archaic	:: elavult, ódon, régies 
archaism	:: régies kifejezés, régies szó 
archangel	:: arkangyal 
archbishop	:: érsek 
archdeacon	:: archidiakónus, főesperes 
archdeaconate	:: főesperesi kerület, főesperesség, főesperesi méltóság, főesperesi székhely, főesperesi palota 
archdeaconry	:: főesperesi kerület, főesperesség, főesperesi méltóság, főesperesi székhely, főesperesi palota 
archdeaconship	:: főesperesi méltóság 
archducal	:: főhercegi 
archduchess	:: főhercegnő, főhercegné, főhercegasszony 
archduchy	:: főhercegség 
archduke	:: főherceg 
archeological	:: archeológiai, régészeti 
archeologist	:: archeológus, régész 
archeology	:: archeológia, régészet 
archer	:: íjász 
archers	:: lúdtalpbetét 
archery	:: íjászat, íjazás 
archetypal	:: őstípusi 
archetype	:: archetípus, őstípus 
archipelago	:: szigetvilág 
architect	:: építész, építészmérnök 
architecture	:: építészet, építőművészet 
architrave	:: architráv, hevedergerenda, párkánygerenda 
archives	:: archívum, levéltár 
archivist	:: levéltáros 
archly	:: huncutul, pajkosan, ravaszkásan 
archness	:: dévajság, dévajkodás, huncutság, pajkosság, pajzánság 
archway	:: árkádsor, boltíves folyosó 
ardent	:: buzgó, heves, lelkes, tüzes 
ardently	:: buzgón, hevesen, lelkesen 
ardor	:: buzgalom, hév, lelkesedés 
ardour	:: buzgalom, hév, lelkesedés 
arduous	:: fáradságos, meredek, nehéz, terhes 
area	:: felszín, felület, légtér, terep, térség, terület 
areaway	:: átjáró, pinceablak, pincelejáró 
areca	:: aréka-pálma, aréka-dió, bételpálma, bétel-dió 
areca-nut	:: aréka-dió, bétel-dió 
arena	:: aréna, küzdőtér 
arguable	:: vitatható 
arguably	:: vitathatóan 
argument	:: érv, érvelés, okoskodás, szóváltás, vita 
argumentative	:: bebizonyítható, bizonyítható, érvekre támaszkodó, érvelő, logikus, megmutató, mutató, okoskodó, vitatkozó, vitázó 
argumentativeness	:: okoskodó kedv, okoskodó hajlam, vitatkozó kedv, vitatkozó hajlam 
arid	:: száraz 
aright	:: helyesen, jól 
aristocracy	:: arisztokrácia, főnemesség 
aristocrat	:: arisztokrata 
aristocratic	:: arisztokratikus, előkelő, főnemesi 
aristocratically	:: arisztokratikusan, előkelően 
arithmetic	:: aritmetikai, aritmetika, számtani, számtan 
arithmetical	:: aritmetikai, számtani 
ark	:: bárka 
arm	:: ág, ágazat, elágazás, fegyvernem, folyóág, kar, ruhaujj 
arm-lock	:: karkulcs 
arm-rack	:: fegyverállvány 
armada	:: armada, hajóhad 
armageddon	:: döntő csata 
armament	:: fegyverzet, fegyverkezés, hadi felszerelés 
armature	:: armatúra, felszerelés, védőfegyverzet 
armband	:: karszalag 
armchair	:: karosszék 
Armenia	:: Örményország 
Armenian	:: örmény, örmény ember, örménykatolikus ember, örményországi 
armful	:: nyalábnyi 
arming	:: armatúra, fegyverzet, felfegyverzés, forgórész 
armistice	:: fegyverszünet 
armload	:: nyalábnyi 
armor	:: fegyverzet, páncél, páncélos erő, páncélzat, vasalás, vértezés 
armory	:: fegyvergyár, fegyverraktár, fegyvertár 
armour	:: fegyverzet, páncél, páncélos erő, páncélzat, vasalás, vértezés 
armour-plate	:: páncéllemez 
armour-plated	:: páncéllemezes, páncélozott 
armoury	:: fegyvertár, fegyverraktár 
armpit	:: hónalj 
armrest	:: karfa 
arms	:: fegyver 
army	:: hadsereg 
aroma	:: aroma, illat 
aromatic	:: aromás, aromás vegyület 
around	:: felé, itt-ott, körös-körül, körül, körülbelül, közel, minden irányban, minden oldalon, mindenfelé, táján 
arousal	:: ébredés, felkelés 
arpeggiated	:: arpeggiált, tört hangzatos 
arpeggio	:: arpeggio, tört hangzat 
arrack	:: rizspálinka 
arraignment	:: megvádolás, vád alá helyezés, vádirat 
arrangement	:: berendezés, egyezség, elhelyezkedés, elintézés, elrendezés, elsimítás, megállapodás, megegyezés, rendberakás, tagoltság 
arrangements	:: előkészületek, intézkedés 
arras	:: falikárpit, faliszőnyeg, függöny 
array	:: rend, sor 
arrears	:: hátralék, hátralékos tartozás, lemaradás 
arrest	:: feltartóztatás, lefoglalás, leszorítás, letartóztatás, megakadályozás, őrizetbe vétel, zár alá vétel 
arrester	:: arretáló szerkezet, fékező szerkezet, gátló szerkezet, megakasztó szerkezet, megállító szerkezet, rögzítő szerkezet, túlfeszültség-levezető, villámhárító 
arrestor	:: arretáló szerkezet, fékező szerkezet, gátló szerkezet, megakasztó szerkezet, megállító szerkezet, rögzítő szerkezet, túlfeszültség-levezető, villámhárító 
arrival	:: befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány 
arrogance	:: arrogancia, fennhéjázás, gőg, önteltség 
arrogant	:: arrogáns, fennhéjazó, gőgös, öntelt, szemtelen 
arrogantly	:: arrogánsan, gőgösen, öntelten 
arrow	:: nyíl, nyílvessző 
arrow-headed	:: ék alakú 
arrowhead	:: nyíl alakú jel, nyílfű, nyílhegy 
arrowhead-writing	:: ékírás 
arse	:: far, fenék, segg, ülep 
arsenal	:: arzenál, fegyvertár 
arsenic	:: arzén 
arsenium	:: arzén 
arson	:: gyújtogatás 
arsonist	:: gyújtogató 
art	:: csel, furfang, mesterkedés, mű-, művészet, művészeti, művészi, rajzóra, tudomány, ügyesség 
art-publication	:: művészeti kiadvány 
artefact	:: kezdetleges műalkotás, műtermék, tárgyi lelet 
arterial	:: artériás, ütőeres, ütőéri 
arterials	:: fűútvonalak 
artery	:: artéria 
artesian	:: artézi 
arthritic	:: ízületi gyulladásos 
arthritis	:: ízületi gyulladás, köszvény 
arthritism	:: artritizmus, hajlam ízületi bajokra 
arthropod	:: ízeltlábúak 
arthropoda	:: ízeltlábúak 
arthropodal	:: ízeltlábúakra jellemző 
arthropodous	:: ízeltlábúakra jellemző 
artichoke	:: articsóka 
article	:: ágazat, cikk, újságcikk 
articulate	:: érthető, tagolt, tiszta, világos 
articulated	:: csuklós, tagolt 
articulation	:: artikuláció, ízület, kapcsolat, kiejtés, kimondás, összeillesztés, tagolás, tagolt beszéd, tagoltság 
artifact	:: kezdetleges műalkotás, műtermék, tárgyi lelet 
artifice	:: csel, lelemény, ravaszság, ügyesség 
artificer	:: alkotó, fegyvermester, felbujtó, feltaláló, iparos, kézműves, mechanikus, mesterember, műszerész, okozó, szerelő 
artificial	:: erőltetett, mesterséges, szintetikus 
artificiality	:: mesterségesség, mesterkéltség 
artificially	:: mesterségesen 
artillery	:: tüzérség 
artilleryman	:: tüzér 
artist	:: festőművész, művész 
artistic	:: művészi 
artless	:: ártatlan, egyszerű, mesterkéletlen, természetes 
artlessly	:: egyszerűen, mesterkéletlenül, természetesen 
artlessness	:: ártatlanság, egyszerűség, természetesség 
arts	:: bölcsészet, bölcsészettudomány, rajzóra 
artwork	:: illusztráció, műalkotás, műremek 
arty	:: giccses, művészieskedő, művésziesnek látszani igyekvő, művészkedő 
arum	:: kontyvirág 
Aryan	:: árja, indoeurópai 
as	:: ahogyan, ahogy, amennyire, amint éppen, amint, bár, bárhogy, bármennyire, hogy, mint, mint amilyen, mint aminő, mintha, minthogy, mivel, olyan, ugyanolyan 
asbestos	:: azbeszt 
ascendancy	:: befolyás, fölény 
ascendant	:: emelkedő, felszálló, növekvő 
ascendency	:: befolyás, fölény 
ascendent	:: emelkedő, felszálló, növekvő 
ascension	:: felemelkedés, felmászás, mennybemenetel 
ascent	:: emelkedés, emelkedő, felemelkedés, felszállás, felvezető út, hegymenet, megmászás, meredek hegyoldal 
ascertainment	:: megállapítás 
asdic	:: hangradar 
asepsis	:: sterilitás, sterilizálás 
aseptic	:: baktérium nélküli, fertőzésmentes, steril 
ash	:: hamu 
ashamed	:: megszégyenítve, megszégyenülve 
ashen	:: hamu-, hamuszerű, hamuszürke, kőrisfából való, kőrisfa-, molnárszínű 
ashlar	:: épületkő, falburkolat, faragott , kockakő, terméskő, vágott 
ashlaring	:: manzárdtető függőleges válaszfala, terméskőburkolat 
ashore	:: parton, partra 
ashram	:: szent életű hinduk közössége 
ashtray	:: hamutartó 
ashy	:: hamu-, hamuból valló, hamuszürke, hamuval fedett, hamuval borított, molnárszínű 
Asia	:: Ázsia 
Asian	:: ázsiai 
Asiatic	:: ázsiai 
aside	:: el, félre, félreszólás, mellé, oldalt, oldalvást 
asinine	:: ostoba, szamár 
askew	:: ferdén 
asleep	:: álomban, alva 
aslope	:: ferde, ferdén, keresztbe, lejtős, lejtősen, rézsút, rézsútosan 
asp	:: áspiskígyó 
asparagus	:: spárga 
aspect	:: külső megjelenés, megvilágítás, nézőpont, szempont, tekintet 
aspen	:: nyárfa 
aspersion	:: becsmérlés, befröcskölés, behintés porlasztó készülékkel, lelocsolás, meglocsolás, rágalom, rágalmazás 
asphalt	:: aszfalt, bitumen 
asphyxia	:: fulladás 
asphyxiation	:: fulladás 
aspirant	:: folyamodó, kérő, pályázó, törekvő 
aspirate	:: hehezet, h-hang 
aspiration	:: hehezetes ejtés, törekvés, vágyódás 
aspiring	:: törekvő 
ass	:: baszás, buta ember, csacsi, ellenszenves ember, fenék, közösülés, , ostoba ember, picsa, pina, segg, szamár, szexuális aktivitás, ülep 
assailant	:: támadó 
assassin	:: merénylő 
assassination	:: merénylet, politikai gyilkosság 
assault	:: ostromlás, roham, támadás, veszélyes fenyegetés 
assaultive	:: támadó 
assay	:: elemzés, elemzési minta, meghatározás, próba, vizsgálat, vizsgálás 
assegai	:: lándzsa 
assemblage	:: gyülekezet, gyülekezés, összeszerelés, összeállítás 
assembly	:: gyűlés, gyülekezet, összejövetel, összeszerelés, sorakozó 
assent	:: beleegyezés, jóváhagyás 
assertion	:: állítás, kijelentés, követelés 
assertive	:: állító, állítást magában foglaló, bizonygató, ellentmondást nem tűrő, magabiztos, nyers, öntudatos, önző, rámenős, tolakodó 
assertively	:: állítva, állító módon, ellentmondást nem tűrő hangon, magabiztosan, nyersen, öntudatosan 
assessment	:: értékelés, felbecsülés, kivetés, kivetett adó 
assessor	:: adófelügyelő, kárbecslő, törvényszéki szakértő, ülnök 
asset	:: birtok, előny, nyereség, vagyon, vagyontárgy 
assets	:: aktívák, cselekvő vagyon, hagyatéki vagyon, kintlévőségek, követelések, tőke, vagyon, vagyontárgyak 
asshole	:: bosszantó dolog, buta ember, ellenszenves ember, faszfej, kellemetlen dolog, kurva vmi, ostoba ember, seggfej, segglyuk, szar vmi 
assiduous	:: kitartó, kötelességtudó, szorgalmas 
assiduously	:: kitartóan, szorgalmasan 
assign	:: engedményes, felhatalmazott, feljogosított, illetékes, illetékes személy, jogosított, jogutód, megbízott 
assignat	:: papírpénz a francia forradalom alatt 
assignation	:: megállapítás 
assignment	:: átruházás, beosztás, engedményezés, feladat, felsorolás, juttatás, kijelölés, kinevezés, kiutalás, megbízás 
assimilation	:: asszimiláció, asszimilálódás, beolvasztás, beolvadás, feldolgozás, hasonlóvá tevés, hasonlóvá válás, hasonulás 
assimilative	:: asszimiláló 
assistance	:: segédlet, segély, segítség, támogatás 
assistant	:: alkalmazott, helyettes-, helyettes, kisegítő, pót-, segéd-, segéd, tanársegéd 
associate	:: kisegítő-, munkatárs, tag, tag-, társ, társ- 
association	:: asszociáció, egyesülés, egyesület, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulás, társulat 
assonance	:: asszonánc, magánhangzós rím, összehangzás 
assorted	:: osztályozott, összeillő, válogatott 
assortment	:: fajta, féleség, készlet, osztályozás, szortírozás, választék 
assumable	:: feltehető, feltételezhető, felvehető, gyanítható 
assumption	:: feltevés, feltétel, feltételezés, követelmény, színlelés, tettetés 
assurance	:: bizonyosság, biztosíték, biztosítás, garancia, ígéret, jótállás, magabiztosság, önbizalom, szavatolás 
assured	:: bebiztosított, bizonyos, biztos, biztosított, biztosított ember 
assuredly	:: bizonyosan, biztosan, kétségtelenül, vitán felül 
assuring	:: biztosítás 
asterisk	:: csillagocska, csillag 
astern	:: hajó farán, hátra, hátrafelé, hátul, végén vminek, vminek a végén 
asteroid	:: aszteroida, kisbolygó 
asthma	:: asztma 
asthmatic	:: asztmás 
astonishing	:: bámulatba ejtő, elképesztő, megdöbbentő, meglepő 
astonishingly	:: bámulatosan, elképesztően, megdöbbentően, meglepően 
astonishment	:: csodálkozás, meglepetés 
astounding	:: meghökkentő, meglepő 
astoundingly	:: meghökkentően, meglepően 
astral	:: csillag- 
astray	:: téves irányba, téves irányban 
astride	:: lovaglóülésben 
astrodust	:: csillagpor 
astrologer	:: csillagjós 
astronaut	:: űrhajós 
astronautical	:: űrhajózási, űrhajózással kapcsolatos 
astronautics	:: űrhajózás 
astronomer	:: csillagász 
astronomy	:: csillagászat 
astrophysicist	:: asztrofizikus 
astute	:: agyafúrt, csalafinta, előrelátó, furfangos, körültekintő, okos, ravasz, ügyes 
astutely	:: okosan, ravaszul, ügyesen 
astuteness	:: agyafúrtság, éleslátás, fortély, furfang, okosság, ravaszság, ravaszság, ügyesség 
asunder	:: ketté, szét, távol 
asylum	:: elmegyógyintézet, menedékhely, menhely 
asymptote	:: aszimptota 
asymptotic	:: aszimptotikus 
asymptotical	:: aszimptotikus 
atheism	:: ateizmus 
atheist	:: ateista 
athlete	:: atléta 
athletic	:: atlétikai, erős, kisportolt 
athletics	:: atlétika 
athwart	:: ferdén, haránt, keresztben, rézsút 
atlas	:: atlasz, atlasz-kötésminta, atlasz-selyemanyag, atlasz-szövet, atlaszcsigolya, fenolgyanta-anyag, könyv alakú térképgyűjtemény, mellékletek gyűjteménye, műmellékletek gyűjteménye, nagy papírformátum, nyak felső csigolyája, térkép, térképfüzet, térképgyűjtemény 
atmogenic	:: atmoszférikus 
atmosphere	:: atmoszféra, légkör 
atmospheric	:: atmoszférikus 
atoll	:: atoll, korallzátony, lagúnát körülzáró korallzátony 
atom	:: apró rész, atom, parányi rész 
atomic	:: atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló 
atomical	:: atom- 
atonal	:: atonális, hangnem nélküli 
atonality	:: atonalitás, hangnemnélküliség 
atonement	:: bűnhődés, jóvátétel, megbékélés, vezeklés 
atop	:: legfelül, rajta, tetején 
atrocious	:: brutális, csapnivaló, embertelenül gonosz, förtelmes, galád, gonosz, gyalázatos, kegyetlen, kriminális, pocsék, szörnyű 
atrociously	:: brutálisan, csapnivalóan, förtelmesen, galádul, gyalázatosan, ijesztően, kegyetlenül, pocsékul, szörnyen 
atrociousness	:: atrocitás, embertelenség, kegyetlenség, rémtett 
atrocity	:: aljasság, atrocitás, disznóság, embertelenség, kegyetlenség, pimaszság, rémtett 
atrophy	:: elcsökevényesedés, sorvadás 
atropine	:: atropin 
attach	:: kapcsolat, kapcsolódás, letartóztatás, megbetegedés, ragaszkodás 
attached	:: bekötött, együttjáró, erősített, felkötött, kapcsolt, kötött, odakötött, rögzített, szolgálatban álló, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen minőségben működő, vminek szolgálatában álló, vmivel együttjáró 
attachment	:: egybefűzés, függelék, hozzákapcsolás, hozzáerősítés, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, szeretet, tartozék 
attaché	:: attasé, követségi titkár 
attaché-case	:: aktatáska, diplomatatáska, irattáska 
attack	:: roham, támadás 
attacker	:: támadó 
attainable	:: elérhető, megvalósítható, valóra váltható 
attainment	:: elérés, megszerzés, szerzemény 
attainments	:: képesség, tehetség, tudás 
attempt	:: kísérlet, merénylet 
attendance	:: ápolás, ellátás, érdeklődés, gondozás, hallgatóság, jelenlét, jelenlevők, kezelés, kíséret, kiszolgálás, látogatás, látogatottság, megjelenés, résztvevők, részvétel, részvevők 
attendant	:: benzinkutas, gondozó, jegyszedő, jelen levő, kezelő, kísérő, kiszolgáló, következmény, látogató, részt vevő, szolga, vele járó, velejáró, vmivel járó 
attendants	:: kiszolgáló személyzet 
attendee	:: hallgató, látogató 
attention	:: figyelem, figyelmesség, gond, gondozás, karbantartás, kezelés, udvariasság, vigyázat 
attentive	:: figyelmes 
attenuate	:: csökkent, elgyöngített, elvékonyult, elvékonyodott, erőtlenné vált, felhígított, gyöngített, karcsú, lesoványodott, sovány, vékonyult, vékony, vékonyuló, vékonyodó 
attenuated	:: higított 
attenuation	:: hígulás 
attenuative	:: csillapító, gyengítő, higító, tompító 
attic	:: manzárd, padlás, tetőtér 
attire	:: ruha, ruházat 
attitude	:: állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés 
attorney	:: ügyvéd 
attractive	:: bájos, vonzó 
attributable	:: tulajdonítható 
attribute	:: jelző, tulajdonság 
attrition	:: elhasználás, elhasználódás, elkoptatás, elkopás, ledörzsölés, ledörzsölődés, lemorzsolódás 
aubergine	:: padlizsán 
auction	:: árverés, aukció 
auctioneer	:: árverésvezető 
audacious	:: arcátlan, merész, szemtelen, vakmerő 
audaciousness	:: arcátlanság, bátorság, elszántság, pimaszság, rettenthetetlenség, szemtelenség, vakmerőség 
audacity	:: arcátlanság, bátorság, elszántság, pimaszság, rettenthetetlenség, szemtelenség, vakmerőség 
audible	:: hallható 
audibly	:: hallhatóan 
audience	:: hallgatóság, közönség 
audit	:: könyvvizsgálat, revízió, rovancs, rovancsolás, vizsgálat 
audition	:: hallás, hallóképesség, meghallgatás, próbajáték, próbaéneklés 
auditive	:: hallási 
auditor	:: könyvszakértő, könyvvizsgáló, revizor, számvevő, vendéghallgató 
auditory	:: hallási, hallás-, halló- 
auger	:: ácsfúró, ár, csapfúró, csiga, csigafúró, földfúró, fúró, fúrószerszám, kanálfúró, nagy kézifúró, pergőfúró, rúdfúró, spirálfúró, szállítócsiga, szelepes fúró, talajfúró, turzófúró 
auger-bit	:: fúrócsúcs, fúróhegy 
auger-hole	:: furat, fúrólyuk, fúrt lyuk 
auger-shell	:: terebra-csiga háza 
auger-smith	:: fúrógyártó, fúrókészítő 
auger-smithery	:: fúrógyár, fúrógyártás 
auger-stem	:: fúrórúd 
auger-worm	:: farontó féreg lárvája, farontó pille lárvája 
augmentation	:: hosszabbítás, nagyobbítás, nagyobbodás, növelés 
augur	:: augur, jós, jövendőmondó, látnok, madárjós 
august	:: augusztus, magasztos 
aunt	:: nagynéni 
auntie	:: nénike 
aunty	:: nénike 
aural	:: fül-, füli, hallási, halló, kiáramló 
aurally	:: fül által, füllel, hallás útján 
aurora	:: sarki fény 
auspices	:: pártfogás 
auspicious	:: kedvező, sikeres 
auspiciously	:: kedvezően, sikeresen 
austere	:: aszkéta, barátságtalan, dísztelen, egyszerű, fanyar, igénytelen, kemény, kesernyés, merev, mérsékletes, önmegtartóztató, puritán, rideg, savanykás, spártai, szerény, szerzetesi, szigorú, szigorúan egyszerű, zord 
austerely	:: egyszerűen, igénytelenül, keményen, mérsékletesen, önmegtartóztatóan, puritán módra, spártai módra, szigorúan, zordul 
austerity	:: egyszerűség, megszorítások, mérsékletesség, szigorúság 
Australia	:: Ausztrália 
Australian	:: ausztráliai, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv, ausztráliai angolság 
Austria	:: Ausztria 
Austrian	:: osztrák 
Austro-Hungarian	:: osztrák–magyar 
Austro-Hungary	:: Osztrák–Magyar Monarchia 
auteurial	:: rendezői 
authentic	:: autentikus, hiteles, hitelt érdemlő 
authentication	:: hitelesítés, igazolás 
authenticity	:: hitelesség 
author	:: író, okozó, szerző 
authorisation	:: engedélyezés, felhatalmazás, meghatalmazás 
authoritarian	:: tekintélyelvű 
authoritative	:: ellentmondást nem tűrő, hiteles, irányadó, megbízható, mérvadó, nagyon határozott, parancsoló 
authoritatively	:: határozottan 
authorities	:: hatóság 
authority	:: engedély, felhatalmazás, fennhatóság, forrásmű, hatalom, hatóság, meghatalmazás, szakértő, szaktekintély, tekintély 
authorization	:: engedélyezés, felhatalmazás, meghatalmazás 
authorship	:: írói pálya, írói mesterség, szerzőség 
autism	:: narcisszizmus, patológikus elmerülés a képzelet világában, túlzott befelé fordulás 
autistic	:: teljesen a fantáziák világában élő 
auto-da-fé	:: eretnekek kivégzése, könyvégetés, máglyahalál 
auto-ignition	:: öngyulladás 
autobiographic	:: önéletrajzi 
autobiographical	:: önéletrajzi 
autobiography	:: önéletrajz 
autoclave	:: autokláv 
autoclaving	:: csírátlanítás 
autocracy	:: önkényuralom 
autocue	:: súgógép 
autograph	:: aláírás, autogram 
autoklaving	:: csírátlanítás 
automat	:: automata étterem, automata büfé 
automatic	:: automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, önműködő, önműködő fegyver, revolver 
automatically	:: automatikusan, gépiesen, önműködően 
automation	:: automatizálás, gépesítés 
automobile	:: autó, személygépkocsi 
automotive	:: autó-, automobil-, autóval kapcsolatos, gépkocsi-, magánjáró, motoros járművekhez tartozó, önmagától mozgó, önmozgó, önműködő 
autonomous	:: autonóm, önkormányzati, önrendelkezésű 
autonomy	:: autonómia, önkormányzat, önrendelkezés 
autopilot	:: robotpilóta 
autopsic	:: autoptikus, önészlelési, önészleleti 
autopsical	:: autoptikus, önészlelési, önészleleti 
autopsy	:: boncolás, hullaboncolás, hullaszemle, orvosi hullaszemle, önészlelés, önszemlélet, tetemvizsgálat 
autumn	:: ősz 
aux	:: kiegészítő, pót-, segéd- 
auxiliaries	:: idegen segédcsapatok, segédcsapatok 
auxiliary	:: kiegészítő, kisegítő, pót-, pótlólagos, segéd-, segéd, segédige, segédmennyiség, segítség, szövetséges, tartalék 
avail	:: hasznosság, haszon 
availability	:: elérhetőség, érvényesség, felhasználhatóság, használhatóság, hozzáférhetőség 
available	:: beszerezhető, elérhető, érvényes, felhasználható, igénybe vehető, kapható, megszerezhető, rendelkezésre álló 
avalanche	:: lavina 
avarice	:: fösvénység, fukarság, kapzsiság 
avaricious	:: fösvény, fukar, kapzsi 
avast!	:: elég!, engedd el!, hagyd! 
avenger	:: bosszúálló 
avenue	:: fasor, sugárút, széles utca 
average	:: átlagos, átlagérték, hajókár, havária, közepes, számtani közép, számtani középarányos, számtani középérték 
averager	:: átlagoló, közepelő 
averaging	:: átlagolás, közepelés 
averseness	:: idegenkedés, irtózás 
aversion	:: idegenkedés, irtózás, utálat tárgya 
avertable	:: elhárítható, elterelhető, megakadályozható, megelőzhető 
averted	:: elfordított, félrefordított 
avertible	:: elhárítható, elterelhető, megakadályozható, megelőzhető 
averting	:: elhárítás 
avian	:: madár-, madárhoz hasonló, madárszerű 
aviary	:: madárház, nagy madárkalitka 
aviation	:: légi közlekedés, repülés 
aviator	:: aviatikus, pilóta, repülő 
avid	:: kapzsi, mohó 
avidity	:: kapzsiság, mohóság 
avidly	:: mohón 
avoidance	:: elkerülés 
avoirdupois	:: brit súlymértékrendszer 
avowal	:: bevallás, elismerés 
avowedly	:: beismerten 
awake	:: teljesen éber 
awakening	:: ébredés 
award	:: díj, diploma, döntés, ítélet, jutalom, oklevél, pályadíj 
awarding	:: megítélés 
aware	:: elővigyázatos, felkészült, körültekintő, óvatos, tájékozott vmi felől, vmi felől tájékozott, vminek tudatában levő, vmiről tudomással bíró, vmit ismerő 
awareness	:: tudatosság 
awash	:: hullámoktól nyaldosott, vízen fennmaradó, vízen úszó, vízmosta, víztől mosott, vízzel elárasztott, vízzel elöntött 
away	:: el, messzire, rendületlenül, távol, tovább 
awe	:: félelem, tisztelet 
awe-inspiring	:: áhítatot keltő, bámulatot keltő, csodálatot keltő, döbbenetes, félelmetes, lenyűgöző, megindítóan fenséges, megkapó, nagyszerű, tiszteletet keltő 
awe-struck	:: megfélemlített 
awesome	:: félelmetes 
awful	:: áhítatot keltő, áhítatos, áhítattal telt, borzasztó, borzalmas, félelmetes, félelmes, ijesztő, irtózatos, irtózatosan, rémes, rémesen, rémítő, rettenetes, rettenetesen, szörnyű, szörnyen, tiszteletet keltő 
awfully	:: áhítatot keltően, áhítattal, borzasztóan, félelmet keltően, félő tisztelettel, irtózatosan, megilletődve, rémesen, rettenetesen, szörnyen, tiszteletet keltően 
awhile	:: egy ideig, egy kis ideig, rövid ideig 
awkward	:: alkalmatlan, esetlen, félszeg, kellemetlen, kényelmetlen, kínos, ügyetlen 
awkwardly	:: esetlenül, félszegen, ügyetlenül 
awkwardness	:: kellemetlenség, ügyetlenség 
awl	:: ár 
awning	:: napellenző, ponyvatető 
awry	:: ferde, ferdén, fonák, fonákul 
ax	:: balta, fejsze, leépítés, létszámcsökkentés 
axe	:: balta, fejsze, leépítés, létszámcsökkentés 
axeman	:: hóhér 
axial	:: axiális 
axiom	:: alapigazság, alaptétel, axióma, sarkigazság, sarktétel 
axiomatic	:: axiomatikus, evidens, magától értetődő, nyilvánvaló, természetes 
axiomatical	:: axiomatikus, evidens, magától értetődő, nyilvánvaló, természetes 
axle	:: tengely 
axle-box	:: kerékagy 
axle-tree	:: tengely 
ayah	:: hindu dada, hindu dajka, hindu komorna 
aye	:: igen 
azeotrope	:: állandó forrpontú elegy, azeotróp elegy 
azeotropic	:: azeotróp 
Aztec	:: azték nyelv, azték személy 
Aztecan	:: azték 
baa	:: bégetés 
baa!	:: bee! 
baaing	:: bégetés, bégető 
baal-lamb	:: bari, barika 
baas	:: főnök, gazda 
babble	:: csobogás, fecsegés, gagyogás, gügyögés 
babbler	:: fecsegő, gagyogó, gügyögő 
babel	:: hangzavar, zűrzavar 
baboo	:: angolul írni tudó indiai tisztviselő, elangolosodott hindu, hindu úr, úr 
baboon	:: pávián 
baby	:: baba, csecsemő 
baby-grow	:: rugdalózó 
baby-talk	:: gügyögés, gyermekes beszéd 
baccara	:: bakkara 
baccarat	:: bakkara 
bachelor	:: agglegény, baccalaureus, baccalaureátusi fokozatot elnyert személy, lovaggá avatandó ifjú, nőtlen ember 
back	:: elmaradt, ezelőtt, hát, hátlap, hátrafelé, hátsó, hátul, hátulja, hátulsó, hátvéd, régen, régi, támla, törekvő, vissza 
back-chat	:: feleselés, gyors komikus dialógus, szemtelen felelet, visszabeszélés, visszapofázás 
back-pedal!	:: lassan a testtel! 
back-rest	:: fonalas dorong, hátsó támasztóbak, hátsó tartó, háttámasz, lunetta, nyeregszeg, támla 
back-slapping	:: bizalmaskodó, bizalmaskodás, hátbaveregető, kedélyeskedő, kedélyeskedés 
back-to-back	:: egymásnak háttal, egymást követve, szorosan egymás után 
back-wind	:: hátszél, visszavágó szél 
backboard	:: palánk 
backbone	:: gerinc 
backdrop	:: háttérfüggöny 
backer	:: csendestárs, támogató 
backfilling	:: feltöltés 
backfire	:: utógyújtás 
backgammon	:: ostábla, puffjáték, triktrak 
background	:: háttér 
backhoe	:: markológép 
backing	:: fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét 
backlash	:: hézag, holtjáték, játék, reakció, visszahatás 
backpack	:: hátitáska, hátizsák 
backroom	:: hátsó szoba, mellékszoba, udvari szoba 
backs	:: hátvédsor 
backseat	:: hátsó ülés, kisülés, visszaülés 
backslider	:: visszaeső bűnös 
backsliding	:: lecsúszás, visszaesés 
backstop	:: támasztólemez, végütköző, visszafutás elleni retesz, visszafutás elleni fék, visszaáramlás-gátló 
backstroke	:: hátúszás 
backtalk	:: feleselés, szemtelen felelet, visszabeszélés, visszapofázás 
backup	:: készenléti tartalék, megtámasztás, támasz, tartalék 
backward	:: fejletlen, hátrafelé irányuló, kelletlen, nehézkes, visszamaradt 
backwards	:: hátra, visszafelé 
backwash	:: hajó által vert hullám, régi nóta, régi história, sodrás, utóhatás, utórezgés 
backwater	:: holt ág, stagnálás, tespedés 
backwoods	:: isten háta mögötti terület, őserdő 
bacon	:: angol szalonna, szalonna 
bad	:: beteg, beteges, gonosz, hibás, kellemetlen, rossz 
bad-tempered	:: zsémbes, zsörtölődő 
baddie	:: gonosztevő, rossz fiú 
badge	:: jelvény 
badger	:: borz 
badly	:: nagyon, rosszul 
badmash	:: csibész, csirkefogó, gazember 
badminton	:: édesített vörösbor-fröccs, tollaslabda, tollaslabda játék 
baffle	:: bordázat, elnyelő ellenző, elosztó lemez, gát, huzatszabályozó, lángterelő, lavinafogó fal, merülőfal, osztó tárcsa, rókatorok, terelő közfal, terelő lemez, terelő tárcsa, tűzpart, visszaverő lap, visszaverő ernyő, vízszintes füstjárat 
baffled	:: meghiúsult, megzavarodott, összezavart 
bafflement	:: zavarodottság, zavar 
baffling	:: elképesztő, érthetetlen, zavarbaejtő, zavarba ejtő 
bag	:: bőrönd, retikül, szatyor, táska, vadászzsákmány, zacskó, zsák 
bagel	:: kerek sütemény 
baggage	:: poggyász 
baggy	:: , buggyos, kitérdelt, lötyögős 
baghouse	:: portalanító fülke 
bagpipe	:: skót duda 
bagpiper	:: dudás, skót dudás 
bags	:: hosszúnadrág, pantalló 
baguette	:: francia kenyér, téglalap alakú drágakő 
bail	:: biztosíték, fogó, fül, jótállás, jótálló, kezes, kezesség, krikettpálcika, merőedény, óvadék, választórúd 
bailer	:: bálázó, dugattyús magvevő, furadék-kanál, iszapkanál, kanál, kanálfúró, kotróvödör, merítőkanál, merőedény, veder, vízmerítő lapát, vízmerítő edény 
bailiff	:: bírósági kézbesítő, tiszttartó, törvényszolga, végrehajtó 
bailing	:: kanalazás, merítés, vízkiemelés bödönökkel, vízkimerés bödönökkel 
bailout	:: kisegítés 
bait	:: csalétek, csali 
baize	:: posztó, vastag szövet 
bakelite	:: bakelit 
baker	:: pék, sütőipari dolgozó, sütőiparos, szárítókemence 
bakery	:: pékség 
balance	:: egyensúly, egyensúlyi helyzet, egyenleg, ellensúly, hátralevő rész, higgadtság, kiegyensúlyozó nehezék, kiegyensúlyozottság, könyvelési mérleg, maradvány, maradék, megfontoltság, meggondoltság, mérleg, mérlegszámla, nehezék, óra ingája, órabillegő, patikamérleg, szabályozókészülék, szilárdság, szimmetria, többlet 
balanced	:: kiegyensúlyozott 
balcony	:: balkon, erkély, karzat 
bald	:: csupasz, dísztelen, egyszerű, kietlen, kopár, kopasz, lekopasztott, letarolt, levéltelen, lombtalan, megkopasztott, sivár, száraz, színtelen, szőrtelen, tar, tollatlan, unalmas 
balderdash	:: értelmetlen zagyvalék, hanta, zagyva beszéd 
baldface	:: arcátlan 
baldhead	:: házigalamb fajta, kopasz fej, kopasz ember, tar koponya 
baldheaded	:: kopasz fejű, tar fejű 
balding	:: kopaszodó 
baldness	:: kopaszság 
bale	:: bála 
baleful	:: baljóslatú, káros, vészes 
balefully	:: baljóslatúan 
baler	:: bálázó, kotróvödör, merőedény, vízmerítő lapát, vízmerítő edény 
balk	:: akadály, bakhát, bogárhát, csalódás, emelőrúd, épületgerenda, fel nem szántott földsáv, fennakadás, födémgerenda, gerenda, gyámfa, halászhálókat összekötő kötél, háló felinja, keresztet tartó rúd, keresztet tartó pózna, kiábrándulás, kiindulási helyzet, kiindulási állás, kötőgerenda, megműveletlen földsáv, mestergerenda, mezsgye, nagy gerenda, nehézség, rúd gépek leállítására, támfa, vakbarázda, váratlan bosszantó eset, zökkenő 
balkily	:: csökönyösen 
balkiness	:: csökönyösség 
balky	:: csökönyös 
ball	:: ampullagömb, csősatu, dóm, fonalgombolyag, golyó, gombolyag, gömb, kézi szerszám, labda, lövedék, lupa 
ball-bearing	:: golyós csapágy 
ball-peen	:: kalapács foka, kalapács félgömbölyű feje 
ball-pen	:: golyóstoll 
ballad	:: ballada 
ballast	:: ballaszt, fenéksúly, holtsúly, nehezék, teher, vasúti kavicságy 
ballet	:: balett, balettkar, táncjáték, tánckar 
ballet-dancer	:: balerina, balett-táncos, balett-táncosnő 
ballet-girl	:: balett-táncosnő 
ballet-skirt	:: buggyos ballerinanadrág, rövid szoknya 
balletomane	:: balettrajongó 
ballistic	:: ballisztikus 
ballistics	:: ballisztika 
balloon	:: ballon, képregény bekeretezett szövege, léggömb, léghajó 
ballooning	:: felfúvódás, kidagadás, kidomborodás, kidudorodás, kihasasodás, lebegés, léggömbrepülés, léghajóvezetés, léghajózás 
balloonist	:: léghajós 
ballot	:: szavazócédula, titkos szavazás, titkos választás 
ballpark	:: baseball pálya, elég pontos, futballpálya, stadion 
ballroom	:: bálterem 
ballsy	:: bátor, férfias, tökös 
bally	:: átkozott, átkozottul, istenverte, nagyon, nyavalyás, nyomorult, rettenetesen 
ballyho	:: csinnadratta, erőszakos reklám, felhajtás, hangos reklám 
balm	:: balzsam, citromfű, gyógyír, méhfű, mézfű, vigasz 
balmy	:: balzsamos, csillapító, dilis, illatos, nyugtató, ütődött 
balneology	:: gyógyfürdőtan 
baloney	:: halandzsa, süket duma 
balsa	:: balsafa 
balsam	:: hajbalzsam, nebáncsvirág 
balustrade	:: karfa, korlát, mellvéd 
bamboo	:: bambusz, bambusznád 
ban	:: átok, kiátkozás, kitiltás, megtiltás, tilalom 
banal	:: banális, elcsépelt 
banality	:: banalitás, közhely 
banana	:: banán 
band	:: abroncs, aknamerevítő abroncs, banda, beágyazódás, csapat, csík, csoport, egyesület, egykomponens-sáv, érdekcsoport, földrajzi övezet, futószalag, gézpólya, gyűrű, hajszalag, hajtószíj, heveder, hullámsáv, katonazenekar, klikk, köteg, kötés, közbetelepülés, közbetelepült vékony réteg, mérőszalag, nyaláb, összekötő heveder, összekötő pánt, pad, pamutzsinór, pánt, réteg, sáv, szalag, szállítószalag, szegély, szelet, tánczenekar, társaság, vasalás, vaskarika, vaspánt, vászonpólya, vékony érczsinór, vékony érccsík, vékony rétegben lerakódott agyag, zárvány, zenekar, zóna 
bandage	:: kötés, kötszer, tapasz 
bandanna	:: tarka selyemkendő 
bandit	:: bandita, útonálló 
banditry	:: banditaság 
bandmaster	:: karmester 
bands	:: béklyó, bilincs, bordázat, dísz, fűzőzsinór, gallér, kötelék, kötözővessző, papi gallér, paszomány, rangjelzés, szalmakötél, szegély 
bandsaw	:: szalagfűrész 
bandstand	:: kioszk, zenekioszk, zenepavilon 
bandwagon	:: zenészek kocsija 
bandy	:: hokiütő 
bandy-legged	:: karikalábú, ó-lábú 
bane	:: baj, csapás, méreg, romlás, veszedelem 
bang	:: csattanás, durranás, élvezet, éppen, hecc, izgalom, nagy robajjal, pont, ütés 
bang-up	:: klassz, pazar 
bangle	:: bokaperec, karkötő, karperec 
bangs	:: frufru 
banian	:: hálóköntös, háziruha, indiai brahmanista kereskedő szekta tagja, pongyola 
banian-day	:: hústalan nap 
banian-hospital	:: állatkórház 
banishment	:: számkivetés, száműzetés, száműzés 
banister	:: korlát, korlátoszlop, korlátbáb 
banister-brush	:: bútorkefe, kisseprű 
banisters	:: lépcsőkorlát, lépcsőkarfa 
banjo	:: bendzsó 
bank	:: árokpart, bank, bedőlési szög, biliárdasztal párnázott része, billentyűzet, csoport, érckibukkanás, evezőspad, evezősor, fejtési pad, fejtési pászta, feltöltés, folyópart, földgát, földhányás, földsánc, földtöltés, gurítódomb, homokpad, homokzátony, játékbank, klaviatúra, munkapad, munkaasztal, part, pénzgyűjtő kazetta, pénzintézet, persely, rézsű, sorozat, sziklazátony, sziklapad, tópart, töltés, üteg, zátony 
bank-clerk	:: banktisztviselő 
bank-roll	:: bankjegyköteg, vagyon 
banker	:: bankár 
banking	:: duzzasztás, feltöltés 
banking-up	:: duzzasztás 
bankroller	:: gazdag ember, pénzeszsák 
bankrupt	:: csődbe jutott, vagyonbukott 
bankruptcy	:: bukás, csőd, fizetésképtelenség, összeomlás 
banks	:: partvidék 
banned	:: tiltott 
banner	:: lobogó, transzparens, zászló 
banquet	:: bankett, díszebéd, díszvacsora, édesség, lakoma 
banqueting-hall	:: különterem 
banshee	:: családi kísértet 
bantam	:: bantam baromfi, kis termetű harcias ember, terepjáró kis méretű dzsip 
bantams	:: osztag alacsony emberekből 
bantamweight	:: bantamsúly, harmatsúly 
banter	:: évődés, incselkedés, kötekedés, ugratás 
banyan	:: indiai fügefa, indiai léggyökerű fa 
baobab	:: majomkenyérfa 
baptism	:: keresztség, keresztelés 
baptismal	:: keresztelési 
Baptist	:: baptista 
baptist	:: baptista, keresztelő 
baptistery	:: keresztelőkápolna 
baptistry	:: keresztelőkápolna 
bar	:: akadály, bar, bárpult, barrister rangú ügyvédek padja, barristerek testülete, bontóvas, büfé, csík, taktus, tárgyalóterem korlátja, torlasz, törvényszék, ügyvédi kar, ügyvédi kamara, ütem, üvegtábla-osztóléc, vádlottak padja, zablarúd, zátony 
bar-line	:: ütemvonal 
barb	:: apácafátyol, bajusz, berber , berber galamb, csorba, fityula, horgas vég, sorja, sugárka, szakáll, szálka, tapintó csáp, tollrost, tüske, velum 
barbarian	:: barbár 
barbaric	:: barbár, durva, műveletlen, primitív 
barbarism	:: barbarizmus, civilizálatlanság, helytelen nyelvhasználat, kegyetlenség, nyelvrontás 
barbarity	:: barbárság, kegyetlenség, vadság 
barbarous	:: barbár, kegyetlen, műveletlen, vad, vandál 
barbarously	:: barbár módon, kegyetlenül, vadul 
barbecue	:: grillsütő, sütőrostély 
barbed	:: bajuszos, csípős, éles, metsző, szálkás, szúrós 
barber	:: borbély, férfi fodrász 
bard	:: bárd, dalnok, énekmondó, kelta bárd, költő, lantos, lópáncél, lóvért, szalonnaszelet 
bardic	:: bárd-, kelta költészetre vonatkozó, wales-i költészetre vonatkozó 
bare	:: csupasz, egyedüli, egyszerű, éppen csak hogy elegendő, hiányos, kendőzetlen, kevés, kietlen, kivont, kopár, kopasz, lombtalan, megfosztott, meztelen, nyilvánvaló, puszta, puszta, rosszul felszerelt, száraz, szegényes, tetőcserép fedetlen része, tiszta, üres, világos és feltétel nélküli, vmitől megfosztott 
bare-boned	:: sovány, vékonypénzű 
barebones	:: csontkollekció, csupa csont és bőr ember, sovány ember, vékonypénzű ember 
barefaced	:: orcátlan, pimasz 
barefoot	:: mezítláb 
barely	:: alig, éppen csak, éppen hogy, hiányosan, szűkösen 
barf-out	:: hányadék, undorító dolog, undorító személy 
barfly	:: bár-törzsvendég, kocsmatöltelék 
bargain	:: alkalmi vétel, alku, üzlet 
barge	:: bárka, másodcsónak, uszály, úszó csónakház 
bargee	:: dereglyés, uszálykormányos 
baritone	:: bariton, baritonista 
barium	:: bárium 
bark	:: bárka, kéreg, ugatás 
barley	:: árpa 
barley!	:: na most pihenünk egyet! 
barley-beer	:: erős árpasör 
barley-meal	:: árpaliszt 
barley-sugar	:: árpacukor 
barley-water	:: árpanyák 
barleycorn	:: árpaszem 
barm	:: élesztő 
barmaid	:: italoslány 
barman	:: csapos 
barmy	:: dilis, ütődött 
barn	:: szénapajta 
barn-stormer	:: olcsó hatásra pályázó színész, ripacs, vándorszínész 
barnacle	:: csípővas, kagyló, kullancs természetű ember, pipa 
barnstorming	:: csepűrágás, hatásvadászó, vándorszínészkedés 
barnyard	:: gazdasági udvar 
baron	:: báró 
baroque	:: barokk 
barrage	:: aknazár, duzzasztógát, gát, vízlépcső, zárótűz 
barrel	:: cső, csörlődob, dob, érdeklődési kör, henger, hordó, hüvely, nyak, nyél, puskacső, szakma, szár, szivattyúkamra, törzs, üzletkör 
barrelful	:: hordónyi 
barren	:: érdektelen, eredménytelen, értéktelen, hálátlan, haszontalan, kopár, meddő, nélkülöző, pusztaság, puszta, sivár, terméketlen, terméketlen vidék 
barrenness	:: kopárság, meddőség, sivárság, terméketlenség 
barrett	:: díszcsat 
barricade	:: barikád, torlasz 
barrier	:: akadály, korlát 
barrister	:: törvényszéki képviselő, ügyvéd 
barrow	:: ártány, sírdomb, talicska, taliga, targonca 
barrowful	:: taligányi 
bars	:: rács 
barstool	:: bárszék 
bartender	:: csapos 
barter	:: árucsere, csere, cserekereskedelem 
barytone	:: bariton, baritonista, baritonkürt, jelöletlen véghangsúlyú szó 
basalt	:: bazalt 
basaltic	:: bazaltos 
basaltiform	:: bazalt alakú, bazaltszerű 
base	:: alap, alaplap, alapszó, alapzat, aljas, bázis, hamis, hamisított, hitvány, kiindulópont, közönséges, lúg, szótő, támaszpont, támpont 
baseball	:: baseball 
baseboard	:: alapdeszka, alaplap, lambéria 
basement	:: alagsor 
bash	:: arculütés, banzáj, buli, elhajlás, erős ütés, görbe éjszaka, horpadás, ökölcsapás, összejövetel, zajos kicsapongás 
bashful	:: félénk, szégyenlős, szemérmes 
basic	:: alap 
basically	:: alapvetően 
basin	:: medence, mosdókagyló, mosdótál, tál, vájdling, vízgyűjtő terület 
basis	:: alap 
basket	:: kosár 
basketball	:: kosárlabda 
basketwork	:: kosárfonás, kosáráru, vesszőfonás 
bass	:: amerikai hársfa, basszus, basszushang, basszus szólam, bőgő, feketesügér, háncs, háncsrost, háncsfonat, háncsszőnyeg, háncskosár, hársfaháncs, pisztrángsügér, sügér, tengeri süllő 
bass-mat	:: háncsfonat, háncsszőnyeg 
bassinet	:: mózeskosár 
bassoon	:: fagott 
bastard	:: elfajzott, fattyú, hamis, hamisítvány, hapsi, házasságon kívül született, korcs, nem valódi, törvénytelen 
bastardy	:: törvénytelen származású 
basting	:: fércelés 
bastion	:: bástya 
bat	:: bennszülöttek nyelve indiában, csicskás, csúnya , dáridó, denevér, dőzsölés, éjszakai pillangó, irányított lövedék, iszákos ember, járásmód, pucer, radarral ellátott célkövető bomba, rágalom, sebesség, sulyok, tégladarab, téglatörmelék, tisztiszolga, tivornya, utcai , ütő, verőfa 
batboy	:: csicskás 
batch	:: csomó, egy tétel, halom, rakás 
batchwise	:: adagonként, töltetenként 
bate	:: düh, méreg 
bated	:: kivéve 
bath	:: fürdő, fürdőkád 
bath-mat	:: fürdőszobaszőnyeg, kádelő 
bath-tub	:: fürdőkád 
bathe	:: fürdés, úszás 
bather	:: fürdőző, strandoló 
bathing	:: fürdés 
bathos	:: álpátosz, antiklimax, fakó stílus, hétköznapi stílus, hirtelen színvonalsüllyedés, lapos stílus 
bathrobe	:: fürdőköpeny 
bathroom	:: fürdőszoba, nyilvános vécé 
bathtub	:: fürdőkád 
baton	:: gumibot, karmesteri pálca 
batsman	:: ütőjátékos 
battalion	:: zászlóalj 
batten	:: bordaláda, hézagtakaró deszka, hézagtakaró léc, keresztléc, keresztdeszka, léc, padlódeszka, palló, pánt, rögzítőléc, szegélyléc, tartóléc 
battening	:: deszkaválaszfal, hajópalánkolás, lécezet, palánkolás 
battens	:: világítótábla 
batter	:: dáridó, falkiugrás, ferde falsík, kelt tészta, krikettjátékos, lejtés, lejtős falsík, lumpolás, rézsű, sérülés, sérült betű, sérült szedés, tészta, tivornya, ütőjátékos, zászlókkal repülőgép leszállását irányító személy 
battered	:: ütött-kopott 
batteries	:: ketrecek, ólak 
battering-charge	:: teljes töltet, teljes lőportöltet 
battering-ram	:: faltörő kos 
battering-train	:: ostromtüzérség 
battery	:: akku, akkumulátor, csoport, elem, hizlalóketrec-sorozat, készlet, pörölymű, sorozat, telep, tettlegesség, tojófészek-sorozat, tüzérségi üteg, üteg, ütő és elkapó játékosok együttese baseballban, ütőhangszerek, ütőhangszerek csoportja, zúzómű 
battle	:: csata, harc, ütközet 
battlefield	:: csatatér 
battleground	:: csatatér 
battlements	:: csipkés oromzat, lőréses oromzat, pártázat 
battleship	:: csatahajó 
batty	:: bolond, dilis 
bauble	:: csecsebecse, játékszer, zsuzsu 
baulk	:: mestergerenda 
bauxite	:: bauxit 
bawd	:: kerítőnő 
bawdy	:: erkölcstelen, trágár 
bawdy-house	:: kupi, kupleráj, örömtanya 
bay	:: ablakfülke, ajtófülke, alkóv, babér, bemélyedés, beugrás, csaholás, csarnokrész, erdők közé beékelt préri terület, félkör alakú bemélyedés, fülke, gerendaköz, hídív, hídlábköz, hídnyílás, kamra, kiöblösödés, kisegítő peron, kitérő, kocsielőtér, oszlopok közti fülke, oszlopköz, öböl, pej, peron, rekesz, rész, rizalit, sydneyi börtön, támaszköz, tár, tengeröböl, ugatás, vágányvégződés, vízgyűjtő, víztartály 
bayerite	:: bayerit 
bayonet	:: bajonett, rohamkés, szurony 
bays	:: babérkoszorú, dicsőség, hírnév 
bazooka	:: páncélököl 
bbq	:: grillsütő, sütőrostély 
be-	:: el-, meg- 
beach	:: part, strand, tengerpart, tópart 
beach-comber	:: gyöngyhalász, hajóroncsok fosztogatója, kikötők alkalmi munkása, naplopó, semmirekellő, strandok alkalmi munkása, tarajos hullám, zúgva megtörő hullám 
beacon	:: fényjel, irányfény, jel, jelzőfény, jelzőtűz, jelzőtűztorony, jelzőállomás, jelzővilágítás, kiemelkedő domb, kiemelkedő tereppont, örömtűz, partjelzőfény, péce, világítótorony 
beacon-buoy	:: világítóbója 
beacon-light	:: irányfény, jelzőfény, világítótorony 
beaconage	:: hajózási jelzőberendezések szolgálata, hajózási jelzésekért járó díj, hajózási jelzésekért járó illeték, repülőtéri jelzőberendezések szolgálata, repülőtéri jelzésekért járó díj, repülőtéri jelzésekért járó illeték 
bead	:: célgömb, gyöngy, gyöngydíszítés, gyöngyléc, gyöngyszem, üveggyöngy 
beading	:: gyöngydíszítés 
beadle	:: altiszt, egyetemi altiszt, egyházfi, sekrestyés 
beads	:: olvasó, rózsafüzér 
beady	:: gombszemű, gyöngyszerű 
beagle	:: rendőrkopó, rendőrkém, rendőrségi besúgó, spicli, vadászkopó, vadásztacskó 
beagles	:: mezei futók klubja 
beak	:: csőr 
beaker	:: csőröspohár, főzőpohár, serleg, széles szájú bögre 
beaker-flask	:: csőrös főzőüveg 
beam	:: agancs középága, állópofa, fedélzettartó gerenda, fénykéve, fénysugár, fonalas dorong, gerenda, gerendely, hangszóró hatósugara, helyes irány, himba, irány, kiegyenlítő kar, kiegyenlítő rúd, kocsirúd, mérlegkar, mérlegrúd, napsugár, rádió hatósugara, rádió effektív hatósugara, sugár, sugárnyaláb, szár, szarvasagancs középága, tartó, tímártőke, zuboly, zugoly 
beaming	:: boldog, sugárzó, vidám 
beams	:: keresztrúd, rakomány elhelyezésénél használt keresztrúd 
beamy	:: ragyogó 
bean	:: bab, diószén, fej, guba, karóbab, kávészem, kobak, paszuly, pénz 
bean-feast	:: dáridó, lakmározás, lakoma, mulatság, muri 
beanie	:: tolldíszes felhajtott karimájú női kalap, virágdíszes felhajtott karimájú női kalap 
beano	:: amerikai tombolafajta, dáridó, lakoma, mulatság, muri 
beans	:: bab, halandzsa, kábítószer-pirula, pénz, semmi, suska, süket duma 
beanstalk	:: babszár 
beany	:: életerős, eleven, friss, fürge, mozgékony, üde 
bear	:: medve 
bearable	:: elviselhető, tűrhető 
beard	:: szakáll 
bearer	:: állvány, áthidaló tartógerenda, boltív tartópillérei, gyám, hordozó, hozó, pillér, támasz, támaszték, támasztómű, támfa, vivő 
bearers	:: betűmagas űrtöltő, halottvivők, koporsóvivők, padlódeszkák, vezetőléc 
bearing	:: bemérési szög, csapágy, elviselés, felfekvés, fontosság, gyám, gyümölcs, helyzet, hordozó, hozó, irány, iránymeghatározás, iránylat, jelentőség, kengyelvas, kihatás, kocka alakú alapkő, magatartás, pillér, súly, tájékozódás, tájolat, talpazat, támaszték, teherbíró képesség, teherhordó, termés, termőképesség, termő, testtartás, viselkedés, viselés, vitel, vivés, vivő, vonatkozás 
bearings	:: címer, csapágy 
beast	:: állat, barom, tahó, vadállat 
beastie	:: állatka, állatocska, kis állat 
beastly	:: állati 
beat	:: csapás, csavargó, dobbanás, dobogás, dobpergés, élősködő ember, felügyeleti körlet, felügyeleti körzet, furfangos csaló, gyalogösvény, hajtóvadászati terep, iktusz, kardcsapás, ketyegés, kisemmizett, körjárat, körjárati útvonal, lebegés, legyőzött, megcsalt, megvert, őrjárati körlet, őrjárat, pergés, pumpoló, ritmus, szenzáció, szívverés, taktus, tönkrevert, ütem, ütés, vágás, választókerület, vándormunkás, verés, vesztes 
beat-up	:: agyonstrapált, elhordott, elnyűtt, elviselt, kimerült, lenyúzott 
beaten	:: döngölt, kalapált, kidolgozott, kikalapált, kimerült, kivert, legyőzött, megvert, vert 
beater	:: habverő, hajtó, ütő, verő 
beatific	:: boldog, boldogító, üdvözítő, üdvözült 
beatifically	:: üdvözülten 
beatification	:: boldoggá avatás 
beating	:: beverés, csapkodás, dobogó, dobogás, elfenekelés, elpáholás, felhajtás, hajtás, hírig, kudarc, lavírozás, sulykolás, szárnycsapkodás, szívdobogás, szívverés, ütés, ütleg, verés, vereség, zuhogó 
beating-machine	:: zúzda 
beau-coup	:: nagyon sok 
beau-pot	:: virágváza 
beaucoup	:: nagyon sok 
beauish	:: piperkőcös 
beaumontage	:: gipszhabarcs, tömítőcement 
beaupere	:: bajtárs, lelkiatya, társ 
beaus	:: gavallér, piperkőc 
beaut	:: szépség 
beauteous	:: gyönyörű, szépséges 
beautician	:: kozmetikus 
beautiful	:: gyönyörű, szép 
beautifully	:: gyönyörűen, nagyszerűen, szépen 
beauty	:: szépség 
beauty-parlor	:: kozmetikai szalon 
beauty-parlour	:: kozmetikai szalon 
beauty-shop	:: kozmetikai szalon 
beauty-sleep	:: éjfél előtti alvás 
beauty-spot	:: szép hely, szép táj, szépségtapasz 
beaver	:: hód, hódprém, sisakrostély 
beaverboard	:: préselt deszka, préselt válaszfal 
bebop	:: dzsesszfajta, táncfajta 
beckoning	:: hívogató, integető 
becoming	:: előnyös, illő vkihez, jól álló 
bed	:: ágy, ágyállvány, alapkőréteg, alapzat, alépítmény, alj, csomó, fekhely, fekvőhely, fenék, folyómeder, gép szerelési helye, gépágy, gépasztal, kavicságy, kőzetágy, lerakódás, medence, meder, nyomólap, nyoszolya, nyughely, nyugvóhely, pálya, réteg, sír, sor, szegély, telep, tengerágy, üllőtőke, üllőtönk, vetőbarázda, virágágy, vonulat 
bed-ridden	:: ágyhoz kötött 
bed-spring	:: ágyrugó 
bedbug	:: poloska 
bedchamber	:: éjjeliedény, hálószoba 
bedclothes	:: ágynemű 
bedding	:: ágyazás, ágynemű 
bedfellow	:: ágytárs 
bedhead	:: ágyfej 
bedlam	:: tébolyda 
bedlamite	:: bolond, őrült 
bedraggled	:: bepiszkított, besározott 
bedrock	:: alap, fekükőzet 
bedroom	:: hálószoba 
bedside	:: ágy oldala 
bedsit	:: nappali és hálószoba 
bedsitter	:: nappali és hálószoba 
bedspread	:: ágytakaró 
bedstead	:: ágyállvány, ágyfák, ágykeret, ágyváz 
bee	:: méh, összejövetel 
beech	:: bükk, bükkfa 
beef	:: izomerő, izomzat, marhahús 
beefy	:: erőteljes, fejlett izomzatú, húsos, izmos, kövér, nagydarab, tagbaszakadt 
beehive	:: forgalmas hely, kaptár, lármás hely, méhkas, zsúfolt hely 
beer	:: sör 
beermat	:: söralátét 
beery	:: becsípett, sörszerű 
beeswax	:: méhviasz 
beet	:: cékla, cukorrépa, répa 
beetle	:: bogár, sulyok, ütőfa 
beetroot	:: cékla 
before	:: azelőtt, elé, előbb, előre, előtt, előzőleg, inkább minthogy, inkább semhogy, korábban, már, megelőzőleg, megelőzően, mielőtt hogy 
beforehand	:: előre, előzetesen, előzőleg, korábban 
befuddled	:: borgőzös állapotú, megzavarodott 
beggar	:: alak, egyén, koldus, pasas, szegény, szegény ember 
beggarly	:: szegényes 
beginner	:: kezdő 
beginning	:: kezdet 
begloved	:: kesztyűs 
begone!	:: eredj innen! 
begonia	:: begónia 
begrimed	:: koszos, maszatos, mocskos 
begrudgingly	:: fösvény módon, fukar módon, húzódozva, irigykedve, kicsinyesen, nem örömest 
behavior	:: magatartás, magaviselet, viselkedés, viselkedésmód 
behaviorism	:: behaviorizmus 
behaviour	:: magatartás, magaviselet, viselkedés, viselkedésmód 
behavioural	:: viselkedési 
behaviourism	:: behaviorizmus, viselkedés-lélektan 
behest	:: parancs, parancsolat, rendelkezés 
behind	:: hátsórész, mögött 
beholder	:: néző, szemlélő 
beige	:: bézs, nyersgyapjú színű 
bejeweled	:: ékszerezett 
belated	:: elkésett, késő 
belatedly	:: későn 
belay!	:: állj!, elég! 
belch	:: böffenés, böfögés 
beleaguerer	:: ostromló 
belfry	:: harangtartó állvány, harangláb, harangszék tere, harangszék helye, harangtartó gerenda, harangtorony, mozgó ostromló torony, ostromló torony 
Belgian	:: belga, belga férfi, belga , belgiumi 
Belgic	:: németalföldi 
Belgium	:: Belgium 
belief	:: hit 
believable	:: hihető 
believer	:: hívő 
bell	:: csengő, csengettyű, csengetés, cserépbura, előreugró kőzet, felhólyagzás, gázharang, gazométer, hagymatető, harang, harangozás, harang alakú virág, hólyag, jelzőcsengő, jelzőharang, kehely, kisharang, kolomp, kupola, kupolakapcsolás, kupola alakú főtezáródmány, szarvasbőgés, tölcsér, üvegbura, záróharang 
bell-pull	:: csengőhúzó 
bell-rope	:: csengőzsinór 
bellboy	:: liftesfiú, londiner 
belle	:: szép 
bellhop	:: liftesfiú, londiner 
bellicose	:: harcias 
belligerence	:: ellenséges viselkedés, ellenséges magatatás 
belligerency	:: ellenségesség 
belligerent	:: ellenséges, hadviselő 
belligerently	:: ellenségesen 
bellow	:: bőgés, ordítás 
bellows	:: fújtató 
bells	:: tök 
belly	:: has, kihasasodás 
belly-band	:: hasló 
bellyflop	:: hasas, hasraesés 
bellyful	:: bőséges étkezés 
belonging	:: tartozó 
beloved	:: kedvelt, szeretett, szíve választottja 
below	:: alant, alul, alulra, le, lejjebb, lent, vmi alatt 
belt	:: derékszíj, gépszíj, hajtószíj, heveder, nadrágszíj, öv, övezet, övpáncél, sáv, szalag, szíj, tengerszoros, tengeröv, zóna 
beltbuckle	:: övcsat 
beltway	:: autópályagyűrű 
bemusement	:: bódulat, bódultság 
bench	:: alagútszelvény, alapárok, állandósított alappont, bakállvány, bírói szék, bíróság, előresiető vágat, fejtési lépcső, fejtési szelet, gázgyári retortacsoport, gépágy, húzópad, kimosási padka, kőfejtő pászta, lóca, mérőpad, munkaasztal, munkapad, nívó, pad, rézsűpad, szénpad, szerelőpad, szint, terasz 
bench-scale	:: laborméretű 
benchmark	:: magassági pont, szintjel 
bend	:: csomó, görbület, hajlás, hajlat, harántpólya, ív, ivászat, jobb harántpólya, kanyar, kanyarulat, könyök, krupon, kruponbőr, mulatás, színbőr, talpbőr, tekintet, útkanyar, züllés 
bender	:: dőzsölés, feszítőizom, hajlító munkás, hajlítóberendezés, hajlítógép, hajlítóprés, hatpennys, ivászat, muri, tivornya 
benders	:: lábak, lábszárak 
bends	:: habvető, hajóperem, keszonbetegség, légembólia, peremfa 
beneath	:: alá, alatt, lenn 
benedick	:: fiatal férj, megrögzött agglegényből lett fiatal férj, újdonsült férj 
benedict	:: fiatal férj, megrögzött agglegényből lett fiatal férj, újdonsült férj 
benedictine	:: bencés, bencés szerzetes, bencés apáca, benedekrendi, benedekrendi szerzetes, benedekrendi apáca, benediktiner 
benefaction	:: adomány, jótékonyság, jótett 
benefactor	:: jótevő 
benefactress	:: jótevő 
benefication	:: dúsítás 
benefice	:: egyházi javadalom 
beneficence	:: jótékonyság 
beneficent	:: jótékony 
beneficial	:: előnyös, hasznos, jótékony 
beneficiary	:: haszonélvező, megajándékozott 
benefit	:: előny, haszon, jótétemény 
benevolence	:: jóakarat, jóindulat, jótékonyság 
benevolent	:: jóakaratú, jóindulatú, jótékony, szíves 
Bengal	:: Bengália 
Bengalee	:: bengáli 
Bengali	:: bengáli 
benighted	:: akire ráesteledett, tudatlanságban lévő 
benign	:: jóindulatú, üdvös 
benignant	:: jóindulatú, jóságos, kegyes 
benignity	:: jóakarat, jóindulat 
benignly	:: jóindulatúan 
bent	:: hajlam, hajlott, hajló 
benthic	:: fenéki 
benthos	:: bentosz, tengerfenéki flóra és fauna 
bentonite	:: bentonit 
bentwood	:: hajlítottfa- 
benzene	:: benzol 
benzine	:: benzin 
bequest	:: hagyaték 
bereaved	:: elhunyt hozzátartozói, gyászoló család, hátramaradottak 
bereavement	:: gyász, gyászeset, haláleset, közeli hozzátartozó elhunyta, veszteség 
beret	:: svájcisapka 
berm	:: padka, párkány, perem 
berserk	:: dühödt harcos, dühöngő, indulatos ember, kemény harcos, megvadult, őrjöngő, vad dühvel harcoló legendás norvég harcos, vad harcos 
berserker	:: dühödt harcos, indulatos ember, kemény harcos, vad dühvel harcoló legendás norvég harcos, vad harcos 
berth	:: ágy, állás, elhelyezkedés, elhelyezés, étkezde, fekhely, hálóhely, hely, horgonyzóhely, kamra, kikötőhely, priccs, raktár 
beryllium	:: berillium 
beset	:: bekerített, szorongatott 
beside	:: mellett, mellé, vkin kívül, vmin kívül 
besides	:: amellett, azonkívül, emellett, ezenkívül 
besotted	:: eltompult, italtól elázott 
bespectacled	:: szemüveges 
bespoke	:: mérték után készített, rendelésre készített 
best	:: a legjobb, legjobb, legjobban, lehető legjobb 
bestial	:: állatias, baromi 
bestiality	:: állatiasság, bestialitás 
bet	:: fogadás 
betel	:: bételborsfa 
betel-nut	:: bételdió 
betrayal	:: elárulás, elhagyás 
betrothal	:: eljegyzés, jegyesség, kézfogó, mátkaság 
betrothed	:: eljegyzett, jegyes, jegyesek, jegyespár, mátka, mátkapár 
betterment	:: értéknövekedés, javulás, megjavítás 
betty	:: álkulcs, bontórúd, kíváncsiskodó férfi, kuktáskodó férfi, minden lében kanál 
between	:: között 
betwixt	:: közben, közé, között 
bevel	:: ferde szél, ferde él, rézsű, szög, szögben elhajlás, szögmérő 
bevel-gear	:: kúpfogaskerekes hajtómű 
bevel-wheel	:: kúpfogaskerék 
beveled	:: ferde, rézsútos 
bevelled	:: ferde, rézsútos 
beverage	:: ital 
beverages	:: italok 
bevy	:: csapat, csoport, falka, női társaság, sereg, társaság 
beweaponed	:: felfegyverzett 
bewigged	:: parókás 
bewildering	:: megtévesztő, zavarba ejtő 
bewilderingly	:: megtévesztően, zavarba ejtően 
bewilderment	:: elképedés, fejvesztettség, megrökönyödés, megzavarodás, rémület, zavar, zavarodottság 
bewitching	:: elbájoló, elragadó 
beyond	:: felett, kívül, másvilág, túl, túlvilág 
bi-plane	:: kétfedelű repülőgép 
bias	:: diagonál, egyoldalúság, elfogultság, előítélet, eltérés egyenes vonaltól, hajlam, hátrányos megkülönböztetés, rézsútosság 
bib	:: előke, francia tőkehal, ívelt kifolyócső, melles kötény, mellrész, partedli, szakállka, tokos kemence lezáró lemeze 
bible	:: biblia, szentírás 
Bible-Christians	:: bibliai keresztény 
bible-christians	:: metodizmus körébe tartozó vallási szekta 
bible-oath	:: bibliára tett eskü 
bible-thumper	:: utcai prédikáció, utcai prédikáló 
biblical	:: bibliai 
bibliophile	:: bibliofil, könyvbarát, könyvgyűjtő 
bibliophilism	:: bibliofília, könyvszeretet 
bibliophilist	:: bibliofil, könyvbarát, könyvgyűjtő 
biceps	:: bicepsz 
bichromate	:: dikromát 
bickering	:: civakodás, civakodó, civódás, elsiető, felcsillanó, futó, lobogó, pörlekedés, pörlekedő, reszkető, távolodó, veszekedés, veszekedő 
bicuspid	:: előzápfog, kétcsúcsú, kéthegyű, kis őrlő, kis őrlő fog, premoláris 
bicycle	:: bicikli, kerékpár 
bicyclist	:: biciklista, kerékpáros 
bid	:: ajánlat, árajánlat, bemondás, erőfeszítés vmi elérésére, erőfeszítés vmi megszerzésére, kísérlet vmi elérésére, kísérlet vmi megszerzésére, licit, licitálás, meghívás, ráígérés 
bidder	:: ajánlattevő, árverező, licitáló, ráígérő, vevő 
bidding	:: ajánlat, kínálat, licit, meghívás, parancs 
bidet	:: altestmosó tál, bidé, kistestű , kistestű málhás 
bifocal	:: bifokális, két gyújtópontú, kétfókuszú 
bifocals	:: bifokális szemüveg 
big	:: nagy, terjedelmes 
big-time	:: nagyszabású 
big-timer	:: nagy mufti, nagy ember, nagyfejű 
bigamist	:: bigámista, kétférjű, kétnejű, kettős házasságban élő 
bigamous	:: bigámiás, kétnejű, kettős házasságban élő 
bigamy	:: bigámia, kétférjűség, kétnejűség 
biggie	:: fontos dolog, fontos személy 
biggy	:: befolyásos ember 
bigness	:: nagyság 
bigot	:: vakbuzgó személy 
bigoted	:: bigott, vakbuzgó 
bigotry	:: vakbuzgóság 
bike	:: bicaj, bicikli, bringa, kerékpár 
biker	:: bicajos, kerékpáros 
bikini	:: bikini 
bilateral	:: kétoldali, kétoldalú, kölcsönös 
bile	:: epe 
bilge	:: aljvíz, áporodott víz, badarság, dohos víz, fenékvíz, hajó legszélesebb része, hajóalj, hajófenék, hajófenékrész, hordó legszélesebb része, hülye duma, kidomborodás, kidudorodás, kihasasodás, ostoba beszéd, ökörség 
bilingual	:: kétnyelvű 
bilious	:: epés, epével kapcsolatos, ingerlékeny, kötekedő, nehéz természetű 
bill	:: alabárd, bizonyítvány, csőr, hegyfok, hirdetmény, jegyzék, plakát, számla, törvényjavaslat, vádirat, váltó 
billable	:: felszámítható, számlázható 
billabong	:: holtág 
billboard	:: hirdetőtábla 
billet	:: alkalmaztatás, állás, bekvártélyozás, beszállásolási utalvány, beszállásolás, beszállási utalvány, buga, elszállásolás, fadarab, fahasáb, farönk, hasított tűzifa, hengerelt félkész áru, kantárszár, levél, levélke, munkaterület, prűd, rövid vastag gerenda, rövid támfa, sakktáblaszerű pálcasoros frízékítmény, sakktáblaszerű pálcasoros párkánydísz, szállásutalvány, tönk, tuskó, zsindely 
billeting	:: beszállásolás 
billets	:: kvártély, szállás 
billing	:: falragasztás, falragaszon való hirdetés, falragaszon való közzététel, felsorolási hely, iparos munkanemek összeállítása, plakáton való hirdetés, plakáton való közzététel, számlázás, számla kiállítása 
billing-machine	:: számlázógép 
billow	:: nagy hullám 
bimbo	:: buta ember, candra, erkölcstelen , feslett , fiatal férfi, fiatal , hülye majom, kurva, ribanc 
bin	:: dézsa, diliház, faláda, kosár, láda, rekesz, rekeszes állvány, tároló, tartály, tartó 
binder	:: iratgyűjtő, kévekötő, könyvkötő, kötőanyag, mestergerenda 
bindery	:: könyvkötészet 
binding	:: kötelező, kötés 
binge	:: nagy evészet és muri 
bingo	:: bingó, borpárlat, brandy, dáridó, hölgyválasz, konyak, muri, pálinka, táncos összejövetel, vidám mulatság 
bingo!	:: ez az!, megvan!, nagyszerű!, pompás!, szüret! 
binnacle	:: iránytűtartó 
binoculars	:: kétcsövű távcső, kétcsövű látcső 
binomial	:: binom, binomiális, kéttag, kéttagú 
bint	:: bige, bula, fiatal , lány 
biochemic	:: biokémiai, életvegytani 
biochemical	:: biokémiai, életvegytani 
biochemist	:: biokémikus 
biochemistry	:: biokémia, életvegytan 
biocide	:: csíraölő 
biographer	:: életrajzíró 
biographical	:: életrajzi 
biography	:: életrajz 
biology	:: biológia 
biomass	:: biomassza 
biome	:: életközösség 
biorefractory	:: biológiai bontásnak ellenálló 
biosphere	:: bioszféra 
biota	:: bióta 
biped	:: kétlábú 
bipedal	:: kétlábú 
biplane	:: kétfedelű repülőgép 
bipolar	:: bipoláris, kétpólusú, kétsarkú 
birch	:: nyír, nyírfa, nyírfavessző, virgács 
birchbark	:: nyírfakéreg 
bird	:: madár 
bird-cage	:: madárkalitka 
bird-like	:: madárszerű 
birdbath	:: madárfürdő 
biro	:: golyóstoll fajta 
birth	:: származás, születés, szülés 
birthday	:: születésnap 
birthright	:: elsőszülöttség, elsőszülöttségi jog, születésnél fogva illető jog 
biscuit	:: keksz, kétszersült, teasütemény 
biscuits	:: rágnivaló 
bisector	:: felező, felezővonal 
bishop	:: futó, püspök 
bishopric	:: egyházmegye, püspökség, püspöki méltóság, püspöki hivatal 
bistro	:: bár, borkereskedés, éjszakai klub 
bisulfate	:: hidrogénszulfát 
bit	:: darab, falat, fúró, fúrófej, fúróvég, gyaluvas, kulcstoll, nyúlfarknyi szerep, pénzdarab, zabla 
bitch	:: elégedetlenkedés, morgás, nőstény, szajha, szuka 
bitchiness	:: rosszindulat 
bitching	:: elégedetlenkedés, fasza, , morgolódás, nagyszerű, nyafogás, remek 
bitchy	:: rosszindulatú 
bite	:: csípés, falat, harapás, marás 
biter	:: harapós 
biting	:: csípős, gúnyos 
bitter	:: elkeseredett, keserves, keserű, metsző, zord 
bitterly	:: elkeseredetten, keservesen, keserűen 
bitterness	:: keserűség 
bitternessly	:: látszólag 
bitters	:: gyomorkeserű 
bittersweet	:: ebszőlő, keserédes, kesernyés csucsor 
bitumen	:: ásványi kátrány, aszfalt, bitumen, bitumenbarna, földszurok 
bitumeniferous	:: bitumen tartalmú 
bituminous	:: aszfaltos, bitumenes 
bivalve	:: kétcsöves, kéthéjú, kéthéjú kagyló, kétkagylós, kétteknős, kétteknős kagyló 
bivalved	:: kétcsöves, kéthéjú, kétkagylós, kétteknős 
bivvy	:: hajlék, szállás, tábori barakk 
bizarre	:: bizarr, furcsa, groteszk, különös 
bizarrerie	:: bizarrság, furcsaság 
blab	:: fecsegés, fecsegő 
black	:: csúnya, fekete, fekete bőrű, fekete ruha, fekete szín, fekete , feketeüszög, felfordított betű, gonosz, gyászruha, gyász, komor, koromszem, korom, maszat, mocskos, néger, nettó jövedelem, piszkos, piszok, piszokfolt, sötét, szerecsen, sztrájktörő 
black-beetle	:: svábbogár 
black-out	:: elsötétítés, eszméletvesztés, hírzárlat, összeköttetés megszűnése 
blackball	:: ellenszavazat, fekete golyó 
blackberry	:: szeder 
blackbird	:: feketerigó 
blackboard	:: tábla 
blackguard	:: gazember 
blackhead	:: feketefejű sirály, mitesszer 
blacklist	:: bűnügyi nyilvántartó, feketelista 
blackmail	:: zsarolás 
blackness	:: feketeség, sötétség 
blackout	:: elsötétítés, pillanatnyi eszméletvesztés 
blacksmith	:: patkolókovács 
blacktop	:: aszfalt, aszfaltút, bitumen, bitumenes út 
blacky	:: néger, szerecsen 
bladder	:: futballbelső, hólyag, húgyhólyag 
blade	:: fűrészlap, lap, toll 
blah	:: link duma 
blam	:: rövid kiáltás 
blame	:: felelősség, szemrehányás, vád 
blameless	:: ártatlan, feddhetetlen, kifogástalan 
blancmange	:: édes fehér zselé 
bland	:: baktériummal nem fertőzött, csillapító, édeskés, enyhe, enyhítő, fűszerezetlen, gúnyos, jóságos, kedves, kellemes, lágy, mézesmázos, nyájas, nyugtató, szelíd, udvarias, üdítő 
blandishment	:: hízelgés, kedveskedés 
blandishments	:: báj, varázs, vonzerő 
blandly	:: szelíden, udvariasan 
blandness	:: lágyság 
blank	:: blanketta, célpont, céltábla közepe, hiány, hiányjel, kitöltetlen, nem nyerő szám, nem nyerő sorsjegy, nyomtatvány, tiszta, űr, üres, űrlap 
blanket	:: általános, mindenre kiterjedő, pokróc, takaró 
blanketing	:: pokrócozás, takarók, takaróanyag, zavarás, zavaró adás 
blankety-blank	:: átkozott, francos, istenverte, nyavalyás, nyomorult, rohadt 
blankly	:: kifejezéstelenül, üresen 
blankness	:: üresség 
blare	:: harsogás, lárma, rezes hang, trombitaszó, trombitahang 
blarney	:: hamis beszéd, hízelkedés, hízelgés, hízelgő beszéd, mézesmázos beszéd, talpnyalás, udvarlás 
blasphemous	:: istenkáromló 
blasphemy	:: istenkáromlás 
blast	:: ártalmas hatás, banzáj, befúvott levegő, élvezet, erős légáramlat, felfúvódás, fúvatás, fúvószél, fütty, hepaj, káros hatás, kényszerhuzat, légnyomás, lerohanás, mesterséges légáramlás, party, robbanás, robbantás, robbanótöltet, sípszó, széllökés, szélroham, szirénabúgás, szirénázás, támadás, tülkölés 
blast-furnace	:: nagyolvasztó 
blasted	:: átkozott, istenverte 
blasting	:: pusztítás, robbanás 
blastoff	:: kilövés 
blasé	:: blazírt, elfásult, fásult, megcsömörlött, unott 
blat	:: bégetés, fecsegés, feltűnő közönségesség, hangoskodás, kifecsegés, kikotyogás, kirívó közönségesség, kotyogás, locsogás, nagyszájúság 
blatant	:: égbekiáltó, nagyhangú, otromba, zajos 
blatantly	:: nagyhangúan, otrombán, zajosan 
blather	:: ostoba fecsegés, üres fecsegés 
blatter	:: fecsegés, kattogás, kopogás, kotyogás, locsogás, ropogás, sercegés, szóáradat 
blaze	:: bemetszés, csillag, fehér folt, fehér sáv, fény, jelzés, láng, lobogó tűz, ragyogás, turistajelzés, tündöklés 
blazer	:: blézer, sportkabát 
blazing	:: lángoló, lobogó, ragyogó 
blazon	:: címer, címerpajzs 
bleach	:: fehérítő, szőkítő 
bleacher	:: derítőkád, fehérítőkád, fehérítőtartály, fehérítő, vászonfehérítő munkás 
bleachers	:: fedetlen tribün, fedetlen lelátó, nyílt tribün, nyílt lelátó 
bleachery	:: fehérítőüzem, fehérítőműhely 
bleaching-clay	:: fehérítőföld 
bleaching-earth	:: fehérítőföld 
bleak	:: barátságtalan, halvány, hideg, kietlen, kopár, lakatlan, puszta, sivár, szélhajtó küsz, széljárta, zord 
bleakly	:: zordul 
blear-eyed	:: csipás szemű, homályos látású, rövidlátó, vaksi 
bleared	:: csipás 
blearily	:: csipásan 
bleary	:: csipás 
bleat	:: bégetés, mekegés 
bleed	:: megcsapolás, nyomatszél sérülése, szivárgás, vérzés, víztelenítés 
bleeder	:: ember, feszültségosztó, krapek, lecsapoló berendezés, manus, vérzékeny ember, víztelenítő berendezés 
bleeders	:: sarkantyú 
bleeding	:: vérzés, vérző 
blemish	:: folt, hiba, szégyenfolt 
blend	:: keverék 
blender	:: turmixgép 
blending	:: keveredés 
blessed	:: áldott, boldog, szent 
blessing	:: áldás 
blether	:: ostoba fecsegés, üres fecsegés 
blight	:: ártalmas hatás, métely, penész, üszög 
blighted	:: hervadt, kiégett, meghiúsult 
blighter	:: csóró, fonnyasztó dolog, hervasztó dolog, ipse, mihaszna alak, pacák, semmiházi, semmirekellő 
blimey!	:: a fene egye meg!, a kutyafáját!, az ördögbe! 
blimp	:: léghajó 
blind	:: ablakredőny, részeg, roló, tökrészeg, ürügy, vak, vakok, vászonroló, világtalan 
blindfold	:: bekötött szemű, bekötött szemmel, elvakultan, meggondolatlan, merészen, vakmerően, vaktában 
blindfolded	:: behunyt szemmel, bekötött szemmel 
blinding	:: aládúcolás, elvakító, homokréteggel való elborítás, kápráztató, kőtörmelék, kőtörmelékkel való elborítás, látást akadályozó, megvakítás, tömítés, vakító 
blindly	:: vakon 
blindness	:: vakság 
blinds	:: ablakredőny, roló, ürügy 
blink	:: csillanás, pillantás, pislogás, villanás 
blinkered	:: szemellenzős 
blinkers	:: szemellenző, villogó 
blip	:: radarjel, rövid éles hang 
bliss	:: boldogság, gyönyörűség 
blissful	:: áldott, boldog, üdvözült 
blissfully	:: szerencsére, szerencsésen 
blister	:: hólyag, öntési hiba, pattanás 
blithe	:: dévaj, jókedvű, meggondolatlan, naiv, pajzán, tájékozatlan, vidám 
blithely	:: élénken, frissen, jókedvűen, naivan, vidáman 
blithering	:: hülye, szédült, túl sokat locsogó 
blitz	:: hatásos politikai húzás, hatásos politikai lépés, igen heves bombatámadás, lerohanás, rajtaütésszerű bombatámadás, támadás, váratlan bombatámadás, váratlan politikai húzás, váratlan politikai lépés, villámháború, villámtisztogatás 
blitzkrieg	:: igen heves bombatámadás, igen heves bombázás, rajtaütésszerű bombatámadás, váratlan bombatámadás, villámháborús, villámháborúból kifolyó, villámháború-szerű, villámháború 
blizzard	:: hóvihar 
bloated	:: dagadt, duzzadt, felfuvalkodott, pöffeszkedő 
bloater	:: füstölt sós hering 
blob	:: csöpp, folt, paca 
blobby	:: foltos, pacás 
block	:: akadály, blokáció, csigasor, eldugulás, fatuskó, féktuskó, háztömb, jegyzettömb, klisé, kőkocka, kőlap, rönk, tömb 
blockade	:: blokád, ostromzár 
blockage	:: eltorlaszolás, eltorlaszolt, forgalom elakadása 
blockhead	:: tökfej 
blockhouse	:: ácsolt faház, blokkház, börtön, erődház, erődített őrhely, erődített őrház, gerendaház, kiserőd, térköz őrház, térköz őrhely 
blockish	:: lassú észjárású, nehéz felfogású, ostoba 
blockishly	:: bután, ostobán 
bloke	:: alak, faszi, hapsi, krapek, pacák, pasas, pofa, tag 
blond	:: szőke 
blonde	:: szőke 
blood	:: piperkőc, származás, vér, vérrokonság 
blood-curdling	:: vérfagyasztó 
blood-money	:: vérdíj 
blood-sucker	:: pióca, vérszopó, vérszívó 
blood-sugar	:: vércukor 
bloodhound	:: véreb 
bloodless	:: kedélytelen, vérontás nélküli, vértelen 
bloodshed	:: vérontás 
bloodshot	:: véraláfutásos 
bloodsucker	:: vérszívó 
bloodthirst	:: vérszomj 
bloodthirstiness	:: vérszomj 
bloodthirsty	:: vérengző, vérszomjas 
bloody	:: átkozott, gyilkos, véres 
bloodyminded	:: fafejű 
bloodymindedness	:: fafejűség 
bloom	:: hamvasság, szépség, virág, virágzás 
bloomer	:: baki, gikszer, hiba, nyelvbotlás 
blooming	:: virágzó, virágzás, virulás, viruló 
blooper	:: baki, begerjedt vevőkészülék, gikszer, hiba, nyelvbotlás 
blossom	:: virág 
blossoming	:: virágzás 
blot	:: folt, paca, szégyenfolt 
blotch	:: folt, gennyes pattanás, pörsenés, tintafolt 
blotchy	:: foltos 
blotter	:: előjegyzék, itatós, itatós blokk, itatós mappa, lajstrom, mappa, napló, regiszter 
blow	:: csapás, fújás, fúvás, levegőzés, ökölcsapás, széllökés, szerencsétlenség, ütés, virágzás 
blow-ball	:: pitypang 
blow-by-blow	:: minden részletre kiterjedő, minuciózus, ütésről ütésre történő 
blow-fly	:: dongó, húslégy 
blow-hole	:: buborék, szelelőlyuk, szellőzőnyílás 
blow-lamp	:: forrasztólámpa 
blow-out	:: dőzsölés, durrdefekt, eszem-iszom, gumidefekt, ívoltás, kiégés, kipukkadás, lakomázás, nagy muri, nagyolvasztó kifúvása, szétpukkadás, zabálás, zajos dáridó 
blow-pipe	:: forrasztócső, fúvócső, orvosi szonda 
blow-torch	:: forrasztólámpa 
blow-up	:: dühroham, felnagyított térkép, robbanás 
blowdown	:: kifúvatás, kifúvás, lefúvatás 
blower	:: fújó, fúvó, kályhaszelelő lap, kürtös, ventillátor 
blowgun	:: fúvócső, légfúvóka, légpuska, levegőszelep, nyílkilövő cső 
blown	:: fúvott, kifulladt, légybeköpte, romlott, teljesen kinyílt 
blowtorch	:: forrasztólámpa 
blowup	:: dühroham, felnagyított fénykép, robbanás 
blowy	:: huzatos, szeles, viharos 
blowziness	:: elhanyagolt külső, kócosság, rendetlen külső 
blowzy	:: borzas hajú, elhanyagolt külsejű, kócos, piros arcú, pufók, rendetlen külsejű, torzonborz, zilált 
blub	:: sírógörcs 
blubber	:: bálnazsír, duzzadt 
blubbery	:: zsíros, zsírtól duzzadó 
bludgeon	:: bunkósbot 
blue	:: állhatatos, csavargó batyuja, csavargó cucca, elkékült, elszíntelenedett, hiba, hivatalos felszólítás, hűséges, idézés, kék, kék festék, kék szín, kék színű, kékes, kékítő, kéklő, konzervatív, részeg, tévedés, veszteség 
blue-bell	:: harangvirág 
blue-chip	:: értékes, kitűnő, nagy értékű 
bluebell	:: harangvirág 
blueberry	:: fekete áfonya 
bluegill	:: édesvízi naphal 
blueprint	:: tervrajz 
blues	:: blues, északi hadsereg, királyi ház lovassága, lehangoltság, rossz hangulat, rosszkedv 
bluff	:: ámítás, becsapás, blöff, hegyfok, meredek, nyers modorú, partmeredély 
bluish	:: kékes 
blunder	:: baklövés, hiba, melléfogás 
blunderbuss	:: mordály 
blunderer	:: kétbalkezes 
blundering	:: baklövés, melléfogás 
blunt	:: becsületes és nyersen őszinte, buta, dohány, életlen, eltompult, fűzőtű, készpénz, korlátolt, legömbölyített, letört hegyű, nehézkes, nyers, pénzmag, tompa 
blunt-edged	:: tompa sarkú, tompa élű 
blunt-pointed	:: hegyetlen, tompa végű 
blunt-witted	:: együgyű, korlátolt, nehéz felfogású 
blunted	:: eltompult 
blunting	:: eltompítás, eltompító, tompává tevés 
bluntly	:: kereken, magyarán, nyersen, nyíltan 
bluntness	:: butaság, durvaság, életlenség, érzéketlenség, fesztelenség, gorombaság, nyerseség, őszinteség, tompaság, tompultság 
blur	:: elmosódottság, folt, homály, homályosság, ködösség, szégyenfolt 
blurb	:: beszéd, duma, kiadó előzetes hirdetése, kiadói reklám 
blurred	:: alig észrevehető, életlen, elmosódott, homályos, zavaros 
blurrily	:: elmosódottan 
blurry	:: elmosódott, foltos 
blush	:: arcpirosító, elpirulás, hajnalpír, pír 
blusher	:: arcpirosító 
bluster	:: dühöngés, féktelenség, hangoskodás, háryjánoskodás, hencegés, hetvenkedés, hevesség, kérkedés, lárma, nagyzolás, pofázás, robaj, szájhősködés, tombolás, zaj, zúgás 
blusterer	:: hetvenkedő, nagy pofájú ember, nagyhangú ember 
blustering	:: handabandázás, hangoskodó, hepciás 
boar	:: kan, kan disznó, vaddisznó, vadkan 
board	:: asztal, birkanyíró helyiség, birkanyírók létszáma, bizottság, deszka, élelmezés, ellátás, fedélzet, hajófedélzet, hajóoldal, hajóoldalfal, hirdetőtábla, játékasztal, kapcsolótábla, karton, keménypapír, koszt, műszertábla, papírlemez, penzió, rendszeres koszt, sakktábla, tábla, tanács, tanácskozó testület, választmány, vastag deszkalap 
boarder	:: bennlakó, csáklyázó hajó, hajót megszálló különítmény tagja, internátusi növendék, intézeti növendék, kartonozó, összeütközést okozó hajó, penzióban lakó, penzióban étkező 
boarding	:: átvizsgálás, deszkaburkolat, deszkázat, élelmezés, élelmezés lakással, ellátás, fodorítás, hajóraszállás, kartonkötés, kikötés, padló, parthoz állás, penzió 
boarding-school	:: internátus, kollégium, nevelőintézet 
boardroom	:: tanácsterem 
boards	:: borítólap, színpad, világot jelentő deszkák 
boardwalk	:: sétány 
boast	:: büszkeség, dicsekvés, dicsőség, fenyegetés, hencegés, hírnév, öndicséret 
boastful	:: dicsekvő, dicsekedő 
boat	:: csésze, csónak, kis testű hajó, mártásos csésze 
boat-fly	:: háton úszó vízipoloska 
boat-hook	:: csónakcsáklya, csónaktartó horog 
boater	:: lapos kemény szalmakalap, zsirardi, zsirardikalap 
boating	:: csónakázás 
boatswain	:: fedélzetmester, vitorlamester 
boatyard	:: csónaképítő telep, hajóépítő telep, sólya, sólyatér 
bob	:: bubifrizura, fejbiccentés, kis lökés, kis meghajlás, kis ütődés, kurtított farok, nehezék, shilling, súly, szántalp, úszó 
bobbin	:: orsó 
bobble	:: fel-le mozgás, hiba, rojt, tévedés 
bobcat	:: kis észak-amerikai hiúz 
bodeful	:: baljós, baljóslatú 
bodega	:: bodega, csapszék 
bodiless	:: te