Index:Angol/o

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
o'nights	:: éjjel, éjjelente 
o-ring	:: tömítőgyűrű 
o.p.	:: elfogyott, már nem kapható 
O.T.C.	:: tisztképző tanfolyam 
oaf	:: fajankó, mamlasz 
oak	:: tölgy, tölgyfa 
oaken	:: tölgy-, tölgyből készült, tölgyből való, tölgyfa-, tölgyfából készült, tölgyfából való 
oar	:: evező, evezőlapát 
oarlock	:: evezővilla 
oasis	:: oázis 
oat	:: zab 
oath	:: eskü, fogadalom, káromkodás 
oatmeal	:: zabdara, zabliszt 
oats	:: zab 
obduracy	:: konokság, makacsság 
obdurate	:: kemény szívű, konok, makacs 
obedience	:: engedelmesség, szófogadás 
obedient	:: engedelmes, kötelességtudó, szófogadó 
obediently	:: engedelmesen, szófogadóan 
obeisance	:: főhajtás, hódolat, hódolás, meghajtás 
obelisk	:: obeliszk 
obese	:: elhízott, hájas 
obesity	:: elhízottság, hájasság 
obfuscation	:: elbódítás, elhomályosítás, elkábítás, összezavarás 
obituary	:: gyászjelentés, nekrológ 
object	:: akadály, cél, dolog, feladat, nevetséges ember, nevetséges dolog, szánalomra méltó ember, szándék, tárgy 
object-lesson	:: intő példa, szemléltető óra, szemléltető példa 
objection	:: akadály, ellenvetés, ellenzés, kifogás, tiltakozás 
objectionable	:: kellemetlen, kifogásolható, nem kívánatos 
objective	:: cél, célkitűzés, célpont, elfogulatlan, objektív, tárgyi, tárgyilagos 
objectivity	:: tárgyilagosság 
objectless	:: céltalan, tárgytalan 
objector	:: tiltakozó 
objurgation	:: korholás 
obligate	:: kényszerű, kizárólagos, szükségszerű 
obligated	:: kötelezett, lekötelezett 
obligation	:: adóslevél, kötelezettség, kötelesség, kötvény, lekötelezettség, lekötelezés, szerződés, tartozás 
obligatory	:: kötelező 
obligee	:: hitelező 
obliging	:: előzékeny, lekötelező, szívélyes, szolgálatkész, udvarias 
obligingly	:: előzékenyen, lekötelezően, udvariasan 
oblique	:: burkolt, ferde, ferde egyenes, ferde hasizom, homályos, indirekt, keresztezett, kurzív betű, rézsútos 
obliquely	:: burkoltan, ferdén, rézsútosan 
obliteration	:: elmosás, eltörlés, elzáródás, húzás, kihúzás, kiirtás, kiradírozás, kitörlés, lebélyegzés, lebetűzés, megsemmisítés, olvashatatlanná tevés, törlés 
oblivion	:: elfelejtés, feledés 
oblivious	:: feledékeny, hanyag, megfeledkező 
oblong	:: hosszúkás, téglalap alakú, téglalap 
obnoxious	:: ellenszenves, kellemetlen, visszataszító 
obscene	:: obszcén, trágár 
obscenity	:: illetlenség, ocsmányság, sikamlósság, trágárság 
obscure	:: bizonytalan, homályos, ismeretlen, jelentéktelen, kétes hírű, sötét, tompa, zavaros 
obscureness	:: bizonytalanság, határozatlanság, homály, sötétség, zavarosság 
obscurity	:: bizonytalanság, homály, homályosság, ismeretlenség, sötétség, visszavonultság 
obsequies	:: gyászszertartás, temetés, ünnepélyes temetés 
obsequious	:: alázatos, alkalmazkodó, hajlongó, szolgalelkű 
obsequiously	:: alázatosan, szolgalelkűen 
obsequiousness	:: szolgalelkűség, túlzott alázatosság, túlzott udvariasság 
obsequy	:: gyászszertartás, szolgalelkűség, temetés, túlzott alázatosság, túlzott udvariasság, ünnepélyes temetés 
observable	:: megfigyelhető 
observance	:: betartás, előírás, figyelembevétel, megtartás, rítus, szabály, szertartás 
observant	:: engedelmes, figyelmes, megfigyelő 
observation	:: észlelés, észrevétel, megfigyelés, megjegyzés 
observations	:: észrevételek, megállapítások, tapasztalat, tapasztalatok 
observatory	:: csillagvizsgáló, csillagvizsgáló intézet, obszervatórium 
observer	:: betartó, figyelő, megfigyelő, megtartó 
observing	:: betartó, betartás, észrevételezés, felügyelet, figyelmes, figyelő, megfigyelő, megjegyzéstevés, megtartó, megtartás, szemlélés, szemlélődés 
obsessed	:: megszállott 
obsession	:: gyötrődés, kényszerképzet, lidércnyomás, mánia, megszállottság, monománia, ostrom, rögeszme, szorongatottság, zaklatottság 
obsessional	:: kényszerképzetes, lidércnyomásos, monomániás, monomániákus, rögeszmés 
obsessionist	:: kényszerképzetes, lidércnyomásos, monomániás, monomániákus, rögeszmés 
obsessive	:: gyötrő, kínzó, mániákus, megszállott, rögeszme jellegű 
obsessively	:: megszállottan 
obsolescence	:: elavulás 
obsolescent	:: elavulófélben levő 
obsolete	:: elavult, idejétmúlt, ósdi, régies 
obstacle	:: akadály, gát 
obstetric	:: szülészeti 
obstetrical	:: szülészeti 
obstetrician	:: szülészorvos 
obstetrics	:: szülészet 
obstetricy	:: szülészet 
obstetrist	:: szülész 
obstetrix	:: szülésznő 
obstinacy	:: konokság, makacsság, nyakasság, önfejűség 
obstinate	:: csökönyös, makacs, önfejű 
obstinately	:: csökönyösen, makacsul, önfejűen 
obstruction	:: akadály, akadályozás, elakadás, eldugulás, eltömődés, feltartás, obstrukció, torlódás 
obstructionist	:: obstruáló 
obstructive	:: akadályozó, gátló, obstruktív 
obstructively	:: gátló módon, obstruktívan 
obtainable	:: elérhető, kapható, megszerezhető 
obtrusion	:: betolakodás, erőszakoskodás, ráerőszakolás, tolakodás 
obtrusive	:: átható, erőszakos, feltűnő, szembeötlő, tolakodó 
obturated	:: eldugult, elrekesztett, eltömődött, elzárt 
obturating	:: dugulás, eldugulás, eltömés, eltömődés, elzáró, elzárás, tömítő 
obturation	:: betömés, betömődés, eldugulás, eldugaszolás, elrekesztés, eltömés, eltömődés, elzárás 
obturator	:: dugasz, elzáró készülék, obturátor, rekesz, szájpad-elzáró lemez, torlasz, torlaszoló, torló, zár 
obtuse	:: buta, korlátolt, tompa 
obvious	:: nyilvánvaló 
obviously	:: nyilvánvalóan 
occasion	:: alap, alkalom, eset, helyzet, kedvező körülmény, ok, okot kiváltó alkalom, véletlen, véletlen esemény 
occasional	:: alkalmi, esetenkénti, véletlen 
occasioning	:: okozó 
occasions	:: elfoglaltság, foglalkozás 
occident	:: nyugat 
occidental	:: nyugati 
occidentalism	:: nyugatimádat, nyugatmánia 
occidentalist	:: nyugatimádó 
occidentality	:: nyugati jelleg 
occlusion	:: abszorbeálás, abszorpció, bezáródás, eldugítás, eldugulás, elnyelés, eltömés, elzárás, elzáródás, elzártság, felszívás, zár 
occlusive	:: abszorbeáló, elnyelő, elzáró, elzáródó 
occult	:: ismeretlen, okkult, rejtett, titkos 
occultism	:: okkultizmus 
occultly	:: rejtetten, titkosan 
occupancy	:: birtokbavétel, birtoklás, elfoglalás 
occupant	:: bérlő, birtokos, birtokló, lakó 
occupation	:: betöltés, foglalkozás 
occurrence	:: bekövetkezés, előfordulás, esemény, eset, jelenség, két ünnep egybeesése, megtörténés 
occurrent	:: előforduló, esetleges, felmerülő 
occurrents	:: esemény 
ocean	:: óceán 
oceanographer	:: oceanográfus 
oceanographic	:: oceanográfiai 
oceanographical	:: oceanográfiai 
oceanography	:: óceántan, oceanográfia, tengerkutatás, tengerkutatástan 
ocelot	:: ocelot, párducmacska 
ochre	:: okker 
octagon	:: nyolcszög, oktogon 
octagonal	:: nyolcszögű 
octet	:: nyolcas, nyolcsoros versszak, oktett 
octette	:: nyolcas, nyolcsoros versszak, oktett 
octogenarian	:: nyolcvanéves 
octopus	:: polip 
odd	:: alkalmi, furcsa, különös, mellékes, nem páros, páratlan, szám feletti, szokatlan, valamivel több mint 
oddball	:: csodabogár, különc 
oddish	:: furcsa, különös, szokatlan 
oddity	:: furcsaság, különcség, különlegesség 
oddly	:: furcsán, különös módon, különösképp, különösképpen 
oddments	:: egyes darabok, maradékok 
odds	:: esély, különbség, valószínűség 
ode	:: óda 
odious	:: gyűlöletes, undok, utálatos 
odiously	:: gyűlöletesen, utálatosan 
odium	:: gyalázat, gyűlölet, gyűlöletesség, ódium 
odor	:: illat, szag 
odorous	:: illatos, illatot árasztó, illatosított, szagos 
odour	:: bűz, illat, szag 
odyssey	:: kalandos utazás, odüsszea 
oesophagus	:: nyelőcső 
oeuvre	:: életmű 
ofay	:: fehér ember 
off	:: el, elzárva, félre, ki, kikapcsolva, le, lezárva, messze, messzi, nem elfoglalt, szabad, távol, távoli 
off-balance	:: egyensúlyvesztés 
off-center	:: eltolódott, excenteres, kibillent, tengelyéből kijött 
off-centred	:: eltolódott, excenteres, kiálló, kibillent, kiugró, tengelyéből kijött 
off-chance	:: csekély valószínűség 
off-duty	:: szolgálaton kívüli 
off-hand	:: fesztelen, fesztelenül, fölényes, fölényesen, kapásból, rögtönzött, spontán 
off-key	:: hamis 
off-licence	:: korlátolt italmérési engedély 
off-limits	:: nem látogatható 
off-line	:: számítógéphez közvetlenül nem csatolt 
off-white	:: fehéres, kissé színezett fehér, piszkosfehér 
offal	:: törmelék 
offence	:: bűn, megtámadás, sérelem, sértés, támadás, vétek 
offender	:: bűnös, bűnöző, tettes 
offending	:: bántó, sértő 
offense	:: bűn, megtámadás, sérelem, sértés, támadás, vétek 
offensive	:: durva, goromba, kellemetlen, offenzíva, sértő, támadó, támadás, visszataszító 
offer	:: ajánlat, kínálat 
offering	:: ajándék, felajánlás 
offers	:: adakozás 
offertory	:: adomány, felajánlás, offertórium, összegyűjtött adomány, perselyezés 
office	:: hivatal, iroda 
office-bearer	:: állás betöltője, hivatal betöltője, tisztviselő, tisztségviselő 
office-holder	:: állás betöltője, hivatal betöltője, tisztviselő, tisztségviselő 
officer	:: katonatiszt, közhivatalnok, köztisztviselő, tiszt 
officer!	:: biztos úr! 
officer-candidate	:: tisztjelölt, tiszti iskolás 
officer-courier	:: összekötő tiszt 
official	:: hatósági, hatósági közeg, hivatalos, hivatalnok, tisztviselő 
officious	:: fontoskodó, túlbuzgó, túlzottan szolgálatkész 
officiously	:: fontoskodva, túlbuzgón 
offset	:: beugró rész, dupla könyök, egyenestől merőleges irányban mért távolság, elágazás, ellenkövetelés, ellensúly, ellentételezés, ellentétel, ellentét, ellenérték, előhegység, eltérés, eltolt, eltolódott, falkiugrás, falpillér, hajtás, inda, indulás, kárpótlás, kártérítés, kezdet, kiegyenlítés, kihajlított, kitérés, kiugró rész, kontraszt, különálló, leágazás, leállás, legömbölyített perem, lehúzódás, lekerekített perem, megindulás, megtorlás, mellékág, nyílt tenger felé irányuló áramlás, ordináta, párkány, peremhegység, perem, plató, rügy, sarj, sarjadás, szem, szifon, támaszkör, távolság, üzemszünetelés, üzemszünet, viszonzás 
offshoot	:: hajtás, inda, nyúlvány, sarj, sarjadás, törzshajtás 
offshore	:: föld felőli, külföldi, nyílt tengerre, nyílt tengeren, part felőli, part menti, parttól távol fekvő 
offspring	:: ivadék, leszármazott, sarjadék 
offstage	:: színpadon kívül 
oft	:: gyakorta, gyakran 
oft-times	:: gyakorta, gyakran, sokszor, sűrűn 
often	:: gyakorta, gyakran, nem egyszer, sokszor, sűrűn, több ízben, többször 
oftentimes	:: gyakorta, gyakran, sokszor, sűrűn 
ogre	:: emberevő óriás 
ogreish	:: emberevő szörnyhöz hasonló 
ogress	:: emberevő óriásnő, kegyetlen óriásnő 
ogrish	:: emberevő szörnyhöz hasonló 
ohmic	:: ohmos 
oil	:: értesülés, hír, információ, kenetes beszéd, kőolaj, olaj, sima duma, vízhatlan vászon, vízhatlan ruhaanyag, vízhatlan ruhanemű 
oilcloth	:: linóleum, viaszosvászon, vízhatlan szövet 
oiler	:: kenőszelence, mézesmázos ember, olajozó, olajozó kanna, olajozó szelence, olajozó készülék, olajosvászon esőkabát, olajszállító hajó, olajtüzelésű hajó, sima modorú ember, tanker 
oils	:: olajvállalati részvények 
oilskin	:: impregnált ruhadarab, vízhatlanná tett ruhadarab, vízhatlan tengerészköpeny 
ointment	:: balzsam, ír, kenőcs, pomádé 
okay	:: el van intézve, helyes, rendben van 
okay!	:: el van intézve!, helyes!, rendben van! 
okra	:: bámia, gombó 
old	:: idős, ó, öreg, régi, vén 
old-established	:: régi, régóta fennálló 
old-fashioned	:: ódivatú, régimódi 
old-line	:: régi vágású 
old-maidenish	:: vénkisasszonyos, vénlányos 
old-maidenly	:: vénkisasszonyos, vénlányos 
old-maidish	:: vénkisasszonyos, vénlányos 
olden	:: hajdani, régi 
oldie	:: öregek, vének 
oleomargarine	:: első léből készült olaj, művaj, műzsír, olajmargarin, olein- és margarinkeverék, oleomargarin 
olfactory	:: szagló-, szaglószervi 
olive	:: olajbogyó 
ombre	:: hombre 
ombudsman	:: szószóló 
omelet	:: omlett, rántotta, tojáslepény 
omelette	:: omlett, rántotta, tojáslepény 
omen	:: előjel, ómen 
ominous	:: baljós, baljóslatú, ominózus, rosszat sejtő 
ominously	:: baljóslatúan 
omission	:: elhagyás, elmulasztás, kihagyás, mulasztás 
omnibus	:: autóbusz, gyűjteményes kötet 
omnidirectional	:: mindenirányú 
omnipotent	:: korlátlan hatalmú, mindenható, teljhatalmú, végtelen hatalmú 
omnipresent	:: mindenütt jelenlevő 
omniscient	:: mindentudó 
on	:: -án, be, bekapcsolva, -en, -én, felé, feléje, -hez, -hoz, -höz, iránta, kinyitva, közben, -n, -nál, -nél, -on, -ön, pontosan akkor, -ra, -re, -ról, rögtön azután, hogy, -ről, tovább, valamin, vmi mellett, vmin, vminek eredményeképpen 
on-line	:: számítógéphez csatolt 
on-ramp	:: felhajtás 
on-stage	:: közönség által láthatóan, színpadon 
once-resolute	:: mindenre elszánt 
oncoming	:: közeledés, közelgő, közelítő 
one	:: az ember, egy, egyesített, egyetlen, egyik, ember, ugyanaz, valaki 
one-eyed	:: egyoldalú, félszemű 
one-shot	:: egyetlen alkalommal történő, egyszeri, meg nem ismételt 
one-sided	:: egyoldalú, elfogult, féloldalas, igazságtalan 
one-time	:: egykori, egyszeri 
oneness	:: azonosság, egység 
onerous	:: fárasztó, súlyos, terhes 
onerously	:: fárasztó módon, súlyosan, terhesen 
onerousness	:: súlyosság, terhesség, terhekkel járó jelleg 
oneself	:: maga, maga magát, magának, magát, önmaga, önmagát, sajátmaga, saját magát 
ongoing	:: folyamatban levő 
onion	:: vöröshagyma 
onion-skin	:: hagymahéj, hártyapapír, másolópapír, vékony fényes papiros 
onlooker	:: néző 
only	:: azonban, csak, csak éppen, csupán, egyedüli, egyetlen, kivéve hogy 
onrush	:: hirtelen ömlés, rárohanás, támadás 
onset	:: beérkezés, kezdet, roham, támadás 
onsite	:: adott területen, telephelyen belül 
onslaught	:: támadás 
onto	:: -ra, -re 
onward	:: előrehaladó 
onwards	:: előre, tovább 
ooze	:: átcsurgás, csepegés, cserfőzet, elszivárgás, iszap, lassú kiáramlás, lassú kifolyás, nyirkosság, pehely, sár, szivárgás, szőr, váladék 
oozelet	:: kis eresz 
oozing	:: csepegő, csepegés, elszivárgás, nedves, nedvességtől csöpögő, párolgás 
oozy	:: iszapos, izzadó, nedves, nyirkos, sáros, szivárgó 
op	:: műtét, operáció, optikai, távirdász, távírókezelő 
op.	:: 
opacity	:: átlátszatlanság 
opal	:: opál 
opalescent	:: opálfényű, opalizáló, opálos, színeket játszó 
opaque	:: átlátszatlan, nehézfejű, tudatlan 
open	:: nyitott 
open-air	:: nyitott, szabadtéri, szabad ég alatti 
opening	:: megüresedett állás, munkalehetőség, nyílás 
openly	:: nyíltan 
openness	:: nyíltság 
opera	:: daljáték, opera, zenedráma 
operability	:: kezelhetőség, működőképesség, operálhatóság 
operable	:: funkcionáló, megoperálható, működőképes, operálható 
operatic	:: opera-, operai 
operatics	:: műkedvelő opera, műkedvelő operaelőadás 
operation	:: műtét, művelet, operáció, üzemeltetés 
operational	:: bevethető, hadműveleti, harcképes, működési, műveleti, operatív, operációs 
operative	:: alkalmazott, dolgozó, döntő, érvényes, fontos, hatályos, hatásos, leglényegesebb, munkás, műtéti 
operator	:: észlelő, gépész, gépkezelő, gépvezető, irányító, kezelő, műszerész, operátor, sebész, telefonközpontos, telefonkezelő 
ophthalmia	:: szemgyulladás 
ophthalmic	:: szem- 
ophthalmological	:: szemészeti 
ophthalmology	:: szemészet 
ophthalmoscope	:: szemtükör 
opiate	:: altatószer, kábítószer, narkotikum, ópium tartalmú szer, ópiumos 
opiate-monger	:: halandzsázó, hazudozó, maszlagoló 
opiated	:: ópiumos 
opiates	:: ópiumszármazékok 
opinion	:: nézet, szakvélemény, vélemény 
opinion-shaper	:: véleményformáló, véleményalakító 
opinionated	:: fontoskodó, nagyképű, véleményéhez ragaszkodó 
opium	:: ópium 
opium-eater	:: ópiumszívó 
opossum	:: oposszum 
opponent	:: ellenfél 
opportune	:: alkalomszerű, alkalmas, időszerű 
opportunism	:: megalkuvás, opportunizmus 
opportunist	:: megalkuvó, opportunista 
opportunistic	:: megalkuvó, opportunista 
opportunity	:: alkalom, alkalmas idő, kedvező alkalom, lehetőség 
opposable	:: szembefordítható, szembeállítható 
opposing	:: ellenkező 
opposite	:: ellenkező, ellentétes, szemben levő 
oppositely	:: átellenesen, ellentétesen, szemben, szemben állva 
opposition	:: ellenzék, ellenzés, ellenállás, ellentét, ellenkezés, szembenállás 
oppositional	:: ellenző 
oppressed	:: elnyomott 
oppression	:: elnyomás, lehangoltság, zsarnokság 
oppressive	:: elnyomó, nyomasztó, súlyos, terhes, tikkasztó 
oppressor	:: elnyomó, kényúr, zsarnok 
opprobrious	:: gyalázatos, gyalázkodó, megvetésre méltó, piszkolódó, szégyenletes, szidalmazó 
opprobrium	:: gyalázat, szégyen, szemrehányás, szidalmazás 
optic	:: látási, látó-, szem- 
optical	:: látási, látó-, optikai, szem- 
optician	:: látszerész, optikus 
optics	:: fénytan, optika 
optimal	:: optimális 
optimality	:: optimalitás 
optimization	:: optimalizálás, optimálás, optimum megválasztása, optimum meghatározása 
optimum	:: legelőnyösebb, legjobb, optimális 
option	:: elővételi jog, opció, választás 
optional	:: fakultatív, nem kötelező, szabadon választható, tetszőleges 
opulence	:: bőség, gazdagság, vagyon 
opulent	:: , bőséges, dús, dúsgazdag, fényűző, pazar 
opulently	:: dúsan, fényűzően, pazarul 
oracle	:: jós, jóshely, jóslat, nagy bölcsesség, nagy bölcs, orákulum 
oracular	:: jóslatszerű, kétértelmű, magát csalhatatlannak képzelő, rejtett értelmű 
orang-utan	:: orángután, orangután 
orange	:: narancs 
orangery	:: narancs illatú parfüm, narancsvirág illatú parfüm, pálmaház, üvegház 
oration	:: nyilvános beszéd, szónoklat 
orator	:: felperes, panaszos, szónok 
oratory	:: ékesszólás, szónoki képesség, szónoki tehetség, szónoklás művészete 
orb	:: égitest, gömb, országalma, szemgolyó 
orbit	:: hatáskör, keringési pálya, körpálya, működési terület, pálya, szemgödör, szemüreg, űrpálya 
orbital	:: orbitális, pálya-, pályamenti, szemüregi 
orbiter	:: mesterséges űrbolygó, űrhajó 
orc	:: gyilkos bálna, kardszárnyú delfin 
orchard	:: gyümölcsöskert 
orchestra	:: zenekar, zsöllye 
orchestration	:: hangszerelés 
orchestrator	:: hangszerelő 
orchid	:: kosbor, orchidea 
ordeal	:: istenítélet, megpróbáltatás 
order	:: érdemrend, határozat, lovagrend, megbízás, megrendelés, osztály, parancs, rang, rend, rendelet, rendelés, rendjel, rendszer, sorrend, szabály, szerzetesrend, társadalmi osztály, utalvány, utasítás 
orderliness	:: magaviselet, rend, rendszeretet, szabályosság, szép rend 
orderly	:: fegyelmezett, magaviseletű, küldönc, nyugodt, precíz, pucer, rendes, rendesen viselkedő, rendszeres, rendszerető, szabályos, szófogadó, szolgálatban levő, szolgálatos, tisztiszolga 
orderly-bin	:: utcai szemétgyűjtő kosár 
orders	:: előírás 
ordinal	:: rend-, sor-, sorrendi, sorszámnév 
ordinance	:: előírás, rendelet, szertartás 
ordinarily	:: általában 
ordinariness	:: általánosság, átlagosság, hétköznapiság, közönségesség 
ordinary	:: általános, átlagos, hétköznapi, közönséges, menü, rendes, rituálé, szokásos, vendéglő 
ordnance	:: anyagi szolgálat, anyagi ellátás, szertári szolgálat, szertári ellátás 
ore	:: érc 
orf	:: jászkeszeg, ónos jász 
orfe	:: jászkeszeg, ónos jász 
organ	:: emberi hang, érzékszerv, hírközlő szerv, orgánum, orgona, szerv 
organ-grinder	:: kintornás, verklis 
organdie	:: organtin 
organdy	:: organtin 
organic	:: szerves 
organised	:: szervezett 
organism	:: organizmus, szervezet 
organist	:: orgonista 
organization	:: szervezet, szervezés 
organizational	:: szervezési, szervezeti 
organzine	:: organzin 
orgasm	:: érzelmi kitörés, érzelmi felindulás, kéjérzet tetőfoka, orgazmus 
orgasmic	:: orgazmus-, orgazmussal kapcsolatos 
orgastic	:: orgazmussal kapcsolatos 
orgy	:: orgia, tobzódás 
orient	:: csillogó, emelkedő, felkelő, fénylő, hajnal, kelet, keleti, napkelet, ragyogó 
oriental	:: keleti 
orientalism	:: keleti szokás, keleti életforma, orientalisztika 
orientalist	:: orientalista 
orientation	:: eligazodás, eligazítás, irány, kelet felé fordulás, keletelés, orientáció, politikai irány, tájékozódás, tájékoztatás 
orienteer	:: tájfutó 
orienteering	:: tájékozódó futás, tájfutás 
orifice	:: kiömlőnyílás, szájnyílás 
origami	:: origami, papírból hajtogatott figura 
origin	:: eredet, származás 
original	:: eredendő 
originality	:: eredetiség 
originally	:: eredetileg 
originator	:: alkotó, értelmi szerző, kezdeményező, létrehozó, okozó, szerző 
orison	:: ima, imádság 
ornament	:: dísz, díszítmény, díszítés, dísztárgy, ékesség 
ornamental	:: díszítő 
ornamentation	:: díszítés, díszítmények 
ornaments	:: dísztárgyak 
ornate	:: díszes, ékes, választékos 
ornery	:: átlagos, csökönyös, harapós természetű, komisz, makacs, mérges természetű, nehezen kezelhető, normális, rendes 
ornithological	:: madártani, ornitológiai 
ornithologist	:: madártudós, ornitológus 
ornithology	:: madártan, ornitológia 
orography	:: tagoltság 
orphan	:: árva 
orphanage	:: árvaház, árvaság 
orthodontia	:: fogszabályozás 
orthodontics	:: fogszabályozás, fogszabályozástan 
orthodontist	:: fogszabályozó orvos 
orthodox	:: bevett, hagyományos, óhitű, ortodox 
orthodoxy	:: igazhitűség, óhitűség 
orthopaedic	:: ortopéd, ortopédiai, testegyenészeti 
orthopaedics	:: ortopédia, testegyenészet 
orthopaedist	:: ortopéd orvos, ortopéd sebész 
orthopaedy	:: ortopédia, testegyenészet 
orts	:: ételmaradék 
oscillating	:: oszcilláló, rezgő 
oscillation	:: habozás, ingadozás, ingás, lengés, oszcillálás, rezgés, vacillálás 
oscillator	:: oszcillátor, rezgéskeltő 
oscillograph	:: hullámrajzoló, oszcillográf 
osculant	:: érintkező, simuló 
oscular	:: érintőleges, oszkulációs, oszkuláló, simuló, száj- 
osculation	:: csók, csókolás, csókolózás, érintkezés, nyalás-falás, oszkuláció, oszkulálás, simulás 
osculatory	:: békecsók, béketábla, csók-, érintőleges, osculatorium, oszkulatorium, oszkuláló, simuló 
osprey	:: halászsas, kócsagtoll, kócsagforgó 
ostensible	:: állítólagos, látszólagos, színlelt 
ostensibly	:: látszólag 
ostentation	:: fitogtatás, hivalkodás, kérkedés, mutogatás, mutogatása vminek, tüntetés 
ostentatious	:: feltűnést hajhászó, feltűnő, hencegő, hivalkodó, kérkedő, kirívó, leplezetlen, tetszelgő, vmivel tüntető 
ostentatiously	:: feltűnően, hivalkodóan, kérkedően, kirívóan 
osteopath	:: csontrakó, hátgerincmasszőr 
ostracism	:: cegél, cserépszavazás, kiközösítés, száműzés, száműzetés 
ostrich	:: strucc 
other	:: egyéb, más, másféle, másformán, máshogyan, másik, másikat, másként, másképp, másképpen, másmilyen, mást, további, többi 
other-world	:: túlvilág 
otherness	:: különbözőség, más volta vminek, másféleség 
others	:: mások, másokat 
otherwise	:: egyébként, ellenkező esetben, különben, másképp, másképpen, máskülönben 
otherworldly	:: e világtól elfordult, e világtól elszakadt, más világban élő, másvilággal foglalkozó, szellemi, túlvilági 
otiose	:: céltalan, haszontalan 
otter	:: vidra 
oubliette	:: csapóajtós kútszerű várbörtön, várbörtön 
ought	:: erkölcsi kötelezettség, illene, kell, kellene, kötelesség, kötelezettség, muszáj, semmi, valami 
ouija	:: ábécés deszkalap 
ounce	:: hópárduc, uncia 
out	:: ki, kifelé, kinn 
out-and-out	:: hétpróbás, javíthatatlan, kimondott, kötnivaló, leghatározottabb, megrögzött, teljes 
out-and-outer	:: arcátlan hazugság, hétpróbás gazember, páratlan a maga nemében, rendkívüli dolog, sláger, szenzáció 
out-patient	:: járóbeteg 
outback	:: isten háta mögötti, isten háta mögötti hely, isten háta mögötti terület, isten háta mögött, távoli elhagyott vidék, vadonban levő, vadonban élő 
outbreak	:: felkelés, forrongás, kiáradás, kibúvás, kirobbanás, kitörés, zendülés 
outbuilding	:: melléképület 
outburst	:: kirobbanás, kitörés 
outcast	:: csavargó, kiközösített, kitaszított, száműzött 
outcaste	:: kasztjából kiközösített, pária 
outcome	:: eredmény, folyomány, kimenetel, követelmény 
outcrop	:: felbukkanás, kibúvás 
outcry	:: felháborodás, felkiáltás, felzúdulás, lárma 
outdistancing	:: elhagyás 
outdoor	:: házon kívüli, külső, szabadban történő, szabadtéri 
outdoors	:: a szabadban, a szabad ég alatt, házon kívül, kinn, szabadban, szabad ég alatt 
outer	:: külső 
outermost	:: legkülső, legszélső, legtávolabbi, legtávolabb levő 
outfit	:: alakulat, berendezés, csapat, előírásos ruházat, felszerelés, formaruha, intézeti ruházat, kelengye, készlet, kompánia, szerelvény, társaság 
outflow	:: kiáramlás, kifolyás 
outgassing	:: gáztalanítás, kigázosodás 
outgoing	:: kifelé tartó, kimenő, társaságot kedvelő, távozó 
outgoings	:: kiadások, költségek, ráfordítások 
outgrowth	:: eredmény, folyomány, kinövés, következmény 
outhaul	:: vitorla-feszítőkötél 
outhouse	:: árnyékszék, budi, külső épület, melléképület 
outing	:: kirándulás, séta 
outlander	:: idegen, külföldi, nem búr 
outlandish	:: eldugott, furcsa, idegenszerű, idegen hangzású, idegen, isten háta mögötti, külföldies, külföldi, különös, szokatlan, távol eső 
outlaw	:: földönfutó, számkivetett, törvényen kívüli 
outlay	:: kiadás, kiadások, költség, költségek 
outlet	:: fogyasztási terület, kifolyó, kijárat, kivezetés, kivezető nyílás, konnektor, megnyilvánulási alkalom 
outline	:: áttekintés, kontúr, körvonal, vázlat 
outlook	:: kilátás, remény, szemléletmód 
outlying	:: félreeső, kívül fekvő, központtól távol eső, távoli 
outmoded	:: divatjamúlt, elavult 
outpost	:: előőrs, előretolt állás 
output	:: hozam, kimenet, kimenő teljesítmény, teljesítmény, termelés, termelési eredmény 
outrage	:: bántalmazás, bűn, erőszak, erőszakoskodás, felháborító tett, felháborító dolog, gaztett, gyalázat, gyalázatos tett, gyalázatos dolog, megbecstelenítés, meggyalázás, merénylet, súlyos sértés 
outrageous	:: borzalmas, botrányos, durva, égbekiáltó, erőszakos, felháborító, gyalázatos, gyötrő, kínzó, lehetetlen, mértéktelen, sértő, szörnyű, tikkasztó, túlzott, vérlázító 
outrageously	:: botrányosan, durván, erőszakosan, felháborítóan, gyalázatosan 
outrageousness	:: gyalázatosság, szörnyűség 
outright	:: azonnal, egészen, egyenes, egyenesen, készpénzért, nyílt, nyíltan, őszinte, őszintén, teljesen 
outroad	:: portya 
outset	:: kezdet 
outside	:: kedvesem!, kinn, kívül, külseje vminek, külső, külső felület, külső oldal, külső rész, külszín, látszat, legnagyobb, végső, vminek a külseje 
outsider	:: kívülálló, nem bennfentes, nem esélyes, nem szakmabeli 
outskirts	:: környéke vminek, külváros, vminek a környéke 
outspoken	:: egyenes, nyílt, őszinte, szókimondó 
outstanding	:: elintézetlen, elintézésre váró, elsőrendű, esedékes, fennálló, hátralékos, jelentős, jeles, kiemelkedő, kifizetetlen, kimagasló, kitűnő, kiváló, nagy, nevezetes, rendezetlen, rendkívüli, szembetűnő 
outstation	:: távoli állomás, törzsmajortól messze eső fiókmajor 
outstretched	:: kinyújtott, kitárt, kiterített, kiterjesztett 
outward	:: felületi, kifelé tartó, külső 
outwardly	:: kívülről, külsőleg, látszólag 
outwards	:: kifelé 
outworn	:: elavult, idejétmúlt, túlhaladott 
oval	:: ovális 
ovaritis	:: petefészek-gyulladás 
ovary	:: magház, petefészek 
ovation	:: ováció 
oven	:: kemence, sütő 
over	:: át, befejeződött, borító, célon túl menő lövés, célponton túl becsapódó lövedék, egész felületén, egész felszínén, egészen, elmúlt, fel, felesleges, felett, felső, felül, felüli, hanyatt, hatos ütés, széltében, szerte, szerteszéjjel, több, mint, többlet-, túl, vége, végig 
over!	:: fordíts!, helycsere! 
over-development	:: túlfejlesztés, túlfejlettség, túlhívás, túlságos kifejlesztés 
over-eager	:: túl mohó 
over-excitement	:: beteges élénkség, erős idegizgalom, izgalmi állapot, szertelen izgalom, szertelen felizgulás, túlzott izgalom, túlzott felindulás, túlzott felizgulás 
over-generous	:: túlságosan nagylelkű 
over-potential	:: túlfeszültség 
over-production	:: túltermelés 
over-sensitive	:: túlérzékeny 
overactive	:: túl agilis, túlzottan tevékeny 
overage	:: túlkoros 
overall	:: általában, általános, átfogó, iskolaköpeny, mindenütt, munkaköpeny, otthonka, teljes 
overbar	:: felülvonás 
overbearing	:: basáskodó, erőszakos, hatalmaskodó 
overbid	:: mentés 
overblown	:: elvirágzott, teljesen kinyílt 
overboard	:: hajó oldalán át, hajóból ki 
overburden	:: fedőréteg, takaró, túlterhelés 
overcast	:: borult, felhős, felhős égbolt, lehangolt 
overcharge	:: túlságosan nagy ár, túlterhelés, túltöltés 
overcoat	:: felöltő, nagykabát 
overcompensation	:: túlkompenzálás 
overcomplicated	:: túlbonyolított 
overcrowded	:: túlnépesedett, túlzsúfolt 
overcrowding	:: túlnépesedés, túlzsúfoltság 
overdose	:: túladagolás 
overdue	:: lejárt, megkésett, rég esedékes 
overexposed	:: túlexponált 
overexposure	:: túlexponálás 
overfed	:: túltáplált 
overflow	:: elárasztás, felesleg, kiáradás, kicsorduló folyadék, kiömlés, rostán visszamaradó anyag, szitán visszamaradó anyag, többletterhelés, túlfolyás 
overgrazing	:: túllegeltetés 
overgrown	:: benőtt, elburjánzott, felnyúlt, hirtelen nőtt, nyurga 
overhand	:: alulról felfelé irányuló 
overhang	:: kiálló rész, túlnyúlás 
overhaul	:: generáljavítás, nagyjavítás 
overhead	:: állandó költség, általános, átalány, fej fölötti, fej fölött, felfüggesztett, felső, felső helyzetű, felül, felülvezérelt, fenti, fixköltség, föld feletti, külszíni, magasban, rezsi, rezsiköltség, üzemi rezsi, üzemi rezsiköltség 
overheated	:: hőnfuttatott 
overheating	:: hőnfutás, túlfűtés, túlhevítés, túlmelegedés 
overjoyed	:: elragadtatott, végtelenül boldog 
overland	:: isten háta mögötti terület, kontinensen át, szárazföldi, szárazföldön át, szárazföldi úton, terepjáró 
overlander	:: hajcsár, más államból való ember, utazó 
overlap	:: átfedés 
overlapping	:: átfedő, egymást részben fedő 
overlay	:: ágytakaró, borítás, burkolat, felső lap, kis terítő, rátét 
overlaying	:: takarás 
overleaf	:: hátlapon, túloldalon 
overload	:: súlytöbblet, túlterhelés 
overlord	:: feljebbvaló, hűbérúr, legfőbb úr 
overly	:: nagyon is, túlságosan 
overmuch	:: nagyon is, nagyon is sokat, szerfölött, túl sok 
overnight	:: egész éjjel, éjszakai, éjszaka folyamán történő, éjszaka folyamán, előző éjjel, előző este, hirtelen, máról holnapra, reggelig 
overpaid	:: túlfizetett 
overpass	:: felüljáró 
overpopulation	:: túlnépesedés 
overpowering	:: ellenállhatatlan, erős, hatalmas 
overpriced	:: túl drága 
overproduction	:: túltermelés 
overreaction	:: túlreagálás 
overs	:: ráadás-ív, rostán visszamaradó anyag, szitán visszamaradó anyag, többletív 
oversea	:: külföldi, külföldön, tengeren túli, tengeren túl 
overseas	:: külföldi, külföldön, tengeren túli, tengeren túl 
overseeing	:: felügyelő 
overseer	:: felügyelő, gondnok, munkavezető, művezető 
oversexed	:: fokozott szexualitású, nemileg túlfűtött 
overshoe	:: hócipő, sárcipő 
overshot	:: alsónál hosszabb felső állkapcsú, beszeszelt, eltúlzott, felső töltésű, pityókás, túlzott 
oversight	:: elnézés, felügyelet, tévedés 
oversize	:: előírtnál nagyobb méretű dolog, rendkívüli méret, rostán visszamaradó anyag, szitán visszamaradó anyag, túlméret 
oversized	:: különleges méretű, rendkívüli méretű, túlméretezett 
overstaffed	:: fölös személyzettel rendelkező 
overstatement	:: túlzás, túlzott állítás 
overstimulation	:: túlingerlés, túlingereltség 
overstrung	:: kereszthúros, túlfeszített 
overt	:: nyílt, nyilvánvaló 
overtaking	:: elhagyás 
overthrow	:: bukás, megbuktatás, megdöntés, vereség 
overtime	:: túlóra, túlórázás 
overtone	:: felhang, harmonikus felsőhang 
overture	:: ajánlat, barátságos közeledés, nyitány 
overtures	:: ajánlat, barátságos közeledés 
overuse	:: agyonhasználás, túlzásba vitt használat, túlzott mértékű használat 
overused	:: agyonhasznált, lestrapált 
overweening	:: beképzelt, elbizakodott, fennhéjazó, gőgös 
overweeningly	:: beképzelten, elbizakodottan, gőgösen 
overweight	:: kövér, túlsúlyos 
overwhelming	:: ellenállhatatlan, elsöprő, lesújtó, megsemmisítő, nyomasztó, rettenetes 
overwhelmingly	:: ellenállhatatlanul, nyomasztóan 
overwork	:: túlfeszített munka, túlmunka, túlterhelés 
overworked	:: agyonhajszolt, elcsépelt 
overwrought	:: agyondolgozott, erőltetett, igen izgatott, kimerült, túlfeszített 
overzealous	:: túlbuzgó 
ovine	:: birka-, juh- 
ovinia	:: juhhimlő 
oviparous	:: petéről szaporodó, tojásról szaporodó, tojásrakó 
ovipositing	:: tojásrakó 
ovoid	:: tojás alakú, tojásalak, tojásdad 
ovoidal	:: tojás alakú, tojásdad 
ovoids	:: tojásbrikett 
ovum	:: pete 
owl	:: bagoly 
own	:: saját, tulajdon 
owner	:: tulajdonos 
ownership	:: tulajdon, tulajdonjog 
ox	:: ökör 
oxalate	:: oxalát 
oxalite	:: oxalit 
oxidant	:: oxidálószer 
oxidisable	:: oxidálható 
oxidizable	:: oxidálható 
oxyacid	:: oxigénsav 
oxygen	:: oxigén 
oxygenation	:: oxidáció, oxidálás 
oyster	:: osztriga 
oz	:: uncia 
ozone	:: ózon 
pace	:: gyorsaság, ha megengedik, iram, járás, járásmód, lépés, menetsebesség, poroszkálás, sebesség, vki engedelmével 
pachyderm	:: vastagbőrű, vastagbőrűek 
pacific	:: békés, csendes, csendes-óceán, nyugalmas 
pacifier	:: békéltető, cucli, cumi 
pacifism	:: pacifizmus 
pacifist	:: pacifista 
pack	:: batyu, borogatás, csomag, csomó, doboz, falka, halom, jégtorlasz, málha, pakli, poggyász, rakás, tömeg 
package	:: csomag 
packed	:: tömött, zsúfolt 
packer	:: csomagológép, csomagoló, konzervgyáros 
packet	:: csomag, kiscsomag 
packing	:: becsomagolás, bepakolás, burkolóanyag, csomagolás, csomagolópapír, konzerválás, tartósítás, tömítés, tömítőanyag 
pact	:: megállapodás, paktum, szerződés 
pad	:: állati léptek tompa nesze, blokk, egészségügyi betét, fúrótokmány, írómappa, írópapír tömb, jegyzettömb, kégli, kiegyenlítő alátét, könnyű járású , lábszárvédő, lapos gyékénykosár, léptek tompa nesze, lökéscsökkentő párna, mancs, mellvédő, nyeregpárna, nyeregváz nélküli nyereg, nyeregállvány nélküli nyereg, ösvény, párna, párnázás, poroszka, szerszámnyél, táskány, tömés, tömítés, ujjbegy, út, vízi liliom levele 
padded	:: kitömött, tömött 
padding	:: henye szó, hosszú lére eresztés, kipárnázás, kitömés, sortöltő szó, terjengőssé tevés, töltelékanyag, tömőanyag, vattázás 
paddle	:: evező, hajókerék, híg sár, iszap, kajakevező, kelepce, kenuevező, kényelmes evezés, kis zsiliptábla, lapátkerék, lassú evezés, lubickolás, mártogató evezőlapát, motolla, pacskolás, sárban járkálás, sárban tocsogás, sulykoló, tipegés, topogás, totyogás, úszó, úszóhártyás láb, uszony, úszószárny, vízben járkálás, vízben tocsogás, vízikerék-lapát, vízikerék 
paddle-wheel	:: hajókerék, kanalas kerék, lapátkerék, vízikerék 
paddle-wheeler	:: lapátkerekes 
paddock	:: bekerített kifutó, nyergelő 
paddy	:: hántolatlan rizs, ír, ír ember, rabomobil 
paddy-field	:: rizsföld 
paddy-waggon	:: rabomobil 
padlock	:: lakat 
padre	:: tábori lelkész 
pads	:: lábszárvédő 
paean	:: diadalének, dicsőítő ének, győzelmi ének, hálaének, ünnepi ének 
pagan	:: istentelen, pogány 
pagandom	:: pogány világ, pogányság 
paganish	:: istentelen, pogány 
paganism	:: pogányság 
page	:: apród, egyenruhás kifutófiú, kisinas, lap, oldal, szállodai kisinas, szoknyafelkötő zsinór, szoknyafogó , szoknyafogó csat 
pageant	:: látványosság, nagy felvonulás, üres pompa 
pageantry	:: fény, látványosság, látványos felvonulás, pompa 
pagoda	:: pagoda 
pail	:: vödör 
pain	:: bosszúság, büntetés, fájdalom, kellemetlenség, kín, szenvedés 
pained	:: bánatos, szomorú 
painfully	:: fájdalmasan, sajnálatosan 
painkiller	:: fájdalomcsillapító 
pains	:: fáradozás, fáradság, vajúdás 
painstaking	:: alapos, gondos, lelkiismeretes 
paint	:: festék 
paintbox	:: festékes doboz 
paintbrush	:: ecset 
painter	:: festő, szobafestő 
painting	:: festés, festmény, kép 
paintwork	:: fényezés, festés, mázolás 
painty	:: festék-, festékes, túlfestett 
pair	:: egy pár, fogat, házaspár, pár 
paisano	:: mexikói paraszt 
paisley	:: kasmírminta 
pajamas	:: pizsama 
Pakistan	:: Pakisztán 
Pakistani	:: pakisztáni 
pal	:: cimbora, haver, pajtás 
palaemon	:: garnéla, garnélarák 
palaeo-	:: ős-, paleo- 
palaeoanthropology	:: ősembertan, paleoantropológia 
palaeoarcheology	:: ősrégészet 
palaeobotany	:: ősnövénytan, paleobotanika 
Palaeocene	:: paleocén 
palaeogeography	:: ősföldrajz, paleogeográfia 
palaeographer	:: paleográfus, régi írások szakértője 
palaeographic	:: paleográfiai 
palaeographical	:: paleográfiai 
palaeography	:: paleográfia 
Palaeolithic	:: csiszolatlan kőkorszakbeli, őskori, paleolit 
palaeologist	:: őskor szakértője, palaelógus 
palaeonthological	:: őslénytani, paleontológiai 
palaeontologist	:: paleontológus 
palaeontology	:: őslénytan, paleontológia 
palaeopedology	:: őstalajtan 
palaeoslavonic	:: ősszláv 
palaeozoology	:: ősállattan 
Palaezoic	:: paleozoikus 
palatable	:: ízletes, kellemes 
palate	:: íny, ízlés, szájpad, szájpadlás 
palatial	:: fejedelmi, fényűző, nagyszabású, palotaszerű 
palatinate	:: palotagrófi tartomány 
palaver	:: fecsegés, tárgyalás, üres beszéd 
pale	:: bekerített hely, cölöp, cövek, deszkakerítés, fakó, halovány, halvány, határ, hatáskör, hegyes léc, karó, kerítés, körülhatárolt hely, léckerítés, palánk, palánkkerítés, pelyvapikkely, sápadt, színtelen, terület 
pale-face	:: sápadt arcú 
paleface	:: sápadt arcú 
palely	:: fakóan, halványan, sápadtan, színtelenül 
paleness	:: halványság, sápadtság 
palette	:: paletta 
palindrome	:: oda-vissza értelmes mondat, oda-vissza értelmes szó 
palindromia	:: visszaesés 
palindromic	:: oda-vissza értelmes 
palisade	:: kerítés, palánk, sánckerítés 
pall	:: koporsólepel, lepel, szemfedél, takaró 
pall-bearer	:: koporsót kísérő gyászoló 
palladium	:: palládium 
pallet	:: priccs, raklap, szalmazsák, szalmaágy 
pallid	:: fakó, fénytelen, sápadt 
pallor	:: sápadtság 
pally	:: barátkozó, haverkodó 
palm	:: horgonyköröm, pálma, szarvasagancs koronája, tenyér, tenyérhossz, tenyérszélesség 
palmate	:: tenyér alakú 
palmist	:: tenyérjós 
palmistry	:: tenyérjóslás 
palpability	:: érzékelhetőség, kitapinthatóság, ledöf, nyilvánvalóság, tapinthatóság 
palpable	:: érzékelhető, kézzelfogható, kitapintható, nyilvánvaló, tapintható 
palpitation	:: dobogás, remegés, reszketés, szívdobogás 
palsied	:: bénult, szélütött 
palsy	:: bénulás, szélhűdés, szélütés 
paltriness	:: értéktelenség, jelentéktelenség, silányság 
paltry	:: értéktelen, jelentéktelen, rongyos, vacak 
pampas	:: pampa 
pamper	:: papírpelenka 
pampered	:: elkényeztetett 
pamphlet	:: brosúra, füzet, nyomtatott füzet, pamflet, röpirat, vékony fűzött könyv 
pamphleteer	:: röpiratíró 
pan	:: ábrázat, alioszos süppedés, bálnaállkapocs hátsó része, bétel, bételborsfa levele, combcsontmélyedés, döngölő rúd feje, földteknő, horpadás, jégen tárolt fókabőr köteg, kemény altalaj, kézi aranyszér, koponya felső része, korongcsapda, lábas, lapos terület, lepárló edény, lőporserpenyő, mérlegcsésze, parti jég, pofa, serpenyő, sziklás kőzetréteg, talajhorpadás, talajmélyedés, tepsi, tömörödött altalaj, vápa 
panacea	:: csodaszer 
panache	:: magabiztosság 
pancake	:: apró jégtörmelék, futómű nélküli leszállás, palacsinta 
pancreas	:: hasnyálmirigy 
pandemic	:: országos járvány 
pandemonium	:: pokoli lárma, zűrzavar 
pander	:: cinkos, cinkostárs, kerítő, segítőtárs 
pane	:: mező, osztásmező, tábla, táblaüveg, üvegtábla 
panel	:: ablaktábla, ajtótábla, bizottság, esküdtnévsor, esküdtszék, falmező, fatábla, fórum, hátrész, munkaközösség, műszerfal, panel, tábla 
panel-doctor	:: körzeti orvos 
panelled	:: faburkolatú 
panelling	:: faburkolat, falburkolat, falemezzel való borítás, fával való burkolás, fával való borítás, furnér, lambéria, mezőkre osztás, mezőkre felosztás, táblákra osztás, táblákra felosztás, vékonyfalemez 
panellist	:: vitafórum tagja tévében 
pang	:: fájdalom, kín, szaggató fájás 
pangolin	:: tobzoska 
panhandle	:: földnyelv 
panhandler	:: koldus 
panic	:: fejetlenség, fejetlen kapkodás, fejvesztettség, köles, páni, pánik, riadalom, vakrémület, zűrzavar 
panic-bolt	:: vészkijáratzár 
panic-grass	:: köles 
panic-monger	:: rémhírterjesztő 
panic-stricken	:: fejvesztett, megrémült, páni félelembe esett, pánikba esett 
panic-struck	:: fejvesztett, megrémült, páni félelembe esett, pánikba esett 
panicky	:: fejvesztett, könnyen rémüldöző, páni, pánikra hajlamos, pánikszerű, pánikkeltő, rém-, rémhírterjesztő, rémült, vak- 
panjandrum	:: fejes, fontoskodó ember, nagyfejű, nagyképű ember 
panning	:: aranymosás, panorámafelvétel, úsztatás 
panoplied	:: felvértezett, vértes, vértezett 
panoply	:: teljes vértezet 
panorama	:: akadálytalan kilátás, állandóan változó szín, állandóan változó táj, átfogó kép, átfogó leírás, körkép, lelki szemek előtt elsuhanó képsorozat, lelki szemek előtt elsuhanó eseménysorozat, panoráma, teljes látkép, teljes kép, teljes ábrázolás, teljes leírás, teljes áttekintés, zavartalan kilátás 
panoramic	:: körképszerű, panorámaszerű, panoráma- 
panoramist	:: körképfestő 
pansy	:: árvácska, buzi, császárszakáll, elpuhult férfi, homoszexuális férfi, nőies férfi, piperkőc 
pantaloon	:: bohóc társa és céltáblája, hosszú nadrág, pantaleone, pantalló, szenilis öreg ember, vén bolond 
pantaloonery	:: bohóckodás, durva bohózat, móka, mókázás, nevetséges komédia 
panther	:: párduc 
panties	:: bugyi 
pantomime	:: pantomim 
pantry	:: éléskamra, spejz 
pants	:: alsónadrág, bugyi, nadrág 
pantsuit	:: nadrágkosztüm 
papa	:: apuka, papa 
papaya	:: papaya 
paper	:: dolgozat, papír, újság 
paper-rack	:: irattartó 
paperboard	:: karton, papírlemez 
paperclip	:: gemkapocs, iratkapocs 
paperhanger	:: tapétázó, tapétázó munkás 
paperhanging	:: falkárpitozás, papírkárpitozás, tapétázás 
paperhangings	:: papírkárpit, papírtapéta 
paperweight	:: levélnehezék 
paperwork	:: aktázás, irodai munka, papírmunka 
papism	:: katolicizmus, pápistaság 
papistic	:: katolikus, pápista 
papistical	:: katolikus, pápista 
papistry	:: katolicizmus, pápistaság 
papoose	:: gyermekhordozó hátizsák, indián csecsemő 
paprika	:: paprika, piros paprika 
par	:: árfolyam, átlag, bekezdés, cikkely, egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban, egyenérték, egyenlőség, egyenrangúság, jel, kis újságcikk, napi hírek rovata, névérték, paragrafus, pari, pari árfolyam, szakasz, új bekezdés 
par.	:: paragrafus 
parable	:: példabeszéd, példázat 
parabola	:: parabola 
parabolic	:: parabolikus, példabeszédbe burkolt 
parabolical	:: parabolikus, példabeszédbe burkolt 
parachute	:: ejtőernyő 
parachutist	:: ejtőernyős 
parade	:: dísz, díszszemle, parádé, pompa, sétány, szemle 
paradise	:: mennyország, paradicsom 
paradox	:: ellentmondás, paradoxon 
paradoxical	:: paradox 
paradoxically	:: paradox módon 
paraffin	:: kőolaj, paraffin, parafin, petróleum 
paraffine	:: kőolaj, paraffin, parafin, petróleum 
paraffinicity	:: paraffinos természet, paraffinosság 
paraffiny	:: petróleum szagú, petróleum- 
paragon	:: eszménykép, minta, mintakép 
paragraph	:: bekezdés 
parakeet	:: törpepapagáj 
paralegal	:: ügyvédsegéd 
parallel	:: hasonló, hasonlóság, megfelelő, párhuzamos, párhuzamos vonal, párhuzam, párja vminek, szélességi kör, vminek a párja 
parallelepiped	:: paralelepipedon 
parallelism	:: hasonlóság, megfelelés, párhuzam, párhuzamosság 
parallelogram	:: egyenköz, paralelogramma, párhuzamos oldalú négyszög, vminek a párja 
paralysing	:: bénító 
paralysingly	:: bénítóan 
paralysis	:: bénulás, cselekvésképtelenség, hűdés, megbénítás, megbénulás, paralízis, tehetetlenség 
paralytic	:: paralízises, paralitikus 
paramagnetic	:: paramágneses 
paramagnetism	:: paramágnesesség 
paramedic	:: rohammentős 
parameter	:: jellemző, kristályparaméter, paraméter, segédváltozó 
parametric	:: parametrikus, paraméteres 
paramilitary	:: katonai jellegű 
paramount	:: legfőbb 
paramour	:: kedves, szerelmese vkinek, szerető 
parang	:: maláj kés 
paranoea	:: paranoia, tébolyodottság 
paranoia	:: nagyzási mánia, paranoia, tébolyodottság, üldözési mánia 
paranoiac	:: paranoiás 
paranoid	:: paranoiás 
parapet	:: karfa, korlát, könyöklőfal, mellvéd 
paraphernalia	:: cókmók, felszerelés, holmi, kellék 
paraphrase	:: magyarázó körülírás, parafrázis 
paraplegia	:: kétoldali végtagbénulás 
paraplegic	:: deréktól lefelé bénult 
parasite	:: élősdi, élősködő, parazita, parazitaelem, passzív antennaelem, passzív dipól 
parasitic	:: élősködő, káros, parazita- 
parasitical	:: élősködő 
parasitism	:: élősködés 
parasol	:: napernyő 
paratrooper	:: ejtőernyős 
paratroops	:: ejtőernyős csapatok 
paratyphoid	:: paratífusz 
parcel	:: csomag, csomó, parcella, postacsomag, rakás, telek, telekrész 
parcel-gilt	:: részben aranyozott 
parched	:: általános örökös, aszalt, fonnyadt 
parchment	:: pergamen 
pardon	:: bocsánat, búcsú, bűnbocsánat 
pardonable	:: megbocsátható, menthető 
pardoner	:: bűnbocsánatárus 
parent	:: alapító, anya, apa, eredet, forrás, kezdet, kútfő, ok, ős, szülő 
parentage	:: család, ősök, származás, szülők 
parental	:: atyai, szülői 
parentheses	:: zárójel 
parenthesis	:: kerek zárójel, közbevetett megjegyzés, közbevetett mondat 
parenthood	:: anyaság, apaság 
parents	:: szülők 
paring	:: forgács, hámozás, hulladék, lefaragás, legyalulás, lehámozott rész, lenyírás, levágott darab, levágás, megnyesés, megnyírás, nyesés, nyírás, reszelék 
parish	:: egyházközség, község, parókia, plébánia 
parishioner	:: egyháztag 
parity	:: egyenlőség, egyenértékűség, egyezés, megfelelés, paritás 
park	:: dísztér, katonai anyagraktár, park, parkolóhely, telephely, vadaskert 
parka	:: anorák, orkándzseki 
parking	:: parkoló, várakozóhely 
parky	:: csípős, hűvös 
parlance	:: beszéd, beszédmód, szólásmód 
parley	:: egyezkedés, tárgyalás, vita 
parliament	:: országgyűlés, parlament 
parliamentarian	:: országgyűlési képviselő, parlamenti, Stuart-ellenes 
parliamentary	:: országgyűlési, parlamenti, parlamentáris 
parlor	:: elegáns üzlethelyiség, fogadószoba, különszoba, különterem, nappali, nappali szoba, szalon, társalgó, üzlethelyiség, üzletszalon 
parlor-car	:: szalonkocsi 
parlor-maid	:: felszolgáló szobalány, szobalány 
parlour	:: fogadószoba, különszoba, különterem, nappali, nappali szoba, szalon, társalgó 
parlour-car	:: szalonkocsi 
parlour-maid	:: felszolgáló szobalány, szobalány 
parochial	:: egyházi 
parodist	:: parodista 
parody	:: gyenge utánzat, kifigurázás, paródia, silány utánzat, travesztia 
parole	:: becsületszó 
paroled	:: feltételesen szabadlábon lévő 
paroxysm	:: kitörés, roham 
parquet	:: parketta 
parrot	:: papagáj 
parry	:: elhárítás, hárítás, kivédés 
parrying	:: elhárítás 
parsimonious	:: fösvény, takarékos, zsugori 
parsimony	:: fösvénység, takarékosság, zsugoriság 
parsley	:: petrezselyem, petrezselyem zöldje 
parsnip	:: paszternák, pasztinák 
parson	:: lelkész, pap, plébános 
parsonage	:: paplak, plébánia 
part	:: rész, választék 
part-time	:: részidős 
parti-coloured	:: különböző színű, sokszínű, tarka, tarkabarka, több színben játszó 
partial	:: elfogult, helyenkénti, parciális, rész-, részbeni, részleges, részlet-, részrehajló 
participant	:: résztvevő, részvevő 
participation	:: részesedés, részesség, részvétel 
participative	:: részvételi 
participle	:: melléknévi igenév, participium 
particle	:: szemcse 
particular	:: bizonyos, egyéni, különös, különleges, pontos, részbeli, részletes, részleges, részlet, szokatlan 
particularly	:: főleg, kiváltképpen, különösen 
particulate	:: apró szemcséjű, makrorészecske, részecskékből álló 
parting	:: búcsú, elválás, választék 
partisan	:: fanatikus híve vminek, pártfél, partizán 
partisanship	:: párthűség, pártosság, részrehajlás 
partition	:: elkülönítés, felosztás, fülke, rekesz, szétválasztás, válaszfal 
partly	:: részben 
partner	:: partner, részes, táncpartner, társ, üzlettárs 
partnership	:: kereskedelmi társaság, társas viszony, társulás 
partridge	:: fogoly 
partway	:: bizonyos pontig, bizonyos mértékig, bizonyos mértékben, bizonyos fokig, részben 
party	:: buli, csapat, csoport, párt, parti, társaság 
parvenu	:: felkapaszkodott, felkapaszkodott ember, parvenü, újgazdag ember 
pass	:: átadás, áteresztő, átfutás, áthaladás, betűzés, engedély, fogas, füstjárat, hágó, hegyszoros, hengerüreg, igazolvány, kaliber, kézmozdulat, levizsgázás, művelet, műveletelem, passzolás, sikeres letétel, szoros 
passable	:: áthatolható, elég , forgalomban levő, gázolható, járható, keresztezhető, tűrhető 
passage	:: áthaladás, átjáró, átkelés, átutazás, cső, folyamat, folyosó, kitétel, menetjegy, rész, szakasz, út, utazás, vezeték 
passages	:: emberi érintkezés, kapcsolat 
passageway	:: átjáró, folyosó 
passed	:: tudomásul szolgál 
passenger	:: utas 
passerby	:: járókelő 
passing	:: arra menő, elhaladás, elmenő, elmúlás, eltűnés, elvonulás, futó, futólagos, halál, igen, múlás, nagyon 
passing-bell	:: lélekharang 
passion	:: düh, dühkitörés, indulat, jézus kínszenvedése, kín, passió, passzió, szenvedély, szenvedélyes szerelem, szenvedés, szerelem, szerelmi hév, szerelmi hevület 
passionate	:: szenvedélyes 
passionately	:: szenvedélyesen 
passiveness	:: passzivitás, passzív magatartás, tétlenség 
passivity	:: passzivitás, passzív magatartás, tétlenség 
passport	:: útlevél 
password	:: jelszó 
past	:: el, elmúlt, előélet, mellett, mellette el, múlt, múlt idő, régi, történelem, túl, után 
paste	:: csiriz, drágakőutánzat, kenőcs, krém, pástétom, paszta, strassz, tészta 
pastel	:: pasztell, pasztellkréta, pasztellkép 
pasteurizability	:: pasztőrözhetőség 
pasteurization	:: pasztőrözés 
pasteurizer	:: pasztőröző 
pasteurizing	:: pasztőrözés 
pastime	:: időtöltés, szórakozás 
pastor	:: anglikán pap, lelkész, lelkipásztor 
pastoral	:: lelkészi, pásztori, pásztor-, pásztordal 
pastrami	:: erősen fűszeres füstölt hús 
pastry	:: sült tészta, sütemény 
pasture	:: legelő 
pasty	:: pástétom, pépes, pépszerű, puha, tésztaszerű, tésztás 
pasty-faced	:: sápadt, savóképű 
pat	:: alkalmas pillanatban, darabka, épp jókor, falapát, gömböcske, gyengéd ütés, gyenge ütés, halk lépés, kapóra, kellő időben jövő, kellő időben jött, kellő alkalommal jövő, kellő alkalommal jött, kellő pillanatban, kisállat, lapicka, lapogatás, legyintés, rálegyintés, tömb, ütögetés, veregetés 
patch	:: darabka, flastrom, folt, parcella, szépségtapasz, tapasz, toldás 
patch-pocket	:: rávarrt zseb 
patchiness	:: foltosság, toldozott-foldozott kinézés 
patchwork	:: fércmű, fércmunka, tákolmány 
patchy	:: foltozott, szedett-vedett 
pate	:: fej, kobak, koponya 
patent	:: kétségtelen, kiváltságlevél, különleges, nullás búzaliszt, nyilvánvaló, szabadalom, szabadalmazott, szabadalmazott találmány, szabadalmazott eljárás, törvényesen védett, újszerű 
patentee	:: szabadalmas, szabadalom tulajdonosa 
patently	:: nyilvánvalóan, világosan 
pater	:: apa, apus, fater, papa 
paterfamilias	:: családapa, családfő 
paternal	:: apai, apai ágon örökölt, apai ágon rokon, atyai 
path	:: gyalogút, gyalogjáró, járda, kerékpárút, kerti ösvény, ösvény, pálya, út, útvonal, versenypálya 
path-breaker	:: úttörő 
pathetic	:: érzelmes, patetikus, szánalmas 
pathetically	:: szánalmasan 
pathless	:: járatlan, úttalan 
pathological	:: beteges, kóros, patológikus 
pathologist	:: patológus 
pathology	:: kórtan, patológia 
pathos	:: hév, indulat, lendület, pátosz, szánalmasság, szenvedés 
pathway	:: gyalogjáró, járda, ösvény 
patience	:: türelem 
patient	:: páciens, türelmes 
patiently	:: türelmesen 
patio	:: ércamalgámozó páholy, kis zárt fedetlen belső udvar, sétaudvar, szénmosó, zárt földszinti terasz 
patrician	:: előkelő, nemes, nemesi, patrícius, patríciusi 
patrimonial	:: apától öröklött, patrimoniális 
patrimony	:: apai örökség, egyházi vagyon, patrimónium 
patriot	:: hazafi, patrióta 
patriotic	:: hazafias, hazafiúi, honvédő 
patriotism	:: hazafiasság, hazaszeretet, patriotizmus 
patrol	:: járőr, őrjárat, őrs 
patrols	:: rendőrjárőrök 
patron	:: állandó vevő, állandó kuncsaft, pártfogó, patrónus, védnök 
patronage	:: állandó vevőkör, fölényeskedés, kegyuraság, pártfogás, védnökség, vevőkör 
patroness	:: védnöknő 
patronizing	:: leereszkedő, patronáló, támogató 
patronizingly	:: támogatóan 
patronymic	:: apa nevéből képzett, apai név, patronimikon 
patter	:: dobogás, gyors duma, halandzsa, kopogás, tolvajnyelv 
pattern	:: minta, motívum, példa, sablon, séma 
patterned	:: mintás 
patty	:: húspástétom 
paucity	:: csekély volta vminek, kis mennyiség, szűkösség 
paunch	:: pocak 
paunchy	:: pocakos, potrohos 
pauper	:: ínséges, koldus, közsegélyben részesülő, nincstelen, nyomorgó, szegény, szegényjogos, szegényjogon perlekedő személy 
pauperization	:: elnyomorodás, elszegényítés, elszegényedés, ínség, pauperizáció, szegénység 
pause	:: korona, megállás, megszakítás, szünet, szünetelés 
pavement	:: járda, kövezet, útburkolat 
pavilion	:: kerti ház, pavilon, sportklubház 
paving	:: kövezet, kövezés 
paw	:: mancs, pracli 
pawl	:: kilincs, megakasztó kilincs, pecek, rögzítőkampó, rögzítőhorog, zárópecek 
pawn	:: biztosíték, gyalog, zálog 
pawnshop	:: zálogház 
pay	:: bér, fizetség, fizetés, illetmény 
pay-dirt	:: arany tartalmú lerakódás, arany tartalmú föveny, arany tartalmú kőzet, arany tartalmú áradmány 
pay-off	:: elszámolás, eredmény, győzelem, leszámolás, végeredmény 
pay-packet	:: bérfizetési boríték 
paycheck	:: fizetési csekk 
payload	:: hasznos teher, hasznos súly 
paymaster	:: fizetőtiszt, hadbiztos, számvivő, számvivőtiszt 
payment	:: bér, fizetség, fizetés, tiszteletdíj 
payoff	:: elszámolás, eredmény, győzelem, leszámolás, végeredmény 
payroll	:: bérlista, fizetési jegyzék 
pea	:: borsó, borsószem 
peace	:: béke 
peaceable	:: békeszerető, békés 
peaceably	:: békésen 
peaceful	:: békés, csendes, nyugodt 
peacemaker	:: békéltető, békeszerző 
peacemaking	:: békekötés 
peacetime	:: béke, békeidő 
peach	:: őszibarack, remek dolog, üde fiatal lány 
peachy	:: hamvas, üde 
peacock	:: páva 
peak	:: csúcs, csúcsérték, hegye vminek, maximum, orom, rekesz, rész, szemellenző, tetőfok, vminek a hegye 
peak-load	:: csúcsterhelés 
peaked	:: csúcsos, hegyes 
peaky	:: csúcsos, göthös, hegyes, sovány, vézna 
peal	:: dörej, harangszó, harangzúgás, zengés 
peanut	:: földimogyoró 
peanuts	:: bagó, jelentéktelen pénzösszeg, nyalókapénz, smafu 
pear	:: körte 
pearl	:: gyöngy 
pearly	:: gyöngyházból való, gyöngyszerű, gyöngyökkel díszített 
peas	:: borsó 
peasant	:: földműves, paraszt 
peasantry	:: parasztság 
peat	:: tőzeg, turfa 
pebble	:: hegyikristály, kavics 
pebbly	:: kavicsos 
peccadillo	:: gyarlóság, kis hiba, kis vétek 
peccancy	:: bűn, bűnösség 
peccant	:: bűnös, hibás, kóros, vétkes 
peck	:: 9,08 liter, csípés, csomó, halom, puszi 
pecker	:: csákány, evő, fakopács, fasz, harkály, orr 
peckish	:: éhes 
pecs	:: mellizmok 
pectoral	:: belső, ékszer, érzelmi, , köhögés elleni orvosság, lelki, mell-, mellbántalmak elleni orvosság, melldísz, mellizom, mellkereszt, melluszony, szubjektív 
peculiar	:: egyéni, egyházközség, furcsa, jellemző, jellegzetes, különleges, különös, sajátságos, sajátos, sajátszerű, saját, speciális, templom, tulajdon 
peculiarity	:: furcsaság, jellemző vonás, különlegesség, sajátság, sajátosság 
pedal	:: pedál 
pedant	:: betűrágó, doktriner, fontoskodó ember, okoskodó ember, tudálékos ember, vaskalapos ember 
pedantic	:: kínosan aprólékos, pedáns, tudálékos 
pedantry	:: kicsinyes szőrszálhasogatás, pedantéria, tudálékosság 
peddler	:: házaló 
pederast	:: homoszexuális, homoszexuális férfi, pederaszta 
pederasty	:: fiúszerelem, homoszexualitás, pederasztia 
pedestal	:: piedesztál, talapzat 
pedestrian	:: gyalogos 
pedigree	:: családfa, pedigré, származás 
pedlar	:: házaló, kufár 
pedology	:: talajtan 
peek-a-boo	:: bújócska 
peel	:: felhám, fiatal lazac, héj, kis négyszögletes őrtorony, péklapát, sütőlapát 
peeled	:: hámozott, kirabolt, kopasz, kopaszra nyírt, lehántolt, lehordott, lekopaszított, lelegelt, letarolt, megfosztott 
peep	:: apró partfutó, cincogás, csipogás, katonai kisautó, keskeny fénysáv, kis gázláng, kis méretű dzsip, kukkantás, kukucskálás, takarékláng 
peephole	:: kukucskáló 
peer	:: egyenrangú, főnemes, főrend 
peerage	:: arisztokrácia, főnemesi méltóság, főnemesi cím, főnemesek, főnemesség, főrendi méltóság, főrendi cím, főrendek, lordok házának tagjai, lordok házának tagsága, nemesség, nemesi évkönyv, nemesi almanach 
peerage-book	:: nemesi évkönyv, nemesi almanach 
peeved	:: duzzogó, megsértődött, sértődött 
peevish	:: csacska, durcás, duzzogó, gyermekes, gyermekded, ingerlékeny, kedvetlen, megátalkodott, nyűgös, ostoba, veszekedős, zsémbes 
peevishly	:: durcásan, ingerülten, kedvetlenül 
peevishness	:: ingerlékenység 
peewee	:: apróság 
peg	:: alkalom, cölöp, cövek, csap, dugó, ék, faék, faszeg, húrfeszítő csavar, karó, kulcs, lábfej, létrafok, pecek, pohárka szódás whisky, pózna, ruhafogas, szeg, ürügy 
pegboard	:: lyukakkal ellátott tábla 
peignoir	:: pongyola 
pejorative	:: becsmérlő, elítélő, lebecsülő, pejoratív, pejoratív szó, rosszalló 
pejoratively	:: becsmérlően, elítélően 
pelagic	:: nyílt tengeri 
pelican	:: gödény, pelikán, régi ágyúfajta, régimódi foghúzó szerszám 
pell-mell	:: összevissza, összevisszaság 
pellet	:: galacsin, golyócska, labdacs, pirula, sörét, szemcse, tabletta 
pelletiser	:: pasztillázó, tablettázó 
pelmet	:: függönytartó, karnis 
pelota	:: baszk labdajáték 
pelt	:: bőr, irha, megdobás, nyersbőr 
pelting	:: értéktelen, fösvény, nyomorúságos, rongyos, szűkmarkú, vacak, záporozó, zuhogó 
pelvic	:: medence- 
pelvis	:: medence 
pen	:: akol, börtön, gát, írás, író, írótoll, járóka, karám, ketrec, madártoll, nőstény hattyú, ól, őrizetes cella, rajztoll, rekesz, siti, sitt, toll, tollhegy, töltés, ültetvény 
penal	:: büntetendő, büntethető, büntető 
penalty	:: bírság, büntetés, büntető, hátrány, hibapont, kötbér, pénzbüntetés, tizenegyes 
penance	:: bűnbánat, bűnhődés, megbánás, önsanyargatás, penitencia, töredelem, vezeklés 
penchant	:: előszeretet, hajlam 
pencil	:: ceruza, kis ecset, rudacska 
pendant	:: medál 
pendent	:: medál 
pending	:: alatt, amíg, duzzasztás, el nem döntött, eldöntetlen, elintézetlen, feltételezve vmit, folyamán, függőben levő, függő, -ig, kérdéses, közben, vmire várva, vmitől függőben 
pendulum	:: inga 
penetration	:: behatolás 
penguin	:: pingvin 
peninsula	:: félsziget 
peninsular	:: félszigeti 
penis	:: pénisz 
penitence	:: bűnbánat, penitencia, töredelem, vezeklés 
penitent	:: bűnbánó 
penitential	:: bűnbánati 
penitentiary	:: börtön, büntető, fegyház, gyónató, javítóintézet 
penknife	:: bicska, zsebkés 
penlight	:: ceruzalámpa 
penmanship	:: betűvetés, írásművészet, kalligráfia, szépírás, szépírás és külalak 
pennant	:: árbocszalag, jelzőzászló, zászló 
penniless	:: nincstelen, pénztelen, szegény 
pennky	:: bizonytalan 
penny	:: egycentes 
pens	:: evezőtollak, szárnyak 
pension	:: nyugdíj, panzió, penzió 
pensionable	:: nyugdíjjogosult, nyugdíjazható 
pensionary	:: nyugdíjas 
pensioner	:: nyugdíjas 
pensive	:: gondolkodó, tépelődő, töprengő 
pensively	:: gondolkodva, tépelődve, töprengve 
pensiveness	:: elgondolkodás, tépelődés, töprengés 
pent	:: bezárt 
pent-up	:: bezárt, elfojtott, felgyülemlett 
pentagram	:: ötágú csillag, pentagram 
pentameter	:: ötlábú vers, pentameter 
pentangle	:: ötágú csillag, pentagram 
pentangular	:: ötszögű 
Pentecost	:: pünkösd 
Pentecostal	:: pünkösdi 
penthouse	:: előtető, fészer, házikó felhőkarcoló tetején, tetőtoldat, toldaléktető, védőtető 
penult	:: utolsó előtti 
penultimate	:: utolsó előtti 
penurious	:: szegényes 
penury	:: ínség, nyomor, nyomorúság, szegénység 
people	:: alárendeltek, alkalmazottak, az ember, család, emberek, ember, köznép, lakosság, munkások, nép, népesség, rokonok 
peopling	:: benépesítés 
pep	:: buzgalom, élénkség, élet, életerő, életkedv, elevenség, energia, lendület, tetterő, tűz 
pepper	:: bors, csípős dolog, feketebors, maró dolog, paprika, piros paprika 
pepper-and-salt	:: fehérpettyes fekete szövet, milpoen 
pepper-box	:: borsszóró 
pepper-castor	:: borsszóró 
pepper-mill	:: borsdaráló 
peppercorn	:: borsszem 
peppermint	:: borsmenta, borsosmenta, mentacukorka 
pepperoni	:: fűszeres olasz kolbász 
pepperpot	:: borsszóró, borstartó, jamaikai, jamaikai ember, zöldséges borsos tokány, zöldséges borsos ragu 
peppery	:: borsos, borsos ízű, indulatos, ingerlékeny, lobbanékony, robbanékony 
per	:: vminek révén 
perambulator	:: gyermekkocsi 
percentage	:: százalék 
perceptibility	:: észlelhetőség, észrevehetőség, felfoghatóság, megfigyelhetőség, megfigyelőképesség 
perceptible	:: érezhető, érzékelhető, észlelhető, észrevehető, felfogható, megfigyelhető, megkülönböztethető, percipiálható 
perception	:: érzékelés, észlelés, észrevétel, felfogás 
perceptive	:: éles szemű, érzékelő, figyelmes, ítélőképességű 
perceptively	:: érzékelhetően 
perch	:: 5,5 yard, ág, állás, kocsirúd, magas pozíció, sügér, ülőrúd 
perchance	:: esetleg, talán, véletlenül 
percolation	:: átszivárgás, átszűrés, átszűrődés 
percolator	:: eszpresszó gép, folyadékszűrő, folyadékszűrő készülék, kávéfőző gép 
percussion	:: ütősök 
perdition	:: elkárhozás, elpusztulás, kárhozat, pusztulás, végromlás 
peregrination	:: kóborlás, utazás, utazgatás, vándorlás 
peremptorily	:: ellentmondást nem tűrően, önkényesen, végérvényesen 
peremptory	:: döntő, ellentmondást nem tűrő, feltétlen, önkényes, végérvényes 
perennial	:: állandó, egész éven át tartó, évelő, évelő növény, örökké tartó 
perfect	:: hibátlan, kész, kifogástalan, teljes, tökéletes 
perfectible	:: tökéletesíthető 
perfection	:: befejezés, elvégzés, tökéletesítés, tökéletesség, tökély 
perfectionist	:: maximalista 
perfectly	:: teljesen, tökéletesen 
perfecto	:: szivarfajta 
perfidy	:: álnokság, árulás, csalárdság, galádság, hitszegés, hitványság, hűtlenség, szószegés 
perforce	:: okvetlenül, szükségképpen 
performance	:: eljátszás, előadás, teljesítmény, teljesítés, véghezvitel 
performer	:: előadó, előadóművész, színész, színművész 
perfume	:: illat, illatszer, kölni, parfüm, szag 
perfunctorily	:: felületesen, hanyagul 
perfunctory	:: felületes, hanyag 
perfusion	:: átáramoltatás, átömlesztés, behintés, belocsolás, megszórás, perfúzió, vérátömlesztés 
perhaps	:: talán 
pericynthion	:: hold körüli pálya holdhoz legközelebbi pontja 
perihelion	:: perihélium 
peril	:: veszedelem, veszély 
perilous	:: veszélyes 
perilously	:: veszélyesen 
perimeter	:: kerület 
period	:: ciklus, fázis, idő, időköz, időszak, időtartam, ismétlődő időköz, jelenkor, keringési idő, kor, korabeli, korszak, körmondat, lezajlási idő, ma, mondat, óra, periódus, pont, pont, stíl-, szak, szakasz, tanítási óra, tartam, történelmi, visszatérő időköz 
periodic	:: időnként ismétlődő, időszaki, időszakos, periodikus, szakaszos, visszatérő 
periodical	:: folyóirat, időnkénti, időszaki, periodikus 
periodicity	:: időszakiság, időszakosság, szakaszosság 
periods	:: menstruáció 
peripheral	:: felszíni, felületi, kerületi, környéki, külső, periferikus, periférikus, perifériás 
periphery	:: felszín, felület, határvonal, határszél, kerület, környék, külső szél, külterület, kültelek, perem, periféria, szegély, szél 
periscope	:: periszkóp 
perishable	:: romlandó 
perishables	:: romlandó áru 
perisher	:: pacák, pasas 
perishing	:: átkozott, átkozottul 
peritonitis	:: hashártyagyulladás 
periwinkle	:: meténg, parti csiga, télizöld 
perjurer	:: hamisan esküvő 
perjury	:: hamis eskü 
perk	:: extra jövedelem, mellékes 
perkiness	:: gőg, hetykeség 
perks	:: borravaló, illetéktelen haszon, mellékjövedelem, mellékkereset 
perky	:: arcátlan, csintalan, elbizakodott, élénk, eleven, fürge, hetyke, huncut, önhitt, szeles, szemtelen 
perm	:: dauer 
permafrost	:: állandóan fagyott altalaj 
permanence	:: állandóság, tartósság 
permanency	:: állandóság, állandó alkalmazás, tartósság 
permanent	:: állandó, maradó, maradandó, permanens, tartós 
permanently	:: állandóan, folyamatosan, maradandóan, permanensen, tartósan, véglegesen 
permanganate	:: permanganát, permangánsavas 
permeability	:: áteresztő képesség 
permeable	:: átbocsátóképes, áteresztő, áthatolható, átjárható 
permeate	:: permeátum 
permeation	:: áthatolás, átitatás, átszivárgás, átszűrődés, behatolás, beszivárgás, elterjedés 
permed	:: dauerolt 
permissible	:: megengedhető, szabad 
permission	:: beleegyezés, engedély, hozzájárulás 
permissive	:: elnéző, engedékeny, megengedő, türelmes 
permissiveness	:: engedékenység 
permit	:: engedély 
permutation	:: permutáció 
pernicious	:: ártalmas, káros, veszedelmes 
peroxide	:: peroxid 
perpendicular	:: függőleges, merőleges 
perpetration	:: elkövetés 
perpetrator	:: elkövető 
perpetual	:: állandó, egész életre szóló, életfogytiglani, évelő növény, folyamatos, folytonos, megszakítás nélküli, örök, örökké tartó, örökkévaló, örökös, szakadatlan, szűnni nem akaró, szüntelen, véget nem érő 
perpetually	:: állandóan, örökösen, örökre 
perpetuation	:: állandósítás, megörökítés 
perpetuity	:: életjáradék, elidegeníthetetlenség, folytonosság, örökkévalóság 
perplexed	:: meghökkent, megzavarodott, zavart 
perplexedly	:: meghökkenten, zavartan 
perplexing	:: összezavart, zavarba hozó, zavaró 
perplexity	:: megrökönyödöttség, tanácstalanság, zavar, zavarodottság 
perquisite	:: illetéktelen haszon, mellékjövedelem, mellékkereset, mellékes 
persecution	:: üldözés, üldöztetés, zaklatás 
persecutor	:: üldöző 
perseverance	:: állhatatosság, igazultságban való kitartás, kegyelemállapotban való megmaradás, kitartás, megszentelő kegyelemállapotban való megmaradás 
persevering	:: állhatatos, kitartó 
Persia	:: Perzsia 
Persian	:: perzsa, perzsa ember, perzsa nyelv, perzsiai, újperzsa nyelv 
persistence	:: állhatatosság, kitartás, konokság, szívósság 
persistency	:: állhatatosság, kitartás, konokság, szívósság 
persistent	:: állandó, állhatatos, folyamatos, folytatódó, ismétlődő, kitartó, örök, szívós, tartós, tartó 
person	:: egyén, ember, személy, szereplő, valaki 
personable	:: csinos, kellemes külsejű, kellemes megjelenésű 
personage	:: befolyásos személy, kiválóság 
personal	:: egyéni, individuális, magán-, saját, személyes, személyeskedő, személy-, személyi, személyi hír, személyi hírek 
personalities	:: személyeskedés 
personality	:: egyéniség, kimagasló személyiség, személyiség, személy 
personalization	:: megszemélyesítés, megtestesítés 
personalized	:: személyre szóló 
personally	:: ami engem illet, részemről, részünkről, személyesen, személy szerint 
personalty	:: ingó vagyon, ingóság, ingóságok 
personation	:: alakítás, megszemélyesítés, utánzás 
personification	:: megszemélyesítés, megtestesülés 
personnel	:: alkalmazottak, személyzet 
perspective	:: kilátás, látvány, perspektíva, távlat, távlati 
perspex	:: átlátszó műanyag 
perspicacious	:: éles, éles eszű, éles szemű, szemű, mélyreható, tisztán látó 
perspicuity	:: áttekinthetőség, nyilvánvalóság, szabatosság, világosság 
perspiration	:: izzadás, izzadság, veríték 
perspiring	:: izzadt, izzadó, verítékező 
persuasion	:: faj, fajta, hit, meggyőzés, meggyőződés, rábeszélés, vallás 
persuasive	:: meggyőző, rosszra csábító 
pert	:: hetyke, szemtelen 
pertinacious	:: állhatatos, makacs, önfejű, rendületlen 
pertinacity	:: állhatatosság, makacsság, önfejűség 
pertinent	:: alkalomszerű, helyes, helyénvaló, illő, találó, tartozó, vonatkozó 
pertly	:: helykén, szemtelenül 
pertness	:: hetykeség, szemtelenség 
perturbation	:: izgalom, izgatottság, zavar, zavarkeltés, zavarás 
perusal	:: gondos átolvasás 
pervaporation	:: átpárologtatás 
pervasive	:: átható 
perverse	:: csökönyös, elferdült, ellentmondó, eltévelyedett, fajtalan, ferde, fonák természetű, fonák, ingerlékeny, kifacsarodott, kificamodott, konok, makacs, megátalkodott, meggyőzhetetlen, mindentől idegenkedő, önfejű, perverz, rendellenes, romlott, természetellenes, veszekedős, visszás, züllött 
perverseness	:: fajtalanság, makacsság, önfejűség, perverzitás, romlottság, természetellenesség 
perversion	:: elferdítés, fajtalanság, kiforgatás, perverzió 
perversity	:: fajtalanság, makacsság, önfejűség, perverzitás, romlottság, természetellenesség 
pervert	:: fajtalan egyén, hitehagyott, perveltált nemi életű egyén 
pervious	:: átengedő, áteresztő, permeábilis, perózus, vízáteresztő 
perviousness	:: áteresztő képesség 
pesky	:: bosszantó, idegesítő, kellemetlen 
pessimism	:: borúlátás, pesszimizmus 
pessimist	:: borúlátó, pesszimista 
pessimistic	:: borúlátó, pesszimista 
pest	:: alkalmatlan ember, dögvész, fekete halál, istencsapása, kártevő, kártékony állat, kellemetlen ember, kellemetlen helyzet, nyűg, pestis, rovar, rovarkártevő, terhes ember, terhes helyzet 
pestiferous	:: dögletes, fertőző, veszedelmes 
pestilence	:: dögvész, pestis 
pestilent	:: ártalmas, átkos, bosszantó, dögletes, kárhozatos, kellemetlen 
pestilential	:: ártalmas, dögvészes, fertőző, mérgező 
pestle	:: mozsártörő 
pet	:: díszállat, hirtelen harag, kedvenc, kisállat 
pet-cock	:: lefúvató csap, légtelenítő csap, víztelenítő csap 
petal	:: szirom 
petit	:: kicsi, kis 
petite	:: filigrán alkatú, filigrán alkatú 
petition	:: esedezés, felirat, felterjesztés, fohász, folyamodvány, ima, kérelem, kereset, kérés, kérvény, könyörgés, petíció 
petitionary	:: folyamodó, kérelmező, kérő, kérvényező 
petitioner	:: felperes, folyamodó, kérelmező, keresetet benyújtó, kérvényező 
petrel	:: viharmadár 
petrifaction	:: kövület, megkövesedés 
petrified	:: halálra vált, megdermedt, megkövesedett, megkövült 
petrol	:: benzin 
petrol-cap	:: tanksapka 
petroleum	:: kőolaj 
petticoat	:: alsószoknya 
pettish	:: bosszús, ingerlékeny, ingerült, kedvetlen, rosszkedvű, szeszélyes 
pettishly	:: ingerülten, rosszkedvűen 
petty	:: alantas gondolkozású, alsóbb osztályos fiú, alsószoknya, apró-cseprő, árnyékszék, bagatell, csip-csup, illemhely, jelentéktelen, kicsinyes, kisszerű, piti 
petty-minded	:: alantas gondolkozású, kicsinyes, korlátolt 
petulance	:: ingerültség, türelmetlenkedés 
petulant	:: ingerlékeny, sértődékeny, veszekedős 
petulantly	:: ingerlékenyen, sértődötten 
petunia	:: petúnia 
pew	:: pad, templomi pad, ülőhely 
pewee	:: légykapó madár 
pewit	:: bíbic 
pewter	:: cintárgy, ónedény, ónötvözet 
peyote	:: égetett agavébor, meskál 
phalanx	:: falanx 
phantasm	:: agyrém, árny, fantazmagória, illúzió, jelenés, káprázat, képzelődés, kísértet, látszat, rémkép 
phantasmagoria	:: fantazmagória, szüntelen változó kép, varázstükör 
phantasmagoric	:: csalóka, képzelet szőtte 
phantasmal	:: fantomszerű, jelenésszerű, kísértetszerű 
phantom	:: ábrándkép, agyrém, ál-, fantom, fantom-, jelenés, káprázat, képzeletbeli, kísértet, rémkép 
pharisaic	:: álszent, farizeusi, szenteskedő 
Pharisee	:: álszent, farizeus, képmutató 
pharmacy	:: gyógyszertár 
phase	:: fázis, fok, mozzanat, szakasz 
phaseout	:: fokozatos megszüntetés, kivonás 
phasing	:: élesre állítás, fázisbahozás, fázisállítás, összehangolás, szinkronozás 
pheasant	:: fácán 
phenol	:: fenol 
phenomenal	:: érzékelhető, fenomenális, rendkívüli, tüneményes 
phew!	:: puff!, püh! 
phial	:: fiola, üvegcse 
philander	:: enyelgés, flört, flörtölés, legyeskedés, széptevés, széptevő, szerelmes, szerelmeskedés, udvarló 
philanderer	:: nőbolondító, széptevő, szívtipró, udvarló 
philanthropic	:: emberbaráti, filantróp 
philanthropist	:: emberbarát, filantrópus 
philanthropy	:: emberszeretet, emberbarátiság, filantrópia 
philately	:: bélyeggyűjtés, filatélia 
Philippines	:: Fülöp-szigetek 
philistine	:: filiszteus, filiszter, kispolgári, kispolgár, korlátolt gondolkodású, maradi, nyárspolgári, nyárspolgár, szűklátókörű 
philistinism	:: filiszterség, filiszteri szellem, nyárspolgárság, nyárspolgári gondolkodás 
philodendron	:: filodendron 
philosopher	:: bölcselő, bölcs, filozófus, gondolkodó 
philosophical	:: bölcs nyugalmú, bölcseleti, bölcsészeti, filozófiai, filozófikus, filozófusi, higgadt, józan, megadó, mélyen járó, mélyen szántó, mérsékelt 
philosophically	:: bölcsen, filozófikusan, higgadtan, józanul 
philter	:: bájital 
philtre	:: bájital 
phlegm	:: flegma, hidegvér, közöny, nyálka, turha, váladék 
phlegmatic	:: flegmatikus, közönyös 
phoenix	:: főnix, főnixmadár 
phone	:: telefon 
phoney	:: hamis 
phonograph	:: fonográf, gramofon 
phony	:: hamis 
phooey	:: pfuj 
phosphate	:: foszfát 
phosphorescence	:: foszforeszkálás, villogás, villódzás 
phosphorescent	:: foszforeszkáló 
phosphorous	:: foszfor tartalmú, foszforos, foszfor- 
phosphorus	:: foszfor 
photo	:: fénykép, kép 
photo-composer	:: fényszedőgép 
photo-composition	:: fényszedés 
photochemistry	:: fotokémia 
photocopier	:: fénymásoló, másológép 
photocopy	:: fotokópia 
photograph	:: fénykép, kép 
photographer	:: fényképész 
photogravure	:: autotípiai klisé, autotípiai klisékészítés, fénynyomás, fénynyomat, fotogravure, heliogravure, mélynyomás, rács-mélynyomás, raszter-mélynyomás 
photogravurist	:: autotípiai klisékészítő, mélynyomóforma-készítő 
phrase	:: állandósult szókapcsolat, frázis, kitétel, mondat, mondás, nyelvi fordulat, szólás, üres szavak, üres szólam 
phrase-book	:: szólásgyűjtemény 
phrase-monger	:: frázisember 
phraseological	:: frazeológiai 
phraseology	:: frazeológia, kifejezésmód 
phrases	:: frázis 
phrasing	:: beszédmód, beszédfordulat, frazírozottság, írásba foglalás, kifejezésmód, kifejtés, megfogalmazás, megszerkesztés, szavakba öntés, szavakba foglalás, szóhasználat, zenei tagoltság 
phut	:: fuccs 
phylum	:: nyelvcsalád, nyelvcsoport, törzs 
physic	:: hashajtó, orvosság 
physical	:: fizikai, gyógyító, gyógyhatású, invalidus, orvoslásra szoruló, természeti, természettani, testi 
physicality	:: fizikai állapot 
physically	:: fizikailag, fizikai szempontból, természettanilag, testileg 
physician	:: belgyógyász, orvos 
physicist	:: fizikus 
physics	:: fizika 
physiography	:: fizikai földrajz, természetleírás 
physiological	:: fiziológiai 
physiology	:: élettan, fiziológia 
pianist	:: zongoraművész 
piano	:: halkan, piano, zongora 
piaster	:: piaszter 
piastre	:: piaszter 
pic	:: fénykép 
pick	:: csákány, fogpiszkáló, java vminek, kiválogatás, színe-virága vminek, vminek a java, vminek a színe-virága 
pick-up	:: alkalmi vétel, alkalmi ismeretség, aranyrög, beindulás, boldogulás, elektromos hangdoboz, elektromos hangleszedő, fél füllel hallott hír, felépülés, felpezsdítő szer, felszedés, felvétel, fogás, futó ismerős, gyorsulás, javulás, fogás, kisteherautó, krikettlabda megütése földről való pattanás után, lejátszófej, motor-gyorsulás, összeszedés, rádiógramofon, rendfelszedő szerkezet, szerencsés találat, taxi portyázása közben felcsípett utas, televíziós felvevőcső, újrafelvétel, utcai ismeretség, ügyes vétel, véletlenül hallott hír, véletlen ismeretség, vétel 
pickax	:: csákány 
pickaxe	:: csákány 
picked	:: csúcsos, díszes, eleje vminek, hegyes, hegyes végű, kecses, kiszemelt, kiválogatott, kiválasztott, legjava vminek, leszedett, szedett, szemelt, színe-java vminek, takaros, válogatott 
picker	:: begyűjtő, bogyózó, bogyózó munkás, csákány, csákányozó, csákányozó munkás, ércosztályozó, ércválogató, fogvájó, forgatókapa, gyapotszedő gép, körömkés, marokszedő, ostorkalapács, osztályozó, osztályozó munkás, osztályozógép, pikker, pikkerrel dolgozó munkás, salakválogató, szedő, szedő munkás, szétszedő eszköz, szüretelő, tiloló munkás, ütőfej, vágószerszám, válogató, válogató szedő, válogatógép, válogató berendezés, verőfej 
pickerel	:: csukából készített étel, kis csuka, recés csuka 
pickerel-weed	:: szívlevelű pontedéria 
picket	:: cövek, járőr, karó, katonai különítmény, különítmény, őrszem, sztrájkőr, sztrájkőrség 
picket-boat	:: kis torpedónaszád 
picketing	:: sztrájkőr állítás 
picking	:: kicsipkedés, megválogatás, szedés 
pickings	:: hulladék, maradék, mellékkereset 
pickle	:: ecetes , pác, savanyúság 
pickled	:: becsípett, becsiccsentett, berúgott, ecetes lében eltett, ecetes, ittas, kapatos, maratott, marinírozott, pácolt, pityókos, részeg, sós, sós lében eltett, spicces 
pickles	:: savanyúság 
pickpocket	:: zsebmetsző, zsebtolvaj 
pickup	:: alkalmi ismeretség, alkalmi szexuális partner, erkölcstelen , felszedés, fogás, gyorsulás, hangszedő, illegális áru átvétele, kisteherautó, kurva, ribanc, véletlen ismeretség, vétel 
picnic	:: szórakozás, kellemes időtöltés, piknik 
picnicker	:: kiránduló 
picrate	:: pikrát 
picrotoxin	:: pikrotoxin 
picture	:: ábra, film, kép, tévékép 
pictures	:: mozi 
picturesque	:: eleven, festői, szemléletes, színes 
piddle	:: pisa, pisi, vizelet 
piddling	:: vacak 
pie	:: gyümölcstorta, pástétom, pite, szarka 
pie-eyed	:: részeg 
piebald	:: tarkánfoltos 
piece	:: alkatrész, árucikk, bábu, zenedarab 
piecemeal	:: darabonként 
piecework	:: akkordmunka, darabmunka, darabszámra fizetett munka, szakmánymunka 
pieceworker	:: akkordmunkás, darabbérben dolgozó munkás, szakmánymunkás 
pied	:: pettyes, színes, tarka 
pier	:: ablakköz, cölöpgát, cölöpmű, cölöpépítmény, erősítő falpillér, falköz, gyámoszlop, hídoszlop, hídpillér, hullámtörőgát, ívpillér, kikötőgát, kirakodóhíd, kőgát, móló, négyszögletes fali pillér, pilaszter, pillér, rakpart, stég, támpillér, támpillér, tartóoszlop 
piercing	:: átható, éles, fültépő, metsző 
piercingly	:: áthatóan, élesen, fültépően 
piety	:: áhítat, áhítatosság, jámborság, kegyesség, kegyelet, vallásosság 
piezometer	:: piezométer, piezométercső 
piezometric	:: nyomásmérő, piezometrikus 
piezometry	:: nyomásmérés 
piffle	:: badarság, bolond beszéd, butaság, fecsegés, hiábavalóság, hiábavaló beszéd, locsogás, ostobaság, szamárság, üres beszéd 
piffler	:: fecsegő, fecsegő ember, locsifecsi, locsogó, pepecselő ember, piszmogó ember 
piffling	:: kutyát érő, mihaszna 
pig	:: disznó, sertés 
pigeon	:: balek, galamb 
pigeonhole	:: fészkelőhely, rekesz 
piggery	:: disznóhizlaló, disznólkodás, disznóól, malackodás, malacozó, mocsokfészek, piszokfészek, sertéshizlalda, sertéstenyésztés, sertésól, valóságos istálló 
piggy	:: falánk, kismalac, mohó 
pigheaded	:: csökönyös, makacs, önfejű 
piglet	:: kismalac 
pigmy	:: jellemileg alacsonyrendű ember, kis emberke, manó, pigmeus, szellemileg alacsonyrendű ember, törpe 
pigpen	:: disznóól 
pigskin	:: disznóbőr, futball-labda, nyereg 
pigsty	:: disznóól 
pigtail	:: copf 
pike	:: bányászcsákány, csákány, csuka, dárda, fizető-autópálya, hegycsúcs, lándzsa, pika, sorompórúd, útvám, vámsorompó, vámút 
pikelet	:: kis csuka, teasütemény 
piker	:: apró tételekben kártyázó, apró tételekben spekuláló, csaló, értéktelen ember, gyáva alak, hasznavehetetlen ember, jelentéktelen ember, vad bika 
pikestaff	:: dárdanyél 
pilaster	:: falgyámoszlop, falkiugrás, négyszögletes fali pillér, pilaszter 
pilchard	:: szardínia 
pile	:: bolyhosság, cölöp, épületcsoport, halom, karó, köteg, máglya, nagy vagyon, nagy épület, nyaláb, rakás, szárazelem 
piledriver	:: cölöpverőkos, cölöpverőgép, erős rúgás, erősen bukdácsoló hajó, megsemmisítő ütés 
pilferage	:: csenés, dézsmálás, elcsenés, fosztogatás, kisebb lopások, lopott holmi, megdézsmálás, tolvajlás 
pilferer	:: fosztogató, tolvaj 
pilgrim	:: zarándok 
pilgrimage	:: zarándoklat 
pill	:: ágyúgolyó, antibébi tabletta, cigaretta, futball-labda, kellemetlen alak, kellemetlen fráter, labdacs, pirula, tabletta, teniszlabda 
pillage	:: fosztogatás, zsákmány 
pillar	:: oszlop, pillér 
pillar-box	:: postaláda 
pillbox	:: alacsony hengeres erődítmény, apró autó, apró jármű, apró kocsi, gépfegyveres kiserőd, gépfegyveres bunker, házikó, mikrofilmtartó doboz, pirulás szelence, pirulás doboz 
pillow	:: ágyazat, alátét, árbocgomb, csapágy, csapágybélés, csapágycsésze, csipkeverőpárna, kötélcsisza, párna, párnafa, párnakő, tengelycsapágy, vánkos, verőpárna, zászlógomb 
pillowcase	:: párnahuzat 
pillowslip	:: párnahuzat 
pilot	:: áramellenőrző jelzőlámpa, bölényhárító, ellenőrző mozdony, előfutó mozdony, jelzőlámpa, kalauz, kísérleti, kormányos, pálya javítását ellenőrző mozdony, pilóta, próba, révkalauz, útmutató, vezérlőcsap, vezető 
pilot-engine	:: ellenőrző mozdony, előfutó mozdony, pálya javítását ellenőrző mozdony 
pilotage	:: révkalauzolás 
pimp	:: kerítő, strici 
pimpernel	:: pimpinella, tikszem 
pimple	:: kiütés, mitesszer, pattanás, pörsenés 
pimpled	:: kiütéses, pattanásos, pörsenéses 
pimply	:: kiütéses, pattanásos, pörsenéses 
pin	:: cövek, gombostű, jelvény, kitűző, öltés, pecek, szeg, tekebábu, 
pin-stripe	:: hajszálcsík, krétacsík 
pin-wheel	:: forgó 
pinafore	:: kötény 
pinball	:: flipper, tivoli 
pince-nez	:: csíptetős szemüveg, cvikker 
pincers	:: csipesz, harapófogó, rákolló 
pinch	:: becsípés, befűződés, beszűkülés, csipet, csipetnyi, csípéstől származó bőrhiba, kiékelődés, körmös emelőrúd, lopás, megcsípés, szorítás, szorongató helyzet, telérelvékonyodás 
pincher	:: feszítővassal dolgozó munkás, feszítőrúddal dolgozó munkás, fösvény ember, kleptomániás, lopós ember, szűkmarkú ember, tolvaj 
pinchers	:: csipesz, csípőfogó, harapófogó 
pincushion	:: tűpárna 
pine	:: erdei fenyő 
pineapple	:: ananász 
pinewood	:: fenyőerdő, fenyőfa 
pinfeather	:: tokos toll 
ping	:: fütyülés, kopogás, kotyogás, sivítás 
ping-pong	:: pingpong 
pinhead	:: csipetnyi, gombostűfej, parány, tökfej 
pink	:: rózsaszín, rózsaszínű 
pink-cheeked	:: rózsás arcú 
pinko	:: komcsi, kommunista 
pinnacle	:: csúcs, dísztornyocska, orom, tetőpont 
pinny	:: göcsörtös, gyermekkötény, nehezen megmunkálható 
pinpoint	:: hajszálpontos, tűhegy 
pinprick	:: tűszúrás 
pinstripe	:: hajszálcsík, krétacsík 
pint	:: 0,473 l us, 0,568 l gb, pint 
pint-sized	:: alacsony, kicsi, mélynövésű, picurka, pindur, pinduri, tökmag, törpe 
pinta	:: fél liter tej 
pinup	:: elsőrendű, falra feltűzött fénykép, feltűzött fénykép, luxus 
pioneer	:: árkász, előharcos, első telepes, lakatlan vidék első megművelője, pionír, utász, úttörő, úttörőmozgalom tagja 
pious	:: istenfélő, jámbor, kegyes 
piously	:: jámboran, kegyesen 
pip	:: csillag, gyümölcsmag, mag, pont, rosszkedv 
pip-squeak	:: fütyülő bomba, hízelgő, jelentéktelen ember, kis motorkerékpár, mitugrász, nagy senki, talpnyaló, uborkafára felkapaszkodott 
pipe	:: cső, pipa 
pipe-line	:: távvezeték 
pipedream	:: vágyálom 
pipeline	:: csővezeték 
piper	:: dudás, gázcsatorna 
pipette	:: pipetta 
piping	:: csővezeték, csövek, csövezés, díszítés, éles, furulyázás, madárének, magas, metsző, paszomány, sipító, sípolás, szegélyezés, szegőzsinór, vékony hang 
pippin	:: ranettalma 
pips	:: sípjel, sípszó 
pipsqueak	:: fütyülő bomba, hízelgő, jelentéktelen ember, kis motorkerékpár, mitugrász, nagy senki, talpnyaló, uborkafára felkapaszkodott 
piquancy	:: pikantéria 
piquant	:: pikáns 
pique	:: neheztelés, piké, sértett hiúság, sértődés, sértődöttség 
piqued	:: ingerült, sértődött 
piracy	:: kalózkodás, szabadalombitorlás, szerzői jogbitorlás 
piranha	:: piranja 
pirate	:: kalóz, kalózhajó 
pirouette	:: perdülés, piruett 
piss	:: húgy, vizelet 
pissed	:: részeg 
pistol	:: pisztoly 
piston	:: csappantyú, dugattyú, játszószelep, regiszterszelep, ventil 
piston-rod	:: dugattyúrúd 
pit	:: akna, állatfogó verem, árok, bánya, belső kabátzseb, benyomódás, box, csapda, csonthéjas mag, fejtési üreg, földszint közönsége, földszint, földszint hátsó része, földszinti zsöllye, gabonatőzsde, gödör, hátsó földszinti ülések, himlőhely, kakasviadal küzdőtere, kút, kutatóakna, lignifikált lágy rész, lövészállás, mélyedés, pokol, pontkorrózió okozta gödröcske, préselési hiba, ragya, rohampáholy, sajtolási hiba, sírgödör, szakadék, szerelő gödör, tárnalejárat, tőr, tűzfészek, üreg, zenekari árok 
pitch	:: bódé, bukdácsolás, csúcs, csúcspont, dobás, dőlés, duma, elárusítóhely, fogosztás, hajítás, hajlásszög, halandzsa, hangmagasság, hányódás, lejtés, lejtősség, magaslat, osztóköz, stand, szöveg, szurok, tetőhajlás, tetőpont, vaker 
pitch-and-toss	:: fej vagy írás 
pitchblende	:: szurokérc, uraninit, uránszurokérc 
pitched	:: kikövezett, kővel burkolt, köves, kövezett, kőzúzalékkal megalapozott 
pitcher	:: dobójátékos, kancsó, kávékiöntő, korsó 
pitchfork	:: vasvilla 
pitching	:: áruba bocsátás, bekenés szurokkal, bólintás, bukdácsolás, dobás, dőlés, egymásba illeszkedés, felállítás, hajítás, hányás, hányódás, hosszirányú dőlés, imbolygás, kátrányos, kátrányozás, kirakodás, kövezés, kövezet, lejtés, partburkolat, rézsüborítás, sátorütés, sátorverés, szurkos, táborütés, útalapozás, útkövezés 
piteous	:: együttérző, nyomorúságos, résztvevő, sajnálatra méltó, sajnálatos, siralmas, szánakozó, szánalomra méltó, szomorú 
piteously	:: siralmasan, szánalmasan 
pitfall	:: csapda, kelepce, verem 
pith	:: bél, belső héj, életerő, energia, erő, fabél, fehér héj, gerince vminek, gerincvelő, magva vminek, szárbél, veleje vminek 
pitiable	:: hitvány, megvetendő, nyomorúságos, sajnálatos, silány, siralmas, szánalomra méltó, szánalmas, szegényes, szomorú 
pitiableness	:: szánalmasság 
pitied	:: sajnálatos, siratott 
pitier	:: együttérző, sajnálkozó 
pitiful	:: alávaló, könyörületes, megindító, megvetendő, szánakozó, szánalomra méltó 
pitifully	:: megvetendően, szánalomra méltóan 
pitiless	:: irgalmatlan, könyörtelen 
pitilessly	:: irgalmatlanul, könyörtelenül 
piton	:: falkapocs, hegycsúcs, jégszeg, sziklabérc 
pittance	:: csekély illetmény, éhbér, nyomorúságos alamizsna 
pitted	:: gödrös, himlőhelyes, kimagozott, kimart, lepattogzott, lyukacsos, ripacsos, rozsdafoltos, üreges 
pitting	:: gödörkézettség, gödrösödés, hámlás, himlőhely, kipattogzás, lepattogzás, mélyedésképződés, poloska, pontkorrózió, ragya, ripacs 
pity	:: irgalom, kár, könyörület, szánalom 
pitying	:: sajnálkozó, szánakozó 
pityingly	:: sajnálkozva, szánakozva 
pivot	:: csukló, eszmei tengely, forgáscsap, forgócsap, főtámasz, iránytartó, pillér, sarkalatos pont, sarkcsap, sarkpont, támpont, tengely-végcsap, tengelyvég-csap 
pivotal	:: forgó, forgócsapos, kulcs-, sarkalatos 
pix	:: fénykép, film, mozifilm, riportfénykép, újságfénykép 
pixel	:: képpont 
pixie	:: kobold, manó, tündér 
pixied	:: elvarázsolt 
pixilated	:: becsípett, bolondos, félnótás, hóbortos, spicces, ütődött 
pixy	:: kislány, kobold, manó, tündér, tündérke 
pixy-led	:: elvarázsolt, kótyagos, megzavarodott 
pizza	:: pizza 
placard	:: plakát, transzparens 
placating	:: békítő, kiengesztelő 
placation	:: kibékítés, kiengesztelés 
placatory	:: békítő, engesztelő 
place	:: állás, ház, hely, helyezés, helység, lakás, megillető hely, otthon, passzus, rang, rész, tér, teríték, terület 
placement	:: állás, elhelyezés, hangvétel, kinevezés, tanulók képesség szerinti besorolása osztályokba, védhetetlen helyezett ütés 
placer	:: alluviális telep, alluviális lelőhely, elhelyező 
placid	:: békés, higgadt, nyugodt, szelíd 
placidly	:: békésen, higgadtan, nyugodtan, szelíden 
plagiarism	:: plagizálás, plágium 
plagiarist	:: plagizáló, plagizátor 
plagiary	:: plagizátor, plágium 
plague	:: pestis 
plaice	:: lepényhal 
plaid	:: nagykendő, pléd, skót mintájú útitakaró, skót mintás gyapjúszövet, szövetlepel, tartán, útitakaró 
plain	:: alföld, egyenes, érthető, lapály, őszinte, síkság, sima, tisztán látható, világos 
plainly	:: egyszerűen, kereken, nyilvánvalóan, őszintén, világosan 
plaint	:: kereset, panasz, panasztétel, sirám 
plaintiff	:: felperes, sértett 
plaintive	:: panaszos, szomorú 
plaintively	:: panaszosan, szomorúan 
plait	:: copf, hajfonat 
plaits	:: két copf 
plan	:: ábra, alaprajz, elgondolás, felülnézet, terv, tervezet, tervrajz 
plane	:: boglárfa, egyenletes felületű, ereszke, eszmei sík, gurító, gyalu, hordfelület, kétdimenziós, nívó, platánfa, platán, repülőgép, sík, síkbeli, síkfelület, síkidomszer, síklap, sima, szállítóvágat, szárny, szint, színvonal 
plane-spotter	:: légvédelmi megfigyelő 
planet	:: bolygó 
planetary	:: bolygó-, evilági, földi 
planetoid	:: kisbolygó 
plangent	:: bongó, csapódó, kongó, panaszos, siránkozó 
plank	:: elvi platform, palánk, palló, programpont, széles deszka 
planking	:: deszkaburkolat, deszkakerítés, deszkázás, deszkázat, körüldeszkázás, nemezelés, padlózás, palánk 
planless	:: tervszerűtlen 
plant	:: berendezés, gyáregység, növény, üzem 
plantation	:: gyarmat, telepítés, ültetvény 
planter	:: telepes, ültetvényes, ültető, ültetőgép 
planting	:: telepítés 
plaque	:: dísztábla, emléktábla, fogkő 
plasma	:: vérplazma 
plaster	:: flastrom, gipszvakolat, tapasz, vakolat 
plasterboard	:: dekorációs gipsztábla 
plastered	:: becsípett, betapasztott, bevakolt, részeg 
plastery	:: gipszes, gipszszerű 
plastic	:: alakítható, formálható, képlékeny, műanyag, plasztikai 
plasticine	:: gyurma, plasztilin 
plasticity	:: formálhatóság, képlékenység 
plate	:: akkulemez, egészlapos ábra, ezüstnemű, fémétkészlet, fényképező lemez, klisé, kupa, lap, lemez, műfogsor tartólemeze, névtábla, nyomódúc, nyomólemez, számtábla, tábla, tányér, versenydíj 
plate-glass	:: síküveg 
plateau	:: fennsík 
platelayer	:: pályamunkás 
platen	:: írógéphenger, nyomólemez 
platform	:: alapelvek, állás, állomási előtér, dobogó, emelvény, eszmei sík, fedélzet, fedélzetpárkány, fennsík, hídpadlózat, kocsielőtér, lövegtalpazat, padlóemelvény, padozat, peron, platform, plató, pódium, politikai program, rakfelület, szónoklás, szónoklatok, telitalp, terasz, vágány, vágány peronja, vasúti kocsi peronja, vasúti kocsi platformja, vízszintes rész ferde kőzetben 
plating	:: anyalemez, aranyozás, baktérium-szélesztés, eladók versenye, ezüstözés, fémbevonás, fémbevonat, galvanizálás, klisékészítés, klisírozás, lemezzel való burkolás, lemezelés, lemezburkolat, nyomólemez-készítés 
platinum	:: platina 
platitude	:: közhely 
platonic	:: elméleti, eszményi, nem gyakorlati, platonikus, Platón követője, plátói, Plátó követője, teoretikus, tettekben nem nyilvánuló, tiszta 
platonically	:: eszményien, platonikusan, plátói módon, plátóian 
platonics	:: plátói szerelem, szerelmi ömlengés, tisztán lelki kapcsolat 
platonism	:: platonizmus, Platón filozófiai rendszere, Plátó filozófiai rendszere 
platonist	:: platonikus, platonista, Platón követője, Plátó követője 
platonistic	:: platonikus, platonista 
platoon	:: csoport, klikk, rendőrosztag, sortűz, szakasz 
platter	:: fatál, fatányér, fonatkészítő, fonatkészítő munkás, hanglemeztányér, hanglemez, pecsenyéstál, plattni, tál, tányér 
platypus	:: csőrös emlős 
plaudits	:: taps, tapsorkán, tapsvihar, zajos tetszésnyilvánítás 
plausible	:: kézenfekvő 
play	:: gyors váltakozás, játék, működés, szerencsejáték, szórakozás 
play-off	:: újrajátszott mérkőzés, újrajátszás 
playboy	:: aranyifjú 
player	:: játékos 
playful	:: bohó, játékos, pajkos, vidám 
playfully	:: játékosan, pajkosan, vidáman 
playfulness	:: enyelgés, játékosság 
playgoer	:: színházlátogató 
playground	:: játszótér 
playlist	:: lejátszható hangfelvételek listája 
playmate	:: játszópajtás, játszótárs 
playpen	:: járóka 
playsuit	:: játszóruha, rugdalózó 
plaything	:: játékszer 
playwright	:: drámaíró 
plaza	:: köztér 
plea	:: ellenvetés, előterjesztés, kérelem, kifogás, védekezés, védőbeszéd 
pleader	:: ügyvéd, védőügyvéd 
pleading	:: közbenjárás, perbeszéd, védekezés, védőbeszéd 
pleasant	:: kellemes 
pleasantry	:: jókedv, móka, tréfa, tréfás beszéd, tréfás megjegyzés, vicc, vidámság 
pleased	:: elégedett, megelégedett 
pleasing	:: kellemes, megnyerő 
pleasurable	:: élvezetes, kellemes 
pleasure	:: élvezet, gyönyörűség, gyönyör, kedv, kedvtelés, kéj, óhaj, öröm, szórakozás, tetszés 
pleasure-boat	:: sétahajó 
pleasure-ground	:: szórakozóhely 
pleat	:: berakás, pliszé, ránc, redő 
pleated	:: rakott 
pleating	:: berakás, fodrozás, pliszé, pliszírozás 
pleb	:: proli 
plebe	:: elsőéves akadémikus 
plebeian	:: alantas, köznépből való, közönséges, plebejus 
pledge	:: áldomás, biztosíték, fogadalom, ígéret, tagjelölt, tószt, zálog 
plentiful	:: , bőséges, gazdag, termékeny 
plenty	:: bőség, eléggé, gazdagság, jólét, sok vmiből 
plenum	:: nyomó szellőztetés, telítettség, teltség 
plethora	:: bővérűség, túlbőség, túltengés, vérmesség 
plethoric	:: bővérű, túltengő, vérmes 
pliable	:: alkalmazkodó, árnyalatos, beilleszkedő, engedékeny, flexibilis, hajlékony, hajlítható, könnyen befolyásolható, könnyen vezethető, könnyen irányítható, rugalmas, simulékony 
pliableness	:: alkalmazkodás, beilleszkedés, hajlékonyság, könnyen kezelhetőség, könnyen irányíthatóság, könnyen befolyásolhatóság, rugalmasság, simulékonyság 
pliancy	:: alkalmazkodás, beilleszkedés, hajlékonyság, könnyen kezelhetőség, könnyen irányíthatóság, könnyen befolyásolhatóság, rugalmasság, simulékonyság 
pliant	:: alkalmazkodó, befolyásolható, flexibilis, hajlékony, rugalmas, simulékony 
pliantly	:: alkalmazkodóan, befolyásolhatóan, hajlékonyan, rugalmasan, simulékonyan 
pliers	:: csipesz, csípőfogó, fogó, harapófogó, kombinált fogó, laposfogó, nyomófogó, présfogó 
plight	:: állapot, helyzet 
plinth	:: alapzat, lábazat, lábazati párkány, oszloptalplemez, szobortalapzat, talapzat, talplemez 
plod	:: cammogás, vánszorgás 
plodder	:: gürcölő, magoló 
plodding	:: gürcölés, robotolás, robot 
plonk	:: éles pengetés, erős pengetés, váratlan ütés 
plop	:: huppanva, pottyanva, puff, zsupsz 
plot	:: cselekmény, cselszövés, földdarab, összeesküvés, parcella, tartalom, telek, terv, tervrajz 
plotting	:: ábrázolás görbékkel, cselszövés, cselszövény, helyszínrajz-készítés, összeesküvés, terepfelvétel, térképezés, térképre vitel, térképre felrakás 
plough	:: eke, szántás 
plough-share	:: ekevas 
ploughing	:: szántás 
ploughland	:: 100-120 acre, szántóföld 
ploughman	:: földműves, paraszt, szántóvető 
plover	:: lile 
plow	:: eke, szántás 
plowing	:: szántás 
plowshare	:: ekevas 
ploy	:: elfoglaltság, huncutság, húzás, időtöltés, trükk 
pluck	:: bátorság, rántás, tépés, zsigerek 
plucking	:: pengetés 
plucky	:: bátor, éles, merész 
plug	:: bagó, csatlakozódugasz, dugó, gebe, gyertya, hirdetésszöveg, konnektor, préselt dohánytömb, tűzcsap, villásdugó, vízöblítő 
pluggage	:: dugulás 
plugging	:: beverés, dugaszolás, dugulás, hangszigetelő anyag, tiplizés, tömítés 
plughole	:: lefolyó 
plum	:: elütő színű zárvány, finom dolog, üzlet, koronája vminek, legjava vminek, legjobb része vminek, magas prémium, magas osztalék, mazsola, százezer font, szilva, szilvafa, vminek a legjava, zárvány, zsíros állás 
plumage	:: tollazat 
plumb	:: egész, egészen, függőleges, függőlegesen, függőlegesség, függőón, igaz, mélységmérő ón, merő, mérőón, pont, pontosan, teljes, teljesen, tisztára 
plumbago	:: grafit 
plumber	:: vízvezeték szerelő 
plumbing	:: tömítés, vízvezeték rendszer, vízvezeték szerelés 
plume	:: díj, dísztoll, hajcsomó, jutalom, napkorongnyúlvány, pehely, piheszőr, sisakforgó, sisakbokréta, szőrcsomó, toll, tollazat, tollacska, tollbokréta, tolldísz, tollforgó 
plummet	:: függőlegesség, függőón, mélységmérő ón, mérőón, nehezék, ólom 
plump	:: egyenes, egyenesen, határozott, hirtelen, huppanás, húsban levő, kövér, kövérkés, molett, nyíltan, puffanás, telt 
plump-pudding	:: karácsonyi mazsolás puding, mazsolás puding 
plumpness	:: kövérség, kövérkésség, teltség 
plunge	:: bemerítés, fejesugrás, vízbemerülés 
plunger	:: behúzó vasmag, búvár, búvárdugattyú, gyutacs leszálló része, hazardőr, hazárdjátékos, inerciás ütőszeg, könnyelmű játékos, köpülőfa, lovas katona, mikrofondugattyú, rúdhengersor-kezelő, szelepszár, vécépumpa 
plunging	:: alámerítő, belemerülő, bukdácsoló, előre-hátra bukdácsoló, hazardírozó, hirtelen lejtő 
plunk	:: éles pengetés, erős pengetés, váratlan ütés 
plural	:: többes szám 
plus	:: és, hozzáadva, külön, meg, összeadásjel, plusz, pluszjel, pozitív, több, többlet, többlet- 
plush	:: klassz, osztályon felüli, plüss 
plutocracy	:: gazdagok, pénzuralom, plutokrácia, vagyonos osztály 
plutocrat	:: pénzes ember, plutokrata 
plutocratic	:: pénzuralmi, plutokrata 
plutonium	:: plutónium 
ply	:: fonat, görbület, hajlás, hajtás, redőzés, rétegezés, sodrat 
plywood	:: furnérlemez 
pneumatic	:: lég-, légabroncs, légtömlős, légtömlős abroncs, légtömlős gumiabroncs, légtömlős kerékpár, lelki, pneumatikus, pneumatik, préslég-, sűrített levegővel működő, szellemi 
pneumatic-tired	:: légabroncsos 
pneumatics	:: gáznemű testek tana 
pneumoconiosis	:: tüdőbetegség porbelégzéstől 
pneumonia	:: tüdőgyulladás 
pneumonic	:: tüdő- 
poacher	:: orvhalász, orvvadász, vadorzó 
poaching	:: orvhalászat, orvvadászat 
pock	:: himlő, himlőhólyag 
pock-mark	:: himlőhely 
pock-marked	:: himlőhelyes 
pocked	:: himlőhelyes 
pocket	:: zseb 
pocket-book	:: notesz 
pocketbook	:: jegyzetfüzet, levéltárca, notesz, pénztárca, zsebkönyv 
pocketknife	:: zsebkés 
pockmarked	:: himlőhelyes 
pod	:: gubó, hüvely, tok 
podginess	:: pocakosság 
podgy	:: köpcös, kövér, vastag, zömök 
podiatry	:: lábápolás 
podium	:: dobogó, emelvény, pódium 
poem	:: költemény, vers 
poesy	:: költészet 
poet	:: költő 
poetaster	:: fűzfapoéta 
poetess	:: költőnő 
poetic	:: költői 
poetical	:: költői 
poetics	:: költészettan 
poetry	:: költemények, költészet, költőiesség, költőiség 
pogrom	:: pogrom, szervezett mészárlás, szervezett öldöklés, zsidómészárlás, zsidóverés 
poignancy	:: csípősség, él, élesség, hevesség 
poignant	:: csípős, éles, megrendítő, szívbe markoló, szívszaggató 
point	:: ceruzahegy, csattanó, egység, fali csatlakozó, jellemvonás, kérdés, konnektor, lényeg, poén, pont, ponteredmény, pontérték, részlet, vonás 
point-blank	:: egyenes, egyenesen, félreérthetetlen, félreérthetetlenül, kategorikus, kereken, közvetlen közelről leadott, közvetlen, közvetlen lőtávolságban, nyílt, őszinte 
pointed	:: csúcsos, éles, félreérthetetlen, hegyes, nyílt, tömör, velős 
pointedly	:: csípősen, félreérthetetlenül, nyomatékkal 
pointedness	:: csípősség, félreérthetetlenség 
pointer	:: csaló, előfogatba fogott ökör, figyelmeztetés, fugázó, hézagoló szerszám, index, irányzó, irányzó személy, javaslat, tanács, karcolótű, kihézagolás, mérlegnyelv, mutató, mutatópálca, pontozó, rövidszőrű angol vizsla, simaszőrű angol vizsla, svindler, szoborfaragó, tanács, tipp, vadászvizsla, váltókar, vésőtű, vizsla 
pointing	:: beállítás, beirányozás, célzás, dalszöveg-jelölési mód, diakritikus pontok, diakritikus jelek, fugázás, hegyezés, helyzet-megállapítás, hézagolás, hézagkikenés, hézagolóhabarcs, interpunkció, kiélesítés, kiélezés, kihegyezés, kihézagolás, kötélvég hegyezése, központozás, mutatás, mutogatás, pontozás, szemhegyezés, váltóállítás 
pointing-machine	:: hegyezőgép, pontozókészülék 
pointing-stock	:: nevetség tárgya 
pointing-trowel	:: hegyes vakolókanál, hézagoló 
pointless	:: céltalan, eredménytelen, értelmetlen 
pointlessly	:: céltalanul, eredménytelenül, értelmetlenül 
points	:: kitérővágány, váltó 
pointy	:: hegyes 
poise	:: egyensúly, ellensúly, higgadtság, nyugalmi állapot, nyugalom, poise, póz, tartás 
poised	:: lebegő, vmilyen tartású 
poiser	:: billér, rezgő 
poison	:: méreg 
poisoning	:: mérgezés 
poke	:: döfés, lökés, zsák 
poker	:: égetővas, fasz, jogar, jogarhordozó, kotróvas, manó, ördög, piszkavas, póker, salakkotró, tűzvonó 
poker-face	:: pléhpofa 
poker-work	:: beégetés 
pokerface	:: faarc, pléhpofa, pókerarc 
pokey	:: alantas, flegma, flegmatikus, kedélytelen, keserves, lassú, lassú felfogású, lendülettelen, levegőtlen, lomha, nehézkes, nehéz felfogású, nehézfejű, nyomorúságos, piszkos, szegényes, szűk, unalmas, vacak, viseltes 
poky	:: alantas, flegma, flegmatikus, kedélytelen, keserves, lassú, lassú felfogású, lendülettelen, levegőtlen, lomha, nehézkes, nehéz felfogású, nehézfejű, nyomorúságos, piszkos, szegényes, szűk, unalmas, vacak, viseltes 
polack	:: lengyel, polyák 
polar	:: ellenkező, homlokegyenest ellenkező, poláris, sark-, sarki 
polarity	:: ellentettség, polaritás 
polarizability	:: polarizálhatóság, sarkíthatóság 
polarization	:: poláris, polarizáció 
polder	:: belvízártér, belvizes terület, polder 
pole	:: 25,3 négyzetméter, 5,03 méter, árboc, belső kör, belső pálya, borbélycégér, bot, elektród, elektródpólus, elválasztórúd, emelőrúd, evezőrúd, felső árbocsudár, fiatal fa törzse, horgászbot, karó, kocsirúd, lengyel, mérőrúd, nyél, origó, pólus, pózna, rúd, sark, sarkpont, sarok, suháng, zászlórúd 
pole-vault	:: rúdugrás 
pole-vaulter	:: rúdugró 
pole-vaulting	:: rúdugrás 
polecat	:: aljas ember, bűzös borz, görény, hitvány ember, kurva, ribanc, ringyó, szajha, szkunksz 
police	:: körletrend, közrendőr, laktanyarend, rendőr, rendőrség, szobarend, táborrend, takarítás és rendcsinálás 
policy	:: államvezetés, eljárásmód, irányvonal, politika, vezérelv 
poling	:: bekerítés, cölöpözés, cövekbeverés, dongahajtás, dúcolás, feszke, karózás, süveg, vezetéktartó oszlopsor 
polinomial	:: polinom 
polish	:: csiszoltság, fény, fényesítő, fényezés, fényezőanyag, modor, lengyel, ragyogás 
polished	:: cizellált, csiszolt, fényesített, fényezett, kifényesített, sima, választékos 
polishing	:: tisztítás 
polite	:: udvarias 
politely	:: udvariasan 
politeness	:: udvariasság 
politic	:: furfangos, körültekintő, okos, politikus, ügyes 
political	:: politikai 
politician	:: politikus 
politics	:: politikai, politikai meggyőződés, politikai elv 
polity	:: államigazgatás, államközösség, közösség 
polka	:: polka 
polka-dot	:: pettyes 
poll	:: szavazat, szavazatszámlálás, szavazás, szavazóhelyiség, választói névjegyzék 
pollen	:: hímpor, pollen, virágpor 
pollster	:: közvélemény-kutató 
polluted	:: szennyezett 
pollution	:: szennyezés 
polo	:: lovaspóló, póló 
poltergeist	:: kísértet, szellem 
polycyclic	:: policiklusos, többperiódusú 
polyester	:: poliészter 
polyethylene	:: polietilén 
polyglot	:: soknyelvű, több nyelvű, több nyelvű könyv 
polymerizated	:: polimerizált 
polymerizating	:: polimerizáció 
polymerization	:: polimerizáció, polimerizálás, polimerizálódás 
Polynesia	:: csendes-óceáni szigetvilág, Polinézia 
Polynesian	:: polinéziai 
polynom	:: polinom 
polynome	:: polinom, többtag 
polynomial	:: polinom, többtag, többtagú 
polyp	:: polip, tintahal 
polystyrene	:: hungarocell, polisztirol, polisztirén 
polytechnic	:: műszaki egyetem 
polythene	:: polietilén 
polyurethane	:: poliuretán 
pom-pom	:: légvédelmi gépágyú, pom-pom 
pomegranate	:: gránátalma 
pommel	:: kardgomb, nyeregkápagomb 
pommy	:: angol bevándorló 
pomp	:: fény, pompa 
pompadour	:: erős rózsaszín, kefehaj, kivágott nyak, sopf, vöröses rózsaszín 
pompano	:: kaliforniai makrélafaj, pompano 
pompon	:: pompon, pomponrózsa, törpe krizantém 
pomposity	:: dagályosság, nagyképűség 
pompous	:: dagályos, fellengzős, nagyképű 
pompousness	:: dagályosság, nagyképűség 
ponce	:: ellenszenves ember, futtató, kerítő, selyemfiú, strici 
poncho	:: katonai esőköpeny, poncsó 
poncy	:: affektált, buzis, nőies 
pond	:: tavacska 
pondering	:: latolgatás, mérlegelés 
ponderosity	:: fontosság, jelentőség, nehézség, nehézkesség, súly, súlyosság 
ponderous	:: esetlen, fáradságos, hatalmas, masszív, nehéz, nehézkes, súlyos, terhes, tömör 
ponderousness	:: fontosság, jelentőség, nehézség, nehézkesség, súly, súlyosság 
pontifical	:: főpapi, méltóságteljes, pápai, szertartáskönyv 
pontifically	:: méltóságteljesen 
pontificals	:: főpapi ornátus 
pontificate	:: főpapi méltóság 
pontoon	:: állócsónak, állóhajó, huszonegyes, keszon, ponton, úszó, záróponton 
pontoon-bridge	:: hajóhíd, pontonhíd, úszóhíd 
pontoon-corps	:: hidászalakulat 
pony	:: 25 font sterling, kis tolatómozdony, póni, póniló, puska 
ponytail	:: lófarok 
poodle	:: göndörszőrű uszkár, pudli 
poof	:: buzeráns, buzi, homokos, homoszexuális férfi 
poofdah	:: buzeráns, buzi, homokos, homoszexuális férfi 
poofter	:: buzeráns, buzi, homokos, homoszexuális férfi 
poofy	:: buzis 
pooh!	:: eh!, még mit nem!, ugyan! 
pooh-bah	:: álláshalmozó 
pool	:: alkalmi piaci csoport, csapat körmérkőzés, csendes mély víz, érdekszövetség, közös készlet, közös bevételezés, közös bevásárló iroda, közös eladó iroda, közös bevásárló szerv, közös eladó szerv, medence, medencényi víz, össztét, pocsolya, rés, tavacska, , tócsa 
poop	:: hajófar, hajótat, hátsó emeletfedélzet, tat, tökfilkó, tüskés hal, vágódurbincs 
pooping	:: undorító 
poor	:: egyes osztályzat, rászoruló, szegény, szegényes 
poorhouse	:: szegényház 
poorish	:: szegényes 
poorly	:: gyengén, kevéssé, kissé, rosszul 
poove	:: buzeráns, buzi, homoszexuális ember 
poovey	:: buzi, homokos, homoszexuális, langyos, meleg 
poovy	:: buzi, homokos, homoszexuális, langyos, meleg 
pop	:: durranás, fater, hirtelen, népszerű, papa, pop-, próbálkozás, puff, pukk, pukkanás, szénsavas ital, váratlanul, zálog 
pop-eyed	:: kidülledt szemű 
popgun	:: játékpuska 
poplar	:: nyár, nyárfa 
popover	:: könnyű, puffadt sütemény 
popper	:: flinta, pisztoly, puska, stukker 
poppet	:: baba, babuska 
poppy	:: mák, pipacs 
populace	:: köznép, lakosság, néptömeg 
popular	:: könnyen érthető, közkedvelt, nép-, népi, népies, népszerű 
popularity	:: népiesség, népszerűség 
population	:: lakosság, népesség 
populous	:: népes, sűrűn lakott 
porch	:: előcsarnok, tornác, veranda 
porchway	:: veranda 
porcine	:: disznó-, disznószerű, sertés-, sertésszerű 
porcupine	:: sündisznó 
pore	:: likacs, pórus 
pork	:: disznóhús 
porkchop	:: sertésszelet 
porker	:: hízó, hízott disznó 
porn	:: pornó 
pornerastic	:: buja, kicsapongó, szabados 
pornocracy	:: kegyencnőuralom 
pornocrat	:: uralkodó kegyencnő 
pornographer	:: pornográf író, szeméremsértő író, trágár író 
pornographic	:: pornográf, szeméremsértő, trágár 
pornography	:: pornográfia, prostitúcióról szóló , szeméremsértő irodalom, szeméremsértő képek 
porosity	:: porozitás 
porous	:: porózus 
porpentine	:: sündisznó 
porpoise	:: delfin 
porridge	:: zabkása 
port	:: ágyúlék, bal oldal, bejárat, beömlőnyílás, életmód, hajó bal oldala, hajóablak, járás, kapu, kikötő, kikötőváros, kiömlőnyílás, külső magatartás, külső viselkedés, külső viselkedésmód, lőrés, nyílás, oldalnyílás-fedél, portói, raktár, raktárnyílás, rév, szelelőlyuk, szelelőakna, szivárgásmentesen elzárható hajóablak, városkapu, viselkedésmód, vörös bor 
portal	:: bejárat 
portcullis	:: csapórács, hullórostély 
portent	:: csodajel, csodálatos dolog, előjel, ómen 
portentous	:: baljós, baljóslatú, csodálatos, rendkívüli, vészjósló 
porter	:: barna sör, hálókocsi-kalauz, hordár, kapus, portás, szalonkocsi-pincér 
portfolio	:: aktatáska, irattáska, mappa, miniszteri tárca 
porthole	:: hajóablak 
portico	:: csarnok, oszlopcsarnok 
portion	:: adag, darab, osztályrész, porció, rész, részlet, sors 
portliness	:: méltóságteljesség, pocakosság 
portly	:: méltóságteljes, pocakos 
portrait	:: arckép, képmás, portré, személyleírás 
portraitist	:: arcképfestő 
portraiture	:: arcképfestés, arckép, élethű leírás, portré 
portrayal	:: ábrázolás, alakítás, jellemábrázolás, leírás 
Portugal	:: Portugália 
Portugee	:: portugál 
Portuguese	:: portugál, portugál nyelv 
pose	:: póz, pózolás, színlelés, testtartás 
poser	:: fogas kérdés, szigorú kihallgató, szigorú vizsgáztató 
posh	:: aprópénz, divatbáb, elegáns, fess, flancos, iszap, jampec, lágy massza, menő, pénz, piperkőc, sikkes 
poshteen	:: afgán báránybőrbunda, báránybőrbunda 
position	:: állapot, elhelyezkedés, fekvés, helyzet, pozíció 
positive	:: alapfokú, állító, biztos, diapozitív, feltétlen, határozott, helyeslő, igenlő, kifejezett, pozitív, pozitív kép, pozitív fénykép, pozitív mennyiség, tényeken alapuló, tényleges, valós 
positively	:: határozottan, igenlően, kifejezetten, tényleg, valóban 
positiveness	:: biztonság, határozottság, ténylegesség, valóság 
positivism	:: pozitivizmus 
positivist	:: pozitivista 
positivistic	:: pozitivista 
posse	:: csapat, csoport, lehetőség, rendőrkülönítmény 
possessed	:: birtokos esetben használt, genitívuszban használt, megszállott 
possession	:: birtoklás, megszállottság 
possessions	:: gyarmatok, javak, vagyon 
possessive	:: birtokosi, birtokos 
possibility	:: eshetőség, kilátás, lehetőség 
possible	:: lehetséges 
possibly	:: esetleg, esetlegesen 
possum	:: oposszum 
post	:: ajtófélfa, állás, cölöp, elhelyezkedés, erőd, jelzőkaró, kapufa, karó, levélgyűjtő szekrény, megerősített állás, megerősített katonai állás, oszlop, őrhely, őrszem, pillér, posta, postahivatal, postakocsi 
post-	:: utáni, utó, utólagos 
post-box	:: postaláda 
post-mortem	:: boncolás, halál utáni, halottszemle, halottkémlés, javítóvizsga 
post-treatment	:: utókezelés 
post-war	:: háború utáni 
postage	:: portó, postaköltség 
postcard	:: képes levelezőlap, képeslap 
postcode	:: irányítószám 
poster	:: falragasz, futár, gyorsküldönc, plakát, plakátragasztó, postaló, poszter 
posterior	:: alfél, altest, farokrész, fenék, hátsó, hátulsó, későbbi, utólagos, vmi után következő 
posteriorly	:: hátulról, később, utólagosan 
posteriors	:: alfél, altest, fenék, örökös, utód, utódok 
posterity	:: leszármazottak, utókor 
posthole	:: dúcnak ásott gödör, sasfának ásott gödör 
posthumous	:: árván született, halál utáni, hátrahagyott, posztumusz, utószülött 
posthumously	:: árván született, holta után vkinek, poszthumuszan, utólag született 
postilion	:: futár, gyorsküldönc, hírnök, lovon ülő postakocsis, négyesfogat elülső lovon ülő első hajtója, nyergesen ülő hajtó, ostorhegyesen ülő hajtó, postakocsi lovászfiúja, postakocsis 
postillion	:: futár, gyorsküldönc, hírnök, lovon ülő postakocsis, négyesfogat elülső lovon ülő első hajtója, nyergesen ülő hajtó, ostorhegyesen ülő hajtó, postakocsi lovászfiúja, postakocsis 
postman	:: postás 
postmark	:: pecsét 
postmaster	:: postamester 
postponement	:: halasztás 
postposition	:: enklitikus szó, mögötte állás, névutó, posztpozíció, ragasztékszó, utánatétel, utántétel 
postpositional	:: enklitikus, névutói, posztpozíciós 
postpositive	:: enklitikus, enklitikus szó, mögötte állás, névutói, névutó, posztpozíciós, posztpozíció, ragasztékszó, utánatétel, utántétel 
postulate	:: kívánság, kívánalom, követelmény, posztulátum 
posture	:: elhelyezkedés, póz, testtartás 
posturing	:: pózolás 
pot	:: bili, bödön, bögre, dunsztos üveg, edény, fazék, izzítócsésze, játékkártyák készítéséhez használt papírfajta, kanna, konyhára való vad meglövése, konyhára való vad elejtése, korsó, kupa, lövés, marihuána, olvasztóöv, olvasztótégely, pinka, puskavégre került vad meglövése, rákfogó kosár, rákháló, rohamsisak, serleg, tét, vasedény, virágcserép, zománcedény 
pot-bellied	:: pocakos 
pot-paper	:: játékkártyák készítéséhez használt papírfajta 
pot-pourri	:: egyveleg, parfüm keverék, parfüm koktél, vegyes felvágott, zenei egyveleg 
pot-shot	:: konyhára való vad meglövése, konyhára való vad elejtése, közelről való lövés, puskavégre került vad meglövése 
potash	:: hamuzsír, kálium-karbonát 
potato	:: burgonya, krumpli 
potency	:: befolyás, erő, hathatóság, potencia, tekintély 
potent	:: erős, hatásos, hathatós, közösülőképes, potens 
potentate	:: hatalmas uralkodó, hatalmasság, kisisten, nagyúr, potentát, uralkodó 
potential	:: elektromos feszültség, feltételes, helyzeti, lappangó, lehetséges, lehetőség, potenciális, rejtett 
potentiality	:: lappangó lehetőség, rejtett képesség, tehetségesség 
potful	:: fazéknyi 
potholder	:: edényfogó 
pothole	:: gödör 
potion	:: adag, ital, korty 
pots	:: cserépáru, fazekasáru 
pottage	:: gulyásleves 
potter	:: fazekas 
pottery	:: agyagedény, fazekasság 
potting	:: befőzés, cserépbe ültetés, edénykészítés, konzerválás 
potty	:: bili, dilis, egyszerű, hőbörödött, könnyű, nyavalyás, vacak 
pouch	:: állat erszénye, erszény, táska a szem alatt, zacskó 
pouf	:: alacsony kerek ülőhely, puff, régimódi magas női hajviselet, turnűr 
pouffe	:: alacsony kerek ülőhely, puff, régimódi magas női hajviselet, turnűr 
poulterer	:: baromfi- és vadkereskedő, tikász 
poultice	:: lenmaglisztes borogatás 
poultry	:: baromfi 
pounce	:: habkő, karom, kékpor, lecsapás, tajtékkőpor 
pound	:: font sterling, karám, ól 
pounder	:: döngölő, könnyű mozsár, könnyű mozsártörő, zúzó 
pousse-café	:: réteges likőrkoktél 
pout	:: ajakbiggyesztés 
pouter	:: bögyös galamb 
pouting	:: ajkbiggyesztés, ajkbiggyesztő, duzzogás, duzzogó, fanyalgás, rosszkedvű 
pouty	:: barátságtalan, mogorva 
poverty	:: nyomor, szegénység 
pow-wow	:: baráti összejövetel, értekezlet, gyűlés, konferencia, kuruzsló, megbeszélés, orgia, politikai konferencia, tanácskozás, törzstiszti értekezlet, törzstiszti megbeszélés, varázsló, varázsló szertartás 
powder	:: por, púder 
powdery	:: porhanyós, poros, porszerű 
power	:: áram, energia, erő, hatalom, hatvány, képesség, nagy, nagyítás, sok, teljesítmény 
powerful	:: erős, erőteljes, hatalmas, hathatós, nyomós 
powerless	:: erőtlen, tehetetlen 
powerlessness	:: gyengeség, tehetetlenség 
pox	:: bujakór, himlő, szifilisz, vérbaj 
practicability	:: használhatóság, járhatóság, megvalósíthatóság 
practicable	:: gyakorlati, használható, keresztülvihető, megvalósítható 
practicableness	:: használhatóság 
practical	:: alkalmazott, célszerű, gyakorlati, gyakorlatias, megvalósítható, praktikus, tapasztalati, tényleges, ügyes, valóságos 
practicality	:: gyakorlatiasság 
practically	:: gyakorlatilag 
practice	:: edzés, gyakorlat, gyakorlás, gyakorlati alkalmazás, klientéla, pacientúra, praxis, szokás, trenírozás 
practiced	:: gyakorlott, jártas, szakavatott 
practices	:: üzelmek 
practise	:: gyakorlat 
practised	:: gyakorlott, jártas, szakavatott 
practising	:: gyakorló 
practitioner	:: gyakorló orvos, gyakorló ügyvéd 
praetor	:: igaszságszolgáltatás első tisztviselője, praetor 
praetorial	:: prétori 
praetorian	:: praetorianus, praetorianus testőr, praetorságot viselt férfi 
pragmatic	:: dogmatikus, fontoskodó, gyakorlati, okfejtő, oknyomozó, pragmatikus 
pragmatical	:: dogmatikus, fontoskodó, gyakorlati, pragmatikus 
pragmatics	:: pragmatika 
pragmatism	:: fontoskodás, gyakorlatiasság, oknyomozó módszer, pragmatizmus 
prairie	:: préri 
praise	:: dicséret, dicsérés, hálaadó istentisztelet 
praiseworthy	:: dicséretre méltó, dicséretes 
praline	:: pörkölt cukros mandula 
pram	:: ágyúkkal felszerelt lapos fenekű hajó, babakocsi, gyermekkocsi, kézi tejeskocsi, lapos fenekű uszályhajó, lapos fenekű uszály, skandináv csónak, skandináv dereglye 
prance	:: ágaskodás 
prancer	:: ágaskodó , táncoló 
prancing	:: ágaskodás 
prandial	:: étkezési 
prang	:: eredményes bombatámadás, nagy tett 
prank	:: csíny, kópéság 
prankster	:: kópé, tréfacsináló 
prat	:: fenék, segg, seggfej 
pratfall	:: hasraesés, seggreesés 
pratt	:: fenék, segg, seggfej 
prattle	:: csacsogás, fecsegés, gagyogás, locsogás 
prau	:: maláji vitorláshajó 
prawn	:: garnélarák 
prayer	:: ima, imádság, kérelem, kérés, könyörgés 
pre-arrangement	:: előzetes elrendezés, előzetes megbeszélés 
pre-dawn	:: hajnal előtti 
pre-eminent	:: kiemelkedő, kimagasló, kitűnő 
pre-eminently	:: kiváltképp, mindenekelőtt 
pre-evaporation	:: előzetes elpárolgás 
pre-evaporator	:: előfőző 
pre-natal	:: születés előtti 
pre-ordained	:: előre elrendelt 
preacher	:: hitszónok, igehirdető, prédikátor 
preachy	:: erkölcsi tanácsokat osztogató, papoló, prédikáló 
preamble	:: bevezetés, előszó, indokolás 
prebend	:: kanonoki stallum, kanonok, káptalani javadalom, káptalani javadalmas 
prebendal	:: kanonoki, kanonoki javadalommal járó, káptalani, káptalani javadalommal járó 
prebendary	:: kanonok, káptalani javadalmas 
precarious	:: bizonytalan, engedélytől függő, ingatag, kétes, visszavonható engedményen alapuló 
precariously	:: bizonytalanul, kétesen, visszavonhatóan 
precariousness	:: bizonytalan volta vminek, bizonytalanság, ingatag volta vminek, ingatagság 
precaution	:: elővigyázat, óvatosság 
precautionary	:: elővigyázatból tett, óvatossági 
precedence	:: elsőbbség, elsőbbségi jog, megelőzés 
precedent	:: irányadó eset, példa, precedens 
preceding	:: előbbi, előző, korábbi, megelőző 
precept	:: elv, hivatali utasítás, szabály, tan 
preceptor	:: nevelő, tanító 
precinct	:: bekerített terület, körzet, zóna 
precincts	:: közvetlen környék 
precious	:: drága, értékes, finnyás, kecses, mesterkélt 
precipice	:: szakadék 
precipitate	:: csapadék, elhamarkodott, kapkodó, meggondolatlan, üledék 
precipitately	:: elhamarkodottan, kapkodva, meggondolatlanul 
precipitation	:: csapadék, kapkodás, kiváltás, lecsapás, lecsapódás, meggondolatlanság, üledék 
precipitous	:: hirtelen esésű, meredek 
precipitousness	:: meredekség 
precise	:: pontos, precíz 
precision	:: pontosság, szabatosság 
precoat	:: előbevonat, előszűrő réteg, szűrőréteg 
precocious	:: hirtelen, idő előtt jelentkező, koraérett, korai, korán érő, koravén 
precociously	:: idő előtt, koraéretten, koravénen 
precociousness	:: koraérettség, koraérés 
precocity	:: koraérettség, koraérés 
precognition	:: előzetes ismeret 
preconception	:: előítélet, előre kialakult vélemény 
precondition	:: előfeltétel 
precursor	:: előfutár 
predacious	:: rabló, ragadozó, zsákmányra vadászó, zsákmányoló 
predation	:: zsákmányolás 
predator	:: ragadozó 
predatorily	:: ragadozószerűen 
predatory	:: rabló, ragadozó, zsákmányra vadászó, zsákmányoló 
predecessor	:: előd 
predestination	:: eleve elrendelés, megállapítás, predesztináció, sors, végzet 
predetermination	:: előre megfontolt szándék, predesztináció 
predetermined	:: előre kijelölt, előre meghatározott 
predicament	:: baj, kategória, kellemetlen helyzet, kellemetlenség, kínos helyzet, nehéz helyzet, veszélyes helyzet 
predicamental	:: kategorizáló, kategóriákhoz tartozó, osztályozási 
predicate	:: állítmány, állítás 
predicative	:: állító, állítmányi 
predictable	:: előre látható, megjósolható 
prediction	:: jóslás, jövendölés 
predictive	:: jósló, jövendölő 
predilection	:: előszeretet, részrehajlás 
predisaster	:: katasztrófa előtti 
predisposition	:: fogékonyság, hajlam 
predominant	:: túlnyomó, túlsúlyban levő, uralkodó 
preen	:: dísztű, értéktelen dolog, gombostű, 
prefabricated	:: előre gyártott 
preface	:: bevezetés, előszó 
preference	:: előny, kedvezmény 
preferential	:: kedvezményes 
preferment	:: előléptetés, kedvezés, kedvezményben részesítés 
prefiltration	:: előszűrés 
prefix	:: előképző 
pregnancy	:: horderő, tartalmasság, terhesség 
pregnant	:: állapotos, bővelkedő, hasas, jelentős, sokatmondó, terhes, vemhes 
preheater	:: előmelegítő 
preheating	:: előfőzés, előhevítés 
prehistoric	:: történelem előtti 
prejudice	:: elfogultság, előítélet, hátrány, sérelem 
prejudiced	:: elfogult, előítéletes 
prejudicial	:: elfogult vmivel szemben, előítéletet keltő, hátrányos, káros, sérelmes 
prelim	:: felvételi 
preliminary	:: bevezető, előzetes 
prelude	:: bevezetés, előjáték 
premarital	:: házasság előtti 
premature	:: elhamarkodott, idő előtti, korai, korán érő, túl korai 
prematurely	:: idő előtt, korán, túl korán 
premeditated	:: előre megfontolt, szándékos 
premeditation	:: előre megfontolás, megfontoltság 
premier	:: első, elsőrangú, legfontosabb, miniszterelnök 
premise	:: előtétel, premissza 
premised	:: előbb említett, idő előtti, korai 
premises	:: épület, ház hozzátartozó telekkel, helyiség 
premisory	:: elöljáró 
premium	:: elsőrendű, kiváló, kiváló minőségű, osztályon felüli 
premonition	:: előérzet, előzetes figyelmeztetés 
premonitory	:: előjelként fellépő, előzetesen jelentkező, figyelmeztető 
prenuptial	:: házasság előtti 
preoccupation	:: belefeledkezés, belemélyedés, egyetlen gondolat, gond 
preoccupied	:: belefeledkezett vmibe, gondolatokba merült, vmibe belefeledkezett 
preoperative	:: operáció előtti 
preordinate	:: eleve elrendelt, előre elrendelt, előzetesen megállapított, előzetesen kijelölt 
preordination	:: eleve elrendelés, előre elrendelés 
prep	:: előkészítő iskola, előkészítő tanfolyam, házi feladat, készülés, lecke 
preparation	:: előkészítés, előkészület, felkészítés, felkészülés 
preparedness	:: felkészültség, készenlét 
preponderance	:: nagyobb befolyás, túlsúly 
prepossessing	:: megnyerő, rokonszenves 
preposterous	:: abszurd, esztelen, felháborítóan nevetséges, lehetetlen, oktalan, ostoba 
preposterously	:: abszurd módon, nevetségesen, oktalanul, ostobán 
preposterousness	:: abszurditás, nevetségesség 
preppie	:: előkészítő iskola tanulója 
preppy	:: előkészítő iskola tanulója, előkészítő iskolai szokásoknak megfelelő 
prerequisite	:: előfeltétel 
prerogative	:: előjog, kiváltság 
presage	:: előérzet, előjel, ómen, sejtelem 
presbyter	:: presbiter 
presbyterian	:: presbiteriánus 
presbytery	:: katolikus plébánia, paplak, presbitérium, templomi szentély 
prescience	:: előre tudás, előrelátás, megsejtés 
prescient	:: előrelátó 
prescription	:: előírás, orvosi recept, recept 
presence	:: jelenlét 
present	:: ajándék, azonnali, jelen, jelenlegi, jelenlevő, mostani 
present-day	:: jelenlegi, mai 
presentable	:: ajándékozásra alkalmas, szalonképes, tisztességes, tisztességes külsejű 
presentation	:: ajándék, ajándéktárgy, átadás, átnyújtás, beállítás, bemutatás, beterjesztés, előterjesztés, tálalás 
presenter	:: előadó, műsorvezető 
presentiment	:: balsejtelem, előérzet, sejtelem 
presently	:: azonnal, jelenleg, mindjárt, most, rögtön 
presentment	:: ábrázolás, bemutatás, előadás, látszat, leírás, vádhatározat 
preservation	:: megőrzés 
preserve	:: befőtt, kizárólagos terület, rezervációs terület, természetvédelmi terület, védett terület 
preserves	:: autósszemüveg, dzsem, védőszemüveg 
presidency	:: elnöklés, elnökség, elnöki méltóság, elnöki tisztség 
president	:: egyetemi rektor, elnök, rektor 
presidential	:: elnöki, elnökválasztási 
presiding	:: elnöklő 
press	:: csődület, fehérneműs szekrény, hajsza, könyvnyomtatás, nyomás, nyomda, prés, ruhásszekrény, sajtó, szekrény, szorongás, tolongás, tömeg 
press-stud	:: patent 
press-up	:: fekvőtámasz 
pressing	:: halasztást nem tűrő, mángorlás, nógatás, nyomás, préselés, sürgető, sürgetés, sürgős, vasalás 
pressings	:: kisajtolt nedv 
pressure	:: kényszer, nyomás 
prestidigitation	:: bűvészmutatvány 
prestidigitator	:: bűvész 
prestige	:: presztízs 
prestigious	:: köztiszteletben álló, rangos, tekintélyes 
presto	:: gyorsan 
presumably	:: feltételezhetően, valószínűleg 
presumption	:: elbizakodottság, feltételezés, önteltség, szemtelenség, valószínűség, vélelem 
presumptive	:: valószínű, vélelmezett 
presumptuous	:: hepciás, merész, önhitt, szemtelen 
pretence	:: áltatás, fondorlat, hiúság, hivalkodás, igény, jogcím, látszat, látszatkeltés, nagyravágyás, száműzés, szándék, szerepjátszás, szimulálás, színlelés, terv, tettetés, ürügy 
pretender	:: igénylő, igényt tartó, szimuláns, színlelő, tettető, trónkövetelő 
pretense	:: áltatás, fondorlat, igény, jogcím, látszat, szerepjátszás, színlelés, ürügy 
pretension	:: elbizakodottság, igény, jogigény, kifogás, követelés, önhittség, ürügy 
pretentious	:: elbizakodott, követelődző, nagyhangú 
preternatural	:: természetfölötti 
preternaturally	:: természetfelettien 
preternaturalness	:: természetfölöttiség 
pretext	:: kifogás, ürügy 
pretor	:: igazságszolgáltatás első tisztviselője, praetor 
pretorial	:: prétori 
pretorian	:: praetoriánus, praetoriánus testőr, praetorságot viselt férfi 
pretreatment	:: előkezelés, előkészítés 
prettily	:: bájosan, csinosan, kecsesen, kedvesen 
prettiness	:: affektáltság, bájosság, csinosság, finomkodás, kecsesség, kedvesség, varázsa vminek, vonzóság 
pretty	:: bájos, csinos, eléggé, meglehetős, meglehetősen, nagyon, szép 
pretty-pretty	:: affektáló, finomkodó 
pretzel	:: sósperec, sósrúd 
prevailing	:: túlsúlyban levő, uralkodó 
prevalent	:: elterjedt, gyakori, uralkodó 
prevention	:: elhárítás, megakadályozás, megelőzés, meggátolás, prevenció 
preventive	:: elhárító, megakadályozó, megelőző, meggátló, preventív, preventív gyógyszer 
previous	:: előbbi, előzetes, előző, elsietett, korábbi, megelőző, túl korai 
previously	:: azelőtt, előbb, előzetesen, korábban 
prey	:: áldozat, préda, zsákmány 
price	:: ár 
priceless	:: megfizethetetlen 
pricelessly	:: megfizethetetlenül 
prick	:: fasz, ösztöke, szúrás, tövis, tüske 
pricker	:: ár, átütő , boszorkánypróbát végző személy, kihúzó toll, lovas vadász, lyukasztóvas, pikírozó fa, pontszúró , rádli, szénfejtő rúd, tövis, tüske 
prickle	:: bizsergés, tövis, tüske 
prickly	:: bizsergő, csiklandó, csípős, ingerlékeny, kényes, szúrós, tövises, tüskés, viszkető 
pride	:: büszkeség, gőg, kevélység, önérzet, tetőfok 
prideful	:: arrogáns, büszke, dölyfös, gőgös, pökhendi 
pridefully	:: büszkén, dölyfösen, gőgösen 
pridefulness	:: arrogancia, büszkeség, dölyfösség, gőgösség, pökhendiség 
prideless	:: büszkeség nélküli, gőg nélküli 
pridingly	:: büszkélkedve 
priest	:: katolikus pap 
prig	:: beképzelt ember, öntelt ember, smokk, szenteskedő ember 
priggish	:: kényeskedő, önhitt, öntelt, pózoló 
priggishness	:: fontoskodás, kényeskedés, önhittség 
prill	:: minta, próbadarab 
prim	:: csinos, kimért, mesterkélt, pedáns, prűd, szemérmes 
primacy	:: elsőbbség, érsekség, felsőbbség, megindító 
primaeval	:: eredeti, ősi 
primal	:: első, eredeti, , legfőbb, ős- 
primarily	:: elsősorban, eredetileg 
primary	:: elemi, első, elsődleges, eredeti 
primate	:: prímás 
primates	:: főemlősök 
primateship	:: érsekség, érseki méltóság, érseki rang, érseki tisztség, prímásság, prímási méltóság, prímási rang, prímási tisztség 
primatical	:: prímási érseki 
prime	:: 16 pontos betűnagyság, alapfestés, alaphang, alapmázolás, első, elsődleges, elsőrendű, elsőrendű minőség, eredeti, , hajnal, hajnalhasadás, kezdet, kezdeti elem, kitűnő minőség, kiváló, kiváló minőség, legfontosabb, legjobb, legjobb része vminek, minőségi, ős-, ősi korszak, pirkadás, prémium, prím, príma, primum, remek, színe-java vminek, szögperc, tavasz, tercia, tetőfok, tökéletesség, törzsszám, tőzsdei prémium, virágzó, virradat, vminek a színe-java 
primer	:: ábécéskönyv, alapelemek, alapozó, alapszínt felrakó, bevezetés, bevezető könyv, első osztályos olvasókönyv, első olvasókönyv, gyújtó,