Vita:فعل

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
 1. ‫آﻣﺎده ﻛﺮدن - ‫آﻣﺎده
 2. ‫اﺗﻮ ﻛﺮدن - ‫اﺗﻮ
 3. ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن - ‫اﺳﺘﻔﺎده
 4. ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن - ‫اﺿﺎﻓﻪ
 5. ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺮدن - ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن
 6. ‫اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن - ‫اﻋﺘﻤﺎد
 7. ‫اﻋﻼن ﻛﺮدن - ‫اﻋﻼن

‫اﻓﺘﺨﺎرﻛﺮدن

 1. ‫اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮدن - ‫اﻣﺘﺤﺎن
 2. ‫اﻣﻀﺎء ﻛﺮدن - ‫اﻣﻀﺎء
 3. ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن - ‫اﻧﺘﺨﺎب
 4. ‫ﺑﺎز ﻛﺮدن - ‫ﺑﺎز
 5. ‫ﺑﺎزى ﻛﺮدن - ‫ﺑﺎزى
 6. ‫ﺑﺎور ﻛﺮدن - ‫ﺑﺎور
 7. ‫ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﺮدن - ‫ﺑﺮ ﻗﺮار
 8. ‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺮدن - ‫ﺑﻪ دﺳﺖ
 9. ‫ﭘﺮ ﻛﺮدن - ‫ﭘﺮ
 10. ‫ﭘﺮواز ﻛﺮدن - ‫ﭘﺮواز
 11. ‫ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن - ‫ﭘﻴﺪا
 12. ‫ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن - ‫ﭘﻴﺮوى
 13. ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدن - ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 14. ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ
 15. ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ
 16. ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ
 17. ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ
 18. ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺤﻤﻞ
 19. ‫ﺗﺮ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺮ
 20. ‫ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺰﺋﻴﻦ
 21. ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ
 22. ‫ﺗﺼﻮر ﻛﺮدن - ‫ﺗﺼﻮر
 23. ‫ﺗﻌﺎرف ﻛﺮدن - ‫ﺗﻌﺎرف
 24. ‫ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻌﺠﺐ
 25. ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ
 26. ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ
 27. ‫ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻘﻠﺐ
 28. ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ
 29. ‫ﺗﻼش ﻛﺮدن - ‫ﺗﻼش
 30. ‫ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻤﺎﺷﺎ
 31. ‫ﺗﻤﺎم ﻛﺮدن - ‫ﺗﻤﺎم
 32. ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ
 33. ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻬﻴﻪ
 34. ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدن - ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
 35. ‫ﺟﺎرو ﻛﺮدن - ‫ﺟﺎرو
 36. ‫ﺟﺬب ﻛﺮدن - ‫ﺟﺬب
 37. ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدن - ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ
 38. ‫ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮدن - ‫ﺧﺎﻟﻰ
 39. ‫ﺧﺮد ﻛﺮدن - ‫ﺧﺮد
 40. ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮدن - ‫ﺧﺮﻳﺪ
 41. ‫ﺧﺴﺘﻪ ﻛﺮدن - ‫ﺧﺴﺘﻪ
 42. [[‫ﺧﺸ� ﻛﺮدن ]] - [[‫ﺧﺸ�]]
 43. ‫درد ﻛﺮدن - ‫درد
 44. ‫درﺳﺖ ﻛﺮدن - ‫درﺳﺖ
 45. ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدن - ‫درﻳﺎﻓﺖ
 46. ‫دﻋﻮت ﻛﺮدن - ‫دﻋﻮت
 47. ‫دﻗﺖ ﻛﺮدن - ‫دﻗﺖ
 48. ‫دﻳﺪن ﻛﺮدن - ‫دﻳﺪن
 49. ‫راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻛﺮدن - ‫راﻧﻨﺪﮔﻰ
 50. ‫رﺷﺪ ﻛﺮدن - ‫رﺷﺪ
 51. ‫رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدن - ‫رﻋﺎﻳﺖ
 52. ‫روﺷﻦ ﻛﺮدن - ‫روﺷﻦ
 53. ‫زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن - ‫زﻧﺪﮔﻰ
 54. ‫ﺳﺆال ﻛﺮدن - ‫ﺳﺆال
 55. ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﻛﺮدن - ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
 56. ‫ﺳﺮﻗﺖ ﻛﺮدن - ‫ﺳﺮﻗﺖ
 57. ‫ﺳﻌﻰ ﻛﺮدن - ‫ﺳﻌﻰ

‫ﺳﻔﺮﻛﺮدن

 1. ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدن - ‫ﺷﺮﻛﺖ
 2. ‫ﺷﺮوع ﻛﺮدن - ‫ﺷﺮوع
 3. ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن - ‫ﺻﺤﺒﺖ
 4. ‫ﺿﺒﻂ ﻛﺮدن - ‫ﺿﺒﻂ
 5. ‫ﻋﻘﺪ ﻛﺮدن - ‫ﻋﻘﺪ
 6. ‫ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن - ‫ﻋﻤﻞ
 7. ‫ﻋﻮض ﻛﺮدن - ‫ﻋﻮض
 8. ‫ﻓﺮار ﻛﺮدن - ‫ﻓﺮار
 9. ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن - ‫ﻓﺮاﻣﻮش
 10. ‫ﻓﺮق ﻛﺮدن - ‫ﻓﺮق
 11. ‫ﻓﻮت ﻛﺮدن - ‫ﻓﻮت
 12. ‫ﻛﺎر ﻛﺮدن - ‫ﻛﺎر
 13. ‫ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن - ‫ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا
 14. ‫ﻛﺴﺐ ﻛﺮدن - ‫ﻛﺴﺐ
 15. [[‫ﻛﻤ� ﻛﺮدن ]] - [[‫ﻛﻤ�]]
 16. ‫ﮔﺮدﮔﻴﺮى ﻛﺮدن - ‫ﮔﺮدﮔﻴﺮى
 17. ‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدن - ‫ﮔﺮﻳﻪ
 18. ‫ﮔﺰارش ﻛﺮدن - ‫ﮔﺰارش
 19. ‫ﮔﻢ ﻛﺮدن - ‫ﮔﻢ
 20. ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺮدن - ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 21. ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدن - ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ
 22. ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدن - ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 23. ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدن - ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ
 24. ‫ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدن - ‫ﻣﻬﺎﺟﺮت
 25. ‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮدن - ‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ
 26. ‫ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن - ‫ﻧﮕﺎه
 27. ‫وارﻳﺰ ﻛﺮدن - ‫وارﻳﺰ
 28. ‫ﮔﺰارش ﻛﺮدن - ‫ﮔﺰارش
 29. ‫رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدن - ‫رﻋﺎﻳﺖ
 30. ‫ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن - ‫ﻋﻤﻞ
 31. ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن - ‫اﺿﺎﻓﻪ
 32. ‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮدن - ‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ
 33. ‫اﻋﻼن ﻛﺮدن - ‫اﻋﻼن
 34. ‫ﺳﺆال ﻛﺮدن - ‫ﺳﺆال
 35. ‫ﺟﺬب ﻛﺮدن - ‫ﺟﺬب
 36. ‫درد ﻛﺮدن - ‫درد
 37. ‫اﻓﺘﺨﺎر ﻛﺮدن - ‫اﻓﺘﺨﺎر
 38. ‫ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻌﺠﺐ
 39. ‫ﺷﺮوع ﻛﺮدن - ‫ﺷﺮوع
 40. ‫ﺑﺎور ﻛﺮدن - ‫ﺑﺎور
 41. ‫ﺧﺮد ﻛﺮدن - ‫ﺧﺮد
 42. ‫ﻋﻮض ﻛﺮدن - ‫ﻋﻮض
 43. ‫ﻓﺮق ﻛﺮدن - ‫ﻓﺮق
 44. ‫ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻘﻠﺐ
 45. ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن - ‫اﻧﺘﺨﺎب
 46. ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدن - ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 47. ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ
 48. ‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدن - ‫ﮔﺮﻳﻪ
 49. ‫ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺰﺋﻴﻦ
 50. ‫وارﻳﺰ ﻛﺮدن - ‫وارﻳﺰ
 51. ‫ﻓﻮت ﻛﺮدن - ‫ﻓﻮت
 52. ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ
 53. ‫راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻛﺮدن - ‫راﻧﻨﺪﮔﻰ
 54. [[‫ﺧﺸ� ﻛﺮدن ]] - [[‫ﺧﺸ�]]
 55. ‫ﮔﺮدﮔﻴﺮى ﻛﺮدن - ‫ﮔﺮدﮔﻴﺮى
 56. ‫ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدن - ‫ﻣﻬﺎﺟﺮت
 57. ‫ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮدن - ‫ﺧﺎﻟﻰ
 58. ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ
 59. ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ
 60. ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ
 61. ‫ﭘﺮ ﻛﺮدن - ‫ﭘﺮ
 62. ‫ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن - ‫ﭘﻴﺪا
 63. ‫ﺗﻤﺎم ﻛﺮدن - ‫ﺗﻤﺎم
 64. ‫ﻓﺮار ﻛﺮدن - ‫ﻓﺮار
 65. ‫ﭘﺮواز ﻛﺮدن - ‫ﭘﺮواز
 66. ‫ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن - ‫ﭘﻴﺮوى
 67. ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن - ‫ﻓﺮاﻣﻮش
 68. ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﻛﺮدن - ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
 69. ‫رﺷﺪ ﻛﺮدن - ‫رﺷﺪ
 70. [[‫ﻛﻤ� ﻛﺮدن ]] - [[‫ﻛﻤ�]]
 71. ‫ﺗﺼﻮر ﻛﺮدن - ‫ﺗﺼﻮر
 72. ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ
 73. ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدن - ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ
 74. ‫دﻋﻮت ﻛﺮدن - ‫دﻋﻮت
 75. ‫اﺗﻮ ﻛﺮدن - ‫اﺗﻮ
 76. ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺮدن - ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 77. ‫ﺗﺮ€ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺮ€
 78. ‫زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن - ‫زﻧﺪﮔﻰ
 79. ‫ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن - ‫ﻧﮕﺎه
 80. ‫ﮔﻢ ﻛﺮدن - ‫ﮔﻢ
 81. ‫درﺳﺖ ﻛﺮدن - ‫درﺳﺖ
 82. ‫ﺧﺴﺘﻪ ﻛﺮدن - ‫ﺧﺴﺘﻪ
 83. ‫ﻋﻘﺪ ﻛﺮدن - ‫ﻋﻘﺪ
 84. ‫ﺑﺎز ﻛﺮدن - ‫ﺑﺎز
 85. ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدن - ‫ﺷﺮﻛﺖ
 86. ‫دﻗﺖ ﻛﺮدن - ‫دﻗﺖ
 87. ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻠﻔﻦ
 88. ‫ﺑﺎزى ﻛﺮدن - ‫ﺑﺎزى
 89. ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ
 90. ‫آﻣﺎده ﻛﺮدن - ‫آﻣﺎده
 91. ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻬﻴﻪ
 92. ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدن - ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ
 93. ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدن - ‫درﻳﺎﻓﺖ
 94. ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدن - ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 95. ‫ﺿﺒﻂ ﻛﺮدن - ‫ﺿﺒﻂ
 96. ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ
 97. ‫ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن - ‫ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا
 98. ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدن - ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
 99. ‫اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن - ‫اﻋﺘﻤﺎد
 100. ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدن - ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ
 101. ‫ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﺮدن - ‫ﺑﺮ ﻗﺮار
 102. ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮدن - ‫ﺧﺮﻳﺪ
 103. ‫اﻣﻀﺎء ﻛﺮدن - ‫اﻣﻀﺎء

‫ﺣﺮف زدن

 1. ‫ﺳﺮﻗﺖ ﻛﺮدن - ‫ﺳﺮﻗﺖ
 2. ‫ﺗﻼش ﻛﺮدن - ‫ﺗﻼش
 3. ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ
 4. ‫اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮدن - ‫اﻣﺘﺤﺎن
 5. ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدن - ‫ﺗﺤﻤﻞ

‫ﺳﻔﺮﻛﺮدن

 1. ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺮدن - ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن
 2. ‫ﺳﻌﻰ ﻛﺮدن - ‫ﺳﻌﻰ
 3. ‫روﺷﻦ ﻛﺮدن - ‫روﺷﻦ
 4. ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن - ‫اﺳﺘﻔﺎده
 5. ‫ﺟﺎرو ﻛﺮدن - ‫ﺟﺎرو
 6. ‫دﻳﺪن ﻛﺮدن - ‫دﻳﺪن
 7. ‫ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮدن - ‫ﺗﻤﺎﺷﺎ
 8. ‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺮدن - ‫ﺑﻪ دﺳﺖ
 9. ‫ﻛﺎر ﻛﺮدن - ‫ﻛﺎر