ئ

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

ئ U+0626, ئ
ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE
Composition:ي [U+064A] + ◌ٔ [U+0654]
إ
[U+0625]
Arabic ا
[U+0627]
U+FE89, ﺉ
ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE ISOLATED FORM

[U+FE88]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE8A]
U+FE8A, ﺊ
ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE FINAL FORM

[U+FE89]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE8B]
U+FE8B, ﺋ
ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE INITIAL FORM

[U+FE8A]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE8C]
U+FE8C, ﺌ
ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE MEDIAL FORM

[U+FE8B]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE8D]

Arab

Betű

ئ (ʔ)

izolált szóvégi szó közepén szó elején
ئ ـئ ـئـ ئـ
 1. hamza

Lásd még

 • ؤ(ʔ)
 • أ(ʔ)
 • إ(ʔ)
 • آ(ʔā)
 • ٱ
 • ء(ʔ)
 • ي(y)
 • ى(ā)

További információk

 • ئ - Google Translate (ar-hu)
 • ئ - Яндекс Переводчик (ar-hu)
 • ئ - DeepL Translator (ar-hu)
 • ئ - Reverso Context (ar-en)
 • ئ - BARS (ar-ru)
 • ئ - almaany
 • ئ - Arabic Lexicon
 • ئ - PONS (ar-en)
 • ئ - Langenscheidt (ar-de)
 • ئ - Wikidata
 • ئ - Wikipédia (arab)

Urdu

ئ

Betű

További információk

 • ئ - Rekhta
 • ئ - Shakespear
 • ئ - Fallon
 • ئ - Qureshi
 • ئ - Platts
 • ئ - Google Translate (ur-en)
 • ئ - Яндекс Переводчик (ur-ru)
 • ئ - Wikidata
 • ئ - Wikipédia (urdu)