Függelék:Mandarin Swadesh lista

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

No. English Mandarin
漢語 / 普通話
Pinyin
transcription
1 I
2 you (singular)
3 he
4 we 我们 wǒmen
5 you (plural) 你们 nǐmen
6 they 他们 tāmen
7 this zhè
8 that
9 here 这里 zhèlǐ
10 there 那里 nàli
11 who shéi
12 what 什么 shénmē
13 where 哪里 nǎli
14 when 什么时候 shénmēshíhòu
15 how 如何, 怎样 rúhé, zěnyàng
16 not 不, 没 bù, méi
17 all 全部,都 quánbù, dōu
18 many duō
19 some 一些, 几个 yīxiē, jǐ gè
20 few 少数的 shǎoshù de
21 other 另外的 lìngwài de
22 one
23 two èr
24 three sān
25 four
26 five
27 big
28 long cháng
29 wide 宽广的 kuānguǎng de
30 thick 厚的 hòu de
31 heavy 重的 zhòng de
32 small xiǎo
33 short 短的, 短暂的 duǎn de, duǎnzàn de
34 narrow 狭窄的 xiázhǎi de
35 thin 薄的 báo/bó de
36 woman 女性, 妇女 nǚxìng, fùnǚ
37 man (adult male) 男人 nánrén
38 man (human being) rén
39 child 儿童, 小孩 értóng, xiǎo hái
40 wife
41 husband 丈夫 zhàngfu
42 mother 妈妈 māma
43 father 父亲, 爸爸 fùqīn, bàba
44 animal 动物 dòngwù
45 fish
46 bird niǎo
47 dog gǒu
48 louse shī
49 snake shé
50 worm 蠕虫 rú chóng
51 tree shù
52 forest 森林 sēnlín
53 stick 枝条 zhī tiáo
54 fruit 水果 shuǐguǒ
55 seed 种子 zhǒngzi
56 leaf
57 root gēn
58 bark (of a tree) 树皮 shùpí
59 flower huā
60 grass cǎo
61 rope 粗绳, 索 cū shéng, suǒ
62 skin 皮, 皮肤 pí, pífū
63 meat ròu
64 blood 血, 血液 xiě/xuè, xuèyè
65 bone 骨骼 gǔgé
66 fat (noun) 胖的 pàng de
67 egg dàn
68 horn jiǎo
69 tail 尾巴 wěiba
70 feather 羽毛 yǔmáo
71 hair 毛, 头发 máo, tóufà
72 head tóu
73 ear 耳朵 ěrduo
74 eye 眼睛 yǎnjing
75 nose 鼻子 bízi
76 mouth 嘴, 口 zuǐ, kǒu
77 tooth 牙, 牙齿, 齿 yá, yáchǐ, chǐ
78 tongue (organ) 舌头 shétou
79 fingernail 指甲 zhǐjia
80 foot 脚, 足 jiǎo, zú
81 leg tuǐ
82 knee 膝, 膝盖 xī, xīgài
83 hand shǒu
84 wing 翼, 翅膀 yì, chìbǎng
85 belly 腹部, 胃 fù bù, wèi
86 guts 内脏 nèizàng
87 neck jǐng
88 back bèi
89 breast 乳房, 胸 rǔfáng, xiōng
90 heart 心脏 xīnzàng
91 liver 肝脏 gānzàng
92 to drink 饮, 喝 yǐn, hē
93 to eat chī
94 to bite yǎo
95 to suck 吸, 啜 xī, chuò
96 to spit
97 to vomit 呕吐 ǒutù
98 to blow chuī
99 to breathe 呼吸 hūxī
100 to laugh 笑, 发笑 xiào, fā xiào
101 to see kān
102 to hear 听见 tīngjiàn
103 to know 知道 zhīdào
104 to think 思索 sīsuǒ
105 to smell 嗅出 xiù chū
106 to fear 恐惧, 害怕 kǒngjù, hàipà
107 to sleep shuì
108 to live huó
109 to die 死, 死亡 sǐ, sǐwáng
110 to kill 致死, 杀死 zhì sǐ, shā sǐ
111 to fight 打架, 打仗 dǎjià , dǎzhàng
112 to hunt 打猎 dǎliè
113 to hit 打, 打击 dǎ, dǎjī
114 to cut 割, 切, 剪 gē, qiē, jiǎn
115 to split 劈开, 裂开 pī kāi, lièkāi
116 to stab 刺, 刺伤 cì, cì shāng
117 to scratch 划, 抓 huá/huà, zhuā
118 to dig 掘, 挖 jué, wā
119 to swim 游泳, 游水 yóuyǒng, yóu shuǐ
120 to fly 飞, 飞翔 fēi, fēixiáng
121 to walk 走, 步行 zǒu, bùxíng
122 to come lái
123 to lie (as in a bed) (action) tǎng
124 to sit (action) zuò
125 to stand 起身 (action), 站, 立 (state) qǐshēn, zhàn, lì
126 to turn (intransitive) 旋转 xuánzhuǎn
127 to fall 落下, 跌落 luò xià, diēluò
128 to give gěi
129 to hold 握, 拿 wò, ná
130 to squeeze 挤, 榨 jǐ, zhà
131 to rub 擦, 磨 cā, mó
132 to wash 洗, 洗涤 xǐ, xǐdí
133 to wipe kāi
134 to pull 拉, 拖 lā, tuō
135 to push 推动 tuīdòng
136 to throw pāo
137 to tie 捆扎 kǔn zhā
138 to sew féng
139 to count 点, 数 diǎn, shǔ
140 to say 说, 讲 shuō, jiǎng
141 to sing 唱, 歌唱 chàng, gēchàng
142 to play 游戏 yóuxì
143 to float 漂浮, 浮 piāofú, fú
144 to flow liú
145 to freeze 结冰, 冻结 jiēbīng, dòngjié
146 to swell 膨胀 péngzhàng
147 sun 太阳 tàiyáng
148 moon 月亮 yuèliang
149 star xīng
150 water shuǐ
151 rain 雨, 雨水 yǔ, yǔshuǐ
152 river 江, 河 jiāng, hé
153 lake
154 sea 海, 海洋 hǎi, hǎiyáng
155 salt 盐, 食盐 yán, shí yán
156 stone 石头 shítóu
157 sand shā
158 dust 灰尘, 尘埃 huīchěn, chén'āi
159 earth 地球, 大地 dìqiú, dàdì
160 cloud yún
161 fog
162 sky 天, 天空 tiān, tiānkōng
163 wind fēng
164 snow xuě
165 ice bīng
166 smoke yān
167 fire huǒ
168 ash 灰, 灰烬 huī, huījìn
169 to burn shāo
170 road 路, 道路 lù, dàolù
171 mountain 山, 山岳 shān, shān yuè
172 red 红的 hóng de
173 green 绿的 lǜ de
174 yellow 黄的 huáng de
175 white 白的, 雪白的 bái de, xuěbái de
176 black 黑的, 漆黑的 hēi de, qīhēi de
177 night 夜晚, 夜间 yèwǎn, yèjiān
178 day 白天, 白昼 bái tiān, bái zhòu
179 year nián
180 warm 温暖的, 温和的 wēnnuǎn de, wēnhé de
181 cold 寒冷的 hánlěng de
182 full 满的, 充满的 mǎn de, chōngmǎn de
183 new 新的 xīn de
184 old 陈旧的 chénjiù de
185 good 好的 hǎo de
186 bad 低劣的 dīliè de
187 rotten 腐烂的 fǔlàn de
188 dirty 脏的 zāng de
189 straight 直的, 笔直的 zhí de, bǐzhí de
190 round 圆的 yuán de
191 sharp (as a knife) 锋利的, 锐利的 fēnglì de, ruìlì de
192 dull (as a knife) 钝的 dùn de
193 smooth 光滑的 guānghuá de
194 wet 湿的 shīcháng de
195 dry 干的 gān de
196 correct 正确的 zhèngquè de
197 near 近的 jìn de
198 far 远的 yuǎn de
199 right 右边的 yòubiān de
200 left 左边的 zuǒbian
201 at zài
202 in 在—里面 zài — lǐmiàn
203 with 和—在一起, 跟, 用 hé — zài yīqǐ, gēn, yòng
204 and 和, 与 hé, yǔ
205 if 假使, 如果 jiǎshǐ, rúguǒ
206 because 因为 yīnwei
207 name 名字, 名称 míngzi , míngchēng