Vita:diszkrét

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
ábécé
Abel-csoport
Ábel-csoport
abszolút érték
absztrakt tulajdonság
(a, b)-út
(a, b)-vonal
additív
additív csoport (gyűrűé)
additív írásmód
alap
alapfogalom
alaphalmaz
alapművelet
algebra
algebra alaphalmaza
algebra alapműveletei
algebrai
algebrailag zárt
algebrailag zárt test
algebrai struktúra
algebrai szám
algebrák direkt szorzata
algebra műveletei
algoritmus
általános
általános asszociativitás tétele
általános disztributivitás tétele
általános kommutativitás tétele
alternáló
alternáló csoport
alternáló út
antinómiák
antiszimmetrikus
antiszimmetrikus reláció
argumentum
aritás
asszociált
asszociatív
asszociatív grupoid
asszociatív művelet
átlós módszer
atomi formula
automorfizmus
automorfizmuscsoport
axióma
axiómák
azonosan igaz formula
azonos típusú algebrák
balinverz
b-ből induló visszaút
beágyazás
Bézout-tétel
bijekció
bijektív
bijektív leképezés
bikondicionális
binomiális
binomiális együttható
binomiális tétel
bizonyítás
bizonyítás kontrapozícióval
Cantor-Schröder-Bernstein-tétel
Carmichael-szám
Cayley-féle reprezentáció
Cayley-tétel
Cayley tétele
ciklikus
ciklikus csoport
ciklikus félcsoport
ciklikus félcsoport indexe
ciklikus félcsoport periódusa
ciklikus permutáció
ciklus
ciklus hossza
csoport
csoport Cayley-féle reprezentációja
csoport centruma
csoportelem konjugáltja
csoportelméleti homomorfiatétel
csoportelméleti Lagrange-tétel
csoporthomomorfizmus magja
csoportok axiómái
csoportok axiómarendszere
csoport reguláris ábrázolása
csoport reguláris reprezentációja
csoport rendje
csoport részhalmazának konjugáltja
derivált
Descartes-hatvány
Descartes-négyzet
Descartes-szorzat
dichotom
dichotom reláció
diofantoszi
diofantoszi egyenlet
Dirac-tétel
direkt hatvány
direkt szorzat
diszjunkció
diszjunkt halmazok
diszjunktív normálforma
disztributív
duális
duális fogalmak
duális részbenrendezett halmaz
duális térkép
eg-szabály
egyenlet
egyenlet általános megoldása
egyenlet megoldása
egyenlet megoldható
egyenlőség
egyenlőség reláció
egyértelmű irreducibilis
egyértelmű irreducibilis faktorizációs tartomány
egyesítés
egyhatározatlanú
egyhatározatlanú polinom
egyhatározatlanú polinom fokszáma
egyhatározatlanú polinomgyűrű
egység
egységelem
egységelemes
egységelemes bővítés 
egységelemes grupoid
egységelemes gyűrű
egységgyök
egyszerű gráf
egyszerűsítéses
egyszerűsítéses grupoid
egyszerűsítéses művelet
egzisztenciabizonyítás
egzisztencia-bizonyítás
egzisztenciális
egzisztenciális kvantifikáció
egzisztenciális kvantor
ekvivalencia
ekvivalencia blokkja
ekvivalenciához tartozó osztályozás
ekvivalenciaosztály
ekvivalenciareláció
ekvivalenciarelációt megőriz egy művelet
ekvivalens
ekvivalens halmazok
él
elem
elem hatványa
elem indexe
elem inverze
elem képe
elem őse
elem periódusa
elem rendje
elemszám 
él kezdőpontja
előfordulás
él pontra illeszkedik
elsőrendű
elsőrendű függvény
elsőrendű függvénykalkulus
elsőrendű nyelv
elsőrendű nyelv atomi formulái
elsőrendű nyelv formulái
elsőrendű nyelv formulája
elsőrendű nyelv kifejezései
elsőrendű nyelv prímformulái
elsőrendű nyelv szimbólumai
elsőrendű nyelv típusa
elsőrendű predikátumkalkulus
él végpontja
endomorfizmus
erdő
érkezési halmaz
erősen összefüggő
érték
értékkészlet
értelmezési tartomány
es-szabály
euklideszi
euklideszi algoritmus
euklideszi gyűrű
euklideszi norma
Euler-féle φ függvény
Euler-gráf
Euler tétele
Euler-tétel síkbeli térképekre
Euler-vonal
fa
faktor
faktoralgebra
faktorcsoport
faktorgyűrű
faktorhalmaz
faktoriális
faktorizációs tartomány
fedési gráf
fedi egyik elem a másikat
félcsoport
félcsoport egységelemes bővítése
félcsoport kiterjesztett reguláris ábrázolása
félcsoport kiterjesztett reguláris reprezentációja
félcsoport reguláris ábrázolása
félcsoport reguláris reprezentációja
feltétel
feltételes bizonyítás
Fermat-tétel
Fleury-algoritmus
főegyüttható
főideál
fok 
fokszám
fölcserélhető
fölcserélhető elemek
fölcserélhető permutációk
főpolinom
formula
formula azonosan hamis egy interpretáción
formula azonosan igaz egy interpretáción
formuláé logikai értéke
formula logikai értéke
formula modellje
formula teljesül
formula teljesül adott interpretáción
formulát kielégít egy interpretáció
függvény
függvényjel
függvény-jel
függvényjel változószáma
függvénykalkulus
Gauss-féle számsík
Gauss-féle számsík 
Gauss-gyűrű
generált
generált főideál
generált részalgebra
generált szabad félcsoport
generált szabad monoid
generátorrendszer
geometriai alakzat szimmetriacsoportja
Gödel teljességi tétele
gráf
gráf kromatikus száma
gráf k-színezése
gráf síkbeli reprezentációja
grupoid
gyengén
gyengén multiplikatív
gyengén multiplikatív számelméleti függvény
gyengén összefüggő
gyök
gyök multiplicitása
gyöktényezős alak
gyűrű
gyűrű additív csoportja
gyűrűelméleti homomorfiatétel
gyűrűhomomorfizmus magja
gyűrű multiplikatív félcsoportja
halmaz
halmaz egységeleme
halmaz eleme
halmazelméleti
halmazelméleti antinómiák
halmazelméleti axiómák
halmazok egyenlősége
halmazok ekvivalensek
halmazok különbsége
halmaz számossága
Hamilton-kör
Hamilton-út
hamis
Hasse-diagram
határozatlan
hatás
hatáskör
hatvány
hatványhalmaz
helyettesítés
helyettesítési érték 
homomorfiatétel
homomorfizmus
homomorfizmus magja
homomorfizmus magja csoportoknál
homomorfizmus magja gyűrűknél
homomorf kép
Horner-elrendezés
hossz
hurok
hurokél
hurokmentes gráf
ideál
ideál szerinti osztályozás
idegen
idegen ciklusok
idegen élek
identikus
identikus leképezés
identikus megfeleltetés
igaz
igazság
igazságérték
igazságtáblázat
illeszkedési axiómák
illeszkedik
imaginárius egység
implikáció
index
indirekt bizonyítás
individuum
individuumkonstans
individuumkonstans-jel
individuumtartomány
individuumváltozó
indulási halmaz
injekció
injektív leképezés
integritástartomány
interpretáció
interpretáció kielégít egy formulát
interpretáció modellje
interpretáción adott helyen teljesül egy formula
interpretáción azonosan hamis egy formula
interpretáción azonosan igaz egy formula
interpretáción hamis egy zárt formula
interpretáción igaz egy zárt formula
interpretációs tartomány
invertálható
invertálható grupoid
invertálható művelet
inverz
inverzió
irányítás nélküli
irányítás nélküli gráf
irányítás nélküli gráf éle
irányítás nélküli gráf pontja
irányított
irányított (a, b)-út
irányított gráf
irányított gráf éle
irányított gráf pontja
irányított kör
irányított kör hossza
irányított séta
irányított séta hossza
irányított út
irányított út hossza
irreducibilis elem
ismétléses
ismétléses kombináció
ismétléses permutáció
ismétléses variáció
ismétlés nélküli
ismétlés nélküli kombináció
ismétlés nélküli variáció
ítélet
ítéletkalkulus
ítéletkalkulus axiómái
ítéletkalkulus illeszkedési axiómái
ítéletkalkulus levezetési szabálya
ítéletkalkulus teljességi tétele
ítéletváltozó
izolált pont
izomorf
izomorf gráfok
izomorfizmus
jel
jobbinverz
Jordan-görbe
kancellatív
kancellatív grupoid
kancellatív művelet
kanonikus alak
karakterisztikus függvény
kép
képlet
képzetes
képzetes egység
képzetes rész
képzetes tengely
kételemű test
két polinom közös gyöke
kielégít
kielégíthető
kiértékelés
kifejezés
kifejezés értéke
kifejezés értékkészlete
kínai maradéktétel
kisebb vagy egyenlő reláció számosságokra
kiterjesztés
kiválasztási
kiválasztási axióma
kiválasztási függvény
klasszikus algebra alaptétele
kölcsönösen egyértelmű
kölcsönösen egyértelmű leképezés
kölcsönösen egyértelmű ráképezés
kombináció
kommutatív
kommutatív grupoid
kommutatív gyűrű
kommutatív művelet
kompatibilis
kompatibilis osztályozás
komplementer
komplex
komplex egységgyök
komplex szám
komplex szám abszolút értéke
komplex szám argumentuma
komplex szám kanonikus alakja
komplex szám képzetes része
komplex szám konjugáltja
komplex szám n-edik gyöke
komplex számtest
komplex szám trigonometrikus alakja
komplex szám valós része
komplexus
komponens
komponensenkénti részbenrendezés
komponensre vetítés
kondicionális
kongruencia
kongruenciareláció
kongruenciarendszer
kongruens modulo n
König-Hall-feltétel
König-Hall-kritérium
König-tétel
konjugálásra zárt
konjugált
konjunkció
konklúzió
konstans
konstans polinom
kontinuum
kontinuumhipotézis
kontinuum számosság
kontrapozíció
koordináta
kör
körmentes gráf
kötött
kötött elem
kötött előfordulás
kötött változó
következmény 
közös gyök
k-reguláris gráf
kritérium
kromatikus szám
k-színezés
k-színezhető gráf
k-szoros gyök
k-tagú sorozat
különbség
Kuratowski-tétel
Kuratowski tétele
kvantifikáció
kvantor
kvantor hatása
kvantor hatásköre
Lagrange-féle interpolációs polinom
Lagrange interpolációs tétele
lánc
lefed 
lefogó ponthalmaz
legkisebb
legkisebb elem
legkisebb közös többszörös
legnagyobb
legnagyobb elem
legnagyobb közös osztó
leképezés
leképezés inverze
leképezés jobbinverze
leképezés kiterjesztése
leképezés magja
leképezés művelettel fölcserélhető
leválasztás
levezetés
levezethető
lexikografikus
lexikografikusan csökkenő
lexikografikusan növekvő
lexikografikus rendezés
lezárt
lineáris
lineáris diofantoszi egyenlet
lineáris kongruencia
lineáris kongruencia megoldása
lineáris kongruencia-rendszer
lineáris kongruencia-rendszer megoldása
logikai
logikai ekvivalencia
logikai érték
logikai következmény
logikailag
logikailag ekvivalens
logikailag hamis formula
logikailag helyes következtetés
logikailag igaz formula
logikai művelet
mag
magyar módszer
maradékos osztás
maradékos osztás egész számokra
maradékos osztás euklideszi gyűrűben
maradékosztály
maradékosztály gyűrű
maradékosztály-gyűrű
maradékrendszer
maximális elem
megengedett helyettesítés
megfeleltetés
megfeleltetések szorzata
megfeleltetés inverze
megoldás
megoldható
megőriz
megszámlálható
megszámlálhatóan végtelen
megszámlálhatóan végtelen halmaz
megszámlálhatóan végtelen számosság
megszámlálhatóan végtelen számosságú halmaz
megszámlálható halmaz
mellékosztály
metszet
minimális
minimális elem
minimális generátorrendszer
Möbius-függvény
modell
módszer
modulo n
modulo n kongruencia
modulo n maradékosztály
modulo n maradékosztály-gyűrű
modulo n redukált maradékosztály
modulo n redukált maradékosztályok csoportja
modulo n redukált maradékrendszer
modulo n teljes maradékrendszer
modus ponens
Moivre-képlet
monoid
multiplicitás
multiplikatív
multiplikatív csoport 
multiplikatív félcsoport 
multiplikatív írásmód
művelet
művelet aritása
művelet disztributív egy másik műveletre
műveletekre zárt
műveletekre zárt részhalmaz
művelet kompatibilis egy osztályozással
művelet megőriz egy ekvivalenciarelációt
művelettáblázat
művelettartó
művelettartó leképezés
művelettel fölcserélhető leképezés
művelet változószáma
n-edfokú alternáló csoport
n-edfokú permutáció
n-edfokú permutációcsoport
n-edfokú szimmetrikus csoport
n-edfokú teljes permutáció
n-edfokú teljes permutációcsoport
n-edik egységgyök
n-edik gyök
negáció
négyszínsejtés
négyszíntétel
n-elemű halmaz
n-határozatlanú
n-határozatlanú polinom
n-határozatlanú polinom fokszáma
n-határozatlanú polinomgyűrű
normális részcsoport
normálosztó
normálosztó szerinti osztályozás
n-pontú teljes gráf
nullaváltozós
nullaváltozós predikátum
n-változós művelet
n-változós predikátum
n-változós reláció
nyelv
nyelv típusa
nyitott
nyitott Euler-vonal
nyitott irányított séta
nyitott Jordan-görbe
nyitott séta
nyitott vonal
összefüggő
összefüggő gráf
összefüggő komponens
összeg
összehasonlítható elemek
osztály
osztályozás
osztályozás blokkja
osztályozás osztálya
osztályozással kompatibilis egy művelet
osztó
ötszíntétel
páratlan permutáció
parciális
parciális algebra
parciális leképezés
párhuzamossági axióma
páros
páros gráf
páros gráf az A, B pontosztályokkal
párosítás
párosítás pontot lefed
páros permutáció
periódus
permutáció
permutációcsoport
permutáció mozgat egy elemet
polinom
polinom deriváltja
polinom főegyütthatója
polinom fokszáma
polinomfüggvény
polinom gyöke
polinomgyűrű
polinom helyettesítési értéke
polinomiális tétel
polinomok összege
polinomok szorzata
polinom Z-edik deriváltja
polinom zérushelye
pont
pont befoka
pont élre illeszkedik
pont foka
pont fokszáma
pont kifoka
pont színe
predikátum
predikátumjel
predikátum-jel
predikátumjel változószáma
predikátumkalkulus
predikátumkalkulus axiómái
predikátumkalkulusbeli ítélet
predikátumkalkulus illeszkedési axiómái
predikátumkalkulus levezetési szabályai
predikátum változószáma
premissza
prím
prímelem
prímformula
prímítélet
primitív
primitív n-edik egységgyök
primitív polinom
prímszámtétel
ráképezés
redukált
redukált maradékosztály
redukált maradékosztályok csoportja
redukált maradékrendszer
reflexív
reflexív reláció
reflexív-tranzitív lezárt
reguláris
reguláris ábrázolás
reguláris gráf
reguláris reprezentáció
reláció
reláció kiterjesztése
reláció változószáma
relatív prím
rend
rendezés
rendezett
rendezett elem-n-es
rendezett elempár
rendezett halmaz
rendezett osztályozás
rendszer
rész
részalgebra
részbenrendezés
részbenrendezett halmaz
részbenrendezett halmaz direkt hatványa
részbenrendezett halmaz direkt szorzata
részbenrendezett halmaz duálisa
részbenrendezett halmazok axiómái
részbenrendezett halmazok illeszkedési axiómái
részcsoport
részcsoport indexe
részcsoport szerinti bal oldali mellékosztály
részcsoport szerinti bal oldali osztályozás
részcsoport szerinti jobb oldali mellékosztály
részcsoport szerinti jobb oldali osztályozás
részformula
részgráf
részgyűrű
részhalmaz
részhalmaz karakterisztikus függvénye
részrendszer
résztest
Schönemann-Eisenstein-tétel
séta
síkbeli
síkbeli reprezentáció
síkbeli térkép
síkbeli térkép 
síkbeli térkép duálisa
síkbeli térképek országa
síkbeli térkép országa
síkgráf
sorozat
speciális szita-formula
struktúra
szabad
szabad elem
szabad előfordulás
szabad félcsoport
szabad generátorrendszer
szabad monoid
szabad változó
szabály
szám
számelmélet alaptétele
számelméleti Euler-tétel 
számelméleti függvény
számosság
számosságok hatványhalmaza
számosságok hatványozása
számosságok összege
számosságok szorzata
számsík 
számtest
szimbólumok
szimmetriacsoport
szimmetrikus
szimmetrikus csoport
szimmetrikus különbség
szimmetrikus reláció
szín 
színezés
színezhető
szitaformula
szita-formula
szívó tulajdonság
szó
szomszédos pontok
szorzat
szürjekció
szürjektív leképezés
tartalmazás
tartomány
tautológia
tautológiagyűjtemény
teljes
teljes diszjunktív normálforma
teljes gráf
teljes konjunktív normálforma
teljes maradékrendszer
teljes párosítás
teljes permutáció
teljes permutációcsoport
teljes reláció
teljes transzformációfélcsoport
teljes transzformáció-félcsoport
teljesül
természetes
természetes homomorfizmus
természetes leképezés
test
test fölötti polinomok maradékos osztása
test multiplikatív csoportja
tétel
tétele
típus
tiszta képzetes szám
többszörös
többszörös él
többszörös gyök
transzformáció
transzformáció-félcsoport
transzpozíció
tranzitív
tranzitív lezárt
tranzitív reláció
trigonometrikus alak
triviális
triviális ekvivalencia
triviális felbontás
triviális ideál
triviális normálosztó
triviális részhalmaz
ug-szabály
univerzális
univerzális kvantifikáció
univerzális kvantor
univerzum
üres
üres diszjunkció
üres halmaz
üres szó
us-szabály
út
vágóél
valódi
valódi osztó
valódi részhalmaz
valós
valós rész
valós tengely
változó
változószám
variáció
véges
véges gráf
véges halmaz
véges halmaz elemszáma
véges rendű elem
végtelen
végtelen halmaz
végtelen rendű elem
végtelen sorozat
végtelen sorozatba rendezés
vetítés
vetítés i-edik komponensre
Viète-képlet
visszaút 
vonal
X fölötti szó
zárt
zárt Euler-vonal
zárt formula
zárt formula hamis egy interpretáción
zárt formula igaz egy interpretáción
zárt irányított séta
zárt Jordan-görbe
zárt Jordan-görbe belseje
zárt Jordan-görbe külseje
zárt séta
zárt vonal
Z-edik derivált
zérus
zéruselem
zéruselemes grupoid
zérushely
zérusosztómentes gyűrű