Függelék:Német szavak

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A[szerkesztés]

(Kunst)handwerksunternehmen kézműipari vállalkozás
Abbau der Ozonschicht ózonréteg elvékonyodása
Abbau von natürlichen Ressourcen természeti erőforrások pusztulása
Abbau lebomlás
Abbau lebontás
Abbaubarkeit lebomlóképesség
Abbauprodukt bomlástermék
Abbruchmüll bontási hulladék
Abbruchunternehmen bontási vállalkozás
Abdeckung betakarás
Abdichtung szigetelés
Abfackelung lobogás (láng)
Abfall hulladék
Abfallabgabe hulladékdíj
Abfallablagerung hulladék lerakóhely
Abfallablagerung hulladéktárolás
Abfallagerung hulladéktárolás
Abfallart hulladékfajta
Abfallassimilationsfähigkeit hulladék asszimilációs képesség
Abfallaufkommen hulladékból származó jövedelem
Abfallbehälter hulladékgyűjtő
Abfallbehandlung hulladékkezelés
Abfallbehandlungsabwasser hulladékkezelés során keletkező szennyvíz
Abfallbehandlungsanlage hulladékkezelő üzem
Abfallbeschaffenheit a hulladék állapota
Abfallbeseitigung im Boden hulladékártalmatlanítás földben
Abfallbeseitigung hulladékártalmatlanítás
Abfallbeseitigungsgesetz hulladékártalmatlanítási törvény
Abfallbeseitigungsunternehmen hulladékártalmatlanító vállalat
Abfallbilanz hulladékmérleg
Abfallbörse hulladékcsere
Abfälle aus dem Gesundheitswesen egészségügyi tevékenységekből származó hulladék
Abfalleinfuhrgenehmigung hulladék importálási engedély
Abfallentgasung hulladék gáztalanítása
Abfallexport hulladékexport
Abfallgebühr hulladékártalmatlanítási díj
Abfallgips hulladékgipsz
Abfallklassifizierung hulladékosztályozás
Abfallminderung hulladékcsökkentés
Abfallminimierung hulladékminimalizálás
Abfallrecht hulaldékjogszabályok
Abfallrecycling hulladék újrahasznosítás
Abfallsammlung hulladékgyűjtés
Abfallsanierung hulladék eltávolításból származó szennyezés
Abfallsortierung hulladékosztályozás
Abfallsortierungsanlage hulladékosztályozó egység
Abfallstatistik hulladékstatisztika
Abfalltransport hulladékszállítás
Abfalltrennung durch den Verursacher válogatás a forrásnál
Abfallumwandlungsmethode hulladékátalakítási módszer
Abfalluntersuchung hulladékelemzés
Abfallverbrennung hulladékégetés
Abfallverbrennungsofen hulladékégetés
Abfallvermeidung hulladék keletkezés megakadályozása
Abfallversenkung hulladéksüllyesztés
Abfallverwertung hulladékfelhasználás
Abfallverwertung hulladékregenerálás
Abfallvolumen hulladék tömege
Abfallwiedergewinnung hulladékvisszanyerés
Abfallwirtschaft hulladékgazdálkodás
Abfallzusammensetzung hulladék összetétel
Abfluß lefolyás
Abflussregime kibocsátási rendszer
Abgabe illeték
Abgabenrecht kibocsátási jogszabályok
Abgas hulladékgáz
Abgasausbreitung hulladékgáz diszperzió
Abgasemission hulladékgáz kibocsátás
Abgasentstickung hulladékgáz nitrátmentesítése
Abgaskatalysator katalizátor (autó)
Abgasminderung hulladékgáz csökkentés
Abgasuntersuchung hulladékgáz vizsgálat
Abgelagerte Partikel leülepedett részecske
Abgestelltes Fahrzeug elhagyott jármű
Abgrabung (Ort) feltárási terület
Abgrabung feltárás (folyamat)
Abgrabungshalde feltárási halom
Abiotische Umwelt abiotikus környezet
Abiotischer Faktor abiotikus tényező
Ablagerung ülepedés
Abluft veszteség levegő
Abluftreinigung veszteség levegő tisztítása
Abraum fedőréteg
Abraumhalde szemétlerakóhely
Abscheider szeparátor
Abschirmeinrichtung védőeszköz
Abschirmung árnyékolás
Abschreckung elrettentés
Abschreckungsmittel elrettentés
Abschreibung leírás
Absinken (geologisch) süllyedés
Absorption (biologisch) abszorpció (expozíció)
Abwärme hulladékhő
Abwärmeabgabe hulladékhő díj
Abwärmenutzung hulladékhő hasznosítás
Abwasser szennyvíz
Abwasserabgabe szennyvízdíj
Abwasserbehandlung vor Ort helyszíni szennyvízkezelés
Abwasserbehandlung szennyvízkezelés
Abwasserbehandlungsanlage szennyvízkezelő telep
Abwasserbehandlungssystem szennyvízkezelő rendszer
Abwasserbelastung szennyvízzel történő szennyezés
Abwasserbeschaffenheit szennyvíz minősége
Abwasserbeseitigung szennyvíz ártalmatlanítás
Abwassereinleitung szennyvízkibocsátás
Abwasserentsorgung szennyvízelhelyezés
Abwasserlast szennyvíz terhelés
Abwasserminderung szennyvíz csökkentése
Abwasserrecht szennyvízre vonatkozó jogszabályok
Abwasserreinigung szennyvíztisztítás
Abwasserschlamm szennyvíziszap
Abwasserstatistik szennyvíz statisztika
Abwassertank szennyvízülepítő
Acidität savasság
Ackerbau szántóföldi gazdálkodás
Ackerland mező
Ackerrandstreifen földnyelv (mezőgazdaság)
Actinium aktínium
Actinoid aktinida
Addition vegyi addíció
Additionspolymer addíciós polimer
ADI-Wert elfogadható napi felvétel
Adressenliste postázási lista
Adsorption felszívódás, adszorpció
Aerobe Bedingung aerob/oxigént igénylő feltétel
Aerobe Behandlung oxigénigényes kezelés
Aerober Prozess aerob/oxigént igénylő folyamat
Aerobiologie aerobiológia
Aerodynamisches Geräusch aerodinamikai zaj
Aerosol aeroszol
Afrika Afrika
Aggregatzustand halmazállapot
Agrarbiotechnologie mezőgazdasági biotechnológia
Agrarfabrik nagyüzemi gazdálkodás
Agrarindustrie mezőgazdasági ipar
Agraringenieurwesen agrármérnöki tudomány
Agrarkatastrophe mezőgazdasági katasztrófa
Agrarlandschaft mezőgazdasági táj
Agrarmanagement mezőgazdasági irányítás
Agrarmethode mezőgazdasági módszer
Agrarökologie mezőgazdasági ökológia
Agrarökonomie agrár-közgazdaságtan
Agrarplanung mezőgazdasági tervezés
Agrarpolitik mezőgazdasági (agrár)politika
Agrarpreis mezőgazdasági ár
Agrarprodukt mezőgazdasági termék
Agrarproduktion mezőgazdasági termelés
Agrarraum mezőgazdasági terület
Agrarrecht mezőgazdasági jogszabályok
Agrarschädling mezőgazdasági kártevő
Agrarstruktur mezőgazdasági szerkezet
Agrarsystem agrorendszer
Agrartechnik gazdálkodási módszer
Agrartourismus agroturizmus
Agrarumweltrecht a mezőgazdaság környezeti jogszabályai
Agrarwissenschaft agronómia
Agrochemikalie agrokémiai
Agroforstwirtschaft agroerdészet
Agrometeorologie agrometeorológia
Agronomischer Wert agronómiai érték
AIDS AIDS
Akkumulator akkumulátor
Akteneinsicht jegyzékellenőrzés
Aktive Beteiligung aktív részvétel
Aktivitaet (biologisch) biológiai tevékenység
Aktivkohle aktív szén
Akustik akusztika
Akustische Kenngröße akusztikai tulajdonság
Akustische Qualität akusztikai minőség
Akustischer Filter hangszűrő
Akustisches Wohlbefinden akusztikai kényelem
Alarmierung riasztó/riasztás
Alarmplan figyelmeztetési terv
Algen alga
Algenblüte algavirágzás
Algizid algicid
Alicyclische Verbindung aliciklusos vegyület
Alicyclischer Kohlenwasserstoff aliciklusos szénhidrogén
Aliphatische Verbindungen alifás vegyület
Aliphatischer Kohlenwasserstoff alifás szénhidrogén
Alkalische Batterie alkáli elem
Alkalischer Boden lúgos föld
Alkalischer Boden lúgos talaj
Alkan alkán
Alkohol alkohol
Alkoholischer Brennstoff üzemanyag-alkohol
Alkylverbindung alkilvegyület
Allergen allergén
Allergie allergia
Allgemeinbildung általános oktatás
Allgemeine Chemie általános kémia
Allgemeine Verwaltungsmaßnahme általános közigazgatási utasítás
Allokation elosztás/elhelyezés
Alphastrahlung alfa-sugárzás
Altablagerung régi hulladéklerakó
Altanlage elavult üzem
Altanlagensanierung régi üzem modernizálása
Alternativtechnologie alternatív technológia
Altglas hulladéküveg
Altgummi gumihulladék
Altlast régi veszélyes lerakóhely
Altmedikament kiselejtezett gyógyszer
Altmetall fémhulladék
Altöl fáradtolaj
Altpapier hulladékpapír
Altreifen gumiabroncs hulladék
Altstadt történelmi városközpont
Altstandort felhagyott ipari terület
Altstoff (Abfall) hulladékanyag
Altstoff (ChemG) létező vegyi anyag
Altstoffmarkt hulladékanyagpiac
Altstoffpreis hulladékanyagár
Alttextilien rongy
Aluminium alumínium
Aluminiumbehälter alumínium tartály
Aluminiumgehalt alumínium tartalom
Aluminiumindustrie alumíniumipar
Alveole léghólyag
Amalgam amalgám
Amerika Amerikák
AMES-Test Ames-teszt
Amin amin
Aminosäure aminosav
Ammoniak ammónia
Ammonifikation ammonifikáció
Ammonium ammónium
Amphibien kétéltű
Amtshilfe bírói segítség
Amtspflicht hivatalos kötelesség
anaerobe Bedingungen oxigén nélküli (anaerob) állapot
Anaerobe Behandlung oxigénmentes kezelés
Anaerober Prozess oxigén nélküli (anaerob) folyamat
Analyse (statistisch) statisztikai elemzés
Analyse elemzés
Analysenausrüstung analitikai berendezés
Analysenverfahren analitikus módszer
Analytische Chemie analitikai kémia
Anatomie anatómia
Anbau művelés
Anbausystem művelési rendszer
Anbautechnik művelési mód
Anfechtung fellebbezés
Angebot und Nachfrage kereslet-kínálat
Angebot kínálat (kereskedelem)
Angeln horgászat
Angepasste Technik (Technologietransfer) alkalmas technológia
Angereichertes Uran dúsított urán
Angewandte Ernährung alkalmazott táplálkozási mód
Angewandte Ökologie alkalmazott ökológia
Angewandte Wissenschaft alkalmazott tudomány
Anhörung hivatalos meghallgatás
Anhörungsverfahren meghallgatási eljárás
Anionen anion
Anlagenausrüstung üzemi berendezés
Anlagenbau létesítményépítés
Anlagengenehmigung létesítmények jóváhagyása
Anlagenoptimierung létesítmény optimalizálás
Anlagensanierung létesítmény felújítás
Anlagensicherheit létesítmények biztonsága
Anlagenüberwachung üzembeállítás felügyelete
Anmeldepflicht bejegyzési kötelezettség
Anmeldeverfahren bejegyzési eljárás
Anmeldung bejegyzés
Annäherung megközelítés
Anorganische Chemie szervetlen kémia
Anorganische Substanzen szervetlen anyag
Anorganischer Schadstoff szervetlen szennyezőanyag
Anpassungsfähige Art alkalmazkodó fajok
Anpassungsfrist alkalmazkodási időszak
Anreicherung im Körpergewebe testszövetekben való felhalmozódás
Anreicherung dúsítás
Anschwellen hömpölygő tengerár
Anschwemmung hordalék
Anstrichmittel festék
Antagonismus antagonizmus
antagonistische Wirkung von Giftstoffen mérgező anyagok antagonisztikus hatása
Antarktis Antarktisz
Antarktis antarktiszi térség
Anthropogene Aktivität emberi tevékenység
Anthropogene Katastrophe emberokozta katasztrófa
Anthropogener Faktor antropogén tényező
Anthropologisches Reservat antropológiai védett terület
Antibiotika antibiotikum
Antifouling korhadásgátló szer
Antikörper antitest
Antiseismische Regelung földrengés elleni szabályozás
Antragsrecht petíciós jog
Antriebstechnik meghajtási technika
Anwendungsbeschränkung használat korlátozása
Anwendungsforschung alkalmazott kutatás
Anwesenheit der Öffentlichkeit lakossági látogatottság
AOX-Wert AOX érték
Apothekenabfall gyógyszerészeti hulladék
Aquädukt vízvezeték
Aquakultur vízkultúra
Aquatische Umwelt vízi környezet
Äquatoriales Klima egyenlítői éghajlat
Äquivalentdosis egyenértékű adag
Arbeit und Umwelt foglakoztatottság és környezet
Arbeit munkaerő
Arbeiten außerhalb der üblichen Bürozeiten csúcsidőn kívüli munka
Arbeitsbedingung munkakörülmény
Arbeitshygiene munkaegészség
Arbeitskraft kézi erő/munkaerő
Arbeitskräfte munkaerő
Arbeitslosigkeit munkanélküliség
Arbeitsmarkt munkaerőpiac
Arbeitsmedizin munkaegészségügy
Arbeitsmedizin üzemorvoslás
Arbeitsorganisation munkaszervezés
Arbeitsplatz munkahely
Arbeitsrecht munkatörvénykönyv
Arbeitsschutz ipari biztonság
Arbeitsschutzvorschrift foglalkozásbiztonsági szabályozás
Arbeitssicherheit foglalkozási biztonság
Arbeitsunfall munkahelyi baleset
Arbeitsverhältnisse munkakapcsolatok
Arbeitszeit munkaidő
Arboretum arborétum
Archäologie régészet
Archipel szigetvilág
Architektur építészet
Arktis arktikus térség
Armatur szerelvény (gáz- vízcső)
Armut szegénység
Aromastoff aroma
aromatischer Kohlenwasserstoff aromás szénhidrogén
Arsen arzén
Art (Spezies) faj
Artenschutz fajok védelme
Artenschutz fajvédelem
Artenschutzprogramm fajok védelmének programja
Artenverarmung fajok elszegényedése/csökkenése
Artenvielfalt biológiai sokféleség
Arthropoden ízeltlábúak
Arzneimittel gyógyszer
Asbest azbeszt
Asbestose azbesztrészecskék belégzése okozta betegség
Asbestzement azbesztcement
Asche hamu
Asean Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége
Asien Ázsia
Assimilation asszimiláció
Ästhetik esztétika
Astronautik űrhajózás/asztronautika
Astronomie csillagászat
Ästuar tölcsértorkolat
Ästuarbiologie (folyó)torkolati biológia
Ästuare Ozeanographie torkolati oceanográfia
Ästuarökosystem torkolati ökoszisztéma
Ästuarschutzgebiet torkolati természetvédelmi terület
Ästuarverschmutzung folyótorkolati szennyezés
Atemluft belégzett levegő
Atemschutzgerät légzőszerveket óvó eszköz
Atemtrakt légút
Atemwegserkrankung légzőszervi betegség
Atlas atlasz
Atmosphaerische Zirkulation légkörzés
Atmosphäre atmoszféra
Atmosphärenchemie légköri kémia
Atmosphärische Emission légköri kibocsátás
atmosphärische Inversion légköri inverzió
Atmosphärische Korrektur légköri javítás
Atmosphärische Physik légkörfizika
Atmosphärische Schichtung légköri rétegződés
Atmosphärische Überwachung légköri monitoring
Atmosphärische Verunreinigung légköri szennyezés
Atmosphärische Wissenschaften légkörtudomány
Atmosphärische Zusammensetzung légkör összetétel
Atmosphärischer Aerosol légköri aeroszol
Atmosphärischer Aufbau légköri szerkezet
Atmosphärischer Fallout légköri kihullás
Atmosphärischer Schwebstoff légköri részecske
Atmosphärischer Vorgang légköri folyamat
Atmosphärisches Bestandteil légkör összetevő
Atmosphärisches Modell légköri modell
Atmosphärisches Ozon légköri ózon
Atmung lélegzés
Atmungssystem légzőrendszer
Atomdebatte nukleáris vita
Atomrisiko nukleáris kockázat
Atomschadenshaftung nukleáris károkért való felelősség
Atrazine atrazin
Ätzmittel maróanyag
Audiovisuelle Ausrüstung audiovizuális berendezés
Audiovisuelle Darstellung audiovizuális bemutatás
Audiovisuelle Medien audiovizuális médiumok
Audit audit
Aufbringungsverbot szennyvízterítési tilalom
Auffangbecken vízgyűjtő
Aufforstung erdősítés
Aufhebung von Schadwirkungen hatás megfordítása
Auflösen oldás
Auflösung felbontás (paraméter)
Aufnahmekapazität des Bodens földeltartó képesség
Aufschüttung feltöltés
Aufsichtsbehörde ellenőrző hatóság
Aufwuchs perifiton
Aufzucht felnevelés
Ausbeutung des Meeresgrundes tengerfenék kiaknázása
Ausbeutung des Ozeans óceán kiaknázása
Ausbildungsstätte képzési központ
Ausbreitungsrechnung diszperzió számítás
Ausbreitungsvorgang terjedési folyamat
Ausflockung flokkuláció
Ausfluß kiömlés
Ausfuhr von gefährlichen Chemikalien veszélyes vegyianyag export
Ausfuhr kivitel
Ausfuhrgenehmigung kiviteli engedély
Ausführungsgesetz végrehajtási törvény
Ausgabe kiadás
Ausgelaufene Flüssigkeit kiömlés
Ausgelöschte Arten eltűnt fajok
Ausgestorbene Art kihalt fajok (IUCN)
Ausgleichsabgabe kártérítési adó
Auskunftsanspruch információhoz való jog
Auslichtung erdőirtás
Ausnahmegenehmigung külön felhatalmazás
Auspuffanlage kipufogó berendezés
Auspuffgas kipufogógáz
Auspuffgase (KFZ) jármű kipufogógáz
Ausrüstung berendezés
Ausrüstungsplan berendezés terv
Aussenbereich külső tér (földrendezési terv)
Außenhandel külkereskedelem
Außenpolitik külpolitika
Außenwirtschaftsbeziehungen külgazdasági kapcsolatok
Ausstellungsstück kiállított tárgy
Aussterben kihalás (ökológia)
Austernzucht osztrigatenyésztés
Austrocknung kiszárítás
Auswaschung kilúgozás
Auswertungsverfahren értelmezési módszer
Auswilderung vissza a természetbe
Auswirkung der Verunreinigung szennyezés hatása
Auswirkung des Handels auf die Umwelt kereskedelem hatása a környezetre
Autobahn autópálya
Automatischer Nachweis automatikus felderítés
Automobil gépkocsi
Automobilindustrie autóipar
Autoökologie autoökológia
Autoreifen gumiabroncs
Autowrack roncsjármű
Avifauna madárvilág

}

B[szerkesztés]

Bach patak
Bach patak
Badeanstalt közfürdő
Badeanzug fürdőruha
Badegewässer (Meerwasser) fürdő tengervíz
Badegewässer (Süßwasser) fürdő édesvíz
Badegewässer fürdővíz
Badeort tengerparti üdülőhely
Baggerarbeit kotrás
Baggergut kikotrott anyag
Baggerloch feltárt üreg
Bahnhof (Eisenbahn) vasútállomás
Bahnhof állomás
Bakterien baktérium
Bakteriologie bakteriológia
Bakteriologische Verunreinigung bakteriológiai szennyezés
Bakterizid baktériumölő szer
Ballung városi koncentráció
Ballungsgebiet konurbáció
Bankwesen banki tevékenység
Barackensiedlung engedély nélküli lakhely
Barium bárium
Barriereriff korallzátony
Basen (chemisch) lúg (kémiai)
Basidiomyceten bazidiumos gombák
Basizität lúgosság
Batterie akkumulátor/elem
Batterieentsorgung akkumulátor ártalmatlanítás
BAT-Wert megengedhető expozíciós határ
Bauarbeit építési munka
Bauaufsicht építési munkálatok felügyelete
Baubiologie környezetileg fenntartható építészet
Baudenkmal történelmi emlékmű
Bauelemente építőelem
Bauernhof gazdaság
Bauernhof gazdasági épület
Baugebiet építési terület
Baugenehmigung építési engedély
Bauland építési terület
Baulärm építési zaj
Bauleitplanung építési terv
Baum fa
Baumaschine építőipari berendezés
Baumschule faiskola
Baumwolle pamut/gyapot
Baumzucht fanevelés
Baunorm építőipari szabvány
Baupolitik építéspolitika
Bauschutt építési hulladék
Baustelle építési telek
Baustoff építőanyag
Baustoffindustrie építőanyag-ipar
Bautechnik építési technológia
Bautechnik építési technológia
Bautechnik építőmérnöki tudomány
Bauvorschrift építési szabályozás
Bauwerk épített szerkezet
Bauwirtschaft építőipar
Bebaute Fläche beépített terület
Bebauungsplan földrendezési terv
Bedarf szükséglet
Bedecktsamer nyitvatermők
Bedrohte Arten sebezhető fajok (IUCN)
Beendigung des Arbeitsverhältnisses foglalkoztatottság megszűnése/megszüntetése
Beförderungsart közlekedési mód
Beförderungsentgelt szállítási költség
Begasung fertőtlenítés gázzal
Begleitschein feladószelvény
Begrenzungsmaßnahme enyhítő intézkedés
Behälter tartály
Behandeltes Lebensmittel feldolgozott élelmiszer
Behelfsunterkunft átmeneti menhely
Behinderter rokkant
Behörde hatósági testület
Behördliche Kontrolle szabályozói ellenőrzés
Beifang mellékfogás
Beihilfepolitik segélypolitika
Beizen maratás
Beizerei fémtisztító üzem
Bekämpfung der Verschmutzung szennyezés elhárítás
Bekleidung ruházat
Bekleidungsindustrie ruhaipar
Belastbarkeit teherbíróképesség
Belästigung zavaróhatás
Belastungsgebiet veszélyeztetett terület
Belebte Umwelt életkörülmények
Belebtschlamm aktív iszap
Beleuchtung világítás
Belüftung levegőztetés
Bemessung enyvezés
Benthisches Ökosystem tengerfenék ökoszisztéma
Benthos tengerfenék élővilága
Benutzervorteil felhasználó előny
Benutztes Wasser használt víz
Benutzungszwang kötelező használat
Benzin benzin
Benzinbleigesetz benzin ólomtartalom törvény
Benzol benzol
Benzpyren benzpirén
Beobachtungssatellit megfigyelő műhold
Bepflanzung ültetés
Beratung konzultáció
Beratungsdienst tanácsadás
Berechnung számítás
Berechnungsverfahren számítási módszer
Berg hegy
Bergbau bányászat
Bergbauabfall bányászati hulladék
Bergbaufolgelandschaft táj bányászat után
Bergbaugebiet bányászati körzet
Bergbaugeologie bányaföldtan
Bergbauindustrie bányaipar
Bergbauliches Erzeugnis bányászati termék
Bergbautechnik bányamérnöki tudomány
Bergeteich meddőelfolyó tó
Bergklima hegyvidéki éghajlat
Bergland hegyvidék
Bergrecht bányatörvény
Bergrückzugsgebiet hegyi menedék
Bergschutz hegyvédelem
Bergsteigen hegymászás
Bergung mentés
Bergverordnung bányászat szabályozás
Bergwald hegyi erdő
Bergwerk bánya
Bergwirtschaft hegygazdálkodás
Bericht an den Minister miniszternek szóló jelentés
Beringung gyűrűzés (vadvilág)
Beruf foglalkozás
Beruflicher Status foglalkozási helyzet
Berufsausbildung szakképzés
Berufsgenossenschaft szakmai társadalom
Berufsgruppe foglalkozási csoport
Berufskrankheit foglalkozási betegség
Beryllium berillium
Beschäftigung foglakoztatottság
Beschäftigungseffekt foglalkoztatottsági szint hatása
Beschäftigungsstruktur foglalkoztatottsági szerkezet
Beschichtung bevonat
Beschlagnahme befogás/berágódás
Beschlagnahme lefoglalás
Beschneiden fametszés
Beschwerdeverfahren fellebbezési eljárás
Beseitigung von festen Abfallstoffen szilárd hulladéklerakás
Besiedlung megszállás/elfoglalás
Besitzart birtoklás módja
Bestandsaufnahme készletfelvétel/leltározás
Besteuerung adózás
Bestimmung der Schadstoffquelle szennyezőanyagforrás azonosítás
Bestimmungsmethode meghatározási módszer
Bestockung állomány (biológia)
Bestrahlung besugárzás
Betastrahlung béta-sugárzás
Beton beton
Betonsteinindustrie betongyártó ipar
Betriebe vállalat/cég
Betrieblicher Umweltschutz vállalati környezetvédelem
Betriebliches Rechnungswesen vezetési számvitel
Betriebsdaten üzemeltetési adatok
Betriebsgebäude gyárépület
Betriebsgesundheitsfürsorge növényegészségügy
Betriebsgesundheitsvorsorge munkaegészségügy
Betriebsschliessung cégfelszámolás
Betriebswasser folyamatvíz
Betriebswirtschaft vállalatgazdaságtan
Beuteltiere erszényes
Bevölkerung emberi populáció
Bevölkerungsaufbau lakosság összetétele
Bevölkerungsbewegung népességmozgás
Bevölkerungsdichte népsűrűség
Bevölkerungsentwicklung népességtrend
Bevölkerungsmigration népességvándorlás
Bevölkerungsstruktur népességszerkezet
Bevölkerungsverteilung népességeloszlás
Bevölkerungswachstum népességnövekedés
Bewaffnung fegyverzet
Bewässerung öntözés
Bewässerungsanlage öntözőrendszer
Bewässerungskanal öntözőcsatorna
Bewässerungslandbau öntözéses gazdálkodás
Beweidung legeltetés
Beweiserhebung tanúvallomás-tétel
Beweissicherung bizonyíték megőrzése
Bewerbung értékelés
Bewertung der Waldressourcen erdei erőforrás értékelése
Bewertung von Naturerben természeti örökség értékelése
Bewertung értékelés
Bewertungskriterium értékelési szempont
Bewertungsverfahren értékelési módszer
Bewirtschaftung radioaktiver Abfälle radioaktív hulladékgazdálkodás
Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten vízgyűjtő irányítás
Bewirtschaftungsform irányítási forma
Bewirtschaftungsvertrag menedzsment szerződés
Bewohner lakos
Bibliographie bibliográfia
Bibliographische Information bibliográfiai információ
Bibliographisches Informationssystem bibliográfiai információs rendszer
Bibliothek könyvtár
Bibliotheksdienst könyvtárszolgálat
Biene méh
Bienenschutz méhek védelme
Bienenzucht méhészet
Bilanz (Betriebswirtschaft) mérleg (közgazdaság)
Bilaterale Konvention kétoldalú egyezmény
Bildgebendes Filtern képszűrés
Bildklassifikation képosztályozás
Bildung oktatás/nevelés
Bildungsanstalt oktatási intézmény
Bildungsplanung oktatástervezés
Bildungspolitik oktatáspolitika
Bildungsstand oktatási szint
Bildungsweg tanösvény
Bildungswesen oktatási rendszer
Bildüberlagerung képregisztráció
Bildverarbeitung képfeldolgozás
Bildverbesserung képminőség javítás
Bilgenöl hajóalj olaj
Bilgenwasser fenékvíz/aljvíz
Billigflaggen szivességi lobogó
Billigung egyöntetűsítés
Binnenfischerei belvízi halászat
Binnengewässer belvíz
Binnengewässertransport folyami szállítás
Binnengüterschiffahrt belső víziúti szállítás
Binnenhandel belkereskedelem
Binnenschiffahrt belvízi hajózás
Binnenwanderung belső vándorlás
Bioakkumulation biológiai akkumuláció
Bioakkumulativer Schadstoff biológiailag akkumulálódott szennyezőanyag
Biochemie biokémia
Biochemische Methode biokémiai módszer
Biochemische Stoffe biokémiai anyag
Biochemischer Sauerstoffbedarf biokémiai oxigénigény
Biochemischer Vorgang biokémiai folyamat
Bioethik bioetika
Biofilter csepegtető szűrő
Biogas biogáz
Biogeochemie biogeokémia
Biogeochemischer Kreislauf biogeokémiai ciklus
Biogeographie biogeográfia
Biogeographische Regionen biogeográfiai térség
Bioindikator biológiai indikátor
Bioklimatologie bioklimatológia
Biokonzentrationsfaktor biokoncentrációs tényező
Biokraftstoff bioüzemanyag
Biologie biológia
Biologisch abbaubarer Schadstoff biológiailag lebomló szennyezőanyag
Biologisch nicht abbaubarer Schadstoff biológiailag nem lebomló szennyező
Biologische Abbaubarkeit biológiai lebomlóképesség
Biologische Abfallbehandlung biológiai hulladékkezelés
Biologische Abgasreinigung biológiai hulladékgáz tisztítás
Biologische Abwasserbehandlung biológiai szennyvízkezelés
Biologische Analyse biológiai elemzés
Biologische Anpassung ökológiai alkalmazkodás
Biologische Behandlung biológiai kezelés
Biologische Entwicklung biológiai fejlődés
Biologische Kampfmittel biológiai fegyver
Biologische Konkurrenz verseny (biológiai)
Biologische Meeresressourcen élő tengeri erőforrás
Biologische Produktion biológiai termelés
Biologische Ressourcen biológiai erőforrás
Biologische Schädlingsbekämpfung biológiai kártevő elleni védelem
Biologische Schadstoffwirkung szennyezés biológiai hatása
Biologische Stickstoff-Fixierung biológiai nitrogén le/megkötés
Biologische Verunreinigung biológiai szennyezés
Biologische Verunreinigung biológiai szennyezés
Biologische Wirkung biológiai hatás
Biologischer Abbau biológiai lebomlás
Biologischer Kreislauf biológiai ciklus
Biologischer Landbau biogazdálkodás
Biologischer Schadstoff biológiai szennyezőanyag
Biologischer Vorgang biológiai folyamat
Biologisches Erbe biológiai örökség
Biologisches Forstreservat erdei biológiai védett terület
Biologisches Gewerbe szövet
Biologisches Schutzgebiet biorezervátum
Biolumineszenz biolumineszcencia
Biomarker biojelző
Biomasse biomassza
Biomonitoring biológiai monitoring
Biophysik biofizika
Bioreaktor bioreaktor
Biorhythmus bioritmus
Biosicherheit biológiai biztonság
Biosphäre bioszféra
Biosphärenreservat bioszféra rezervátum
Biosynthese bioszintézis
Biotechnik biotechnika
Biotechnologie biotechnológia
Biotechnologische Gefahr biotechnológiai veszély
Biotest biológiai teszt
Biotischer Faktor biotikus tényező
Biotischer Index életre vonatkozó mutató/index
Biotop biotóp
Biotopordnung biotóp rend
Biotopschutz biotóp védelem
Biotopverlust biotóp veszteség
Biotopvernetzung biotóp hálózat
Bioverfügbarkeit biológiai hasznosíthatóság
Biowissenschaften élettel foglalkozó tudomány
Biozid biocid
Biozönose biocönózis
Bitumen bitumen
Bituminöser Sand szurokföld
Blatt (Pflanze) falevél
Blattgemüse zöldség
Blaualgen kékalga
Blei ólom
Bleicherde fehérítő agyag
Bleichmittel fehérítőszer
Bleichverfahren fehérítés
Bleifreies Benzin ólmozatlan benzin
Bleiverbindung ólomvegyület
Bleiverseuchung ólomszennyezés
Blockheizkraftwerk távfűtőmű
Blume virág
Blumenzwiebelkultur virághagyma-termesztés
Blut vér (szövet)
Blutbleispiegel vér ólomszintje
Blütenpflanzen virágos növények
Boden talaj
Bodenart talajtípus
Bodenauslaugung talajkilúgozás
Bodenbearbeitung talajművelés
Bodenbelastung talajterhelés
Bodenbildung talajképződés
Bodenbiologie talajbiológia
Bodenchemie talajkémia
Bodendegradation talajpusztulás
Bodendekontamination talajszennyezés megszüntetése
Bodendenkmal régészeti lelőhely
Bodenerosion talajerózió
Bodenfeuchtigkeit talajnedvesség
Bodenfruchtbarkeit talajtermékenység
Bodenfunktion talajfunkció
Bodengestaltung talajalakítás
Bodengüte talajminőség
Bodenkarte talajtérkép
Bodenkunde talajtudomány
Bodenluft talajlevegő
Bodenmechanik talajmechanika
Bodenmineralogie talaj-ásványtan
Bodennutzbarkeit talajképesség
Bodennutzung talajhasználat
Bodennutzungssystem talajhasználati rendszer
Bodenorganismen talajorganizmus
Bodenökologie földökológia
Bodenprofil talajszelvény
Bodenprozeß talajfolyamat
Bodenressourcen talajerőforrás
Bodensanierung in Bergregionen föld helyreállítás hegyvidéken
Bodensanierung területrehabilitáció
Bodenschädigung talajkár
Bodenschadstoff talajszennyezőanyag
Bodenschätze ásványi erőforrás
Bodenschicht talajréteg
Bodenschutz talajvédelem
Bodenschutzrecht talajvédelmi jogszabály
Bodensenkung talajsüllyedés
Bodensetzung talajülepedés
Bodenstabilität talajstabilitás
Bodenstruktur talajszerkezet
Bodentextur talajszerkezet
Bodenuntersuchung talajelemzés
Bodenverbesserung talajjavítás
Bodenverdichtung talajtömörítés
Bodenverfestigung talajstabilizálás
Bodenversalzung talajszalinitás
Bodenversauerung talajsavasodás
Bodenversiegelung talajfelszín lezárás
Bodenverunreinigung talajszennyezés
Bodenverunreinigung talajszennyezés
Bodenwasser talajvíz
Bodenwasserhaushalt talajnedvesség-rendszer
Bodenwert földérték
Bodenzustand talajviszony
Bohranlage fúróberendezés
Bohrung fúrás
Bootsfahrt hajózás
Bor bór
Boskett pagony
Botanik botanika
Botanischer Garten botanikus kert
Botanisches Glashaus botanikus kert
Bovidae szarvasmarhaféle
Böschung feltárás oldala
Brachfläche ugar (terület)
Brachland ugaron hagyott föld
Brackwasser félsós/brakk víz
Bradyseismus bradiszeizmikus mozgás
Brand tűz
Brandschutz tűzvédelem
Brandschutzauflage tűzbiztonsági követelmény
Brandschutzmittel tűzálló szer
Brandvorbeugung tűzvédelmi elővigyázatosság
Brauchwasser (Industrie) ipari vízhasznosítás
Brauerei söripar
Braunkohle lignit
Braunkohlenbergbau lignitbányászat
Breitengrad szélesség
Brennbarer Stoff gyúlékony anyag
Brennbares Produkt éghető termék
Brennbarkeit éghetőség
Brennelement nukleáris fűtőanyag elem
Brennholz tűzifa
Brennstoff (fossil) fosszilis tüzelőanyag
Brennstoff aus Müll hulladékból nyert tüzelőanyag
Brennstoff tüzelőanyag
Brennstoffentschwefelung üzemanyag kéntelenítése
Brennstoffzusammensetzung üzemanyag összetétel
Brennwertnutzung fűtőérték hasznosítása
Brom bróm
Brunnen kút
Bruttoinlandsprodukt bruttó hazai termék
Bruttosozialprodukt bruttó nemzeti termék
Brutvogel tenyészmadár
Brücke híd
Brüten keltetés
Bryophyten mohaféle
Buch könyv
Buchführung elszámolás
Buchhaltung könyvelés
Bucht öböl
Budget költségvetés
Bundesbehörde szövetségi hatóság
Bundesrecht szövetségi törvény
Bundesregierung szövetségi kormány
Busbahnhof buszállomás
Buschlichtung bokorirtás
Bussgeld bírság
Bürger állampolgár
Bürgerbeteiligung társadalmi részvétel
Bürgerbewußtstein állampolgári tudatosság
Bürgerinitiative akciócsoport
Bürgerinitiative állampolgári kezdeményezés
Bürgerrechte állampolgári jogok
Büro iroda
Bürokratisierung bürokrácia/bürokratizálódás
Bürostudie íróasztalnál végzett kutatómunka

}

C[szerkesztés]

Cadmium kadmium
Cadmiumverseuchung kadmium szennyezés
Calcium kalcium
Calciumgehalt kalciumtartalom
Camping táborozás
Campingplatz kemping
Canidae kutyafélék
Carbonat karbonát
Carry-over átvitel hatás
Cäsium cézium
CD-ROM Suchdienst CD-ROM keresőszolgálat
CD-ROM CD-ROM
Cellulose cellulóz
Cetacea bálnaféle
Charta okirat
Chemie kémia/vegyészet
Chemieanlage vegyi létesítmény
Chemiepolitik vegyi politika
Chemierisiko vegyi kockázat
Chemiewerk vegyi üzem
Chemikalien kémiai anyag
Chemikalienabfall kémiai hulladék
Chemikaliengesetz vegyszerek hatnak
Chemikalienprüfung kémiai anyagok vizsgálata
Chemische Abfallbehandlung hulladék vegyi kezelése
Chemische Analyse kémiai elemzés
Chemische Aufbereitung vegyi kezelés
Chemische Dekontamination kémiai szennyezésmentesítés
Chemische Industrie vegyipar
Chemische Kenngröße kémiai tulajdonság
Chemische Korrosivität kémiai korrozivitás
Chemische Ozeanographie vegyi oceanográfia
Chemische Reaktion kémiai reakció
Chemische Schädlingsbekämpfung kártevő ellen vegyi védekezés
Chemische Struktur kémiai szerkezet
Chemische Verunreinigung kémiai szennyezés
Chemische Verunreinigungsmessung szennyezés kémiai mérése
Chemische Waffen vegyi fegyver
Chemische Zersetzung kémiai lebomlás
Chemische Zusammensetzung kémiai összetétel
Chemischer Dünger műtrágya
Chemischer Sauerstoffbedarf kémiai oxigén igény
Chemischer Schadstoff vegyi szennyezőanyag
Chemischer Vorgang vegyi folyamat
Chemisches Element kémiai elem
Chemisches Produkt vegyi termék
Chemischreinigung száraztisztítás
Chemisorption kemoszorpció
Chemotechnik vegyészmérnöki tudomány
Chirurgischer Abfall sebészeti hulladék
Chlor klór
Chlorethylen klóretilén
Chlorid klorid
Chlorkohlenwasserstoff klórozott szénhidrogén
Chlorophyll klorofil
Chlorose sárgulás
Chlorphenol klorofenol
Chlorung klórozás
Chordatier gerinchúros
Chorologie chorológia, növény/állatföldrajz
Chrom króm
Chromatografie kromatográfia
Chromatographische Analyse kromatográfiai elemzés
Chrysophyten sárgás moszatok
CO2-Abgabe szén-dioxid adó
Colubridae siklóféle
Containment biztonsági tartály (atomipar)
Critical Level kritikus szint
Critical Load kritikus terhelés
Curriculum tanterv
Cyanat cianát
Cyanid cianid
Damm gát
Dammdrainage tározó lecsapolás
Dämmstoff hangszigetelőanyag
Dämmstoff szigetelőanyag
Dampfdruck páranyomás
Dampferzeuger gőzgenerátor
Daphnien vízibolha
Datenanalyse adatelemzés
Datenaustausch adatcsere
Datenbank adatbázis
Datenerfassungsmethode adatrögzítési módszer
Datensammlung adatszerzés
Datenschutz adatvédelem
Datenträger adathordozó
Datenverarbeitung adatfeldolgozás
Datenverarbeitungsindustrie információtechnológiai ipar
Datenverarbeitungsrecht adatfeldolgozási törvény
Datenverarbeitungssystem adatfeldolgozó rendszer
Datenzentrum adatközpont
Datierung kormeghatározás
Dauerbelastung folyamatos terhelés
Dauerform maradványforma
DDT DDT
Dechlorierung klórmentesítés
Deich védőgát
Deichverstärkung védőgát erősítés
Deinking festéktelenítés
Dekantieren leszűrés/átöntés
Dekantierung lefejtés
Dekontamination szennyezések megszüntetése
Delegiertes Management megbízott vezetés
Delinquenz kötelességmulasztás/bűnözés
Delta delta
Demographie demográfia
Demographische Entwicklung demográfiai növekedés
Demographische Evolution demográfiai fejlődés
Demokratie demokrácia
Demoskopie közvéleménykutatás
Dendrochronologie dendrokronológia
Dendrometrie faméréstan
Denitrifikation nitrátmentesítés
Denkmal műemlék
Denkmalerhaltung műemlékvédelem
Deponie hulladéklerakó
Deponieabdeckung hulladéklerakó borítása
Deponiebasisabdichtung hulladéklerakó aljának szigetelése
Deponieentgasung hulladéklerakó gázmentesítése
Deponiegas hulladéklerakó gáz
Deponiesickerwasser hulladéklerakó kilúgozott anyag
Deponieuntergrund földalatti lerakó
Deregulation dereguláció
Dermaptera bőrszárnyú
Desinfektion fertőtlenítés
Desinfektionsmittel fertőtlenítőszer
Desorption deszorpció
Destillation desztilláció
Destillationsindustrie pálinkafőzés
Detektor detektor
Devisenpolitik devizapolitika
Devolution jogkör átruházása helyi önkormányzatokra
Dezentralisierung decentralizáció
Dezibel decibel
Dialyse dialízis
Diatomeen diatoma/kovamoszat
Dichte sűrűség
Dichtung tömítő (műszaki)
Dichtungsbahn bélésanyag
Didaktik didaktika
Dienstleistungen szolgáltatások
Dienstleistungsgewerbe szolgáltató vállalat
Dieselkraftstoff dízel üzemanyag
Dieselmotor dízelmotor
Differenzierung differenciálódás
Diffuse Quelle diffúz forrás
Diffuse Verschmutzung diffúz szennyezés
Diffusion diffúzió
Digitale Bildverarbeitung digitális képfeldolgozó módszer
Digitales Bildverarbeitungssystem képfeldolgozó digitális rendszer
Digitales Geländemodell digitális felszíni modell
Digitalisierung digitalizálás
Dioxin dioxin
Direkteinleiter közvetlen kibocsátó
Direkter Ressourcenabbau nettó erőforrás csökkenés
Diskontinuierliches Verfahren szakaszos folyamat
Dispersion diszperzió
Dissertation tézis
DNA DNS
DNS-Rekombinationstechnik rekombináns DNS technológia
Dokument dokumentum
Dokumentarfilm dokumentumfilm
Dokumentation dokumentálás
Dokumentationssystem dokumentálási rendszer
Dokumentationszentrum dokumentációs központ
Dokumentenausleihe dokumentumkölcsönzés
Dokumentenindexierung dokumentáció tárgymutatóval
Dokumenttyp dokumentumfajta
Domestiziertes Tier háziasított/szelídített állat
Doppelhüllenschiff duplatestű tartályhajó
Dorf falu
Dosierung adagolás
Dosis adag
Dosis-Wirkung-Beziehung adag-hatás viszony
Dränung altalaj lecsapolása
Dränwasser belvíz
Drehofen forgódobos kemence
Drogenmißbrauch kábítószer használat
Druck nyomás/terhelés
Druckerei nyomdai munka
Druckfarbe tinta/festék
Druckindustrie nyomdaipar
Duale Abfallwirtschaft kettős hulladékgazdálkodás
Dualwirtschaft kettős gazdaság
Dunst pára/porfüstréteg
Durchführungsverordnung végrehajtási utasítás
Durchnässung áztatás
Düne dűne
Düngemittel műtrágya
Düngemittelgesetz műtrágya törvény
Dünger trágya
Düngererzeugung trágyatermelés
Düngung talajtrágyázás
Dünnsäure higított sav
Dürre szárazság/aszály
Dürreschutz szárazság elleni védekezés
Ebene síkság
Edaphologie edafológia
Effizienzkriterium hatékonysági szempont
EG-Ministerrat EK Miniszterek Tanácsa
EG-Vertrag EK Szerződés
Ei tojás
Eiche tölgy
Eidechse gyík
Eidesstattliche Erklärung közhivatali tanúsítvány
Eigenkompostierung termelő komposztálási tevékenysége
Eigenschaft (biologisch) biológiai tulajdonság
Eigenschaft jellemző
Eigentumsordnung tulajdonjog
Eigentumsrecht tulajdon
Eigentumsschutz tulajdon(ság)védelem
Eigenüberwachung önmegfigyelés
Eigenverantwortung személyi felelősség
Eigenwert der Natur természeti érték
Einbuchtung kis öböl/földteknő
Einfamilienhaus különálló családi lakhely
Einfangen csapdábaejtés
Einfuhr import/behozatal
Einfuhrlizenz import engedély
Einführung von Pflanzenarten növényfajok betelepítése
Einführung von Tierarten állatfajok betelepítése
Eingriff in die Raumordnung földgazdálkodási beavatkozási terület
Eingriff in Natur und Landschaft természetbe és tájba való beavatkozás
Einheimische Technologie őshonos technológia
Einheimisches Wissen őshonos élet ismerete
Einkaufszentrum bevásárlóközpont
Einkommen jövedelem
Einkommenssteuer jövedelemadó
Einleitung ins Wasser vízbe történő kibocsátás
Einwegverpackung vissza nem váltható tartály
Einwendung kifogás
Einzelabwasserbehandlung egyedi szennyvízkezelés
Einzelhandel kiskereskedelem
Einzelhandelsgeschäft üzlet
Einzelwirtschaftliches Ziel egyéni gazdasági vállalkozás célja
Eis jég
Eisberg jéghegy
Eisen- und Stahlindustrie vas- és acélipar
Eisen vas
Eisenbahn vasút
Eisenbahnnetz vasúthálózat
Eisenbahntransport vasúti közlekedés
Eisenhüttenindustrie épületlakatosipar
Eisenindustrie vasipar
Eisenschrott hulladékvas
Eiweißerzeugnis fehérjetermék
Eiweißreiche Nahrung magas fehérjetartalmú élelmiszer
Elastizität rugalmasság
Elektrische Batterie elektromos akkumulátor
Elektrische Leitung elektromos vezeték
Elektrizität elektromos energia
Elektrizität elektromosság
Elektrizitätserzeugung elektromos energiatermelés
Elektrizitätserzeugungskosten elektromos energiatermelés költsége
Elektrizitätsgesellschaft áramszolgáltató vállalat
Elektrizitätsverbrauch elektromos áram fogyasztás
Elektrizitätsversorgung elektromos energiaellátás
Elektrizitätswerk villamos erőmű
Elektrizitätswirtschaft elektromos energiaellátó ipar
Elektrofahrzeug elektromos jármű
Elektroindustrie villamosipar
Elektrokinetik elektrokinetika
Elektrolyse elektrolízis
Elektronik elektronika
Elektronikschrott elektronikus hulladék
Elektronik-Schrott-Verordnung elektronikus hulladékszabályozás
Elektronische Post elektronikus levelezés
Elektronischer Datenaustausch elektronikus adatcsere
Elektronisches Informationsnetz elektronikus információ hálózat
Elektronisches Material elektronikus anyag
Elektrosmog elektroszmog
Elektrospeicher elektromos tárolóegység
Elektrotechnik villamosmérnöki tudomány
Elektrotechnische Ausrüstung elektrotechnikai berendezés
Elektrotechnische Industrie elektrotechnikai ipar
Elektrowarenindustrie elektromos eszközgyártó-ipar
Elemente der Gruppe 0 0 főcsoport elemei
Elemente der Gruppe I (Alkalimetalle) I. főcsoport elemei (lúgos)
Elemente der Gruppe II (Erdalkalimetalle) II. főcsoport elemei (lúgos földfémek)
Elemente der Gruppe III III, főcsoport elemei
Elemente der Gruppe IV IV. főcsoport elemei
Elemente der Gruppe V V. főcsoport elemei
Elemente der Gruppe VI VI. főcsoport elemei
Elemente der Gruppe VII VII. csoport elemei
Elfenbein elefántcsont
Emanzipation emancipáció
Embryo magzat
Embryonalentwicklung embriógenezis
Emission Reduction Banking emissziócsökkentési bank
Emission kibocsátás/emisszió
Emissionsdaten emissziós adatok
Emissionsfaktor emissziós tényező
Emissionskataster emisszió nyilvántartás
Emissionsminderung emissziócsökkentés
Emissionsminderung szennyezés elleni védelem
Emissionsnorm kibocsátási határérték
Emissionsprognose emissziós előrejelzés
Emissionssituation emissziós helyzet
Emissionsüberwachung emissziószabályozás
Emittent emisszióforrás
Empfehlung ajánlás
Empfindliche Naturlandschaft érzékeny természeti terület
Empfindliche Umwelt érzékeny környezet
Empfindlicher Bereich érzékeny terület
Emulgierung emulzióképzés
Emulsion emulzió
Endemische Arten honos faj
Endlagerung im Boden ártalmatlanítás földön/földben
Endlagerung végső tárolás
End-of-Pipe Technik "csővégi" technológia
Endokrines System endokrin rendszer
Endokrinologie endokrinológia
Energetische Abfallverwertung hulladék felhasználása energiaforrásként
Energie auf Kohlebasis szénalapú energia
Energie auf Ölbasis olajból nyert energia
Energie aus Biomasse biomassza energia
Energie energia
Energieart energia típusa
Energieausnutzung energiahatékonyság
Energiebedarf energiaigény
Energiebedingte Umweltbelastung energia környezeti hatása
Energiebilanz energiamérleg
Energieeinsparung energiamegtakarítás
Energieeinsparung energiatakarékosság
Energiegewinnung energiatermelés
Energiemarkt energiapiac
Energienutzung energiahasznosítás
Energienutzungsschema energiahasznosítás módja
Energiepolitik energiapolitika
Energiequelle energiaforrás
Energierecht energiára vonatkozó jogszabályok
Energieressourcen energia-erőforrás
Energierueckgewinnung energia-visszanyerés
Energiespeicherung energiatárolás
Energietechnik energiatechnológia
Energieträger energiaforrás anyaga
Energieumwandlung energiaátalakítás
Energieverbrauch energiafogyasztás
Energieverfahren energiafolyamat
Energievernichtung energiaszóródás
Energieversorgung energiaellátás
Energieversorgungsunternehmen erőművállalat
Energieverteilungssystem energiaelosztó rendszer
Energiewirtschaft energiagazdálkodás
Energiewirtschaft energiagazdaságtan
Energiewirtschaft energiaipar
Englischer Garten angolkert
Enteignung kisajátítás
Entenvögel hattyúk, libák, kacsák
Enterovirus enterovírus
Entfernung eltávolítás
Entfettung zsírtalanítás
Entgiftung méregtelenítés
Enthärter lágyítószer
Enthärtung lágyítás
Entlaubung levélvesztés
Entsalzung sótalanítás
Entsalzungsanlage sótalanító telep
Entschädigung kártérítés
Entschädigungsrecht kártérítési jog
Entscheidung döntés
Entscheidungshilfe döntéshozó támogatás
Entscheidungshilfesystem döntéstámogatási rendszer
Entscheidungsprozeß döntési folyamat
Entschwefelung kéntelenítés
Entsorgung in Flüsse folyóba való elhelyezés
Entsorgungskosten hulladékártalmatlanítási költség
Entsorgungswirtschaft hulladékszállító ipar
Entstaubung portalanítás
Entwaldung erdőirtás
Entwässern lecsapolás
Entwässerter Schlamm víztelenített iszap
Entwässerung drénezés
Entwässerungsanlage lecsapolórendszer
Entwicklung des Flussbeckens folyómeder fejlesztés
Entwicklungsgebiet fejlesztési terület
Entwicklungshilfe fejlesztési segély
Entwicklungsland fejlődő ország
Entwicklungsländer kevésbé fejlett ország
Entwicklungsmodell fejlesztési modell
Entwicklungsmuster fejlődési mód
Entwicklungsplan fejlesztési terv
Entwicklungsplanung fejlesztéstervezés
Entwicklungsstand fejlődés foka
Entwicklungszusammenarbeit fejlesztési együttműködés
Environmentalismus environmentalizmus
Enzyklopädie enciklopédia
Enzym enzim
Epidemie járvány
Epidemiologie járványügy
Equinae ló-
Erbherrliches Management patrimoniális irányítás
Erdbeben földrengés
Erde-Sonne-Beziehung Föld-Nap kapcsolat
Erdgas földgáz
Erdgasexploration földgázkutatás
Erdgasförderung földgázkitermelés
Erdkruste földkéreg
Erdöl kőolaj
Erdölförderung olajbányászat
Erdölgeologie kőolajföldtan
Erdölindustrie kőolajipar
Erdölraffination olajfinomítás
Erdölverbrauch kőolajfogyasztás
Erdrutsch földcsuszamlás
Erdwärme geotermális energia
Ergonomie ergonómia
Erhaltung der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt vadvilágvédelem
Erhaltung des Friedens békefenntartás
Erholung kikapcsolódás
Erholungsanlage szabadidős központ
Erholungsgebiet pihenő/üdülőterület
Erlaubnis engedély
Erleichterung szolgalom/használati jog
Ermächtigung felhatalmazás
Ernährung táplálkozás
Ernährungssicherung elégséges élelmiszerellátás
Erneuerbare Energiequelle megújuló energiaforrás
Erneuerbare Ressourcen megújuló forrás
Erneuerbare Rohstoffe megújuló nyersanyag
Ernte betakarítás
Ernteabfall terméshulladék
Erosion erózió
Erosionsschutz erózió ellenőrzése
Ersatz helyettesítés
Ersatzkosten helyettesítés költsége
Ersatzstoff alternatív anyag
Erschliessung (Bauland) építési telek előkészítése
Erschütterung rezgés
Ersparnis megtakarítás
Erstattungsanspruch kártérítési igény
Erstausbildung kezdeti képzés
Erste-Hilfe-Maßnahmen szükséghelyzet segítségnyújtási intézkedés
Ertrag (landwirtschaftlich) hozam (mezőgazdaság)
Ertrag (ökonomisch) nyereség (közgazdaság)
Erwachsene felnőtt
Erwachsenenbildung felnőttoktatás
Erwerbstätige Bevölkerung aktív népesség
Erz érc
Ethanol etanol
Ether éter
Ethik etika
Ethnologie etnológia
Ethologie etológia
EU-Altstoffverordnung EK rendelet a létező vegyi anyagokról
EU-Biozidrichtlinie EK irányelv a biocidekről
EU-Deponierichtlinie EK irányelv a hulladék ártalmatlanításról
EU-Politik EK politika
EU-Richtlinie EK irányelv
Europa Európa
Europäische Atomgemeinschaft Euratom
Europäische Gemeinschaften Európai Közösségek
Europäische Kommission Európai Bizottság
Europäische Norm európai szabvány
Europäische Umweltagentur Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Europäische Union Európai Unió
Europäischer Binnenmarkt belső európai piac
Europäischer Gerichtshof Európai Bíróság
Europäischer Umweltrat Európai Környezetvédelmi Tanács
Europäischer Währungsfond Európai Pénzügyi Alap
Europäisches Parlament Európa Parlament
Europäisches Währungssystem Európai Monetáris Rendszer
Europareservat Európai természetvédelmi terület
Eutrophierung eutrofizálódás
EU-Umweltaudit-Verordnung EK rendelet a környezetgazdálkodásról és auditálásról
EU-Umweltzeichen EK ökocímke
EU-Verordnung EK rendelet
EU-Verpackungsrichtlinie EK irányelv a csomagolásról
EU-Wasserschutzrichtlinie EK irányelv a vízvédelemről
Evaporation evaporáció
Evapotranspiration evapotranszspiráció
Evolution evolúció
Exakte Wissenschaft egzakt tudomány
Exot egzotikus fajok
Experiment kísérlet
Experimentalstudie kísérleti tanulmány
Expertensystem szakértői rendszer
Exploration feltárás
Explosion robbanás
Explosivstoff robbanóanyag
Exposition kitettség/expozíció
Extensive Viehzucht külterjes szarvasmarhatenyésztés
Extensivierungspolitik bővítési politika
Extensivierungsprogramm bővítési program
Externalität externália
Extraktion kivonás
Extraktivindustrie kitermelőipar
Fahren außerhalb der Stoßzeiten csúcsforgalmon kívüli utazás
Fahrweg (Streckenführung) útvonal
Fahrwegfestlegung útlétesítés
Fahrzeug jármű
Fahrzeugindustrie járműgyárgó-ipar
Fahzeuginspektion járműfelülvizsgálat
Fäkalbakterien ürülék baktérium
Faktormarkt faktor piac
Fallout (Chemikalien) kémiai kihullás
Fallout (Radioaktivität) radioaktív kihullás
Fallout kihullás
Fällung kicsapódás (kémiai)
Familie család
Familienplanung családtervezés
Familienrecht családtörvény
Familienstand családi állapot
Fangertrag kifogott halmennyiség
Fanggrund halászterület
Farbe szín
Farbstoff színezőanyag
Farbzusammensetzung színösszetétel
Farnpflanze páfrány
Faser rost
Faulbehälter digesztor
Faulschlamm rothasztott iszap
Faulung rothasztás (csatorna)
Fauna állatvilág
Faunenverfälschung az állatvilág elkorcsosítása
FCKW-Halon-Verbot CFC és halon betiltása
Feinmechanik finommechanika
Feinstaub finom por
Feldstudie helyszíni tanulmány
Fels kő/szikla
Ferienlager tábor
Fermentation fermentáció
Fernerkundung távérzékelés
Fernerkundungszentrum távérzékelő központ
Fernheizung távfűtés
Fernleihe könyvtárközi kölcsönzés
Fernnetz nagy kiterjedésű hálózat
Fernsehen televízió
Fernsehsendung televízióprogram
Fernstraße főútvonal
Fernverkehr távolsági forgalom
Fernwärme távfűtés
Fertigbau előregyártott épület
Fester Abfall szilárdhulladék
Fester Aggregatzustand szilárd halmazállapot
fester Kostenzeitplan rögzített díjrendszer
Festigkeitslehre anyagok szilárdsága
Festlandsockel kontinentális küszöb(self)
Feststoff szilárd anyag
Feststoffteilchen szilárd részecske
Feststofftransport üledékszállítás
Feuchtgebiet nedves/vizes terület
Feuchtgebietökosystem vizes terület ökoszisztéma
Feuchtigkeit nedvesség
Feuerung tüzelés
Feuerwehr tűzoltóság
Film film
Filter szűrő
Filterrückstand SZU-ra pogácsa
Filtration szűrés
Finanzen der Gemeinschaft Közösségi pénzügy
Finanzen pénzügyek
Finanzgebaren pénzügyi irányítás
Finanzhilfe pénzügyi segély
Finanzielle Entschädigung pénzügyi kártérítés
Finanzielle Zuwendung engedélyezés/engedmény
Finanzieller Anreiz ösztönzési alap
Finanzieller Beitrag pénzügyi hozzájárulás
Finanzierung finanszírozás
Finanzierungshilfe pénzügyi támogatás
Finanzinstrument pénzügyi eszköz
Finanzmarkt pénzpiac
Finanzrecht pénzügyi törvény
Firnis lakk/védőréteg
Fisch hal
Fischbestand halállomány
Fischbestände halászati erőforrás
Fischerei halászás
Fischerei halászat
Fischereifahrzeug halászhajó
Fischereilizenz halászati engedély
Fischereiökonomie halgazdaságtan
Fischereipolitik halászati politika
Fischereirecht halászati törvény
Fischereischutzgebiet halászterület
Fischereistruktur halászati szerkezet
Fischereiwirtschaft halgazdálkodás
Fischindustrie halászati ipar
Fischkrankheit halbetegség
Fischsterben halpusztulás
Fischtoxizität haltoxicitás
Fischzucht haltenyésztés
Fläche elosztási terület
Flächennutzung a föld felhasználása
Flächennutzung földhasználat
Flächennutzungsklassifikation földhasználati osztályozás
Flächennutzungsplan földhasználati terv
Flächennutzungsplanung földhasználat tervezése
Flächennutzungsverwaltung földhasználati rendszer
Flächenquelle sík forrás
Flächensanierung területhelyreállítás
Flächenschutz helyvédelem
Flächenstruktur földprogram
Flächenwidmung földfelosztás
Flaschenverschluß palack kupak
Flattertiere denevér
Flechten zúzmó
Flechtenkartierung zúzmótérkép
Fleisch hús
Flexible Umweltschutzauflage rugalmas környezetvédelmi megközelítés
Fließgewässer áramló víz
Fließgewässerwirtschaft folyógazdálkodás
Flockungsmittel ülepítőszer
Floh bolha
Flora növényvilág(biológia)
Florenverfälschung a növényvilág elkorcsosítása
Florenwiederherstellung növényzet helyreállítása
Floriansprinzip "Ne az én kertembe" hozzáállás
Flossenfüsser úszólábú
Flotation flotáció/úsztatás
Flugasche szállópernye
Flughafen repülőtér
Fluglärm repülőgép zaja
Flugzeugemission repülőgépmotor kibocsátás
Fluor fluor
Fluorchlorkohlenwasserstoff klórozott-fluorozott szénvegyület
Fluoridierung fluorozás
Flurbereinigung földrendezés
Flurschaden mezőkárosodás
Fluß (Bewegung) áramlás
Fluß folyó
Flußbett folyómeder
Flußmarsch hordalékos síkság
Flußregulierung folyószabályozás
Flußverunreinigung folyószennyezés
Flußwasser folyó vize
Fluvialressourcen folyami erőforrás
Flüchtige organische Verbindung illékony szerves vegyület
Flüchtiger Stoff illékony anyag
Flüchtigkeit illékonyság
Flüchtling menekült
Flüssiger Abfall folyékony hulladék
Flüssiger Zustand cseppfolyós halmazállapot
Flüssiggas cseppfolyósított gáz
Flüssigmist hígtrágya
Folklore folklór
Forschung kutatás
Forschungspolitik kutatáspolitika
Forschungsprojekt kutatási projekt
Forschungszentrum kutatási központ
Forst erdő
Forstbetriebsgemeinschaft erdészeti egység
Forstgesetz erdészeti törvény
Forstindustrie erdészeti ipar
Forstnutzung erdőirtás
Forstökonomie erdőgazdaságtan
Forstpolitik erdészeti politika
Forstrecht erdészeti jogszabályok
Forstschädling erdő kártevő
Forstwirtschaft erdészet
Forstwirtschaft erdőgazdálkodás
Forstwirtschaftliche Produktion erdészeti termelés
Forstwirtschaftliches Erzeugnis erdészeti termék
Fortpflanzung szaporodás/szaporítás (biológiai)
Fortpflanzungsmanipulation szaporítási manipuláció
Fossil kövület
Fouling szennyeződés növekedés
Französischer Garten franciakert
Frau no
Freier Kapitalverkehr tőke szabad áramlása
Freies Grundwasser talajvízszint
Freiheit szabadság
Freilandversuch helyszíni kísérlet
Freisetzung (Organismen) organizmusok kikerülése
Freisetzung von mutierten Mikroorganismen mutáns mikroorganizmus kiáradás
Freiwillige Dienste önkéntes munka
Freiwilliges Naturreservat önkéntes természetvédelmi terület
Freizeit szabadidő
Freizeitbereich szabadidős tevékenység
Freizeitnutzung szabadidő felhasználás
Freizeitpark vidámpark
Fremdenverkehr turizmus
Fremdenverkehrseinrichtung idegenforgalmi létesítmény
Freon freon
Frosch béka
Frost fagy
Fruchtfolge termésforgó
Frühwarnsystem korai riasztási rendszer
Fungizid gombaölőszer
Furan furán
Fußgängerzone gyalogos övezet
Fußweg ösvény
Futtermittel takarmány
Futtermittelgesetz takarmánytörvény
Futtermittelkontamination takarmányszennyezés
Futterpflanze takarmánynövény
Futterpflanze takarmánynövény
Füllmaterial töltőanyag
Galvanotechnik galvanizálás
Gammastrahlung gamma-sugárzás
Ganglinie haladásvonal
Garigue garigue
Garten kert
Gartenabfall kerti hulladék
Gartenbau kertészet
Gasbehandlung gázok kezelése
Gaschromatographie gázkromatográfia
Gasförmige Luftverunreinigungen gáznemű légszennyező
Gasförmiger Stoff gáz
Gasförmiger Zustand gáz halmazállapot
Gasgemisch gázkeverék
Gaskraftwerk gáztüzelésű erőmű
Gasmotor gázüzemű motor
Gasnetz gázhálózat
Gasohol motalkó
Gasreinigung gáztisztítás
Gasrohrleitung gázvezeték
Gasrückführung gőzgyűjtő rendszer
Gasspeicher gáztelep
Gastronomiebetriebe szállodaipar
Gasverflüssigung gáz cseppfolyósítás
Gasversorgung gázellátás
Gaswerk gázművek
Gaswirtschaft gázművek
Gebäude épület
Gebäudeausrüstung építési szolgáltatás
Gebäudereiniger szerződéses takarító vállalat
Gebäuderestaurierung épületfelújítás
Gebäudezerstörung épületlebontás
Gebaute Umwelt épített környezet
Gebiet mit Vorkaufsrecht elővásárlási övezet
Gebiet tartomány
Gebietspolitik területpolitika
Gebietsregierung területi kormány
Gebirge hegyvonulat
Gebirgsmechanik kőzetmechanika
Gebirgsort hegyvidéki üdülőhely
Gebirgsökosystem hegyi ökoszisztéma
Gebrauchswasser víz fogyasztásra
Gebrauchtwaren használtcikk
Geburtenregelung születésszabályozás
Gebühr díj
Gefahr durch Schadstoffe szennyezőanyagok okozta veszély
Gefährdete Arten veszélyeztetett fajok (IUCN)
Gefährdete Pflanzenart veszélyeztetett növényfajok
Gefährdete Tierart veszélyeztetett állatfajok
Gefahren veszély
Gefahrenanalyse veszélyelemzés
Gefahrenvorsorge veszélyre való felkészülés
Gefahrenzone veszélyterület
Gefahrgutgesetz veszélyes árukra vonatkozó törvény
Gefahrguttransport veszélyes anyag szállítása
Gefahrguttransportanmeldung veszélyes hulladékszállításról előzetes értesítés
Gefahrgutverordnung veszélyes áruk szabályozása
Gefährliche Anlage veszélyes létesítmény
Gefährliche Güter veszélyes áruk
Gefährlicher Abfall veszélyes hulladék
Gefährlicher Arbeitsstoff veszélyes munkaanyag
Gefahrstoff veszélyes anyag
Gefahrstoffrecht veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok
Geflügel baromfi
Geflügelfarm baromfitenyésztés
Gehör hallás (érzékelés)
Gehörorgan hallórendszer
Gehörschädigung halláskárosodás
Gehörschutz hallásvédelem
Geländeerhebung kéregmozgás (geológia)
Geländefahrzeug terepjáró
Geldmarkt pénzpiac
Geldmittel pénzügyi alap
Geldtheorie pénzelmélet
Geldwirtschaft monetáris gazdaság
Gelöster organischer Kohlenstoff oldott szerves szén
Gelöster Sauerstoff oldott oxigén
Gemäßigtes Klima mérsékelt éghajlat
Gemeinde önkormányzat
Gemeinderecht önkormányzati törvény
Gemeinlastprinzip a közösség fizet elv
Gemeinnützigkeitserklärung magántulajdon közhasználatra való átadásáról nyilatkozat
Gemeinsame Agrarpolitik közös mezőgazdasági politika
Gemeinsame Handelspolitik közös kereskedelempolitika
Gemeinsame Regeln közös megállapodás
Gemeinsame Umsetzung (Rio-Konferenz) közös megvalósítás (Rio konferencia)
Gemeinsamer Zolltarifpolitik közös tarifapolitika
Gemeinschaftseinrichtung közösségi létesítmény
Gemeinschaftsrecht Közösségi Jog
Gemeinschaftsregelung Közösségi döntés
Gemengelage vegyesfelhasználású terület
Gemüse zöldség
Gemüsebau zöldségtermesztés
Gen gén
Genbank génbank
Genehmigter Standort bejegyzett hely
Genehmigung jóváhagyás
Genehmigungsbedürftige Anlage jóváhagyást igénylő telepítés
Genehmigungspflicht engedélyköteles
Genehmigungsverfahren engedélyezés
Genehmigungsverfahren engedélyezési eljárás
Genetik genetika
Genetische Information genetikai információ
Genetische Ressourcen genetikai erőforrás
Genetische Variation genetikai változás
Genetische Vielfalt genetikai sokféleség
Genetische Wirkung genetikai hatás
Genmutation genetikai módosítás
Genpool genetikai készlet
Gentechnik génsebészet
Gentechnikrecht génsebészetre vonatkozó jogszabályok
Gentechnisch Veränderte Organismen genetikailag módosított szervezet
Gentoxizität genotoxicitás
Geodäsie geodézia
Geogener Faktor geogén tényező
Geographie földrajz
Geographisch kodierte Daten geo-referencia adatok
Geographisch kodierte Information geo-referencia információ
Geographische Form talajalakulat
Geographische Projektion földgömb ábrázolása síklapon
geographische Verteilung der Bevölkerung népesség földrajzi eloszlása
Geographisches Informationssystem földrajzi információs rendszer
geographisches Kar kerek völgykatlan, cirkuszvölgy
Geologie földtan
Geologische Katastrophe földtani katasztrófa
Geologischer Prozess földtani folyamat
Geometrische Korrektur geometriai javítás
Geomorphologie geomorfológia
Geomorphologischer Prozeß geomorf folyamat
Geophysik geofizika
Geophysikalische Umwelt geofizikai környezet
Geordnete Deponie higiénikus hulladéklerakó
Geotechnik geotechnika
Geotechnologie geotechnológia
Geowissenschaften földtudomány
Geplante städtische Entwicklung tervezett városfejlesztés
Geräuschanalyse zajelemzés
Geräuschemission zajemisszió
Geräuschpegel zajszint
Geräuschspektrum zajspektrum
Geräuschtyp zajtípus
Geräuschübertragung hangátvitel
Gerbstoff tannin/ecetsav
Gericht bíróság
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften Európai Közösségek Bírósága
Gerichtshof bíróság
Gerichtsregelung jogi szabály
Gerichtsurteil ítélet
Gerichtsverfahren jogi eljárás
Geruch szag/bűz
Geruchsbelästigung szagártalom
Geruchsbelastung szagszennyezés
Geruchsstoff aromás anyag
Gesamtentnahme töltőanyag kitermelés
Gesamtorganischer Kohlenstoff teljes szerves szén
Gesamtschuldner közös adós
Gesamtwirtschaftliches Ziel makrogazdasági cél
Geschäftsgebaren üzleti tevékenység
Geschätzte Ökosystemkomponente becsült ökoszisztéma összetevő
Geschichte történelem
Geschichtliche Forschung történelmi kutatás
Geschlechtsspezifische Fragen nemi kérdés
Geschützte Arten védett faj
Geschützte Landschaft védett táj
Geschwindigkeit sebesség
Geschwindigkeitsbeschränkung sebességkorlát
Gesellschaft társadalom
Gesellschaftliche Analyse társadalmi elemzés
Gesellschaftsgruppe társadalmi csoport
Gesellschaftspolitische Aspekte társadalompolitikai vonatkozás
Gesellschaftsstruktur társadalmi szerkezet
Gesellschaftssystem társadalmi rendszer
Gesetz jog (szabálygyűjtemény)
Gesetzbuch jogszabály-gyűjtemény
Gesetze lépés/törvény
Gesetze törvény
Gesetzentwurf jogszabálytervezet
Gesetzentwurf törvénytervezet
Gesetzesinformation törvényhozói információ
Gesetzesinitiative jogalkotási eljárás
Gesetzesnovellierung törvénymódosítás
Gesetzestext hivatalos szöveg
Gesetzesvollzug jogérvényesítés
Gesetzgeber törvényhozó hatóság
Gesetzgebung törvényalkotási folyamat
Gesetzgebung törvényhozás
Gesetzgebungskompetenz törvényhozói kompetencia
Gestaltung terv (projekt)
Gestein
Gesundheit der Tiere állategészség
Gesundheit egészség
Gesundheitliche Auswirkung des Lärms zaj egészségügyi hatása
Gesundheitsbezogene Biotechnologie egészségüggyel kapcsolatos biotechnológia
Gesundheitsdienst egészségügyi szolgálat
Gesundheitseinrichtung egészségügyi létesítmény
Gesundheitsfürsorge egészségügyi ellátás
Gesundheitsgefährdung egészségügyi kockázat
Gesundheitsrecht egészségügyi jogszabályok
Gesundheitsrecht egészségügyi szabályozás
Gesundheitsschutz egészségvédelem
Gesundheitsvorsorge egészségmegőrző intézkedés
Gesundheitszustand fizikai feltételek
Gesundheit-Umweltbeziehung egészség-környezet kapcsolata
Getränk ital
Getränkeindustrie italgyártó ipar
Getreide gabona
Getrennte Sammlung szelektív (hulladék)gyűjtés
Gewässer víz (földrajzi)
Gewässerboden tengerfenéki megoszlás
Gewässereinzugsgebiet vízgyűjtő terület
Gewässergüterichtlinie vízminőség irányelv
Gewässerrandstreifen (folyó)parti övezet
Gewässersanierung víz helyreállítása
Gewässerschutz vízvédelem
Gewässerschutz vízszennyezés megelőzése
Gewässerschutzrecht vízvédelmi jogszabályok
Gewässerschutzrichtlinie vízvédelmi irányelv
Gewässersohle vízfenék
Gewebe szövetanyag
Gewerbe kereskedelem (foglalkozás)
Gewerbliches Abwasser kereskedelmi szennyvíz
Gewerkschaft szakszervezet
Gewicht súly
Gewinn (wirtschaftlich) nyereség
Gewinnabschöpfung nyereségbevétel
Gewitter vihar mennydörgéssel, villámlással
Gezeiten árapály
Gezeitenenergie árapály-energia
Gezeitenhochwasser dagály legmagasabb szintje
Gezeitenkraftwerk árapály erőmű
Gift méreg
Giftmüll mérgező hulladék
Gips gipsz
GIS Digitalformat GIS digitális forma
GIS Digitalsystem GIS digitális rendszer
GIS Digitalverfahren GIS digitális technika
GIS-Labor GIS laboratórium
Gitternetz térképhálózat
Glas üveg
Glasfaser üvegszál
Glasindustrie üvegipar
Glatteis megfagyott ónos eső
Gleichmäßiger Lärm állandó zaj
Gletscher gleccser
Gletscherforschung glaciológia
Gliedertier ízelttestűek
Globale Aspekte globális vonatkozás
Globale Konvention globális egyezmény
Globale Umweltfazilität Globális Környezeti Alap
Globalmodell globális modell
Glockenpolitik buborékpolitika (emisszió kereskedelem)
Glossar glosszárium
Golf (Küste) tengeröböl
Golf (Spiel) golf
Graben árok
Grad der Erfüllung von Umweltauflagen környezeti teljesítmény
Gras fűfélék
Grasbrand fűégetés
Graslandökosystem füves ökoszisztéma
Graspflanzen pázsitfűféle
Grenze határ
Grenzertragsboden marginális terület
Grenzüberschreitende Schadstoffausbreitung (transnational) határokon átterjedő szennyezés
Grenzüberschreitendes Flußeinzugsgebiet nemzetközi folyómeder
Grenzüberschreitung határátlépés
Grenzwert für Einzelexposition der Bevölkerung általános vészhelyzet szint
Grenzwert határérték
Grenzschicht határréteg
Großer Unfall nagy baleset
Grossfeuerungsanlage nagy égetőmű
Großhandel nagykereskedelem
Großpilz gomba
Großstadt város
Großwild nagyvad
Grubenzuschüttung bányafeltöltés
Grundbuch föld- és ingatlannyilvántartás
Grundnahrungsmittelbedarf alapvető élelmiszer követelmény
Grundstückssteuer földadó
Grundtechnologien alacsony szintű technológia
Grundüberwachung bázis monitoring
Grundwasser talajvíz
Grundwasserentnahme talajvíz kitermelés
Grundwassergefährdung talajvíz veszélyeztetés
Grundwasserqualität felszínalatti vízminőség
Grundwasserschutz talajvízvédelem
Grundwasserträger víztartó réteg
Grundwasserverunreinigung talajvíz szennyezés
Gruppenverhalten csoportviselkedés
Gründünger zöldtrágya
Grüne Revolution zöld forradalom
Grünfläche zöldterület
Grüngürtel zöld övezet
Grünland füves terület
Grünschlick zöldár
Grünstreifen zöld folyosó
Gummi gumi
Gummiindustrie gumifeldolgozóipar
Gummiverarbeitung gumifeldolgozás
Gutachten tanács
Gülle félfolyékony trágya
Güter und Dienstleistungen áruk és szolgáltatások
Güter cikkek
Gütertransport teherszállítás

}

H[szerkesztés]

Habitat wildlebender Tiere und Pflanzen vadvilág élőhely
Habitat élőhely
Hafen kikötő
Haftpflicht felelősség
Haftung für maritime Havarien tengeri balesetekért való felelősség
Haftungsrecht felelősségre vonatkozó jogszabály
Hagel jégeső
Halbfabrikat félkésztermék
Halbleiter félvezető
Halbmetall félfém
Halbwertszeit felezési idő
Haloform haloform
Halogenbiphenyle halogénezett bifenil
Halogenierte Terphenyle halogénezett terfenil
Halogenierter Schadstoff halogénezett szennyezőanyag
Halogenkohlenwasserstoff halogénezett szénhidrogén
Halogenphenole halogénezett fenol
Halogenverbindung halogénezett vegyület
Hämatologie hematológia
Handel (Wirtschaft) kereskedelem (gazdasági)
Handel und Verbrauch kereskedelem és fogyasztás
Handel kereskedelem (szolgáltatások)
Handelbare Emissionsrechte forgalmazható engedély
Handelsaktivität kereskedelmi tevékenység
Handelsbarriere kereskedelmi korlát
Handelsbeschränkung kereskedelmi korlátozás
Handelsbeziehungen kereskedelmi kapcsolatok
Handelsfischerei kereskedelmi halászat
Handelsfreiheit szabadkereskedelem
Handelsgeschäft kereskedelmi ügylet
Handelslärm kereskedelmi zaj
Handelsmüll kereskedelmi hulladék
Handelspolitik kereskedelempolitika
Handelsrecht kereskedelmi törvény
Handelsschiffahrt kereskedelmi hajózás
Handelsverkehr kereskedelmi forgalom
Handwerk mesterség
Handwerksbetrieb kézművesipar
Hang lejtő
Härte keménység
Harz gyanta
Harzhaltige Pflanze gyantás növény
Hauptnahrungsmittel alapvető élelmiszer
Hauptrisiko jelentős kockázat
Hausgarten házikert
Haushalt háztartás
Haushaltsabfall háztartási hulladék
Haushaltsabwasser háztartási szennyvíz
Haushaltsausgaben háztartási kiadás
Haushaltsbrennstoff háztartási tüzelőanyag
Haushaltschemikalien háztartási vegyszer
Haushaltsgerät háztartási készülék
Haushaltsplan der Gemeinschaft Közösségi költségvetés
Haushaltspolitik költségvetési politika
Haushaltsware háztartási cikkek
Hauslärm háztartási zaj
Hausmülldeponie háztartási hulladéklerakó
Hausschmutz hazai szennyezés
Haustier kedvenc háziállat
Haut bor
Hautflügler hártyásszárnyúak
Hecke sövény
Hefe élesztő
Heide hangafüves terület
Heilpflanze gyógynövény
Heizgerät fűtőberendezés
Heizkraftwerk hő és villamoserőmű
Heizöl (leicht) háztartási tüzelőolaj
Heizöl tüzelőolaj
Heiztechnische Ausrüstung hőberendezés
Heizung fűtés
Heizwerk fűtőtelep
Helligkeit felületi fényerősség
Herbizid gyomirtó szer
Herdenwanderung transzhumance (vándorló állattenyésztés)
Herkömmliche Energie hagyományos energia
Herzkreislaufsystem szív- ér- keringési rendszer
Heterozyklen heterociklikus vegyület
Heuschrecke szöcske
H-FCKW részlegesen halogénezett klórozott fluorozott szénhidrogén
Hintergrundgeräusch háttérzaj
Hintergrundstrahlung háttérsugárzás
Hintergrundwert háttérszint
Hirsch őz
Historische Entwicklung történelmi fejlődés
Historischer Standort történelmi színhely
HKW-Ersatz halogénezett vegyületek helyettesítése
Hndelsgärtnerei nagybani gyümölcs- zöldségtermesztés
Hochgebirge magas hegy
Hochgeschwindigkeitsbahn nagysebességű vasúti forgalom
Hochgeschwindigkeitszug nagysebességű vasút
Hochhaus magasépület
Hochlandökosystem fennsík ökoszisztéma
Hochofen nagyolvasztó
Hochschulausbildung felsőfokú képzés
Hochsee nyílt tenger
Hochseefischerei mélytengeri halászat
Hochseefischerei nyílttengeri halászat
Hochspannungsleitung magasfeszültségű vezeték
Hochwasser árvíz
Hochwasserabfluß árvíz lefolyás
Hochwasserbekämpfung árvízvédelem
Hochwasserprognose árvíz előrejelzés
Hochwasserschutz árvízvédelem
Hohltier tömlőbelűek
Holsystem hulladékgyűjtés a keletkezés helyén
Holz faanyag
Holzabfall fahulladék
Holzabladen favontatás
Holzerzeugungskette fatermelő lánc
Holzfällung kivágás (erdészet)
Holzindustrie fafeldolgozóipar
Holzkohle faszén
Holzprodukt fatermék
Holzschutz fatartósítás
Homepage honlap
Höchstmengenverordnung maximális megengedhető határérték szabályozása
Höhe magasság
Höhenlinienanbau talajművelés lejtős terepen
Höhle barlang
Hörschärfe halláserősség
Huftiere patás
Humanbiologie humánbiológia
Humanitäre Hilfe humanitáriánus segély
Humanökologie humánökológia
Humanpathologie humánpatológia
Humanphysiologie humánfiziológia
Humanwissenschaften humántudomány
Humus humusz
Hund kutya
Hungersnot éhínség
Hurrikan hurrikán
Hügel hegy/domb
Hühnervögel tyúkféle
Hüttenindustrie kohászati ipar
Hybridisierung hibridizáció
Hydraulik hidraulika
Hydrobiologie hidrobiológia
Hydroelektrische Energie vízienergia
Hydrogeologie hidrogeológia
Hydrographie hidrográfia/vízrajz
Hydrographisches Becken vízrajzi medence
Hydrographisches Netz vízrajzi hálózat
Hydrokultur vízkultúra
Hydrologie hidrológia
Hydrologie vízügyi tudomány
Hydrolyse hidrolízis
Hydrometeorologie hidrometeorológia
Hydrometrie vízméréstan/hidrometria
Hydrosphäre hidroszféra
Hygiene higiénia
Hygieneplan közegészségügyi terv
Hygienisierung közegészségügy
Hypertext hiperszöveg

I[szerkesztés]

Ideologie ideológia
IMCO-Code IMCO kód
Immission immisszió
Immissionsbelastung immisszió terhelés
Immissionsgrenzwert immisszió határérték
Immissionsprognose immisszió előrejelzés
Immissionsschaden immissziókár
Immissionsschutz immisszió ellenőrzés
Immissionsschutzgesetz immisszióellenőrzési törvény
Immissionsüberwachung levegőminőségi monitoring
Immobilienvermietung ingatlanbérlés
Immunität immunitás
Immunoassay immunopróba
Immunologie immunológia
Immunologische Krankheit immunológiai betegség
Immunsystem immunrendszer
Impaktor ütközésmérő
Imprägnierung impregnálás (anyagok)
Imprägnierungsmittel impregnáló anyag
Impulsschall lökésszerű/impulzus zaj
in vitro-Test in vitro próba
in vivo-Test in vivo próba
Index mutató/index
Indikator indikátor/mutató
Indirekteinleiter közvetett kibocsátó
Indischer Ozean Indiai-óceán
Individualverkehr magánszállítás
Industrialisierung iparosítás
Industrie ipar
Industrieabfall ipari hulladék
Industrieabgas ipari hulladékgáz
Industrieabwasser ipari kifolyás
Industrieabwasser ipari szennyvíz
Industrieanlage ipari létesítmény
Industrieanlage üzem (épület)
Industrieansiedlung ipari övezet meghatározás
Industrieausrüstung ipari berendezés
Industriebedingte Umweltverschmutzung ipari szennyezés
Industriebrachland felhagyott ipari terület
Industrieemission ipari kibocsátás/emisszió
Industriegebiet ipari terület
Industriegesellschaft ipari társadalom
Industriehalde ipari lerakás
Industrieland fejlett ország
Industrielärm ipari zaj
Industrielle Entwicklung iparfejlesztés
Industrielle Fertigung ipari gyártás
Industrielle Verfahren ipari folyamat
Industrieller Stoff ipari anyag
Industrielles Abgas ipari füst
Industrieökonomie ipargazdaságtan
Industriepflanze ipari növény
Industriepflanze iparinövény (szervezet)
Industrieplanung ipari tervezés
Industriepolitik iparpolitika
Industrieprodukt ipari termék
Industrieproduktion ipari termelés
Industrieproduktionsstatistik ipari termelési statisztika
Industrierecht iparra vonatkozó jogszabályok
Industrieschlamm ipari iszap
Industriestandort iparágak elhelyezkedése
Industriestandort ipari telephely
Industriestruktur iparszerkezet
Industrietätigkeit ipari tevékenység
Industrieumwelt ipari környezet (általában)
Industrie-Umweltpolitik ipari környezetpolitika
Industrieverband ipari társulás
Inertabfall inert hulladék
Inertisierung semlegesítés
Infektion fertőzés
Infektionskrankheit fertőzőbetegség
Infiltration beszivárgás
Informales Verwaltungshandeln informális tárgyalás
Informatik informatika
Information der Öffentlichkeit a köz tájékoztatása
Information információ
Informationsausstattung információs csomag
Informationsaustausch információcsere
Informationsdienst információszolgálat
Informationsfreiheit információhoz való hozzáférés
Informationsinfrastruktur információs infrastruktúra
Informationsnetz információs hálózat
Informationspflicht tájékoztatási kötelezettség
Informationsquelle információforrás
Informationssystem információrendszer
Informationstechnologie információtechnológia
Informationstransfer információátadás
Informationsverarbeitung információfeldolgozás
Informationsvermittlungsdienst olvasószolgálat
Informationsvermittlungsstelle információs klíringintézet
Informationszentrum információs központ
Infrarotstrahlen infravörös sugárzás
Infraschall infrahang
Infrastruktur infrastruktúra
Ingenieurbau mérnöki munka
Ingenieurwesen mérnöki tudomány
Inkorporation beolvasztás/bevonás
Inkraftsetzen (jog)érvényesítés
Innenraum belső környezet
Innenstadt belváros
Innenstadt városközpont
Innerstaatliche Grenze országon belüli határ
Innovation innováció/újítás
Insekt rovar
Insektenfresser rovarevő
Insektizid rovarölőszer
Insel sziget
Inselökosystem szigetszerű ökoszisztéma
in-situ in situ/helyben
Inspektion felügyelet
Instandhaltung fenntartás (műszaki)
Instandsetzungsgewerbe javítószolgáltatás
Institutionalisierung intézményesítés
Institutionelle Aktivität intézményi tevékenység
Institutionelle Struktur intézményi szerkezet
Instrumentenherstellung műszergyártás
Instrumentierung műszerezettség
Integrales Naturreservat integrált természetvédelmi terület
Integrierte Schädlingsbekämpfung integrált kártevőirtás
Integrierte Umweltschutztechnik integrált környezetvédelmi technológia
Integrierter Umweltschutz integrált szennyezésellenőrzés
Integriertes Management integrált gazdálkodás
Intensivlandwirtschaft belterjes gazdálkodás
Intensivtierhaltung intenzív állattartás
Interdisziplinäre Forschung interdiszciplináris kutatás
Interessenausgleich érdekek egyensúlya
Interessengruppe érdekcsoport
Interessenkonflikt érdekellentétek
Interessenverband érdekcsoport
Intermittierendes Geräusch megszakításos zaj
Internalisierung der Umweltkosten környezeti költségek internalizálása
International wichtiges Ökosstem nemzetközileg fontos ökoszisztéma
Internationale Arbeitsteilung nemzetközi munkamegosztás
Internationale Beziehungen nemzetközi kapcsolatok
Internationale Harmonisierung nemzetközi harmonizálás
Internationale Hilfe nemzetközi segítség
Internationale Normierung nemzetközi szabványosítás
Internationale Organisation nemzetközi szervezet
Internationale Politik nemzetközi politika
Internationale Sicherheit nemzetközi biztonság
Internationale Umwelbeziehungen nemzetközi környezeti kapcsolatok
Internationale Übereinkommen nemzetközi egyezmény
Internationale Vereinbarung nemzetközi megállapodás
Internationale Verteilung nemzetközi elosztás
Internationale Wasserstraße nemzetközi vízfolyás
Internationale Wettbewerbsfähigkeit nemzetközi versenyképesség
Internationale Zusammenarbeit nemzetközi együttműködés
Internationaler Gerichtshof Nemzetközi Bíróság
Internationaler Handel nemzetközi kereskedelem
internationaler Konflikt nemzetközi konfliktus
Internationaler Vergleich nemzetközi ügylet
Internationaler Währungsfonds Nemzetközi Valuta Alap
Internationales Gleichgewicht nemzetközi egyensúly
Internationales Recht nemzetközi jog
internationales Wirtschaftsrecht nemzetközi gazdasági jog
Internationales Zivilrecht nemzetközi magánjog
Internet internet
Internet-Provider internet szolgáltató
Internet-Suchdienst internet keresőszolgálat
Interpolation interpolálás
Interventionsfonds intervenciós alap
Intoxikation mérgezés
Inventar leltár
Inversion inverzió
Inversionsschicht inverziós réteg
Invertebraten gerinctelen(állat)
Investition befektetés
Ionen ion
Ionenaustausch ioncsere
Ionenaustauscher ioncserélő
Ionisierende Strahlung ionizáló sugárzás
Ionosphäre ionoszféra
Irreversibilität eines Phänomens a jelenség megfordíthatatlansága
Isolierung szigetelés (folyamat)
Isomer izomer
ISO-Norm ISO szabvány
Isotop izotóp
Jagd vadászat
Jagdreservat vadászterület
Jagdschein vadászati engedély
Jahreszeit évszak
Jahreszeitliche Schwankung évszakváltozás
Jod jód
Jugend ifjúság
Jugendarbeit ifjúsági munka
Junge(s) fiatal
Jura jogtudomány

K[szerkesztés]

Kabel kábel
Käfer bogár
Kali- und Steinsalzbergbau kősóbányászat
Kalibrieren von Meßinstrumenten mérőberendezés hitelesítése
Kalibrierung hitelesítés/kalibrálás
Kalidünger káliumműtrágya
Kalk mész
Kalkstein mészkő
Kälte hideg
Kälteerzeugende Industrie hűtőipar
Kältemittel hűtőközeg
Kampfmittelentsorgung háborús anyagok ártalmatlanítása
Kanal (Wasserstraße) csatorna
Kanalisation csatornahálózat
Kanalisationswasser szennyvíz
Kanalisierung csatornázás
Kanalschleuse csatornazsilip
Kanzerogener Stoff rákkeltő anyag
Kanzerogenität rákkeltő hatás
Kanzerogenitätsprüfung rákkeltő hatás vizsgálata
Kapitaldienst adósságszolgálat
Kapselung tokozás/kapszulázás
Kardiologie kardiológia
Karibik Karib-tenger
Karstgebiet karszt
Karte térkép
Karte térképes ábrázolás
Kartellabsprache korlátozó kereskedelmi gyakorlat
Kartierung térképezés
Kartographie kartográfia/térképészet
Kaspisches Meer Kaszpi-tenger
Kastanie gesztenye(fa)
Katalysator katalizátor
Katalyse katalízis
Kataster telekkönyv
Katastrophe katasztrófa
Katastrophe katasztrófa
Katastrophenaufräumung katasztrófa kármentesítési művelet
Katastrophenbereitschaft katasztrófára való felkészülés
Katastrophengebiet katasztrófazóna
Katastrophenhilfe katasztrófakár-enyhítés
Katastrophenplan katasztrófavédelmi terv
Katastrophenschutz katasztrófavédelmi szolgálat
Katastrophenvorbeugung katasztrófa megelőzés
Kategorie der bedrohten Arten veszélyeztetett fajok kategóriája
Kationen kation
Katzentiere macskaféle
Kauf vásárlás
Kausalzusammenhang ok-hatás kapcsolat
Keim csíra
Keimplasma csíraplazma
Keimung csírázás
Kenngröße paraméter
Kennzeichnung címkézés
Kennzeichnungspflicht címkézési kötelezettség
Keramik cserépárú
Keramikindustrie kerámiaipar
Kernbrennstoff nukleáris fűtőanyag
Kernenergie nukleáris energia
Kernenergienutzung nukleáris energia használata
Kernenergierecht nukleáris energia jogszabályok
Kernexplosion (Unfall) nukleáris robbanás (baleset)
Kernforschungszentrum nukleáris kutatóközpont
Kernfusion magfúzió
Kernkraftwerk atomerőmű
Kernkraftwerksentsorgung atomerőmű ártalmatlanítás
Kernphysik atomfizika
Kernreaktion nukleáris reakció
Kernreaktor atomreaktor
Kernschmelze magolvadás
Kernspaltung nukleáris hasadás
Kerntechnische Anlage nukleáris létesítmény
Kerntechnischer Unfall nukleáris baleset
Kernwaffen nukleáris fegyver
Kernwaffenversuch atomkísérlet
Kerosin kerozin
Kessel kazán
Kfz-Abgas gépjármű kipufogógáz
Kfz-Industrie gépjárműipar
Kieferfühler csáprágós ízeltlábúak
Kies kavics
Kiesabbau kavicsbányászat
Kiesgrube kavicsbányató
Kind gyerek
Kinofilm mozifilm
Kirche templom
Klageart igény jellege
Klärschlamm szennyvíziszap
Klassifikation osztályozás
Klebstoff ragasztó
Klebstoff ragasztóanyag
Kleine Inseln Kis Szigetek (politikai)
Kleine und mittlere Gewerbe kis és közepes méretű ipar
Kleineinleiter kevés indukálószer
Kleinfeuerungsanlage kis kemence
Kleinkind gyerek
Kleinkraftwerk kis erőmű
Klima éghajlat
Klimaänderung (anthropogen) ember-okozta éghajlatváltozás
Klimaänderung éghajlatváltozás
Klimaentwicklung éghajlatmódosulás
Klimaexperiment éghajlati kísérlet
Klimafaktor éghajlati tényező
Klimaressourcen éghajlati forrás
Klimaschutz éghajlatvédelem
Klimatisierung légkondicionálás
Klimatologie klimatológia
Klimatyp éghajlattípus
Klimawirkung éghajlati hatás
Klimax klimax
Klimazone éghajlati öv
Klippe szikla, kőszirt
Klonen klónozás
Knopfzelle gombelem
Koagulation koaguláció
Kobalt kobalt
Kodifizierung kodifikáció
Kohle szén
Kohlebergbau szénbányászat
Kohlekraftwerk széntüzelésű erőmű
Kohlendioxid szén-dioxid
Kohlenhydrat szénhidrát
Kohlenindustrie szénipar
Kohlenmonoxid szénmonoxid
Kohlenstoff szén
Kohlenstoffkreislauf szénciklus
Kohlenwasserstoff szénhidrogén
Kohlenwasserstofftank szénhidrogéntároló tartály
Kohletechnologie széntechnológia
Kohleveredelung szénfinomítás
Kohleverflüssigung szén cseppfolyósítása
Kohlevergasung szén gázosítása
Koks koksz
Kolibakterien koliform baktérium
Kolloid kolloid
Kolloidaler Zustand kolloid állapot
Kolorimetrie kolorimetria
Kombikraftwerk kapcsolt ciklusú erőmű
Kombinationswirkung együttes hatás
Kombiverkehr vegyes/kombinált közlekedés
Kommerzialisierung üzletiesítés
Kommerzielle Aktivität üzlet
Kommunalbehörde helyi hatóság
Kommunale Beteiligung közösségi részvétel
Kommunale Umweltpolitik önkormányzati környezetpolitika
Kommunalebene önkormányzati szint
Kommunalentwicklung helyi fejlődés
Kommunalfinanzen helyi pénzügy
Kommunalpolitik önkormányzati politika
Kommunalverwaltung helyi kormányzat
Kommunikation kommunikáció
Kommunikationsindustrie kommunikációs ipar
Kommunikationsmittel kommunikációs eszköz
Kommunikationspolitik tájékoztatáspolitika
Kommunikationssystem kommunikációs rendszer
Komplexbildner komplexképző anyag
Komplexbildung komplex képződés
Kompost komposzt
Kompostierbarer Abfall komposztálható hulladék
Kompostierung komposztálás
Kompression sűrítés
Kompressor kompresszor
Kondensation kondenzáció (folyamat)
Konflikt konfliktus
Konkurrenz (ökonomisch) gazdasági verseny
Konserve befőtt
Konservierung védelem/megőrzés
Konservierungsmittel tartósítószer
Konsum fogyasztás
Konsumgüter fogyasztási cikkek
Konsumprodukt fogyasztási termék
Konsumverhalten fogyasztói viselkedés
Kontaminierte Böden szennyezett terület
Kontinent földrész
Kontinentalklima szárazföldi éghajlat
Kontrollierte Bildklassifikation ellenőrzött képosztályozás
Kontrolliertes Abbrennen szabályozott égetés
Kontrolliertes Jagdgebiet vadászterület
Kontrollmassnahme ellenőrző mérés/intézkedés
Konvention egyezmény
Konzentration wirtschaftlicher Macht gazdasági koncentráció
Konzentration koncentráció (érték)
Konzentrierung koncentráció (folyamat)
Konzernverwaltung láncirányítás
Konzession koncesszió/engedély
Kooperationspolitik együttműködési politika
Kooperationsprinzip együttműködési elv
Koordinatensystem koordináta-rendszer
Koordinierung koordináció
Kopffüßer fejlábú
Korallen korall
Korallenriff korallzátony
Kork parafa
Korridor folyosó
Korrodierende Wirkung von Wasser vízkorrozivitás
Korrosion korrózió
Korrosionshemmer korróziógátló anyag
Kosmetikindustrie kozmetikai ipar
Kosmische Strahlung kozmikus sugárzás
Kosten der Verunreinigung szennyezés költsége
Kosten költség
Kostendeckungsgrundlage költségmegtérülés alapja
Kosteninternalisierung externális költségek internalizálása
Kosten-Nutzen költség-haszon
Kosten-Nutzen-Analyse költség-haszon elemzés
Kostensenkung költségcsökkentés
Kostensparende Bauweise olcsó lakáslehetőség
Kostensteigerung költségnövekedés
Körnung granulometria/szemcseszerkezet vizsgálat
Körperschall szerkezeti zaj
Kraftfahrzeug gépjármű
Kraftfahrzeugemission gépjármű kibocsátás
Kraftrad motorkerékpár
Kraftstoff üzemanyag
Kraftstoffverbrauch üzemanyag fogyasztás
Kraftstoffzusatz üzemanyag adalék
Kraft-Wärme-Kopplung kapcsolt energiatermelés
Kraftwerk erőmű
Krankenhaus kórház
Krankenhausabfall kórházi hulladék
Krankheit (psychosomatisch) pszichoszomatikus betegség
Krankheit betegség
Krankheitsbild klinikai tünet
Krankheitserreger kórokozó szervezet
Krankheitserreger kórokozó
Krankheitsursache betegség oka
Krebskrankheit rák
Krebsrisiko rák kockázata
Kredit hitel
Kredithilfe hitelnyújtás
Kreditpolitik hitelpolitika
Kreide kréta
Kreislauferkrankung szív- vér- és keringési betegség
Kreislaufwirtschaft életciklus-gazdálkodás
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz újrahasznosítás-gazdálkodás és hulladéktörvény
Kreuzfahrt sétahajózás
Kreuzfahrt tengeri hajózás
Krieg háború
Kriegsopfer háborús áldozat
Kriminalität bűnözés
Krisenmanagement válságkezelés
Kristallisation kristályosítás
Kristallographie kristálytan
Krokodil krokodil
Kröte varangyosbéka
Krustazeen rákféle
Krustentier páncélos állat/rákfélék
Kryptogame spórás/virágtalan növény
Kultur kultúra (társadalom)
Kulturelle Einrichtung kulturális létesítmény
Kulturelle Entwicklung kulturális fejlődés
Kultureller Indikator kulturális mutató
Kulturerbe kulturális örökség
Kulturgut kulturális termék
Kulturpflanze kultúrnövény
Kulturpolitik kultúrpolitika
Kunst művészet
Kunstfaser szintetikus textilszál
Kunstfaserindustrie műszálipar
Kunsthandwerk kézművesség
Kunststoff (recyclinggerecht) újrahasznosítható műanyag
Kunststoff szintetikus anyag
Kunststoffabfall műanyaghulladék
Kunststoffindustrie műanyagfeldolgozó-ipar
Kupfer réz
Kurzlebige Güter nem tartós cikkek
Kühlschmierstoff hűtőolaj
Kühlschrank hűtőszekrény
Kühlturm hűtőtorony
Kühlung hűtés
Kühlung hűtés
Kühlwasser hűtővíz
Künstliche Fortpflanzung mesterséges megtermékenyítési módszer
Künstlicher Satellit mesterséges bolygó/műhold
Künstlicher See mesterséges tó
Künstliches Entwässerungssystem épített csatornarendszer
Kürschnerei szőrmeipar
Küste (tenger)part
Küstenentwicklung (tenger)partfejlesztés
Küstenerosion (tenger)parti erózió
Küstenfischerei partmenti halászat
Küstengebiet (tenger)parti terület
Küstengebietsplanung (tenger)parti területtervezés
Küstengewässer (tenger)parti víz
Küstenökosystem (tenger)parti ökoszisztéma
Küstenregion (tenger)parti környezet
Küstenschutz partvédelem
Küstenverschmutzung (tenger)parti szennyezés
Küstenwacht parti őrség
Küstenwanderung tengerparti gyalogösvény
Küstenzonenmanagement parti gazdálkodás

L[szerkesztés]

Laboratorium laboratórium
Laboratoriumsabfall laboratóriumi hulladék
Labortechnik laboratóriumi módszer
Laboruntersuchung laboratóriumi kutatás
Laborversuch laboratóriumi berendezés
Laborversuch laboratóriumi vizsgálat
Lack lakk
Lackiererei festékbolt
Lager tábor
Lagerung landwirtschaftlicher Erzeugnisse mezőgazdasági tárolás
Lagerung von Abfall hulladéklerakás
Lagerung készletezés
Lagune innerhalb von Korallenriffen lagúnás korallzátony
Lagune lagúna
Laichplatz ívóhely
Lampe lámpa
Land- und Viehwirtschaft mezőgazdaság és szarvasmarha-tenyésztés
Land föld
Landbedeckung földtakaró
Landesbehörde vidéki/regionális hatóság
Landesentwicklung területfejlesztés
Landespflege földmegőrzés
Landesplanung országos tervezés
Landesrecht térségi törvény
Landesrecht vidéki/regionális törvény
Landhaus vidéki lakhely
Landkreis megye
Ländliche Architektur vidéki építészet
Ländliche Bevölkerung vidéki lakosság
Ländliche Entwicklung vidékfejlesztés
Ländliche Raumplanung vidékgazdálkodás és tervezés
Ländliche Siedlung vidéki település
Ländliche Umwelt vidéki környezet
Ländliche Wasserversorgung vidéki vízellátás
Ländlicher Lebensraum vidéki élőhely
Ländlicher Raum vidéki terület
Ländliches Recht vidéktörvény
Landmaschine mezőgazdasági gépezet
Landplanung földtervezés
Landsäugetier szárazföldi emlős
Landschaft táj
Landschaftsarchitektur tájépítés
Landschaftsbild természeti tájkép
Landschaftselement táj összetevők
Landschaftsnutzung tájkihasználás
Landschaftsökologie tájökológia
Landschaftspflege tájgazdálkodás
Landschaftspflege tájvédelmi politika
Landschaftsplanung tájtervezés
Landschaftsrückgewinnung tájrehabilitáció
Landschaftsschutz tájvédelem
Landschaftsschutz tájvédelem
Landschaftsschutzgebiet tájvédelmi terület
Landschaftsveränderung táj változása
Landschaftsverbrauch tájfelhasználás
Landschaftsverschandelung kilátás akadályozása
Landspitze hegyfok/földnyelv (földrajz)
Landwirtschaft mezőgazdaság
Landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung mezőgazdaságban foglalkoztatott népesség
Landwirtschaftliche Nutzung mezőgazdasági kitermelés
Landwirtschaftliche Unterbewertung mezőgazdasági alulértékelés
Landwirtschaftliche Verschmutzung mezőgazdasági szennyezés
Landwirtschaftlicher Abfall mezőgazdasági hulladék
Landwirtschaftlicher Mischbetrieb vegyes gazdálkodás
Landwirtschaftlicher Wasserbau mezőgazdasági hidraulika
Landwirtschaftliches Abwasser mezőgazdasági kifolyás
Landwirtschaftliches Betriebsmittel mezőgazdasági termelés eszköze
Landwirtschaftliches Brauchwasser mezőgazdasági vízhasznosítás
Landwirtschaftliches Gerät mezőgazdasági berendezés
Landwirtschaftliches Grundeigentum mezőgazdasági ingatlan
Landwirtschaftliches Unternehmen mezőgazdasági holding
Landwirtschaftliches Verarbeitungserzeugnis feldolgozott mezőgazdasági termény
Landwirtschafts- und Ernährungssektor élelmiszeripar
Landwirtschaftsrahmenplan mezőgazdasági keretterv
Landzugang földhöz való hozzáférés
Längengrad hosszúság
Langlebiges Gebrauchtsgut tartós cikkek
Langzeittrend hosszútávú trend
Langzeitversuch hosszútávú kísérlet
Langzeitvorhersage hosszútávú előrejelzés
Langzeitwirkung von Schadstoffen szennyezőanyagok hosszútávú hatása
Langzeitwirkung hosszútávú hatás
Lärm zaj
Lärmabgabe zajkibocsátási illeték
Lärmarme Technik zajmentes technológia
Lärmbekämpfung zajelhárítás
Lärmbekämpfung zajszabályozás
Lärmbelästigung zajártalom
Lärmbelästigung zajterhelés
Lärmbelastung zajterhelő
Lärmexpositionsplan zajexpozíciós terv
Lärmimmission zajimmisszió
Lärmmessung zajmérés
Lärmminderung zajcsökkentés
Lärmpegel zajszint
Lärmrecht zaj-jogszabályok
Lärmschutz zajvédelem
Lärmschutzwall zajvédő
Lärmüberwachung zajmonitoring
Lärmwirkung zajhatás
Laser lézer
Lastkraftwagen teherautó
Laub lombkorona
Laubbaum lombhullató fa
Laubbaum lombhullató fa
Laubholz lombhullató fa
Laubwald lombhullató erdő
Lauge lúg
Lautstärke hangosság
Lawine lavina
Lawinenschutz lavina elleni védelem
Lebensalter kor
Lebensbedingung életkörülmények
Lebensmittel élelem
Lebensmittelbefall élelmiszerfertőzés
Lebensmittelbestrahlung élelmiszer besugárzás
Lebensmittelerzeugung élelmiszertermelés (mezőgazdaság)
Lebensmittelfarbe élelmiszerszínezék
Lebensmittelhygiene élelmiszerhigiénia
Lebensmittelindustrie élelmiszerfeldolgozó-ipar
Lebensmittelindustrie élelmiszeripar
Lebensmittelkonservierung élelmiszertartósítás
Lebensmittelkontamination élelmiszerszennyezés
Lebensmittelkunde élelmiszertudomány
Lebensmittellagerung élelemiszertárolás
Lebensmittelqualität élelmiszer minőség
Lebensmitteltechnologie élelmiszertechnológia
Lebensmitteltransport élelmiszerszállítás
Lebensmittelverunreinigung élelmiszer szennyezőanyag
Lebensmittelzusatzstoff élelmiszer-adalékanyag
Lebensqualität életminőség
Lebensraum élettér
Lebensstandard életszínvonal
Lebensstil életforma
Lebenszyklus életciklus
Leckage szivárgás
Leder bor
Lederindustrie bőripar
Legierung ötvözet
Legislative törvényhozók
Lehm agyag
Lehrmeinung doktrína (törvény)
Lehrmethode tanítási módszer
Leichenbestattung vállalkozni
Leichenentsorgung halottak elhelyezése
Leichtflüssigkeitsabscheider könnyű folyadék szeparátor
Leistungsprüfung versenyvizsga
Leitfähigkeit vezetőképesség
Lenkung der Agrarproduktion agrártermelés szabályozása
Lepidoptera pikkelyesszárnyú
Leukämie leukémia
Lexikon lexikon
Libelle szitakötő
Libellen odonát
Licht fény
Limnologie limnológia
Linie vonal
Linienquellen vonalforrás
Linienschallquelle lineáris hangforrás
Lipid lipid
Lipophiler Stoff zsíroldó anyag
Literatur irodalom
Literaturauswertung irodalmi értékelés
Literaturdatenbank szakirodalmi adatbank
Literaturstudie szakirodalom tanulmányozása
Lithosphäre litoszféra
Litoral litorális/parti
Lizenzgebühr tiszteletdíj
Lohnform bérrendszer
Lohnpolitik fizetési politika
Lokomotive mozdony
Lotsendienst révkalauzolás
Löslichkeit oldhatóság
Lösung von Umweltproblemen környezeti problémamegoldás
Lösungsmittel oldószer
Lösungsmittelrückgewinnung oldószer visszanyerés
Luft levegő
Luftbewegung légmozgás
Luftbild légifotó
Luftbildfotographie légifénykép
Luftfahrtrecht repülési jogszabályok
Luftfahrzeug repülőgép
Luftfeuchtigkeit légköri páratartalom
Luftgüte levegőminőség
Luftgüteüberwachung levegőminőség ellenőrzés
Luftraumplanung légtér tervezés
Luftreinhaltung levegőminőség-védelem
Luftschadstoff légszennyező anyag
Luftschall levegőben terjedő zaj
Luftsicherheit légi biztonság
Lufttemperatur levegő hőmérséklet
Lufttransport légi szállítás
Luftverkehr légi közlekedés
Luftverkehrsgesetz légi közlekedési törvény
Luftverkehrsüberwachung légi forgalmi szabályozás
Luftverschmutzung von Innenräumen beltéri légszennyezés
Luftverunreinigung légszennyezés
Luft-Wasser-Wechselwirkung levegő-víz kölcsönhatás
Lungenerkrankung tüdőbetegség
Lüftung ventiláció/szellőztetés
Lymphsystem nyirokrendszer
Lysimetrie lizimetria
Magnetband mágnesszalag
Magnetismus mágnesesség
Mahd kaszálás/fűnyírás
MAK-Wert maximális megengedett koncentráció
Malaria malária
Malerbetrieb festőszakma
Malerwerkstatt festékszoba
Management von Touristenaktivitäten turista tevékenység irányítása
Management menedzsment
Managementtechnik irányítási módszer
Mandat mandátum
Mangrove mangrovefa
Mangrovensumpf mangrove mocsár
Manöverschaden katonai műveletek okozta kár
Maquis bozótos terület
Marder menyétféle
Marine Aquakultur tengeri vízkultúra
Marketing marketing
Markierungsstoff jelző
Markrophyt tengeri moszat
Markt piac
Marktform piaci forma
Marktforschung piackutatás
Marktpreis piaci ár
Marktstudie piaci tanulmány
Marktwirtschaft piacgazdaság
Marmor márvány
Maschine gépezet
Maschinenbau gépészmérnöki tudomány
Maschinenbau gépgyártás
Maschinenbauindustrie műszeripar
Massenerholung tömeges kikapcsolódás
Massenmedien tömegtájékoztatási eszközök
Materialprüfung anyagvizsgálat
Materialtechnologie anyagtechnológia
Materialwirtschaft készletgazdálkodás
Mathematische Analyse matematikai elemzés
Mathematische Methode matematikai módszer
Mauervegetation kúszónövény (fal)
Mauerwerk kőművesség
Mechanische Abwasserreinigung elsődleges kezelés
Mechanische Geräte und Anlagen gépészeti berendezés
Mechanische Schwingung mechanikai rezgés
Mediterraner Forst mediterrán erdő
Mediterraner Wald földközi-tengeri fa
Medizin orvostudomány (gyakorlat)
Medizinischer Beruf egészségügyi hivatás
Medizinwissenschaft orvostudomány
Meer tenger
Meeresauslaß óceáni kivezetőnyílás
Meeresauslaß tengerkifolyó
Meeresbiologie tengerbiológia
Meeresboden tengerfenék
Meeresfauna tengeri állatvilág
Meeresfischerei tengeri halászat
Meeresgeologie tengergeológia
Meeresgewässerschutz tengervíz védelem
Meeresklima óceáni éghajlat
Meereskreislauf tengerkörforgás
Meeresküste tengerpart
Meereslagerstättenabbau tengerfenék-bányászat
Meeresorganismen tengeri szervezet/organizmus
Meeresökologie tengerökológia
Meeresökosystem tengeri ökoszisztéma
Meerespark tengeri park
Meeresressourcen tengeri erőforrás
Meeressäugetier tengeri emlős
Meeressäugetier vízi emlős
Meeresschutzgebiet tengeri természetvédelmi terület
Meeresschutzgebiet tengeri védett terület
Meeresschutzgebiet védett tengeri övezet
Meeressediment tengeri üledék
Meeresspiegel tengerszint
Meeresspiegelanstieg emelkedő tengerszint
Meeresspiegelanstieg tengerszint -emelkedés
Meeresströmung óceán áramlat
Meerestemperatur óceán hőmérséklet
Meeresumwelt tengeri környezet
Meeresüberwachung tengeri monitoring
Meeresverunreinigung tengeri szennyezés
Meereswärmeenergie tengeri hőenergia
Meereszugang tengerhez való hozzáférés
Meerwasser tengervíz
Meerwasserentsalzung tengervíz sótalanítás
Mehrfachnutzung bei Bewirtschaftung von Flächen többfelhasználású gazdálkodási terület
Mehrfamilienhaus lakóház
Mehrkomponentenverunreinigung összetett szennyezés
Mehrwegpackung visszaváltható tartály
Mehrwegverpackung újrahasználható tartály
Meinung vélemény
Meinungsumfrage véleményfelmérés
Meldeverfahren jelentési folyamat
Meldung értesítés
Membran membrán
Mensch férfi (társadalom)
Menschenrecht emberi jogok
Menschliche Gesundheit emberi egészség
Menschliche Krankheit emberi betegség
Menschliche Schadstoffaussetzung szennyezőanyagnak kitett ember
Menschlicher Körper emberi test
Menschlicher Lebensraum emberi élőhely
Mensch-Natur-Verhältnis ember-természet kapcsolat
Mentaler Effekt mentális hatás
Meßdaten monitoring adatok
Meßgeräte monitoring berendezés
Meßinstrument mérőeszköz
Meßmethode mérési módszer
Messprogramm mérési program
Meßstelle monitoringállomás
Messstellennetz monitoringhálózat
Meßtechnik monitoringtechnika
Messung mérés
Metainformation metainformáció
Metall fém
Metallbearbeitung fémmegmunkálás
Metallisches Mineral fémes ásvány
Metallisierung fémbevonás
Metallorganische Verbindung szerves fémvegyület
Metalloxid fémoxid
Metallverarbeitung fémkikészítés
Metallverschmelzung fémolvasztás
Metallwaren fémtermék
Metallwarenindustrie fémtömegcikk-ipar
Meteorologie meteorológia
Meteorologische Forschung meteorológiai kutatás
Meteorologischer Parameter meteorológiai paraméter
Methan metán
Methanisierung metanizálás
Methode módszer
Methodik módszertan
Metrologie mértékismeret
Metropole nagyváros/metropolisz
Microbiologische Analyse mikrobiológiai elemzés
Mietvertrag lízing
Mietwohnungen lakásbérlet
Mikrobielle Ressourcen mikroba forrás
Mikrobiologie mikrobiológia
Mikrocomputer mikroszámítógép
Mikroelektronik mikroelektronika
Mikrofiltration mikroszűrés
Mikroklima mikroklíma
Mikroklimatische Wirkung mikroklimatikus hatás
Mikroklimatologie mikroklimatológia
Mikroorganismen mikroorganizmus
Mikroskopie mikroszkópia
Mikrowellen mikrohullám
MIK-Wert maximális immisszió koncentráció
Milbe atka
Milch tej
Milchviehhaltung tejgazdaság
Milchwirtschaft tejipar
Militär fegyveres erők
Militärgebiet katonai terület
Militärische Aktivitäten katonai tevékenységek
militärische Aspekte katonai vonatkozások
Militärische Ausrüstung katonai berendezés
Militärluftfahrt katonai légi közlekedés
Minderheit kisebbség
Minderungspotential hulladékminimalizálási lehetőség
Mineral ásvány
Mineraldünger szervetlen trágya
Mineralfaser ásványi szálasanyag
Mineralienabbau ásványbányászat
Mineralisation ásványosodás
Mineralische Verunreinigung ásványi szennyezés
Mineralischer Bodenverbesserer ásványi talajjavító
Minerallagerstätte ásványlelőhely
Mineralogie ásványtan
Mineralöl ásványi olaj
Mineralstoff ásványanyag
Mineralstoffabfall ásványi hulladék
Mineralstoffindustrie ásványipar
Mineralwasser ásványvíz
Minimalkostenplanung minimális költségre tervezés
Ministerialerlaß miniszteri rendelet
Ministerium minisztérium
Ministeriumsgebäude minisztériumi épület
Ministerkompetenz miniszteri hatáskör
Mischbarkeit elegyíthetőség
Mischen keverés
Mischkanalisation együttes csatornahálózat
Mischprodukt vegyes termék
Mischwald vegyes/elegyes erdő
Mischwald vegyes/elegyes erdő
Mischwasser vegyes szennyvíz
Missbildung fejlődési rendellenesség
Mitteilungsblatt hírlevél
Mittelmeer Földközi-tenger
Mittelmeerklima mediterrán éghajlat
Mittelmeerraum földközi-tengeri terület
Mittelwald sarjerdő szabványokkal
Mitverbrennung kapcsolt égetés
Modell modell
Modellieren modellezés
Modellökosystem mikroökoszisztéma
Molekularbiologie molekuláris biológia
Molke tejsavó
Molkereiprodukt tejtermék
Mollusken puhatestű
Monetäre Bewertung monetáris értékelés
Monitoring monitoring
Monopol monopólium
Moor láp
Moor láp
Moos moha
Moralische Überredung erkölcsi meggyőzés
Morbus Chagas Chagas-kór
Morphologie morfológia
Mosaik impulzuslemez/mozaik
Motor motor
Möbel bútor
Möbelindustrie bútoripar
Mulch talajtakarás
Multilaterales Abkommen többoldalú megállapodás
Multimediatechnologie multimédia technológia
Multinationale Unternehmen multinacionális cég
Multispektralscanner többspektrumú szkenner
Muschelkultur kagylótenyésztés
Muschelzucht kagylótenyésztés
Museum múzeum
Musik zene
Muskelsystem izomrendszer
Mustererkennung alakfelismerés/jelfelismerés
Mutagener Stoff mutagén anyag
Mutagener Stoff mutagén anyag
Mutagenität mutagenitás
Mutagenitätsprüfung mutagenitás vizsgálat
Mutante mutáns
Mutation mutáció
Muttermilch anyatej
Mühle malom
Müllheizkraftwerk hulladéktüzelésű fűtés és erőmű
Müllheizwerk hulladéktüzelésű fűtőmű
Müll-Klärschlamm-Kompost hulladék-iszap komposzt
Müllkraftwerk hulladéktüzelésű erőmű
Müllsammelfahrzeug hulladékgyűjtő jármű
Mülltrennung (an der Abfallquelle) elkülönítés a forrásnál
Mykologie gombatan
Mykorrhiza gombagyökér
Mythos mítosz
Myzeten gombaféle
Nachbarschaftslärm szomszédos zaj
Nachbarschaftsrecht lakókörnyezet törvény
Nachbarschutz szomszédokkal szembeni védelem
Nachbehandlung utókezelés
Nachfrage igény/kereslet/követelés
Nachhaltige Bewirtschaftung fenntartható használat
Nachhaltige Entwicklung fenntartható fejlődés
Nachhaltigkeitsindikator fenntartható fejlődés mutatója
Nachhaltigkeitsprinzip fenntarthatósági elv
Nachrichtengruppe levelezőcsoport
Nachrüstung modernizálás
Nachträgliche Anordnung egymást követő sorrend
Nachverbrennung utóégetés
Nachweis érzékelés/bemérés
Nachweisbarkeit bemutathatóság
Nacktsamer nyitvatermők
Nadelbaum tűlevelű fa
Nadelbaum zárvatermő
Nadelholz tűlevelű fa
Nadelwald tűlevelű erdő
Nagetier rágcsáló
Naherholung helyi kikapcsolódás
Nährboden baktériumágy
Nährmedium tápanyag
Nährstoff tápanyag
Nährstoffelimination tápanyagelvonás
Nährstoffgehalt tápanyagtartalom
Nährstoffhaushalt tápanyagegyensúly
Nährstoffzyklus tápanyagciklus
Nahrung élelem
Nahrungskette tápláléklánc
Nahrungsmittelbedarf élelmiszerigény
Nahrungsmittelgewerbe élelmiszerkereskedelem
Nährwert élelmiszer tápértéke
Nahverkehr helyi forgalom
Nahwärmeversorgung helyi hőellátás
Naßabscheider nedves gáztisztító
Naßmüll nedves hulladék
Naßverfahren nedves kezelés
Nationale Gesetzgebung országos törvényhozás
Nationales Fischereigebiet nemzeti halászati terület
Nationales Umweltschutzprogramm országos természetmegőrzési program
Nationalpark nemzeti park
Naturdenkmal természeti emlékhely
Naturdünger természetes trágya
Natureigenrecht természeti függetlenségi törvény
Naturerbe természeti örökség
Naturfaser természetes szál
Naturgebiet természeti terület
Naturgebietschutz természeti területek védelme
Naturgefahr természeti veszély
Naturgefühl természetszeretet
Naturgesetz a természet jogai
Naturkatastrophe természeti katasztrófa
Naturpark nemzeti park
Naturpflege természeti eroforrásgazdálkodás
Naturrisiko természeti kockázat
Naturrisikoanalyse természeti kockázatelemzés
Naturrisikoverhütung természeti veszélymegelőzés
Naturschutz természetvédelem
Naturschutz természetvédelem
Naturschutzgebiet országos természetvédelmi terület
Naturschutzgebiet természetvédelmi terület
Naturschutzorganisation természetvédelmi szervezet
Naturschutzpolitik (természet)megőrzési politika
Naturschutzpolitik természetmegőrzési politika
Naturschutzprogramm természetvédelmi program
Naturschutzrecht természetvédelmi jogszabályok
Naturstein terméskő
Naturstoffe természetes anyag
Naturwald őshonos erdő
Naturwald természetes erdő
Naturwissenschaft fizikatudomány
Naturwissenschaft természettudomány
Natürliche Pflanzen- und Tierwelt vadvilág
Natürliche Radioaktivität természetes radioaktivitás
Natürliche Regeneration természetes regeneráció
Natürliche Ressource természeti erőforrás
Natürliche Umwelt természeti környezet
Natürliches Dränagesystem természetes lecsapolási rendszer
Navigationsgefahr hajózási veszély
Nebel enyhe köd
Nebel köd
Nebenkonto kiegészítő mérleg
Nebenprodukt melléktermék
Nebenwirkung mellékhatás
Nebenwirkungen von Medikamenten gyógyszerek mellékhatásai
Nekrose elhalás/üszkösösdés
Nematoden fonalféreg
NE-Metall vasat nem tartalmazó fém
NE-Metallindustrie vasat nem tartalmazó fémipar
Nervensystem idegrendszer
Netting Policy hálópolitika (emisszió kereskedelem)
Neuanlage új létesítmény
Neuartige Materialien új anyag
Neue Gemeinschaft új közösség
Neue Technologie új technológia
Neurotoxizität neurotoxicitás
Neustadt új város
Neutralisierung semlegesítés
Nicht bebaute Fläche be nem épített terület
Nicht erneuerbare Energieressourcen nem-megújuló energiaforrás
Nicht flüchtiger Stoff nem-illékony anyag
Nicht konventionelle Energie nem-hagyományos energia
Nichterneuerbare Ressourcen nem-megújuló forrás
Nichtionisierende Strahlung nem-ionizáló sugárzás
Nichtkontrollierte Bildklassifikation ellenőrizetlen képosztályozás
Nichtmetall nemfém
Nichtmetallisches Mineral nem-fémes ásvány
Nichtöffentliche Anlage minősített létesítmény
Nichtöffentlicher Bereich minősített/besorolt hely
Nichtregierungsorganisation nem-kormányzati szervezet
Nichtwohngebäude nem-lakáscélú épület
Nicht-Zielorganismen nem célzott szervezet
Nickel nikkel
Niedermoor láp
Niederschlag légköri kicsapódás
Niederschlagserhöhung csapadékfokozás
Niederschlagswasser esővíz
Niederwald sarjerdő/erdősáv
Niedrigwasserabfluß vízhozam alacsony vízállásnál
Nisten fészekrakás
Nistgebiet fészkelő terület
Nitrat nitrát
Nitrifikation nitrálás
Nitrit nitrit
Nitrosamin nitrozamin
NOEL hatásküszöb alatti
Nofallplan vészhelyzeti terv
Nomade nomád
Nomenklatur nomenklatúra
Nordafrika Észak-Afrika
Nordamerika Észak-Amerika
Nordatlantischer Ozean Északi-Atlanti-óceán
Nordpazifik Északi-Csendes-óceán
Nordpolarmeer Északi-Jeges-tenger
Nord-Süd-Beziehung Észak-Dél kapcsolat
Norm norma
Normalisierung normalizáció
Nothilfe szükséghelyzetben segítségnyújtás
Notstandsrecht vészhelyzet törvény
Notunterkunft szükség lakhely
Notunterkunft szükségelszállásolás
Novel Food újfajta élelmiszer
Nukleare Gefahr nukleáris veszély
Nukleare Sicherheit nukleáris biztonság
Nukleinsäure nukleinsav
Nutzfahrzeug kereskedelmi jármű
Nutzpflanze piacra termelt termés
Nutzpflanzenproduktion növénytermesztés
Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche mezőgazdasági föld megművelése
Nutzungskonflikt ellentétes használat
Nutzwald (vágás)érett erdő
Nützling hasznos szervezet
Oberflächenabfluß felszíni lefolyás
Oberflächenaktive Verbindung felületaktív vegyület
Oberflächenbehandlung felületkezelés
Oberflächengewasser felszíni víz
Oberflächenspannung felszíni feszültség
Oberflächenwasserbewirtschaftung felszíni vízgazdálkodás
Oberhaus Felső Ház
Obst gyümölcs
Obstbau gyümölcstermesztés
Obstbaum gyümölcsfa
Ofen (Industrie) kemence
Ofen kályha
Ofen sütő
Offene Rasenfläche szabad gyep
Offset Policy ellensúlypolitika (emisszió kereskedelem)
Offshore Abbbau partközeli bányászat
Offshore-Erdölbohrung partközeli olajfúrás
Off-Site nem helyszíni
Ohrwürmer fülbemászó
Olfaktometrie odorimetria/szagmérés
Omnibus autóbusz
Onchozerkiasis onchocerca/filariafertőzés
Onkologie onkológia
Online-Dienst online/hálózaton hozzáférhető szolgáltatás
Ontogenese egyedfejlődés
Ordnung utasítás/végzés
Ordnungsgemäße Verwaltung jó irányítás
Ordnungsrecht szabályozási jog
Organ der Rechtspflege jogi hivatás
Organ szerv
Organisation des Rechtssystems jogrendszer szervezete
Organisation des Unterrichtswesens oktatás szervezete
Organisation szervezet (jog)
Organische Chemie szerves kémia
Organische Chlorverbindungen szerves klórvegyület
Organische Halogenverbindungen szerves halogénvegyület
Organische Phosphorverbindungen szerves foszforvegyület
Organische Sauerstoffverbindungen szerves oxigénvegyület
Organische Schwefelverbindung szerves kénvegyület
Organische Silikonverbindung szerves szilikonvegyület
Organische Stickstoffverbindung szerves nitrogénvegyület
Organische Stoffe szerves anyag
Organische Substanz szerves anyag
Organische Verunreinigung szerves szennyezés
Organische Zinnverbindung szerves ónvegyület
Organischer Abfall szerves hulladék
Organischer Kohlenstoff szerves szén
Organischer Schadstoff szerves szennyezőanyag
Organischer Stickstoff szerves nitrogén
Organisches Lösungsmittel szerves oldószer
Organismen szervezet
Organoleptische Eigenschaft érzékszervi tulajdonság
Ornithologie ornitológia
Orographie hegyrajz
Orthopteren egyenesszárnyú rovar
Ortsbestimmung helyszínazonosítás
Osmose ozmózis
Ostafrika Kelet-Afrika
Ostasien Kelet-Ázsia
Osteuropa Kelet-Európa
Ost-West-Beziehung kelet-nyugati kapcsolatok
Ost-West-Handel kelet-nyugati kereskedelem
Ottomotor benzinmotor
Ovine juh-, birka-
Oxid oxid
Oxidation oxidáció
Oxidationsmittel oxidálószer
Oxidierbarer Stoff oxidálható anyag
Ozean óceán
Ozeanien Óceánia
Ozeanischer Strömungsprozess óceán körforgás
Ozean-Luft Schnitstelle óceán-levegő határfelület
Ozeanographie oceanográfia
Ozon ózon
Ozonabbaupotential ózonréteg elvékonyodási potenciál
Ozonierung ózonizálás
Ozonschicht ózonréteg
Öffentliche Anhörung állami vizsgálat
Öffentliche Anhörung közmeghallgatás
Öffentliche Arbeit közmunka
Öffentliche Auftragsvergabe kormány szerződéskötés
Öffentliche Ausgaben állami kiadás
Öffentliche Beschaffung közbeszerzés
Öffentliche Dienste közszolgálat
Öffentliche Diskussion lakossági/társadalmi vita
Öffentliche Finanzen államháztartás
Öffentliche Finanzierung állami finanszírozás
Öffentliche Hilfe állami segély
Öffentliche Industrie- und Handelseinrichtung ipari, kereskedelmi közintézmény
Öffentliche Institution közintézmény
Öffentliche Maßnahme lakossági lépés
Öffentliche Meeresgebietsnutzung állami tengeri terület
Öffentliche Meinung közvélemény
Öffentliche Schuld államadósság
Öffentliche Sicherheit polgári védelem
Öffentliche Straße országút
Öffentliche Verwaltungseinrichtung közigazgatási közintézmény
Öffentlicher Sektor állami szektor
Öffentlicher Verkehr tömegközlekedés
Öffentlicher Wasserweg állami víziút terület
Öffentliches Ereignis közfeladat
Öffentliches Gebäude középület
Öffentliches Gewässer nem-állami tulajdonú víz
Öffentliches Recht közjog
Öffentliches Verkehrsmittel tömegközlekedési jármű
Öffentliches Versorgungsunternehmen közmű
Öffentliches Zugangsrecht földhöz való hozzáférés
Öffentlichkeit Auftrag állami szerződés
Öffentlichkeit köz/közvélemény
Öffentlichkeitsarbeit társadalmi kapcsolatok
Öffentlichkeitskampagne tudatosságerősítő kampány
Öffentlich-private-Zusammenarbeit állami-magán partnerség
Ökobilanz ökoegyensúly
Ökoentwicklung ökológiai fejlesztés
Öko-Haus "zöld" épület
Ökologie ökológia
Ökologiebewegung ökológiai/környezetvédelmi mozgalom
Ökologische Ausgleichsmaßnahme kártérítési intézkedés
Ökologische Belastbarkeit ökológiai eltartóképesség
Ökologische Bestandsaufnahme ökológiai készletezés
Ökologische Bewertung ökológiai értékelés
Ökologische Buchführung környezeti elszámolás/számbavétel
Ökologische Buchführung ökológiai könyvelés
Ökologische Gesellschaft ökológiai közösség
Ökologische Nische ökológiai élőhelyrész
Ökologische Ungleichheit ökológiai egyenlőtlenség
Ökologische Vorrangfläche ökológiailag érzékeny terület
Ökologischer Faktor ökológiai tényező
Ökologischer Parameter ökológiai paraméter
Ökologischer Reichtum ökológiai bőség/gazdagság
Ökologisches Gleichgewicht ökológiai egyensúly
Ökomarketing ökopiaci tevékenység
Ökonomie közgazdaságtan
Ökonomische Aktivität gazdasági tevékenység
Ökonomische Analyse gazdasági elemzés
Ökonomische Daten gazdasági adatok
Ökonomische Instrumente (köz)gazdasági eszköz
Ökonomische Situation gazdasági helyzet
Ökonomischer Anreiz gazdasági ösztönző
Ökonomisches Managementinstrument gazdálkodási eszköz
Ökonomisch-ökologische Effizienz gazdasági-ökológiai hatékonyság
Ökopädiatrie ökogyermekgyógyászat
Ökophysiologie ökofiziológia
Ökosystem (aquatisch) vízi ökoszisztéma
Ökosystem der Antarktis antarktiszi ökoszisztéma
Ökosystem der Arktis arktikus ökoszisztéma
Ökosystem der gemäßigten Zone mérsékeltövi ökoszisztéma
Ökosystem eines Kaltgebietes hidegövi ökoszisztéma
Ökosystem eines semiariden Gebietes félsivatagi ökoszisztéma
Ökosystem eines Trockengebietes száraz területi ökoszisztéma
Ökosystem ökoszisztéma
Ökosystemabbau ökoszisztéma pusztulása
Ökosystemanalyse ökoszisztéma elemzés
Ökosystemforschung ökoszisztéma kutatás
Ökosystemtyp ökoszisztéma típus
Ökotourismus ökoturizmus
Ökotoxikologie ökotoxikológia
Ökotoxikologische Bewertung ökotoxikológiai értékelés
Ökotoxizität ökotoxicitás
Ökotyp ökotípus
Ökozone ökozóna
Ölauffangschiff olajvisszanyerő hajó
Ölbindemittel olajt meg/lekötő szer
Ölbohrung olajfúrás
Öle- und Fetteindustrie étolaj-és zsiradékgyártás
Ölexploration olajkutatás
Ölfernleitung olajvezeték
Ölförderung olajtermelés (lánc)
Ölpestbekämpfung olajszennyezés elhárítása
Ölraffinerie olajfinomító
Ölrückstände olívaolaj préselés szennyvize
Ölrückstandswiederaufarbeitung olajmaradék visszanyerés
Ölschiefer olajpala
Ölsperre olajzárólánc
Öltanker (olaj)tartályhajó
Ölteppich olajfolt
Ölunfall olajkatasztrófa
Ölunfall olajkiömlés
Ölverschmutzung olajszennyezés
Örtliche Baustoffe helyi építőanyag
Packeis jégtorlasz
Pädagogik pedagógia
Paläoklimatologie őséghajlattan
Paläontologie őslénytan
Paläökologie paleökológia
Papier papír
Papierindustrie papíripar
Parachemie különleges vegyszer
Parasit parazita
Parazitologie parazitológia
Parkmöglichkeit parkoló
Parkplatz parkolóhely
Parkrandgebiet periferikus parkterület
Parlament parlament
Parlamentarische Debatte parlamenti vita
Parlamentarischer Bericht parlamenti jelentés
Partikel részecske
Partikelabscheider részecske szétválasztó
Partizipation részvétel
Pastenartiger Abfall pépszerű hulladék
Patent szabadalom
Pathologie patológia
Pathologische Wirkung patológiás hatás
Pedosphäre pedoszféra
Pelz szőrme
Pelztier prémes állat
Pendeln außerhalb der üblichen Bürozeiten csúcsforgalmon kívüli ingázás
Pendeln ingázás
Pendelverkehr ingázók közlekedése
Pentachlorphenol pentaklórfenol
Perchlorethylen pentaklóretilén
Permafrost-Ökosystem örökfagy ökoszisztéma
Permeabilität áteresztőképesség
Peroxiacetylnitrat peroxiacetilnitrát
Persistenter organischer Schadstoff perzisztens szerves szennyezőanyag
Persistenz ellenálló képesség
Personenkraftwagen magánautó
Personennahverkehr helyi személyközlekedés
Personenverkehr személyszállítás
Pestizideinsatz növényvédő szerek használata
Pestizidmetabolismus növényvédőszerek anyagcseréje
Pestizidpersistenz rovarölőszer ellenálló képessége
Pestizidpfad növényvédőszer útvonal
Pestizidrückstand maradék növényvédőszer
Pestizidwechselwirkung növényvédőszerek kölcsönhatása
Petrochemie petrolkémia
Petrochemische Industrie petrolkémiai ipar
Pfad ösvény
Pfandregelung csomagolóanyag-visszaváltási rendszer
Pferd
Pflanze növény (biológia)
Pflanzenart növényfaj
Pflanzenauswahl növénykiválasztás
Pflanzenbefall növényfertőzés
Pflanzenbehandlung növénykezelés
Pflanzenbestand növénypopuláció
Pflanzenbiologie növénybiológia
Pflanzenerbgut növényörökség
Pflanzenfresser fűevők/növényevők
Pflanzengenetik növénygenetika
Pflanzengesellschaft növénytársulás
Pflanzenhandel növénykereskedelem
Pflanzenkrankheit növénybetegség
Pflanzenleben